Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Ağustos, 2014

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 31, 2014

“Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.” (Bakara, 2/42)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 31, 2014

Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş. (Bâki)

No Comments »

KÂBE-I MUAZZAMA

Ağustos 31, 2014

Kâbe-i Muazzama, Allâhü Teâlâ’nın emri ile İbrahim aleyhisselamın Mekke-i Mükerreme şehrinde yapmış olduğu dört köşeli, yüksek, mübarek bir binanın bulunduğu mukaddes bir mevkidir. Burası, bütün Müslümanların kıblesidir. Bu kıbleye “Beytullah, Beyt-i Muazzam” ismi de verilmiştir. Kâbe-i Muazzama, “Harem-i Şerif ve Mescid-i Haram” denilen büyük bir camii şerifin ortasında bulunmaktadır. Caminin dokuz minaresi, birçok kapıları ve […]

No Comments »

ABDULLAH BİN MUHAYRIZ

Ağustos 31, 2014

Tabiînden meşhûr hadîs âlimi. Künyesi Ebû Muhayrız el-Mekkî’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. 99 (m. 717) senesinde vefât etti. Kudüs’te yaşamış olup, zamanında Şam âlimi olarak meşhûr olmuştur. Ebû Mahzûre’den, Sâ’id-ül-Hudrî’den, Hazreti Muâviye’den, Ebû Sarme el-Ensârî’den, Ubâde bin Sâmit’ten, Abdullah bin Sa’dî’den, Ümmü Derdâdan ve daha birçok âlimlerden hadîs-i şerîf dinleyip, rivâyet etmiştir. Rivâyetleri Kütüb-i sitte denilen […]

No Comments »

BALİNA ZİYAFETİ

Ağustos 31, 2014

Ashab-ı Kiram’dan Cabir r.a. Hazretleri anlatıyor: Rasulullah s.a.v. bizi bir müfreze (askeri birlik) ile göndermişti. Başımıza da Ebu Ubeyde’yi komutan tayin etmişti. Kureyş’e ait bir kervanı ele geçirmekle vazifeliydik. Azık olarak da bize bir dağarcıkta hurma verilmişti. Başka azığımız yoktu. Ebu Ubeyde, bize birer tane hurma veriyordu. – O bir hurmayı ne yapıyordunuz? diye sorulunca […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 30, 2014

” Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.” (Şu’arâ, 26/83)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 30, 2014

“Bir sahabî Resûlullah’a (s.a.v.) gelip “Yâ Resûlallah! Bana nasihatte bulununuz.” dedi. Resûlullah (s.a.v.) “Öfkelenme” buyurdular. Tekrar tekrar nasihat istedi. Resûlullah (s.a.v.) her defasında “Öfkelenme” buyurdular.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 30, 2014

Yaradan rahmetini kahrından üstün saydı. Ne olurdu hâlimiz göz yaşı olmasaydı. (Necip Fazıl Kısakürek)

No Comments »

KÖTÜ VASIFLARDAN HİDDET (ÖFKE)

Ağustos 30, 2014

Bazı hoş görülmeyen şeylerden dolayı nefis öfkelenir. Lüzumsuz yere öfkelenmek zemmedilmiştir. Öfke halinde vazıyeti değiştirmek, öfkenin sönmesine ve bertaraf olmasına yardım eder, öfkelenilen kimsenin üzerine saldırmasına mâni olur. Resûlullah Efendimiz (s.a.v.); “Biriniz ayakta iken gazaba gelecek olursa hemen oturuversin, gazabı geçerse ne âlâ, geçmezse yanı üzerine yatıversin.” buyurmuşlardır. Resûl-i Ekrem Hazretleri, öfke halinde sükût edilmesini […]

No Comments »

İMANIN ŞUBELERİNDEN: ŞÜKÜR

Ağustos 30, 2014

Şükür; îmân, ilim, sâlih amel, güzel ahlâk, âfiyet, sıhhat, evlâd, mâl ve diğer nimetlerinden dolayı Allâhü Teâlâ’ya kalble, dil ile, amel ve mâl ile kulluk ve ibâdet etmek, onun emirlerine uymak, onun nimetlerini günahta kullanmamaktır. Ona itaat etmemek ise küfran-ı nimet ve nankörlüktür. Şükür, bütün ibâdetleri ve bütün güzel huyları içine almaktadır. Dil ile şükür, […]

No Comments »

ABDULLAH BİN EBÛ BEKR-İ SIDDÎK ( radıyallahü anh )

Ağustos 30, 2014

Eshâb-ı kiramdan, ilk müslümanlardan. Babası Ebû Bekr-i Sıddîk ( radıyallahü anh ), annesi Katile binti Abdiluzza’dır. Esma ( radıyallahü anha ) ile anne bir kardeştir. Mekke’de doğduğu tahmin edilmesine rağmen, târihi bilinmemektedir. Abdullah, babası Ebû Bekr-i Sıddîk ( radıyallahü anh ) davetiyle, küçük yaşta müslüman oldu. Hazreti Muhammed ( aleyhisselâm ) ile babasının Mekke’den Medine’ye […]

No Comments »

AYNEN SENİN GİBİ OLMAK İSTERİM

Ağustos 30, 2014

Bir gün Azizan Hazretlerine, hatırı sayılır bir zat misafir geliyor. Fakat evde hazır yemek yok… Azizan Hazretleri üzülüyorlar. Evlerinin kapısına çıkıyorlar. O sırada, paça satan bir genç, elinde bir çömlekle geliyor. Çömlekte donmuş paça var… Genç: -Bu yemeği sizin ve yakınlarınız için hazırladım. Kabul buyurursanız beni mesut edersiniz. Diyor. Azizan Hazretleri bu nazik anda gelen […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 29, 2014

“Salih bir kişiyle oturan attar (güzel kokucu) ile oturan gibidir. Güzel kokudan alamazsanda sana onun kokusundan bir şeyler isabet eder.”(Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 29, 2014

Sen anılması güzel olan bir söz ol. Çünkü insan kendi hakkında söylenilen güzel sözlerden ibarettir. (Mevlâna)

No Comments »

HÂCE ALİ RÂMÎTİNÎ (K.S.) HAZRETLERİNDEN

Ağustos 29, 2014

Şeyh Rükneddîn Alâuddevle Simnânî (k.s.), Silsile-i Sadatın 12. halkası olan Hâce Ali Râmîtinî (k.s.) Hazretleri ile muâsırdı. Aralarında mektuplaşmalar olmuştu. Birgün Şeyh Simnânî, Hâce Ali Râmîtinî’ye bir talebesini gönderip birkaç sual sorup cevabını öğrenmek istedi Bu suallerden birisi şu idi: ‘Biz de siz de fakirlere, miskinlere hizmet ediyoruz, onlara yemek yediriyoruz. Biz mükellef sofralar kuruyor, […]

No Comments »

ABDULLAH BİN CAHŞ ( radıyallahü anh )

Ağustos 29, 2014

Peygamber efendimizin ( aleyhisselâm ) halası Ümeyme ile Cahş’ın oğlu, Eshâb-ı kiramdan. Kızkardeşi Hazreti Zeyneb; Peygamberimizin hanımıdır. Hazreti Ebû Bekir’in vasıtasıyla, Erkam’ın ( radıyallahü anh ) evine gelmeden önce kelime-i şehâdet getirerek ilk müslümanlardan olmak şerefine kavuştu. Hazreti Abdullah orta boylu, çok yakışıklı bir zât idi. Peygamber efendimizi pek ziyade severdi. Bu muhabbet uğrunda canını […]

No Comments »

BİR BOSTAN BEKÇİSİ

Ağustos 29, 2014

Evliyanın büyüklerinden İbrahim bin Edhem k.s. Hazretleri anlatıyor: Babam Horasan ‘ Belh hükümdarlarındandı. Bir gün atına binip ava çıkmıştım. Önüme çıkan -tilki veya tavşan- bir hayvanı kovalıyordum. Arkadan bir ses duydum: – Ey İbrahim, sen bunun için yaratılmadın, bununla emrolunmadın! Sağa-sola bakındım, fakat kimseyi göremedim. Aynı sesi daha açıktan, sonra da pek yakından yine iki […]

No Comments »

RESÛLULLÂH’IN AMCAZÂDESİ: HZ. UBEYDE BİN HÂRİS (R.A.)

Ağustos 29, 2014

Resûlullâh (s.a.v.)’ın amcazadesi Ubeydetübnü Hâris’in künyesi Ebû Hâris ve Ebû Muâviye’dir. Resûlullâh Efendimiz’den on sene evvel doğmuştu. Resûlullâh (s.a.v.) Dâru’l-Erkâm’a girmeden önce, Ebû Seleme bin Abdülesedî, Abdullâh bin Erkam ve Osmân bin Maz’ûn ile birlikte Müslüman oldular. İki kardeşi Tufeyl, Husayn ve Mistah bin Üsâse ile birlikte Medîne’ye hicret etti. Medîne’de Abdullâh bin Seleme’nin yanında […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 28, 2014

“Ey iman eden ler, rü kû edin, sec de edin, Rab bi ni ze kul luk edin ve ha yır iş le yin ki kur tu lu şa ere si niz.” (Hac, 22/77)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 28, 2014

“Birinizin âilesi aleyhine etmiş olduğu yemininde devam etmesi, (yeminini bozup) Allâh’ın farz kıldığı keffâretini vermesinden Allah katında daha günahtır.”(Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 28, 2014

Bir olalım, iri olalım, diri olalım. (Hacı Bektaş-ı Veli)

No Comments »

SELAMI YAYINIZ, YEMEK YEDİRİNİZ

Ağustos 28, 2014

Ashabtan Abdullah bin Selâm (r.a.) buyurdular: “Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) Medîne’yi teşrîflerinde onu karşılamak için çıkanlarla ben de çıkmıştım. Mübârek yüzünü gördüğümde, bu yalancı yüzü değildir, dedim. Kendisinden ilk işittiğim söz şu idi: “Selâmı yayınız, yemek yediriniz, sıla-i rahim yapınız, insanlar uykuda iken geceleri namaz kılınız ki cennete selâmetle girebilesiniz.” (Üsdü ‘l-gâbe)

No Comments »

ABDULLAH BİN ATÎK ( radıyallahü anh )

Ağustos 28, 2014

Peygamberimizin Medine’ye hicretinden önce İslâmiyeti kabûl edip, Medine’nin ilk müslümanlarından olmakla şereflenen sahâbî. Adı Abdullah bin Atîk bin Kays bin Esved bin Berâ bin Ka’b bin Ganem bin Seleme bin Hazrec-i Ensârî’dir. Soyu ve kardeşi Cebr bin Atîk hakkında başka rivâyetler de bildirilmektedir. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. Hicretin 12. (m. 633) yılında Yemâme harbinde […]

No Comments »

RESÛL-İ EKREM’İN ZÜHDÜ VE TAKVASI

Ağustos 28, 2014

Hâtemü’l-Enbiyâ aleyhisselam Efendimiz geceleri o kadar namaz kılardı ki, çokça ayakta durmaktan mübarek ayakları şişerdi. “Yâ Resûlallah!. Neden kendine bu kadar zahmet veriyorsun? Allâhü Teâlâ senin evvel ve âhir günahlarını bağışlamış değil mi?” denilince “Ben Rabbimin çok şükreder bir kulu olmayayım mı?.” diye cevap verdiler. Peygamber-i Zîşân Efendimiz zamân-ı saadetlerinde Cezîretü’l-Arap fethedildi, Medîne-i Münevvere’ye her […]

No Comments »

YEMİN KEFFÂRETİ

Ağustos 28, 2014

Yemin keffâreti, yaptığı bir yemini bozan müslümana gereken bir keffârettir. Yemin keffâreti; •   Eğer gücü yetiyorsa, müslüman veya gayr-i müslim bir köle veya câriye azad etmekten veyâ •  On fakiri sabah- akşam doyurmaktan veyâ •  On fakire orta halli birer elbise giydirmekten ibârettir. Bu üç şeyden birine gücü yetmeyen üç gün arka arkaya oruç tutar. […]

No Comments »

Bir Boşanma Olayı

Ağustos 28, 2014

Medineli Sabit bin Kays, sahabenin ileri gelenlerindendi. Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)’e hizmetten asla geri kalmaz, sözünden ise bir an olsun dışarı çıkmazdı. Efendimiz de onu çok severdi. Hatta bir küçük hatası yüzünden aşırı üzüntüye kapılan Sabit’i teselli ederek “Sabit cennetliklerdendir.” buyurmuştu. İşte bu Sabit’in aile içi bir sıkıntısı vardı. Hanımı Cemile, Sabit’e bir türlü […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 27, 2014

“O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.” (Alâk, 96/4-5)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 27, 2014

“Müslüman bir kimse kardeşine gıyabında duâ ettiği zaman melekler, ‘âmin, (Allah) sana da bir mislini (versin)’ derler.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû Dâvud)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 27, 2014

Dünyada en huzursuz kimse, gönlünde haset ve kin tutandır. (İmam Şafii)

No Comments »

ABDULLAH İBNİ MÜBAREK’İN CÖMERTLİĞİ

Ağustos 27, 2014

Abdullah İbn-i Mübârek (rh.) hacca gideceği zaman, halktan pek çok kişi onunla gitmek istedi. Onlara “Yol için hazırladığınız şeyleri ve nakdi getirip bana teslim ediniz.” dedi. Hepsinin nafakalarını aldı ve isimlerini kaydedip bir sandığa yerleştirdi. Merv’den yola çıktılar. Yolda yanındakilere en güzel yemekleri ve tatlıları yedirirdi. Bu şekilde gâyet refah ile Medîne-i Münevvereye ulaştılar. Orada […]

No Comments »

ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS ( radıyallahü anh )

Ağustos 27, 2014

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden Amr bin Âs’ın ( radıyallahü anh ) oğlu. Babasından önce îmân etmekle şereflendi. Adı, Abdullah bin Amr bin Âs bin Vâil bin Hâşim bin Sa’îd bin Sehm bin Amr bin Haris bin Ka’b bin Lüey el Kureyşî’dir. Müslüman olmadan önce adı, Âs idi. Peygamberimiz Abdullah olarak değiştirdi. Künyesi, Ebû Muhammed veya Ebû […]

No Comments »

BİR ÂDÂB

Ağustos 27, 2014

Bir şey alırken sağ el ile alınır, sağ el ile yenilir, içilir ve musâfaha yapılır, abdest âzâlarını yıkamaya başlarken sağdan başlanır, ayakkabı ve elbise giyerken sağ taraftan başlanır, câmi ve mescidlere, evlere, odalara sağ ayak ile girilir. Cennetliklerin safları sağda olacak, cehennemliklerin safları da solda olacaktır. Cennet sağdadır, cehennem soldadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Sağ elinizle […]

No Comments »

Bu Kadın Defnedilemez

Ağustos 27, 2014

Ebu Hanife’nin meclisine gelen biri şöyle bir suâl sordu: – Hamile bir kadın doğum sırasında vefat etti. Onu yıkamak üzere tahtanın üzerine koyduklarında karnındaki çocuğun yaşadığı anlaşıldı. Bu kadın böylece defnedilecek mi, yoksa bekletilecek mi? Kadın şu anda yıkama tahtası üzerinde beklemektedir. Mecliste hazır bulunanlar birbirlerine bakıştılar. Bazıları: – Bu kadın defnedilemez. Ancak bekletilir. Ola […]

No Comments »

GIDA ZEHİRLENMESİ NEDİR, NE YAPILIR?

Ağustos 27, 2014

Gıda zehirlenmeleri, çok kere bayatlamış ve bozuk yiyecekler yedikten sonra görülür. Daha çok yaz aylarında görülen çok kere hafif ve kısa süren bir hastalıktır. Bebek, çocuk, yaşlı ve muafiyet (bağışıklık) sistemi zayıf olanlarda hastalık daha ağır olmakta, hatta ölüme götürebilmektedir. Belirtileri: Baş dönmesi, ishal, mide bulantısı, kusma, şiddetli karın ağrısı, nefes almakta ve yutkunmakta güçlük çekme […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 26, 2014

“Ey iman eden ler! Al lah’ı çok ça zik re din.” (Ahzâb, 33/41)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 26, 2014

“Akıllı, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışan kişidir.”(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 26, 2014

Gönül Çalab’un tahtı / Çalab gönüle baktı İki cihan bedbahtı / Kim gönül yıkar ise (Yunus Emre)

No Comments »

AKILLI KİMDİR

Ağustos 26, 2014

Bir gün Ca’fer-i Sâdık Hazretleri İmâm-ı Azam’a (rh.): “Akıllı kimdir?” diye sordu. İmâm-ı Azam (rh.) da: ‘Akıllı, hayır ile şerri; iyi ile kötüyü ayırabilen kimsedir.” buyurdu. Ca’fer-i Sâdık Hazretleri, “Hayvanlar da iyi ile kötüyü ayırabilir. Kendisine vurulacağını veya kendisine yem verileceğini anlayabilir.” dedi. İmâm-ı Azam (rh.): ‘Peki, size göre akıllı kimdir?’ diye sorunca: “Akıllı, iki […]

No Comments »

ABDULLAH BİN ABBÂS ( radıyallahü anh )

Ağustos 26, 2014

Eshâb-ı kiramın meşhûrlarından. Tefsîr, hadîs, fıkh ilimlerinde ve diğer ilimlerde büyük âlimdir. İsmi Abdullah bin Abbas bin Abdulmuttalib bin Haşim bin Abd-i Menaf el-Kureyşi, el-Haşîmî’dir. Babası Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) amcası Hazreti Abbas’dır. Annesi Lübabet-ül-Kübrâ binti Harisi Hilâliyye’dir. Annesi ilk müslüman olanlardandır. Babası Hazreti Abbas önceden müslüman olduğu halde gizli tutup, Mekke’nin fethinde açıklamıştır. Abdullah […]

No Comments »

HAZRET-İ ALİ (K.V.)’DEN HİKMETLER

Ağustos 26, 2014

• İnsanlar uykudadırlar, öldükleri zaman uyanırlar. • Haddini bilen kişi helâk olmaz, • Herkesin değeri, yaptığı iyilikle, ihsân ve ilmiyle ölçülür. • Kişi, dilinin altında gizlidir. • Dili tatlı olanın dostu çok olur. • İyilik ile hür kişi köle yapılır. • Cimriyi, malının bir felâket ile yok olabileceği veya vârise kalabileceği ile korkut. • Söyleyene […]

No Comments »

BU AKŞAM HİNDİSTAN’DA

Ağustos 26, 2014

Hz. Süleyman’ın sarayına kuşluk vakti saf bir adam telaşla girer. Nöbetçilere, hayati bir mesele için Hz. Süleyman’la görüşeceğini söyler ve hemen huzura alınır. Hz. Süleyman (a.s) benzi sararmış, korkudan titreyen adama sorar: – Hayrola ne var? Neden böyle korku içindesin? Derdin nedir? Söyle bana… Adam telaş içinde: – Bu sabah karşıma Azrail (a.s) çıktı. Bana […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 25, 2014

“Nerede olursanız olun, sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile ölüm size ulaşacaktır.” (Nisâ, 4/78)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 25, 2014

“Bana itâat eden Allâh’a itâat etmiş, bana isyân eden, Allâh’a isyân etmiş olur. Emîrime itâat eden, bana itâat etmiş, emîrime isyân eden bana isyân etmiş olur..”(Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 25, 2014

Haksızlık karşısında eğilmeyin. Eğer eğilirseniz hakkınızla beraber haysiyet ve şerefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali)

No Comments »

HAREMEYN HİZMETİNİN YAVUZ SULTAN SELİM’E VERİLMESİ

Ağustos 25, 2014

Sultan Selim Han’ın nedimi Hasan Can anlatıyor: Bir gece Sultan Selim Han’a rüyasında “Kullarından birisi rüya gördü.” demişler. Sabah namazdan sonra, mübarek hizmetlerini görmeye gittim. “Bu gece görünmedin? Ne iş yaptın” dediklerinde: Bu gece sabaha kadar uyuyakalmışım, hizmetinizden mahrum kaldım, diyerek özürler diledim. “Ne rüya gördün” diye buyurdular. Bir rüya görmedim, dedim. Biraz sonra, kapı […]

No Comments »

ABBÂS BİN UBÂDE ( radıyallahü anh )

Ağustos 25, 2014

İkinci Akabe bîatında müslüman olmakla şereflenen Eshâb-ı kiramdan. Medineli olup Hazrec kabilesine mensûbtu. İsmi Abbas, nesebi; Ubade bin Nadle bin Mâlik bin Aclan bin Zeyd bin Ganem bin Sâlim bin Avf bin Amr bin Avf bin Hazrec’dir. Doğum târihi ve kaç yaşında vefât ettiği bilinmeyen Abbas bin Ubâde ( radıyallahü anh ) Uhud gazâsında şehîd […]

No Comments »

TEVBE NASIL OLUR?

Ağustos 25, 2014

Hz. Alî’ye (kerremallahu vecheh) tevbe nasıl olur diye soruldu. Şöyle buyurdular: Tevbe eden şu altı şeyi yapar: 1- Geçmiş günahlarına pişman olur. 2– Geçmiş farzları kazâ eder. 3- Haksız olarak aldıklarını sahibine iâde eder. 4- Hakkı olanlarla helâlleşir 5- İşlediği günahlara dönmemeye azmeder 6- Nefsini nasıl günah ile büyüttüyse öylece Allâh’a itaatta da terbiye eder.

No Comments »

Böyle Yemek Pişirirler

Ağustos 25, 2014

Bir gün ikindi vakti yanına bir misâfir geldi. Tencerede bir parça et vardı. Eti pişirip misâfire ikrâm edeyim diye düşündü. Fakat, yemeği hazırlamak için de misâfirin yanından ayrılamadı. Nihâyet akşam vakti oldu. Namazlarını kıldılar. Kendisi de, misâfiri de oruçlu idiler. Nihâyet evde bulunan bir kuru ekmek ve bir mikdar suyu misâfire ikrâm için hazırladı. Sonra, […]

No Comments »

HZ. MUHYİDDÎN ARABÎ’NİN KABRİNİN BULUNMASI

Ağustos 25, 2014

Yavuz Sultan Selim Han, Şam’da iken Şeyhülislâm Kemal Paşazâde ile Muhyiddin-i Arabî hazretlerinin bir risalesinde “İza dehale’s-sîn fi’ş-şîn zahara kabru Muhyiddin, ezhara bimerkadi’l-mîm” ibaresini görmüş. Kemal Paşazâde bu ibareyi (Sîn); Selim, (Şîn); Şam’a girdiğinde Hz. Muhyiddin kabrini izhar eder, diye tevil etti. Sultan derhal Hz. Muhyiddin’in kabrini bulalım, çıkaralım ve ziyaret edelim” deyip araştırdılar. Bir […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 24, 2014

“Rab bim! Şüp he siz ben nef si me zul met tim. Be ni af fet…” (Kasas, 28/16)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 24, 2014

“Şarap (içki) bütün kötülüklerin anasıdır. Ve en büyük günâhlardandır.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 24, 2014

Dört şeyi dört şeyden temizle; Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan. (Feriduddin Attar)

No Comments »

SEFALETTEN KULLUĞA; İSYANDAN İTÂATE DÖNÜŞ

Ağustos 24, 2014

Abdullah bin Mübârek, gençliğinde içkiye müptela idi. Arkadaş ve dostlarını bir elma bahçesine davet ettiler. Yiyecek ve içecek için hayli masraf ile hazırlık yaptılar, çalgı çaldılar. İyice sarhoş olup, akılları başlarından gitti. Seher vaktinde ayıldılar. Çalgı çalmak istediler. Fakat çalgı âletinden ses gelmedi. Aleti gözden geçirdi. Yine ses gelmedi. Nihâyet çalgı, ilâhî kudretle konuşup Hadîd […]

No Comments »

AMR BİN MÜRRE

Ağustos 24, 2014

Asrının meşhûr hadîs âlimlerinden. Künyesi, Ebû Abdurrahmân’dır. Doğum târihi bilinmemektedir. Hicretin 116 (m. 734) senesinde vefât etti. İlim alıp hadîs rivâyet ettiği zâtlar, Abdullah bin Ebî Evfa, Sa’îd bin Müseyyeb, Abdurrahmân bin Ebî Leyla, Abdullah bin Haris, Amr bin Meymûn ve diğer âlimlerdir. Asrın âlimleri onun eimme-i hafızdan olduğunu söylemiştir. Yüzbin hadîs-i şerîfi senetleriyle ezbere […]

No Comments »

ÖLÜ DEFNEDİLDİKTEN SONRA TELKİN MEŞRÛDUR

Ağustos 24, 2014

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ölüyü defnettikten sonra kabrin başında durur ve “Kardeşinize istiğfar edin. Allâhü Teâlâ’dan (suallere) cevapta ona sebat isteyin. Zira o şimdi sual olunmaktadır.” buyururdu. İhyâu Ulûm’da geçen şu hadîs-i şerîf de telkînin sünnet olduğuna delildir: Ebû Ümâme el-Bâhili (r.a.) vefat edeceği sırada şöyle dedi: Yâ Saîd! Ben öldüğüm zaman bana Resûlullah’ın (s.a.v.) bize […]

No Comments »

Ceza Olarak Eli Kesilen Şeyh

Ağustos 24, 2014

Şeyh Hammad (Ebu’l – Hayr Tinati) Hazretlerinin bir eli kesikti. Bir gün mürüdlerinden biri küstahlık ederek ona elinin kesilmesine sebep olan şeyin ne olduğunu sordu. Şeyh Ebu’l – Hayr Tinati Hazretleri elinin kesilmesine sebep olan hadiseyi şöyle anlattı: – Gençliğimde bir hünah işledim. Ondan dolayı elimi kestiler, buyurunca ne zaman olduğun sordular. Hz.Şeyh de meseleyi […]

No Comments »

SAĞLIK TAVSİYELERİ

Ağustos 24, 2014

Yemeklerinizi mümkün oldukça yemek vaktine yakın zamanda pişirin, pişmiş yiyecekleri bekletmeyin. Pişirdikten sonra kalan yemeklerinizi hızlı soğutup buzdolabında muhafaza edin, yiyeceğiniz kadarını ısıtın. Pişirip daha sonra yiyeceğiniz yemekleri, oda sıcaklığında, tezgâh ve ocak üzerinde 2 saatten fazla soğumaya bırakmayın. Yaz aylarında ise oda sıcaklığında 1 saatten fazla bırakmayın. Dondurulmuş gıdaları asla kalorifer, soba vb. üzerinde […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 23, 2014

“Doğrusu insanın eline geçecek olan, kendi çalışmasından başkası değildir” (Necm, 53/39)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 23, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Kişi sevdiği ile beraberdir.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 23, 2014

Nerde bir gönlü kırılmış kişi görsen, ona merhem ol! Mazlum kişi yolda kalsa ona yoldaş ol. (Ahmed Yesevi)

No Comments »

HZ. EBÛ BEKR’İN VEFATI (R.A.)

Ağustos 23, 2014

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) irtihâlinden sonra Hz. Ebû Bekir (r.a.) çok üzülmüş, her geçen gün vücudu erimişti. Resûlullâh’ın (s.a.v.) irtihâli onun da vefat sebebi olmuştu. Cemâziyelâhir’in bitmesine sekiz gün kala salı gecesi, Hicret’in 13. (M. 634) senesinde altmış üç yaşında vefat etmiştir. Hilâfeti, iki yıl, üç ay, on gündür. Hz. Ömer, Mescid-i Nebevî’de cenâze namazını kıldırdı. […]

No Comments »

SIDDÎK-I EKBER (R.A.) BUYURDULAR Kİ

Ağustos 23, 2014

Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir’e (r.anhüm) ‘Resûlullâh’tan (s.a.v.)  sonra insanların en hayırlısı olan zat!’ diye hitap edince Hz. Ebû Bekir (r.a.) “Sen böyle diyorsun ama ben Resûlullâh’ın (s.a.v.) ‘Güneş Ömer’den daha hayırlı birinin üzerine doğmadı.’ buyurduğunu işittim.” Hz. Ebû Bekir (r.a.) buyurdular: (Karada ve denizde fesat zuhura geldi) meâlindeki Rum sûresinin 41. âyetinde geçen karadan […]

No Comments »

EBÛ SELEME BİN ABDÜLESED ( radıyallahü anh )

Ağustos 23, 2014

En önce îmân eden Eshab-ı kiramdan. Resûlullahın halası Berre ile Abd-ül-Esed bin Hilâl Mahzumî’nin oğludur. İsmi Abdullah’dır. Resûlullahın ve amcası Hazreti Hamza’nın Süveybe’den süt kardeşidir. Hanımı Ümmü Seleme ( radıyallahü anha )’dir. Ümmü Seleme ( radıyallahü anha ) da kocası ile birlikte müslüman olmuştur. Kocasının vefâtından sonra, Resûlullah efendimiz ile evlenmak se’âdetine kavuşmuş ve mü’minlerin […]

No Comments »

CİMRİLİĞİN BU KADARINA PES!

Ağustos 23, 2014

Resûlüllüh (s.a.v.) bir adam gelerek: – Yâ Resûlüllüa! Falanca komşum, hurma saplarını benim bahçeme koyuyor. Bana eziyet veriyor, dedi. Allah Resûlü o zâtı çağırarak, ona: – Filancanın bahçesine koyduğun hurma saplarını bana sat, teklifini yaptı. Adam: – Olmaz dedi. Allah Resûlü: – Öyle ise bana hediye et onları, dedi. Adam bu teklife de: – Olmaz […]

No Comments »

BEYİT

Ağustos 23, 2014

  Etıbbânın budur pend ü kelâmı, Sakın ifrât ile yîme taâmı.                  (Firdevsî-i Rûhî) Doktorların tavsiyesi budur ki; Sakın yemeği çok yemeyiniz.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 22, 2014

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farzkılındığı gibi, size de farz kılındı.” (Bakara, 2/183)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 22, 2014

“Müsâfir rızkıyla gelir; kendisini müsâfir edenlerin günâhlarının temizlenmesine vesîle olarak ayrılır.” (Hadîs-i Şerîf, Feyzu ‘l-Kadîr)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 22, 2014

İncinsen de incitme (Hacı Bektaş-ı Veli)

No Comments »

NÂBÎ’NİN BİR HATIRASI

Ağustos 22, 2014

Şâir Nâbî’nin, merhûm Sultan Üçüncü Ahmed’e ait bir hatırası şöyledir: “Üçüncü Ahmed Han, henüz dört yaşlarında idiler. Birgün Karaağaç bahçesinde merhum Sultan Dördüncü Mehmet Han’ın huzurundan dışarı çıkıp, bahçe tarafına doğru gidiyordum. Meğer o anda şehzâde Ahmed Han, çiçek bahçesinde imiş. Merhum Bozoklu Mustafa Paşa, silahdar ağa idi. Şehzâde onun ellerine yapışıp, yanlarında bulunan dört […]

No Comments »

EBÛ LÜBÂBE ( radıyallahü anh )

Ağustos 22, 2014

Eshâb-ı kirâm’ın meşhûrlarından. İsmi, Rifâ’a bin Abdülmünzir’dir. Beşîr olduğu da söylenir. Birincisi daha çok tercih edilir. Künyesi Ebû Lübâbe’dir. Hazreti Ali’nin zamanında vefât ettiği daha kuvvetlidir. Annesi, Zeyneb binti Hizam’dır. Saib ve Abdurrahmân isminde iki oğlu vardır. İkinci Akabe bîatında, Medine’den gelenler arasında Ebû Lübâbe de vardı. Peygamber efendimiz ( aleyhisselâm ) onlardan şu husûslarda […]

No Comments »

ÇOBAN VE AĞAÇ

Ağustos 22, 2014

Yaşlı çoban sürüsünü otlatmak için yaylaya çıktığında tepeye yakın bir elma ağacının altında dinlenir ve eğer mevsimiyse, onunla konuşarak: “Hadi bakalım evladım, derdi. Bu ihtiyarın elmasını ver artık”. Ve bir elma düşerdi, en güzelinden, en olgunundan. Yaşlı adam sedef kakmalı çakısını çıkartarak onu dilimlere ayırır ve küçük bir tas yoğurtla birlikte ekmeğine katık ettikten sonra, […]

No Comments »

HZ. EBÛ BEKİR (R.A.)

Ağustos 22, 2014

PEYGAMBERLERDEN (A.S.) SONRA EN FAZİLETLİ ZAT: HZ. EBÛ BEKİR (R.A.) Hz. Ömer (r.a.) buyurdu ki: “İnsanlar içinde Allâhü Teâlâ’yı en iyi bilen ve ondan en çok korkan Ebû Bekir’dir.” “Ebû Bekir bizim efendimiz, en hayırlımız ve Resûlullâh (s.a.v.) tarafından en çok sevilenimizdir.” Hz. Ömer (r.a.) bir gün minbere çıkıp şöyle buyurdu: Dikkat ediniz! Bu ümmetin […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 21, 2014

“(Ey Muhammed) Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem, 68/4)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 21, 2014

“Bir adam Peygamber Efendimize (s.a.v.) gelip annesi için haccetmekten sordu. Peygamberimiz “Annenin borcu olsa onu ödermiydin?” buyurdu. “Evet” dedi. “Annen için haccet” buyurdular.” (Hadîs-iŞerîf, Sünen-i Nesâî)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 21, 2014

Hâlık’ın namütenahi adı var en başı Hak Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

BEDEL=NIYABET SÛRETIYLE HAC:

Ağustos 21, 2014

•   Bir kimse, kendisine farz olan bir haccı, başkasına vekâlet vererek yaptırabilir. Ancak bazı şartları vardır: Vekil gönderene hac farz olmuş olması, Bizzat haccetmekten âciz olması, Vekil gönderenin vekile “Benim için haccet” diye emretmiş olması, Adet üzere yol masrafını vermesi, Vekilin -yol masrafı haricinde- vekâlet için ücret şart koşmaması, Mal yetiyorsa vekil binit (vasıta) ile […]

No Comments »

İMANIN ŞUBELERİNDEN: SABIR

Ağustos 21, 2014

Sabır, acıya katlanmak, onu geçirmek için sebat ve mukavemet etmektir ki her ferahın, her muvaffakıyetin anahtarıdır. Darlığın, sıkıntının geçmesi için Allâh’ın yardımını kazandıracak sebeplerin birincisidir. Günahlara sabır, nefsin günah olan arzularına, isteklerine mukavemet etmektir. Musîbetlere sabır, başa gelen belâ ve kederlere tahammül etmektir. Sabırsız kimseler her zaman darlık içindedir. Genişlik zamanında eldeki nimetin de kadrini […]

No Comments »

AHNEF (Dahhak) BİN KAYS ( radıyallahü anh )

Ağustos 21, 2014

Tabiînin büyüklerinden olup, hilmi (yumuşaklığı) darb-ı mesel haline gelmiş, güvenilir bir hadîs âlimi. İsmi Dahhak olup, Sahra da denmiştir. Künyesi; Ebû Bahr, lakabı Ahneftir. Ayağı eğik veya ayaklarının arkası üzerine basarak yürümesinden dolayı Ahnef denilmiştir. Bu lakab ile de şöhret bulmuştur. Babası Kays, Ebû Mâlik künyesi ile tanınırdı. Cahiliyye devrinde Hâzin kabilesi tarafından öldürüldü. Annesi […]

No Comments »

Ağustos 21, 2014

Ecdadımız mukaddesata çok dikkat etmişler, hürmetsizlikten itina ile kaçınmışlardır. 8 Şubat 1307 (1891) tarihli Osmanlı arşiv vesikası buna bir misaldir: Halka satılan sabun kalıplarının üzerlerine Feyzullah, Hüdâverdi, Mustafa, Mehmet, Rahim ve Abdullah gibi isimler yazılmaktadır. Bu isimlerin mukaddes isimler olduklarından bunların hamam ve abdesthâne ve helâda ve ayaklar altında kalıp tahkîr olunması adâba ve dinimize […]

No Comments »

ELİNİ DEĞİL, AYAĞINI UZATMIŞ

Ağustos 21, 2014

İbrahim Paşa, Şam’da bulunduğu bir gün, Emeviyye Câmii’ne girdi. O sırada içerde Şam’ın büyük âlimi Şeyh Saîd el-Halebî (rh.), cemaate ders anlatıyordu. İbrahim Paşa gelip Şeyh Saîd’in yanına oturdu. Ayaklarını uzatmış olan Şeyh, Paşa gelmesine rağmen hiç aldırış etmedi. Bu vaziyet İbrahim Paşa’yı çok kızdırdı ve hemen câmiden ayrıldı. Paşa köşküne geldiğinde, dalkavuklar etrafını çevirerek […]

No Comments »

Beyt

Ağustos 21, 2014

  Sabırdır ukde-güşâ-yi her kâr Erişir sabr ile subha şeb-i târ. (Nâbî) Dâimâ müşkilleri çözen sabırdır. Karanlık gecelerde sabaha erdiren sabırdır.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 20, 2014

“Kim af fe der ve ara yı dü zel tir se onun mü ka fa tı Al lah’a ait tir. Şüp – he siz O, za lim le ri sev mez.” (Şûrâ, 42/40)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 20, 2014

“Kim af fe der ve ara yı dü zel tir se onun mü ka fa tı Al lah’a ait tir. Şüp – he siz O, za lim le ri sev mez.” (Şûrâ, 42/40)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 20, 2014

“Muhakkak bu (dînî) ilim dîninizdir, onu kimden aldığınıza dikkat ediniz.”(Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 20, 2014

Yüzüne medh edeni sanma dost bir ben isem Yolunda medhini gör gaibane kim söyler (Bağdatlı Ruhi)

No Comments »

ZİLZÂL SÛRESİ

Ağustos 20, 2014

Zelzele sûresi de denilen bu sûre Medîne’de nâzil olmuştur. 8 âyettir. Meâli şerîfi şöyledir: “Yer o (kıyâmet) sarsıntısıyla sarsıldığı ve yer ağırlıklarını çıkardığı ve insan “Ne oluyor buna?” dediği vakit. O gün bütün haberlerini anlatır. Çünkü Rabb’in ona vahy eylemiştir. O gün insanlar, müteferrik surette (kimi yüzü ak, kimi yüzü kara, kimi selâmette, kimi korkular […]

No Comments »

RESÛL-İ EKREM’İN PEK YÜKSEK AKIL VE ZEKÂSI

Ağustos 20, 2014

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) mübarek akıl ve zekâsı her türlü tasavvurların üstündedir. Onun pek yüksek aklı, zekâsı yanında en büyük dâhîlerin, akılları, dehâları pek sönük kalır, onun muazzam hayâtı buna pek güzel şahittir. Arabistan’ın peygamberimizden evvelki haliyle sonraki hâlini düşünmek yeter. Rabbimizin o büyük, o son peygamberi kadar insanları, ruhî hallerini anlamış, âlemin siyâsetini güzelce idare […]

No Comments »

EN TEMİZ KAZANÇ

Ağustos 20, 2014

Resûlullâh Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “En temiz kazanç şu vasıftaki tüccârların kazancıdır. O tüccârlar ki: • Konuştukları zaman yalan söylemezler, • Emânet verilince hıyânet etmezler, • Vaad ettikleri zaman dönmezler, • Satın alırken (malı) kötülemezler, • Satarken ısrar etmezler, • Borçlarını geciktirmezler, • Alacaklılarına da zorluk çıkarmazlar.”

No Comments »

ADÎ BİN HÂTEM-İ TÂÎ ( radıyallahü anh )

Ağustos 20, 2014

Eshâb-ı kiramdan. Ebû Tarîf ismiyle tanınmıştır. Hazreti Ali’nin sancaktarı olup, cesâreti ve cömertliği ile şöhret bulmuştur. Meşhûr şâir Hâtem’in oğludur. Nesebi: Adî bin Hâtem bin Abdullah bin Sa’d bin Hazrec bin İmr-ül-Kays bin Âdî’dir. Hicrî 9 (m. 630) senesinde müslüman oldu. Önce hıristiyandı. Hazreti Ebû Bekir zamanında, kavminin mürted olmasına mâni oldu. Irak seferinde bulundu. […]

No Comments »

Delik Kova

Ağustos 20, 2014

Bir zamanlar efendisinin evine her gün nehirden su taşıyan bir köle vardı. Köle boynunda taşıdığı bir sopanın iki ucuna birer kova asar, bu kovaları nehirden aldığı su ile doldurur ve eve getirirdi. Ancak kovalardan birisi birkaç yerinden delinmiş eski bir kovaydı. Dolayısıyla, nehirde ağzına kadar doldurulan suyun ancak yarısını tutabilirdi eve kadar. Diğeri ise yep […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 19, 2014

“Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.” (Âl-i İmrân, 3/139)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 19, 2014

“Bir kul Allâhü Teâlâ’nın hoşlanmadığı (razı olmadığı) hususlarda borçlanmadığı müddetçe, Allâhü Teâlâ borcunu ödeyinceye kadar (rahmetiyle) onun yanındadır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 19, 2014

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Ey Zulümle bir kuyu kazan! Sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. (Mevlâna)

No Comments »

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.) HÜRMETİNE

Ağustos 19, 2014

Mekke’de şiddetli bir kıtlık oldu. Kureyşliler Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) amcası Ebû Tâlib’e gelip “Ey Ebû Tâlib! Gel Allâhü Teâlâ’dan yağmur dileyelim. Ümit ederiz ki yağmur yağdırır.” dediler. Sonra Ebû Tâlib yanında çok güzel yüzlü bir çocuk ile çıktı. Bu çocuk Peygamber Efendimiz (s.a.v.) idi. Ebû Tâlib onun elini tuttu, arkasını Kâbe duvarına dayadı. Peygamber Efendimiz […]

No Comments »

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.) HÜRMETİNE

Ağustos 19, 2014

Mekke’de şiddetli bir kıtlık oldu. Kureyşliler Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) amcası Ebû Tâlib’e gelip “Ey Ebû Tâlib! Gel Allâhü Teâlâ’dan yağmur dileyelim. Ümit ederiz ki yağmur yağdırır.” dediler. Sonra Ebû Tâlib yanında çok güzel yüzlü bir çocuk ile çıktı. Bu çocuk Peygamber Efendimiz (s.a.v.) idi. Ebû Tâlib onun elini tuttu, arkasını Kâbe duvarına dayadı. Peygamber Efendimiz […]

No Comments »

KULLARIN FİİLLERİ

Ağustos 19, 2014

Bütün hâdiseler ve bilhassa insanlarin fiil ve hareketlerinin tamamı, Allâhü Teâlâ’nın kazâ ve kaderiyle, yaratması ve takdîriyle vücûda gelmektedir. Nitekim Resûlullah Efendimiz (s.a.v.): “Muhakkak Allâhü Teâlâ her fâili ve fiilini yaratıcıdır.” buyurmuştur. Fiiller ef’âl-i ihtiyâriyye ve ef’âl-i ıztırâriyye yahut tabîiyye nâmıyla iki kısma ayrılır. Ef’âl-i ihtiyâriyye: oturmak, kalkmak, yemek, içmek gibi kasd ve şuûrla meydana […]

No Comments »

ABBÂS BİN ABDULMUTTALİB ( radıyallahü anh )

Ağustos 19, 2014

Peygamber efendimizin ( aleyhisselâm ), en çok sevdiği amcalarından. Abdulmuttalibin en küçük oğludur. Peygamber efendimizden üç yaş büyüktür. Bedir gazâsında düşman askeri arasında idi. Müslümanların eline esîr düştü. Kendisi için ve kardeşlerinin oğulları Ukayl ve Nevfel bin Haris için para verip kurtuldular. O yıl îmân etti. En son hicret eden budur. Mekke ve Huneyn gazâlarında […]

No Comments »

HACCAC BİN ILÂT ( radıyallahü anh )

Ağustos 19, 2014

Resûl-i Ekrem’in Eshâbından mübârek bir zat. İsmi Haccac’dır. Ebû Kilab, Ebû Muhammed ve Ebû Abdillah künyeleri vardır. Hazreti Ömer’in ( radıyallahü anh ) hilâfetinin başlarında vefât ettiği rivâyet edilir. Haccac bin Ilât in İslâm’a girişi şöyle olmuştur. Haccac bin Ilât, Süleymoğulları kabilesinden bir cemâatle birlikte Mekke’ye doğru yola çıkmışlardı. Kimsesiz, korkunç bir vadide bulunuyorlardı. Bu […]

No Comments »

Deli Hafız

Ağustos 19, 2014

Fatih dersiamlarından biri, münasebeti olmayan bir müeseseye, münasip olmadığı halde ders verdiği için, ariflerden “Deli Hafız” namıyla maruf bir zat, kendisine, yaptığı işin ihanet olduğunu, emaneti ehlinin gayriye verildiğini ihtar edersede hoca kabul etmez ve biraz kırılır. Ertesi sabah erken, hocanın kapısını çalan hafız, pencereden kendisine bakan ve özür dileyecek zanneden sözde alim kişiye şöyle […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 18, 2014

“Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle…” (Furkân, 25/74)

No Comments »

Links

Calendar