Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Eylül, 2014

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 30, 2014

“Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır…” (Bakara, 2/257)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 30, 2014

“Hacılar ve umre yapanlar (insanların Allâh’a gönderdikleri) elçi¬leridir. Allâh’a duâ ettiklerinde kabul eder; Allâh’tan mağfiret dilediklerinde onları bağışlar.”(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 30, 2014

Kim iradesini dininin hizmetçisi yaparsa her güç ona boyun eğer. Kim de dinini isteklerine alet ederse başı dertten kurtulmaz. (İbn Arabi)

No Comments »

HÂLİD BİN VELÎD ( radıyallahü anh )

Eylül 30, 2014

Peygamber efendimizden “Seyfullah” (Allah’ın kılıcı) ünvanını alan kahraman. Eshâb-ı kiramın ve İslâm kumandanlarının büyüklerindendir. İsmi Hâlid, künyesi Ebü’l-Velîd ve Ebû Süleymândır. Nesebi Hâlid bin Velîd bin Mugîre bin Abdullah bin Amr bin Mahzûn’dur. Ebû Cehil bin Hişâm ile ve Velîd bin Abd-i Şems ile kardeş çocuklarıdır. Velîd bin Velîd’in kardeşidir. Annesi Lübâbe, Ümmül-mü’minîn Hazreti Meymûne’nin kardeşidir. Hazreti Hâlid […]

No Comments »

İki Ekmek Eksik

Eylül 30, 2014

Bir gün iki kişi, Râbia-tül Adeviyye’yi ziyârete geldiler. İkisi de açtı. “Yemeği helâldir” diye içlerinden yemek yemek geçti. O anda kapıya biri gelerek, Allah rızâsı için bir şeyler istedi. Râbia hazretleri evdeki iki ekmeğini buna verdi. Gelen sevinerek gitti. Bir saat kadar sonra bir kişi kucağında bir yığın ekmekle geldi. Râbia hazretleri ekmekleri saydı. On […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 29, 2014

“Ve zulüm etmiş olanlara meyil etmeyiniz. Yoksa size ateş dokunur ve sizin için Allâhü Teâlâ’dan başka yardımcılardan – kimse- yoktur. Sonra (dokunacak ateşten) kendinizi kur¬taramazsınız.” (Hûd Sûresi, âyet 113)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 29, 2014

“Benim şu mescidimde (Mescid-i Nebevî) kılınan bir namaz, -Mescid-i Haram hariç- diğer mescidlerde kılınan bin namazdan daha fazîletlidir.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 29, 2014

Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı, başaracağım diye başlayıp başaranındır. (Atatürk)

No Comments »

RUMEYSÂ HATUN

Eylül 29, 2014

Hanım Sahâbîlerin meşhûrlarından. Peygamber efendimize on yıl devamlı hizmet etmekle şereflenen Enes bin Mâlik’in ( radıyallahü anh ) annesi ve Eshâb-ı kiramın meşhûrlarından Hazreti Ebû Talha’nın hanımıdır. Esas adının Sehle, Rümeysâ, Gumeyrâ, Rumeyle, Uneyfe veya Rumeyse isimlerinden birinin olduğu bildirilmektedir. Ümmü Süleym künyesi ile meşhûr olmuştur. Medine’deki Hazrec kabilesinin Necranoğullarından Milhan bin Hâlid’in kızıdır. Annesinin […]

No Comments »

Hz. ADEM İLE HAVVA

Eylül 29, 2014

Allahü Teâlâ, kendi varlığını bilsin, ibâdette bulunsun ve yer yüzünü de imâr etsin diye insan varlığını yaratmayı mürad ettiği zaman, Meleklerine: — «Ben yer yüzünde muhakkak bir halife yapacağım, bir halife tâyin edeceğim ki kendi irademden kudret ve sıfatımdan ona bazı selâhiyetler vereceğim ki, o bana vekâleten mahlûkatım üzerinde bir takım tasarruflara sahip olacak, benim […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 28, 2014

“(Habîbim Ahmed) Şüphe yok ki biz sana Kevser’i (pekçok hayrı) verdik. Sen de Rabb’in için namaz kıl ve kurban kes…” (Kevser Sûresi, âyet 1-2)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 28, 2014

“Kim evinden çıkarken ‘Bismillâhi tevekkeltü alellâhi lâ havle velâ kuvvete illâ billâh’ derse ona ‘Bu sana yeter ve sen muhafaza edildin.’ denilir. Şeytan da o kimseden uzaklaşır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 28, 2014

Unutma ki yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir. (Şeyh Edebali)

No Comments »

İKRİME BİN EBÎ CEHİL ( radıyallahü anh )

Eylül 28, 2014

Eshamı kiramdan. Neseb ve silsilesi; İkrime bin Ebî Cehil Amr bin Hişâm bin Mugîre bin Abdullah bin Amr bin Mahzûm el-Kureyşî el-Mahzûmî’dir. Ebû Cehlin oğludur. Önce İslâm’a büyük düşman iken Mekke’nin fethinden sonra müslüman oldu. Mekke’nin feth edildiği gün öldürülmesi emir buyurulan altı kişiden biriydi. O gün Yemen’e kaçmak için gemiye bindi. Yolda fırtına çıkıp […]

No Comments »

HAZRETÎ ZEKERİYYA VE YAHYA

Eylül 28, 2014

Zekeriyya aleyhisselâmın nesebi Hazreti Süleyman’a çıkar. Hazreti Zekeriyya marangoz olup elinin emeğiyle geçinirdi. Aynı zamanda Beyt-i Makdis’de imamlık da yapan Zekeriyya aleyhisselâmın yetmiş yaşına kadar evlâdı olmamıştı. Allahü Teâlâ’ya bu hususta yaptığı niyazı üzerine kendisine Yahya aleyhisselâm evlâd olarak ihsan olunmuştur. Hazreti Zekeriyya bu hususta Allahü Teâlâ’ya gizli ve vicdanî bir sesle nida ederek: — […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 27, 2014

“Elbette o kurbanların ne etleri, ne kanları Allâh’a erecek değildir. Ona sizden ancak takvâ erecektir…” (Hacc Sûresi, âyet 37)v

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 27, 2014

“Hacer-i esved cennetten inmiştir. O sütten daha da beyaz idi. Fakat insanoğlunun hatâ(günah)ları onu kararttı.” (Hadîs-i Şerif, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 27, 2014

Ulaşamadığına boyun eğmek, ulaştığına razı olmak, kaybettiğine sabır göstermek kişinin olgunluğunun işaretidir. (İmam Gazzâli)

No Comments »

SA’D BİN MUAZ ( radıyallahü anh )

Eylül 27, 2014

Eshâb-ı kiramın meşhûrlarından. İsmi, Sa’d bin Muaz bin Nu’man İmr-ul-Kays el-Ensârî, el-Evsî’dir. Babası Muaz bin Numan, annesi Kebşe binti Râfi’dir. Künyesi Ebû Amr, lakabı Seyyid-ül-Evs’dir. Yaklaşık olarak (m. 590) senesinde Medine-i Münevvere’de doğdu. 5 (m. 627) senesinde Hendek Savaşında şehîd oldu. Müslüman olmadan önce, Medine’de bulunan Evs kabilesinin ve Benî Abd-ül-Eşheloğullarının reîsi idi. Evs kabilesi […]

No Comments »

Hz. ŞA’YA’NIN ŞEHADETİ

Eylül 27, 2014

İsrail Oğullarında bir çok hadiseler vuku bulmuş, günahlar işlenmişti. Allahü Teâlâ, bunlardan dolayı azap vermemiş kendilerine ihsan ve lütuf ile muamelede bulunmuştu. Nihayet İsrail Oğullarının Sıdıka nâmındaki hükümdarları zamanında hadiseleri büyümüştü. O zaman da Şa’ya aleyhisselâm peygamber olarak gönderilmiş ve Babil hükümdarı Sencarib’in hücum ve istilâsı defedilmişti. Şa’ya ibni Esmıya aleyhisselâm, Isa ve Muhammed aleyhisselâmı […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 26, 2014

“Sabretmenize karşılık selâm sizlere. Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne güzeldir!” (Râ’d, 13/24)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 26, 2014

“Kim mâli imkân bulup da kurban kesmezse sakın bizim mescidimize, namazgâhımıza yaklaşmasın.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 26, 2014

Dün dünle gitti cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. (Mevlâna)

No Comments »

HAZRETİ ZÜBEYR BİN AVVÂM

Eylül 26, 2014

Sağlığında Cennet ile müjdelenen Eshâb-ı kiramdan. Nesebi; Huveylid bin Esed bin Abduluzzâ bin Kusey torunudur. Eshâb-ı kiramın büyüklerindendir. Hazreti Hadîce’nin erkek kardeşinin ve Resûlullah’ın ( aleyhisselâm ) halası olan Hazreti Safiyye’nin oğludur. Dördüncü olarak imâna geldi. Hazreti Ebû Bekir’in dâmâdı idi. Bütün gazâlarda bulundu. Çok yaralandı. Mısır’ın fethinde de bulundu. Zengin olup, bütün malını Allah […]

No Comments »

İFFET NUMUNESİ MERYEM

Eylül 26, 2014

Hazreti Meryem’in babası İmran olup Süleyman aleyhisselâm neslindendir. Anasının adı da Hanne’dir. Hanne’nin kız kardeşi Işâ da Zekeriyya aleyhisselâmın zevcesi ve Hazreti Yahya’nın annesidir. Meryem’in babası Imran henüz Meryem, ana karnında iken vefat ettiği için, anası Hanne, doğuracağı çocuğunu Beyt-i Makdis’e hizmetçi yapacağını nezretmişti. Bu itibarla Meryem Beyt-i Makdis’in imâmı ve kendisinin en yakın akrabası […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 25, 2014

“Resûlullah (s.a.v.) koyun kestiği zaman, ‘Bunu (bir kısmını) Hadîce’nin arkadaşlarına gönderin’ buyururdu.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 25, 2014

“Şüphe yok ki insanlar için ilk tesis edilmiş olan ev (ibâdethâne), Mekke-i Mükerreme’de ki o çok mübârek ve âlemler için hidâyet olan Beyt-i Muazzama’dır.” (Âl-i imrân Sûresi, âyet 96)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 25, 2014

Güneş ülkeleri aydınlatır, sözler de insanları. (Cemil Meriç)

No Comments »

ESVED BİN YEZÎD NEHAÎ ( radıyallahü anh )

Eylül 25, 2014

Tabiînden büyük bir fıkıh âlimi. Hadîs ilminde hafızlık (yüzbin hadîs-i şerîfi senedleriyle birlikte ezberlemiş olma) derecesinde olup, zamanında, Kûfe’nin âlimi idi. Künyesi Ebû Amr’dır. Büyük âlim İbrâhîm Nehaî’nin dayısı, Abdurrahmân bin Yezîd’in kardeşidir. Doğum târihi bilinmemektedir. 75 (m. 694)’de vefât etti. İlmi, yaşayışı, hâli tamamen İslama uygun olduğundan bu büyük âlime Cennet ehli derlerdi. İbn-i […]

No Comments »

Hz. SÜLEYMAN’IN SALTANATI

Eylül 25, 2014

Hz. Davud’un on dokuz oğlundan Süleyman aleyhisselâm on üç yaşında onun varisi olarak yerine geçti ve insanlar arasında hak ve adalet ile hükümler yerine getirmek hususunda peygamberlik ve hükümdarlık makamını tuttu. Allahü Teâlâ’nın nimetlerini anlatıp teşhir ederek kendilerine verilen faziletli ilmi ve mucizeleri tasdik için halkı davet etmek üzere: — Ey insanlar! Bize kuş mantıki, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 24, 2014

“Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.”(Nahl, 16/98)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 24, 2014

“-İçinde Allâhü Teâlâ’ya ibadet olunan- günlerin en sevimlisi Zilhicce’nin (ilk) on günüdür. Her bir gününün orucu bir senelik oruca, her gecesinin ihyası da Kadir Gecesi’ni (ibâdetle) ihya etmeye denktir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 24, 2014

Hesabı temiz olan kimsenin hesaplaşmaktan ne korkusu olur. (Sadi Şirazî)

No Comments »

HÂLİD BİN SAÎD BİN ÂS ( radıyallahü anh )

Eylül 24, 2014

Peygamberimizin Eshâbı içinde İslâmiyyeti ilk olarak kabûl edenlerden. Dördüncü veya beşinci müslüman olduğu kaynaklarda zikredilmektedir. “Sâbikûn-ı evvelin” adı verilen ilk müslümanlardan olduğu kesindir. Adı, Hâlid bin Saîd bin Âs bin Ümeyye bin Abd-i Şems el-Emevî’dir. Künyesi “Ebû Saîd’dir. Annesi, Ümmü Hâlid binti Habbâb es-Sakafî’dir. Hanımı Ümmü Hakim’den başka, Ümeyye binti Hâlit bin Es’ad bin Âmir […]

No Comments »

Hz. LÛT VE AZGIN KAVMİ

Eylül 24, 2014

Lût aleyhisselâm Hazreti İbrahim’in akrabası olup Filistin’de iskân eden Sedum kavmine peygamber olarak gönderilmiş ve İbrahim âleyhisselâmın şeriatını tebliğ ile memur olmuştu. Hazreti Lût’un kavmi çok azgındı ve erkeklerle münasebeti âdet haline getirerek livata fiilini işliyorlardı. Bu iş için de bilhassa genç delikanlılar üzerinde kötü emel besliyorlardı. Hazreti Lût kavmine tebliğe başladı ve bu çirkin […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 23, 2014

“Bana yetişip iman eden kimseye müjdeler olsun. Bana yetişmediği halde bana iman edene de müjdeler olsun.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 23, 2014

“Ey îmân edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin (mâddeten ve mânen) tertemiz olanlarından yiyiniz ve eğer ancak Allâh’a ibadet ediyorsanız ona şükrediniz…” (Bakara Sûresi, âyet 172)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 23, 2014

Sürekli olarak mutlu olmak istiyorsan, herkesle dost ol, kimseye kin ve haset besleme! (Hacı Bektaş-ı Veli)

No Comments »

HAZRETİ EBÛ UBEYDE BİN CERRAH

Eylül 23, 2014

Sağ iken, Cennet ile müjdelenen on sahabîden biri. “Ümmetin Emîni” lakabıyla övülen yüce Sahâbînin asıl ismi, Âmir bin Abdullah bin Cerrah bin Kâ’b bin Dabbe bin Hars bin Fehr’dir. Bütün gazâlarda bulundu. Çok kahraman idi. Bedir gazâsında pederini öldürdü. Uhud’da Resûlullah’ın mübârek yanağına batan iki demir halkayı dişleri ile çekip çıkardı. Rumlar ile olan muharebelerde, […]

No Comments »

HAZRETİ ÎLYAS VE ELYESA

Eylül 23, 2014

İsrail Oğulları Peygamberlerinden Hazkîl aleyhisselâmın vefatı üzerine bu kavim içerisinde kötülükler çoğalmış, halk kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmaya başlamıştı. Bunun üzerine Allahü Teâlâ İsrail Oğullarına peygamber olarak İlyas aleyhisselâmı gönderdi. Hazreti Musa’dan sonra gelen İsrail Oğulları Peygamberlerinin tamamı, zaman geçtikçe Tevrat hükümlerini unutan İsrail Oğullarına Tevrat’ın hükümlerini yenilemek üzere vazifelendirilmişlerdir. Musa aleyhisselâmın vefat etmesinden sonra […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 22, 2014

“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma.” (İsra, 17/26)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 22, 2014

“O (Allah), sizlere ancak ölü (lâşe) olanları, kanı, domuz etini ve Allâh’tan başkası adına boğazlananı haram kılmıştır…” (Bakara Sûresi, âyet 173)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 22, 2014

Ölüler dini değil sen de bilirsin ki bu din. Diri doğmuş, duracak dip diri durdukça zemin. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

HAZRETİ ZEYNEB BİNTİ CAHŞ

Eylül 22, 2014

Peygamber efendimizin mübârek hanımlarından. İsmi Zeyneb, Künyesi Ümmü Hakem’di. Beni Esad kabilesinden Burre’nin kızı olup, annesi Resûlullah’ın halası Ümeyme’dir. Burre îmân etmediği için Cahş denildi. Mekke’de Bi’setten yirmi sene önce doğup, Medine’de 20 (m. 640) yılında vefât etti. Hazreti Zeyneb ilk îmân edenlerdendi. Mekke’den Medine’ye hicret etti. Bekârdı. Resûlullah ( aleyhisselâm ) azadlı kölesi olan […]

No Comments »

HAZRETİ İBRAHİM HALİİLULLAH

Eylül 22, 2014

İbrahim aleyhisselâm Allahü Teâlâ’ya aşırı muhabbeti ve O’nun rızâ ve muhabbetini celbeden ibâdetler ve taâtlerde bulunması sebebiyle, bu peygamberini halis bir dost ittihaz ederek kendisine ilâhî sırlarını vâkıf kılarak ikram buyurmuştur, işte bu sebepten dolayı Hazreti ibrahim’e «Halîlullah = Allah’ın dostu» unvanı ihsan edilmiştir. Hazreti ibrahim bir defasında ölüm Meleği Azrail aleyhisselâm ile karşılaştığında: — […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 21, 2014

“(Ey Muhammed) Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem, 68/4)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 21, 2014

“Kim Allah rızası için ana-babasının veya onlardan birisinin kabrini ziyaret ederse (nâfile olarak) mebrûr (makbul) bir hac yapmış gibi olur.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 21, 2014

Acizliğini bilmeyen adam gerçekten kuvvetli değildir. (Cenap Şahabettin)

No Comments »

URVE BİN ZÜBEYR ( radıyallahü anh )

Eylül 21, 2014

Tabiînden ve Medine’deki Fukahâ-i Seb’a’dan, (Yedi büyük âlimden biri. Künyesi Ebû Abdillah. 22 (m. 642)’de doğdu. 94 (m. 712) târihinde Hazreti Ömer ( radıyallahü anh ) hilâfetinin sonlarında Medine’de vefât etti. Babası Zübeyr bin Avvam ( radıyallahü anh ) Cennetle müjdelenen Eshâb-ı kiramdan birisidir. Peygamber efendimizin halası Safiyye’nin oğludur. Urve hazretlerinin annesi, Ebû Bekir Sıddîk’ın […]

No Comments »

DELİNİN VELİYE TAVSİYESİ

Eylül 21, 2014

Bayezid-i Bestamî hazretleri. Büyük velilerden. Bir gün tımarhanenin önünden geçiyor. Tımarhane hizmetçisinin tokmakla birşeyler dövdüğünü görüyor: -Ne yapıyorsun? Hizmetçi: -Burası tımarhanedir. Delilere ilâç yapıyorum. -Benim hastalığıma da bir ilâç tavsiye eder misin? -Hastalığını söyle. -Benim hastalığım günah hastalığı… Çok günah işliyorum.. -Ben günah hastalığından anlamam… Ben delilere ilâç hazırlıyorum.. Parmaklığının arasından konuşulanları duyan bir deli,(!) […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 20, 2014

“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” (İsra, 17/32)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 20, 2014

“Kim hayra delâlet ederse, ona, o hayrı işleyenin sevabı kadar sevap vardır.”(Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 20, 2014

Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan alabileceği kadar su alır, gerisi kalır. (Mevlâna)

No Comments »

HAZRETİ ZEYNEB BİNTİ HUZEYME

Eylül 20, 2014

Resûlullahın mübârek hanımlarından. Nesebi, Zeynep binti Huzeyme bin Abdillah bin Amr bin Abdimenaf bin Hilâl bin Âmir bin Sa’saa el-Hilâliyye’dir. Lakabı “Ümmül mesâkin”dir. Mü’minlerin annesi Hazreti Zeyneb önce Hazreti Abdullah bin Cahş ile evli idi. Abdullah, Resûlullah’ın halası Ümeyme’nin oğlu idi. Uhud Savaşı’nda şehit oldu. Diğer rivâyete göre, ilk önce Tufeyl bin Hâris’in hanımı idi. […]

No Comments »

Güzelliğinde İmtihanı Var

Eylül 20, 2014

Süleyman bin Yesâr, bir arkadaşıyla “Ebva” denen yerde konaklamışlardı. Arkadaşı yakındaki alışveriş yerinden bir şeyler almak üzere çadırdan ayrıldığı sırada Süleyman’ı geriden gözetleyen bir bedevi kadını hemen çadırın kapısına gelerek: – Buraya kadar gelir misin? diye seslendi. Süleyman, serili sofradan yiyecek isteyeceğini düşünerek bazı şeyleri alıp da kadına doğru yürürken kadının ikazı farklı oldu: – […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 19, 2014

“Şüphesiz Kur’an, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.” (Hakkâ, 69/48)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 19, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem: “Hane-i Saadetim ile minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir.”(Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 19, 2014

Zihin arı, kitap çiçek, dış dünya kovandır. Sıra bal yapmaya geliyor. (Cemil Meriç)

No Comments »

HAKİKİ MUHABBET NEDİR?

Eylül 19, 2014

Biribirlerine kırılan iki arkadaştan biri, uzun bir aradan sonra diğerinin kapısını çalar. -Kim o? diye seslenir içerdeki. -Benim, der kapıyı çalan. -Burada ikimize birlikte yer yok, diye cevap verir öbürü. Aradan uzunca bir zaman geçer… Yeni bir umutla tekrar çalar sevdiği arkadaşının kapısını. -Kim o? diye sorar yine içerdeki. – Sen’im, der bu sefer. Ve […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 18, 2014

“Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın…” (İsra, 17/35)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 18, 2014

“Kim akşam namazından sonra altı rek’at namaz (evvâbîn) kılarsa, deniz köpüğü kadar da olsa günahları mağfiret olunur.”Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu ‘cemü ‘l-Evsat)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 18, 2014

Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım, başım göğe değerdi. (Ebu Hanife)

No Comments »

ÜMMÜ SÜLEYM (Rumeysâ) ( radıyallahü anha )

Eylül 18, 2014

Hanım Sahâbîlerin meşhûrlarından. Peygamber efendimize on yıl devamlı hizmet etmekle şereflenen Enes bin Mâlik’in ( radıyallahü anh ) annesi ve Eshâb-ı kiramın meşhûrlarından Hazreti Ebû Talha’nın hanımıdır. Esas adının Sehle, Rümeysâ, Gumeyrâ, Rumeyle, Uneyfe veya Rumeyse isimlerinden birinin olduğu bildirilmektedir. Ümmü Süleym künyesi ile meşhûr olmuştur. Medine’deki Hazrec kabilesinin Necranoğullarından Milhan bin Hâlid’in kızıdır. Annesinin […]

No Comments »

Niçin Evlenmiyor

Eylül 18, 2014

Râbia-tül Adeviyye, -Niçin evlenmiyorsun?” diye ısrâr edenlere şöyle söyledi: -Benim üç büyük derdim var. Bunların sıkıntısından kolayca kurtulmamı garanti ederseniz, o zaman evlenirim. Birincisi, acabâ son nefesimde îmânımı kurtarabilecek miyim? İkincisi, Kıyâmet gününde amel defterimi sağ tarafımdan mı, yoksa sol tarafımdan mı verecekler? Üçüncüsü, herkesin hesâbı görüldükten sonra bir grup Cehennem’e ve bir grup Cennet’e […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 17, 2014

“Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O’na yönel.” (Müzzemmil, 73/8)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 17, 2014

“Yâ Ebâ Râfi’, Allâhü Teâlâ’nın senin ellerinle (vasıtanla) bir kişiye hidâyet etmesi, senin için güneşin üzerine doğup battığı şeylerden daha hayırlıdır.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l- Kebîr)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 17, 2014

Gam ve keder, olmayacak isteklerden doğar. Bu kimseleri de şeytan avlamak ister. (Mevlâna)

No Comments »

CÜBEYR BİN NÜFEYR ( radıyallahü anh )

Eylül 17, 2014

Tabiînin büyüklerinden. Hadîs âlimidir. Künyesi Ebû Abdurrahmân Hadramî’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. 80 (m. 699) senesinde vefât etti. Bazı kaynaklar Emevî halifesi Abdülmelik bin Mervan’ın halifeliği zamanında hayatta idi, şeklinde kaydetmiştir. Buna göre 80 târihinden daha sonra vefât ettiği anlaşılmaktadır. Humus ve Şam’da yaşamıştır. Cübeyr bin Nüfeyr, Peygamberimiz hayatta iken henüz müslüman olmamıştı. Hazreti Ebû Bekir’in […]

No Comments »

NİÇİN AĞIZLARI KAPALI?

Eylül 17, 2014

Şeyh Necmüddin Ali (k.s.) hazretleri anlatıyor: ‘Zaman zaman ziyaretime gelen bir kadın vardı. Basîreti (kalp gözü) açık bir hâtundu. Yine bir gün ziyâretime gelmişti. O sıralar elim biraz dardı ve o da bu hâlimi biliyordu. Evimde bir-iki göz ambar vardı. Eğer Allah Teâlâ, hubûbattan arpa-buğday gibi bir şey verirse o ambarlara koyardım. Şimdi ise onlar […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 16, 2014

De ki: “O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!” (Mülk, 67/23)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 16, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Muhakkak (kâmil) âlimler, peygamberlerin vârisleridir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Ebul Faruk SÜLEYMAN HİLMÎ TUNAHAN (K.S.)

Eylül 16, 2014

Süleyman Hilmî Tunahan (k.s.) Hazretleri, Rûmî 1304 (Hicrî 1305- Mîlâdî 1888) yılında Silistre’de dünyâya geldiler. Babası, tahsîlini İstanbul’da tamamlamış ve Silistre’nin Satırlı Medresesi’nde yıllarca müderrislik etmiş Osman Efendi’dir. Dedesi ise Kaymak Hâfız nâmıyla mâruf bir zât olup 110 yaşına doğru vefât etmiş olan Mahmûd Efendi’dir. Hocazâdeler olarak bilinen bu asîl âilenin ceddi İdris Bey’e dayanır. […]

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 16, 2014

Kitaptan daha iyi bir arkadaş yoktur. (Katip Çelebi)

No Comments »

ZEKERİYYA ALEYHİSSELÂM NEDEN YEMEĞE DÂVET ETMEDİ?

Eylül 16, 2014

Zekeriyya (a.s.) son derece cömerti ve kendi el emeği ile maişetini temin ederdi. Bir keresinde bir inşaat işinde çalışıyordu. Çalışma arasında, ancak kendisine yetecek kadar ekmek getirdiler. Zekeriyya (a.s.) kendisine verilen ekmeği yerken, yanına başkaları da geldi. Zekeriyya (a.s.) onları yemeğe dâvet etmedi. Onun cömertliğini bildikleri için, gelenler, bu tutuma şaştılar. Zekeriyya (a.s.) ekmeğini bitirdikten […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 15, 2014

“Sabah akşam Rabbinin adını an.” (Kıyâme, 76/25)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 15, 2014

“Kur’ân’ı öğreniniz ve çocuklarınıza öğretiniz. Muhakkak siz Kurân’dan suâl olunacaksınız ve ona göre amellerinizin karşılığını göreceksiniz. Aklı olana vâiz olarak o (Kur’ân) kâfidir.” (Hadîs-i Şerîf, Kâsım bin Selâm, Fezâilü’l-Kur’ân)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 15, 2014

Edep, edepsizin edepsizliğine sabır ve katlanmadır. (Mevlâna)

No Comments »

EBÛ HUREYRE ( radıyallahü anh )

Eylül 15, 2014

Meşhûr Sahâbî. Eshâb-ı kiram arasında en çok hadîs-i şerîf bilen ve rivâyet edenlerdendir. İsmi hakkında değişik rivâyetler olup, en doğru rivâyete göre isminin Abdurrahmân bin Sahr olduğu bildirilmiştir. Yemen’in Devs kabilesindendir. Künyesi Ebû Hureyre’dir. Bu künyenin verilişi hakkında kendisi şöyle demiştir: “Ben çocukken koyunlarımızı güderdim. Küçük bir kedim vardı. Gündüz onu yanıma alır, onunla oynardım. […]

No Comments »

Sarık ve Sakal

Eylül 15, 2014

Eski elbiseli, fakir ve köse bir alim, bir kadı’nın mahkemesinde alimler sırasında üst sırada oturur. Kadı gerek giyiminden gerese tanımadığından olacak sert sert bakar. Bunun üzerine, Kadının adamı fakir alimin yanına gelerek: – Buradan kalk. Haddini bil burası senin yerin değil. Herkesmecliisn üst tarafına layık olamaz. Senin yerin aşağısı.Ya git oraya otur, ya da çık […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 14, 2014

“Müslüman kişinin, -günâh ile emrolunmadığı müddetçe- sevdiği ve sevmediği hususlarda, (âmirlerini) dinleyip itâat etmesi vaciptir.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 14, 2014

“Size ne verilmişse sırf dünya hayatının geçici metâı ve süsüdür, Allah katındaki (sevap) ise hem daha hayırlı hem daha bâkî(ebedi)dir. Artık akıllanmayacak mısınız?” (Kasas Sûresi, Âyet 60)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 14, 2014

Bilgi kuvvettir. Hayatta en hakiki mürşid ilimdir. (Atatürk)

No Comments »

EBÛ TALHA EL-ENSÂRÎ (Zeyd bin Sehl) ( radıyallahü anh )

Eylül 14, 2014

Eshâb-ı kiramın meşhûrlarından ve Ensâr’ın büyüklerinden. Adı, Zeyd bin Sehl bin Esved bin Haram bin Amr bin Zeyd-i Menât bin Adî bin Amr bin Mâlik en-Neccâr el-Ensârî’dir. Eshâb-ı kiramın meşhûr okçularındandır. Müslüman olmadan önce de okçuluğu ile meşhûrdu. Yiğitliği ve kahramanlığı ile birlikte bilhassa iyi ok atması ile tanınmıştı. Kendisinin okçuluğunu tanıtan bir şiiri vardır. […]

No Comments »

EBÛ RÂFÎ ( radıyallahü anh )

Eylül 14, 2014

İlk müslümanlardan. Meşhûr olan, isminin Eslem olduğudur. Künyesi Ebû Râfi’dir. Hazreti Ali’nin hilâfetinin ilk günlerinde vefât etti. Aslen Mısırlı’dır. Altı çocuğu vardı: Bunlar, Hasan, Râfi, Abdullah, Mûtemer, Mugîre ve Selmâ’dır. Önce Resûl-i Ekrem’in ( aleyhisselâm ) amcası Hazreti Abbas’ın kölesi idi. Hazreti Abbas onu Resûlullaha hibe etti. Böylece Resûlullahın ( aleyhisselâm ) aile efradı arasına […]

No Comments »

Sarhoş ve Müezzin

Eylül 14, 2014

Sarhoş’un biri, şarabın tesiriyle bir camiye girer ve dua etmeye başlar: – Yarabbi! Beni Cennetine koy, bana köşklerini ver, bana kevseri ver, bana hürülerine ver… Bu yakarmaları işiten müezzin, sarhoşun yakasından tutarak: – Ey akıldan, dinden gafil, senin camide işin ne? Sen ne yaptın ki, Allah’tan hem de bu sarhoş halinle dilyorsun? Hiç yakışıyormu? Sarhoş […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 13, 2014

“Ey huzur içinde olan nefis!, Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!” (Fecr, 89/27-28)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 13, 2014

“Benim şu mescidimde (Mescid-i Nebevî) kılınan bir namaz, – Mescid-i Haram hariç- diğer mescidlerde kılınan bin namazdan daha fazîletlidir.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 13, 2014

İnsanların neye nasıl sevindikleri, kalitelerini gösteren bir ölçüdür. (Mevlâna)

No Comments »

EBÛ SÜFYÂN BİN HARB ( radıyallahü anh )

Eylül 13, 2014

Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden meşhûr bir sahâbî. İsmi Sahr bin Harb’dir. Ebû Süfyân ve Ebû Hanzala diye iki künyesi vardır. En çok Ebû Süfyân künyesi ile tanınır. Annesi Safiye binti Harb’dir. Hazreti Muâviye ve Resûlullahın ( aleyhisselâm ) zevce-i mutahharası olan Ümm-i Habîbe’nin babalarıdır. Dolayısıyla Resûlullahın kayınpederi olmaktadır, (m. 565) senesinde Mekke’de doğdu. 34 (m. […]

No Comments »

Salevatın Keffareti

Eylül 13, 2014

Râbia-tül Adeviyye, babası İsmâil’in üç kızı vardı. Bir tane daha doğunca adını Râbia (dördüncü) koydu. Babası çok fakir olduğundan Râbia doğduğu gece evde ihtiyaç olan şeylerden hiçbiri yoktu. Bu duruma annesi çok ağlayıp mahzûn oldu. Efendisine; -Filân komşuya gidip, bir mikdar kandil yağı isteyebilir misin?, dedi. Hazret-i Râbia’nın babası, Allahü teâlâdan başka kimseden bir şey […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 12, 2014

“Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır.” (Tâ-Hâ, 20/25-26)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 12, 2014

“Allah rızâsı için beni Medîne’de ziyâret eden kimseye kıyâmet günü şâhit ve şefâatçi olurum.”(Hadîs-i Şerîf, Feyzu ‘l-Kadîr)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 12, 2014

Avam (cahil halk) yalanla avutanı hakikat ile korkutana tercih eder. (Cenap Şahabettin)

No Comments »

ALKAMA BİN KAYS ( radıyallahü anh )

Eylül 12, 2014

Tefsîr, hadîs, fıkıh ilimlerinde büyük âlim. Tabiînin büyüklerinden olup, künyesi Ebû Şibl’dir. Peygamberimiz hayatta iken doğdu. Fakat O’nu görmedi. 62 (m. 681) senesinde Kûfe’de vefât etti. İlimdeki üstünlüğü âlimler tarafından sözbirliği ile bildirilmiştir. Bu bakımdan ilimde rivâyetlerine müracaat edilen müstesna bir âlimdir. Eshâb-ı kiramın büyüklerinden Hazreti Ebû Bekir’i, Hazreti Ömer’i, Hazreti Osman’ı, Hazreti Ali’yi, Hazreti […]

No Comments »

KABİRDE KONUŞAN GENÇ

Eylül 12, 2014

Takva sahibi olmak, hayatın her döneminde güzel. Ama fırsatlar çağı gençlikte bir başka güzel. Güce, kuvvete, güzelliğe rağmen günahlardan sakınanların mükafatı ebedi mutluluk. Hayatın baharı şeytana satılmazsa, sonsuz bahar bir adım ötede. Hz. Ömer’in (R.A.) halifeliği döneminde ibadet ehli, son derece takva sahibi bir genç vardı. Hz. Ömer’in hayret ve takdirle izlediği bu gencin kalbi, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 11, 2014

“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” (İnşirah, 94/5)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 11, 2014

“Sizden biriniz hoşuna giden rüya görürse bilsin ki o Allâhü Teâlâ tarafındandır. Bu rüyası üzerine Allâhü Teâlâ’ya hamdetsin ve rüyasını başkasına da anlatsın.”(Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 11, 2014

Eski başkadır eskimiş başkadır. Nice eskiler vardır ki hiç eskimez. (Peyami Safa)

No Comments »

CÂBİR BİN ABDULLAH ( radıyallahü anh )

Eylül 11, 2014

Ensâr-ı kiramın büyüklerinden. Babası da müslüman olup künyesi Ebû Abdullah veya Ebû Abdurrahmân’dır. Annesinin ismi Nesibe’dir. (m. 601) yılında Medine’de doğmuş olup, 77 (m. 694) yılında 95 yaşında Medine’de vefât etmiştir. Cenâze namazını Medine Vâlisi bulunan Hazreti Osman’ın oğlu Ebân kıldırmıştır. Bizzat Resûlullah’dan ( aleyhisselâm ) ilim öğrenmiş sonra Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali, Ebû […]

No Comments »

KADERDEN KADERE

Eylül 11, 2014

Hicretin 17 veya 18. yılında, Şam civarında ‘Amevas taunu’ denilen veba salgını ortaya çıkmıştı. İlk çıkışı Filistin’in Amevas bölgesinde olduğu için bu isimle anılmıştır. Bu hastalıktan yirmibeşbin kişi ölmüştü ki, sahabenin büyüklerinden Ebu Ubeyde b. Cerrah r.a. ve Muaz b. Cebel r.a. Hazretleri de bunlar arasındaydı. O sene Hz. Ömer r.a. Şam’a gitmek için yola […]

No Comments »

Links

Calendar