Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Ekim, 2014

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 31, 2014

“Yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allâh’a aid olmasın…” (Hûd Sûresi, âyet 6)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 31, 2014

“Kim fakir bir kimseye (borcunu ödemesinde) kolaylık gösterirse Allâhü Teâlâ da dünyâ ve âhirette ona kolaylık gösterir.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 31, 2014

İlim ve hikmet helal lokmadan doğar. Aşk ve incelik helal lokmadan kazanılır. (Mevlâna)

No Comments »

HAZRETİ ALİYYÜL MÜRTEZA

Ekim 31, 2014

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden. Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) dâmâdı ve dördüncü halîfesidir. Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) amcası Ebû Tâlib’in oğludur. Künyesi Eb’ül-Hüseyin’dir. Bir künyesi de Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) iltifât buyurarak söylediği “Ebû Türâb”dır. Hiç puta tapmadan müslüman olduğu için “Kerremallahü vecheh”, kahramanlığı ve çok cesur olmasından dolayı “Kerrâr” “Esedullah-il gâlib” lakabları verilmiştir. Ayrıca takdîr-i ilâhiyyeye […]

No Comments »

PEYGAMBERİN KARDEŞLERİ

Ekim 31, 2014

Ebû Hüreyre radıyallahü anh şöyle anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm kabristana gelip buyurdu: — Selâm sizlere ey müminler topluluğunun diyarı! Ve biz de,,—Allah dilerse— muhakkak size ulaşacağız. Kardeşlerimizi görmeyi arzu ediyorum. — Ey Allah’ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz? dediler. Peygamber aleyhisselâm: — Siz arkadaşlarımsınız. Kardeşlerimiz ise, henüz gelmemiş olanlardır. Bunun üzerine: — Ey Allah’ın Resulü, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 30, 2014

“…Her kim de Allâh’ın şeâirine (muhterem kıldığı alâmetlere; mukaddesâta) ta’zîm (hürmet) ederse, şüphesiz o (ta’zîmler) kalplerin takvâsındandır.” (Hacc Sûresi, âyet 32)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 30, 2014

“Ümmetimin en hayırlıları benim içinde bulunduğum asır; Ashâbımın asrıdır. Sonra, Tâbiîn, sonra da Tebe-i Tâbiîn(asrı)dir… ” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 30, 2014

Sabır sonuca kolayca ulaştıran bir kılavuzdur. (Mevlâna)

No Comments »

HİND BİNTİ UTBE ( radıyallahü anha )

Ekim 30, 2014

Kadın sahâbîlerden. Mekke kâfirlerinden Utbe bin Rebi’a bin Abd-i Şemsî bin Abd-i Menâf kızı, Ebû Süfyânın hanımıdır. Hazreti Mu’âviyenin annesidir. Hind binti Utbe Mekke’de doğmuş olup, doğum târihi bilinmemektedir. Büyük dedesi Abd-i Menâf Kureyş’in ileri gelenlerinden ve başkanlarından idi. Hind binti Utbe, evvelâ Mahzûm kabîlesinden Fâkıhe İbn-i Mugayze ile daha sonra ise Ebû Süfyân ile […]

No Comments »

ALIŞVERİŞTE DOĞRULUK

Ekim 30, 2014

Abdullah bin Ebî Evfâ radıyallahu anh anlatıyor: Adamın biri pazarda bir malı satışa çıkarmış ve müslümanlardan birini bu malı almaya teşvik etmek için de, verilen fiyattan fazlasına bu malı satın aldığına dair yeminde bulunmuştu. Bu hadise üzerine «Onlar ki Allah’ın ahdini ve kendi yeminlerini bir kaç paraya satarlar, işte onların âhirette hiç bir nasibi yoktur…» […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 29, 2014

“Ey âdemoğulları! Şeytana kulluk etmeyin, o size açık bir düşmandır diye size emretmedim mi?” (Yâsîn Sûresi, âyet 60)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 29, 2014

“Çocuklarınızı üç şeyle terbiye ediniz; yetiştiriniz. Peygamberinizi sevmek, onun Ehl-i beytini sevmek ve Kur’ân-ı Kerîm okumak.”(Hadîs-i Şerîf, Feyzu ‘l-Kadîr)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 29, 2014

İmandır o cevher ki ilahî ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

HAZRETİ ABDURRAHMÂN BİN AVF

Ekim 29, 2014

Eshâb-ı Kirâmın büyüklerinden ve Cennetle müjdelenen on kişiden biri. Adı, Abdurrahmân bin Avf bin Abd-i Avf bin Hars bin Zühre bin Kusey’dir. Soyu, yedinci dedesi Kilâb bin Mürre’de Resûlullah efendimiz ile birleşmektedir. Künyesi Ebû Muhammed’dir. İslâmiyetten önce adı Abd-i Amr, bir rivâyette de Abdul-ka’be veya Abdülhâris olup, İslama geldiğinde Peygamber efendimiz tarafından ismi değiştirilip “Abdurrahmân” […]

No Comments »

YAHUDİLERİN YALANI VE İTİRAF!

Ekim 29, 2014

Ebû Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor: Hayber fethedildiği zaman Allah’ın Resulüne zehirli bir koyun getirmişlerdi. Peygamber aleyhisselâm: — Orada bulunan yahudileri toplayıp bana getirin, diye emretti. Toplayıp getirdiklerinde Peygamber aleyhisselâm onlara: — Size bir şey soracağım; doğru cevap verecek misiniz? dedi. Yahudiler: — Evet, doğru söyleyeceğiz, ey Ebu’l Kasım, dediler. Peygamber aleyhisselâm: . — Babanız […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 28, 2014

“…Eğer ona (Peygambere) itâat ederseniz hidâyete erersiniz. Resûlün üzerindeki ise ancak açık bir tebliğdir.” (Nûr Sûresi, âyet 54)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 28, 2014

“Kim abdestinin sonunda bir kere -İnnâ enzelnâhü fî leyleti’l-kadr- (sûresin)i okursa sıddîklardan olur, iki kere okursa şehîdler dîvânına yazılır, üç kere okursa Allâhü Teâlâ onu peygamberler topluluğu ile beraber haşreder.” (Hadîs-i Şerîf, Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 28, 2014

Ölüm sevgiliyi sevgiliye ulaştıran bir köprüdür. (İmam Rabbani)

No Comments »

OSMAN BİN MAZ’ÛN ( radıyallahü anh )

Ekim 28, 2014

İlk Müslümanlardan. Künyesi, Ebû Sâib’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. Vefâtında ihtilaf vardır. Hicretin ikinci yılında vefât ettiği de rivâyet edilir. Babası Maz’ûn bin Habîb, annesi Sahile binti el-Anbes’dir. Zevcesi Havle binti Hakim’dir. Abdurrahmân ve Sâib isimlerinde iki oğlu vardır. Osman bin Maz’ûn ( radıyallahü anh ) temiz bir yaratılışa sahipti. İslâmdan önce de düzenli ve ağırbaşlı […]

No Comments »

NİYET – İHLAS VE MEZİYETLERİ

Ekim 28, 2014

İbni Ömer radıyallahü anh’ten rivayet edilir: Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu: Üç kişi yolda giderken yağmura tutulup, dağın bir mağarasına sığındılar. Arkasından da sığındıkları mağaranın önüne dağın üzerinden bir kaya düşüverdi ve mağarayı kapattı. Bunun üzerine biribiriyle şöyle konuştular: Allah için işlediğiniz bir iş varsa, hatırlayın ve onu vesile ederek Allah’a dua edin, belki sizi bu […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 27, 2014

“…Eğer sizin üzerinizde Allâh’ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, muhakkak hüsrâna düşenlerden olurdunuz.” (Bakara Sûresi, âyet 64)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 27, 2014

“Bir yerde vefât eden Ashâbım, kıyâmet günü onlar (o belde insanları) için, rehber ve nûr olarak diriltilir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 27, 2014

Sıradan otlar iki ayda yetişir. Fakat kırmızı gül ancak bir yılda yetişir. (Mevlâna)

No Comments »

NUMAN BİN MUKARRİN ( radıyallahü anh )

Ekim 27, 2014

Mekke’nin Fethi’nde Müzeyyine kabilesinin sancaktarı, Nihavent Muharebesi’nde İslâm ordusunun kumandanı, şehîd Sahâbî. Künyesi Ebû Amr’dır. 21 (m. 642) târihinde şehîd oldu. Müzenî kabîlesindendir. Kardeşleri, Suveyd bin Mukarrin ile Nuaym bin Mukarrin’dir. Her ikisi de, Numan ( radıyallahü anh ) gibi askerlik ve kahramanlık bakımından meşhûr Sahâbîlerdendir. Numan bin Mukarrin ( radıyallahü anh ) Resûlullah ( […]

No Comments »

KÖTÜLÜKLERİN BAŞI ŞARAP

Ekim 27, 2014

Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor: Şarap içmekten kaçının. Çünkü şarap kötülüklerin anasıdır. Vaktiyle bir adam varmış, kendisine bir fahişe âşık olmuş ve şahidlik için istediğini söylemek üzere cariyesini bu adama göndermiş. Adam da bu cariye ile beraber gelmiş. Cariye, her girdikleri kapıyı kilitlemiş. Bu şekilde adam, kendisini yanında bir oğlan ile bir şişe şarap olan […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 26, 2014

“…Ve her kim Allâh’ı ve meleklerini ve kitaplarını ve peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse muhakkak pek uzak bir dalâletle sapıklığa düşmüş (; haktan uzaklaşmış) olur.”(Nisa sûresi, âyet 136

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 26, 2014

“Aza şükretmeyen, çoğa da şükretmez. İnsanlara teşekkür etmeyen Allâhü Teâlâ’ya da şükretmez. Allâhü Teâlâ’nın ni’metlerini söylemek, şükür; söylememek ise nankörlüktür. Cemaatle beraber olmak rahmet, tefrikaya düşmek azabtır.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed bin Hanbel)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 26, 2014

Akıl maddeyi, kalp manayı keşfeder. (Muhammed İkbal)

No Comments »

HAZRETİ AİŞE-İ SIDDÎKA

Ekim 26, 2014

Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) mübârek zevcelerinden. İsmi Aişe binti Ebû Bekir’dir. Yani Ebû Bekir ( radıyallahü anh )’ın kızıdır. Annesi Ümmü Ruman binti Âmir İbni Uveymir’dir. Künyesi Ümmü Abdullah, lakabı Sıddîka, ünvanı Ümm-ül-mü’minîndir. Hazreti Âişe’nin çocuğu yoktu. Bunun için künyesi de yoktu. Araplarda künyeye çok ehemmiyet verilirdi. Bunun için Hazreti Aişe üzülürdü. Birgün Hazreti Peygambere […]

No Comments »

KIYAMETTE İLK SORGU ÜÇ KİŞİYE

Ekim 26, 2014

Ebû Hüreyre radıyallahü anh’den anlatılır: Resûlüllah aleyhisselâm şöyle buyurdu: Kıyamet gününde üç kişi ilk olarak sorguya çekilir: Birincisi, cihad esnasında ölen kimsedir ki, Allah’ın huzuruna getirilir ve Allah, kendisine verilmiş olan nimetleri önüne serer. O da, bunlara nail olduğunu itiraf eder. Bunun üzerine Allah kendisine: Bu mazhar olduğun nimetler içerisinde ne yaptın? diye sorar. O […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 25, 2014

“(Mü’minler) yanları yataklarından uzaklaşır (gece kalkar ve nafile namaz kılarlar) korku ve ümid içinde Rab’lerine duâ ederler ve (onlar) kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar.” (Secde Sûresi, âyet 16)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 25, 2014

“Ramazan ayı orucundan sonra en fazîletli oruç Allâh’ın ayı olan Muharrem ayının orucudur.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 25, 2014

Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda, Allah korkusundandır. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

NEVFEL BİN HARİS ( radıyallahü anh )

Ekim 25, 2014

Eshâb-ı kirâm’dan Peygamberimiz’in ( aleyhisselâm ) amcası Harisin oğlu idi. Bedir Savaşı’na müşriklerin baskısı ile katıldı. Burada esîr düştükten sonra müslüman oldu. Hendek Savaşı sırasında Medine’ye hicret etti. Künyesi Ebû Hâris’tir. Hazreti Ömer’in halifeliği zamanında 15 (m. 636) senesinde vefât etti. Nesebi ise; Mekke’deki Kureyş kabilesinin Hâşimî kolundan Nevfel bin Haris bin Abdülmuttalib bin Hâşim […]

No Comments »

CEHENNEMDE KADINLAR

Ekim 25, 2014

İbni Abbas radıyallahü anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm zamanında güneş tutulmuştu. Allah’ın Resulü namaz kılıp uzun uzun kıyamda kaldı. Bundan sonra Peygamberimiz şöyle buyurdu: — Muhakkak güneş ile ay Allah’ın âyetlerinden birer âyettir. Hiç bir kimsenin ölümü ve yaşaması için tutulmazlar; şu halde tutulduklarını görünce Allah’ı zikrediniz. İnsanlar dediler ki: — Ey Allah’ın Resulü, durduğun yerde […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 24, 2014

“Peygamberin vazifesi ancak tebliğ etmekten ibarettir…” (Mâide Sûresi, âyet 99)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 24, 2014

“Kıyâmet günü mü’minin terâzisinde güzel ahlâktan daha ağır hiçbir şey yoktur. Muhakkak Allâhü Teâlâ, çirkin sözler söyleyen ve hayâsızlık yapanlara buğzeder.”(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 24, 2014

Pınar kuru, destiler kırık, suya giderler. O gafiller ki haydan gelip huya giderler. (Necip Fazıl Kısakürek)

No Comments »

HATÎB BİN EBÎ BELTEA ( radıyallahü anh )

Ekim 24, 2014

Eshâb-ı kiramın Muhacirlerinden ve Bedir harbine katılanlardan. Resûlullah’ın, Mısır kralı Mukavkıs’â gönderdiği, elçisidir. Nesebi (silsilesi), Hatîb bin Ebî Beltea bin Âmir bin Seleme bin Sa’b bin Sehl el-Lahmî’dir. Ayrıca Amr adı ile de bilinmektedir. Künyesi “Ebû Muhammed” veya “Ebû Abdullah’tır. Kendisinin Yemen’de Kahtanî kabilesine veya Necm bin Adiyy kabilesine mensûb olduğu zikredilmektedir. Babası, Ebû Beltea’dır. […]

No Comments »

ISLAMIN BEREKETİ

Ekim 24, 2014

Ebû Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: Bir kâfir kimse, Peygamber aleyhisselâma misafir olarak gelmişti. Allah’ın Resulü kendisine koyundan sağılmış bir kâse süt getirmelerini söyledi. Adam sütü sonuna kadar içti. Sonra bir bardak daha getirmelerini emretti. Onu da içti. Bir kâse daha getirmelerini söyledi. Onu da içti. Bu şekilde yedi defa birer sağımlık koyun sütü içinceye kadar […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 23, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdu: “Kul hüvallâhü ehad sûresini bin defa okuyanı Allâhü Teâlâ cehennemden azad eder.” (Hadîs-i Şerîf, Feyzü ‘l-Kadîr)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 23, 2014

“Onlara (Firavun ve kavmine), âyetlerimiz hakikati gözlerine sokarcasına geldiği vakit onlar ‘Bu apaçık bir sihir.’ dediler.” (Neml sûresi, âyet 13)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 23, 2014

Suret aşıkı olma, gönül kazanmaya çalış. (Mevlâna)

No Comments »

MUS’AB BİN UMEYR ( radıyallahü anh )

Ekim 23, 2014

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden. İslâmiyetin ilk yıllarında müslüman oldu. Habeşistan’a sonra da Medine’ye ilk hicret edenlerdendir. Birinci Akabe bîatında müslüman olan oniki kişi, Resûlullah’dan ( aleyhisselâm ) dînî hükümleri ve Kur’ân-ı kerîm öğretmesi için bir muallim (öğretmen) istediler. Bunun üzerine Resûlullah ( aleyhisselâm ) tarafından Medine’ye muallim olarak gönderildi. Bedir ve Uhud savaşında Muhacirlerin sancağını taşıdı. […]

No Comments »

KADINLARA NASİHAT

Ekim 23, 2014

Câbir radıyallahu anh’ten şöyle anlatılır: Peygamber aleyhisselâm ile Bayram namazında bulundum da, ezan ve kamet okunmadan, hutbeden önce namaza başladı. Sonra Bilâl radıyallahu anh’e dayanarak hutbe okumak için kalktı. Ve takvayı emrederek Allah’a taat ve ibadete teşvik etti ve insanlara vaz-u nasihatte bulunduktan sonra, Mescidin gerisinde bulunan kadınlara geldi ve onlara da vaz-u nasihat ederek: […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 22, 2014

“Haram aylar (Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Receb)den üç gün; perşembe, cuma, cumartesi oruç tutana, Allâhü Teâlâ dokuz yüz senelik (nâfile) oruç sevâbı yazar.”(Hadîs-i Şerîf, İhyâu Ulûmi’d-Dîn)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 22, 2014

“O (Resûlullâh) hevâsından konuşmaz. (Her ne konuşmuş ise) o kendisine vahyolunan bir vahiydir.” (Necm Sûresi, âyet 3, 4)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 22, 2014

Allah, hastalığı, gamı, kederi, gönül hoşluğu meydana çıksın ve anlaşılsın diye yaratmıştır. (Mevlâna)

No Comments »

MUTARRİF BİN ABDULLAH ( radıyallahü anh )

Ekim 22, 2014

Tabiînden hadîs ve fıkıh âlimi. İsmi Mutarrif bin Abdillâh bin Eş-Şihhîr bin Avf bin Ka’b bin Vikdân bin Kureyş olup künyesi Ebû Abdillâh’dır. Zamanının âlimleri arasındaki lakabı ise i’mâd-üd-dîn (dinin direği)dir. Babası ise Eshâb-ı kirâmdandır. Basra’da yaşamış, zühd, verâ’ ve takvâ sahibi velî bir zâttır. İlim ve amel bakımından zamanın bir tanesi idi. Zamanındaki insanların […]

No Comments »

DUALARIN KABUL ZAMANI

Ekim 22, 2014

Ebû Hüreyre radıyaîlahü anh’den anlatılır: Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurmuşlardır: «Güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Çünkü Adem aleyhisselâm o günde yaratıldı, o günde Cennete konuldu, o günde Cennetten yer yüzüne indirildi. O günde bir saat vardır ki; Allah’tan bir şey isteyerek, kıldığı namazı o saate isabet ettiren her müslim kuluna Allah istediğini verir.» Ebû […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 21, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdu: “Kabir azabı haktır, vâkidir. Buna inanmayan kimse azâb olunur.” (İbn-i Hacer, el-Metâlibü ‘l-Âliyye

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 21, 2014

“Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü kabirler size âhireti hatırlatır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 21, 2014

Kendini hakla meşgul etmezsen, batıl seni kaplar. (İmam Şafii)

No Comments »

HASSAN BİN SABİT ( radıyallahü anh )

Ekim 21, 2014

Eshâb-ı kiramdan meşhûr şâir. Ensârdandır. Künyesi, Ebû Velîd’dir. Ebû Abdurrahmân ve Ebû Hüsâm da denilmiştir. Lakabı, Şâir-i Resûlullahdır. Soyu, Benî Neccâr kabilesinden Hazrec kabilesine, bunlardan da Kahtan kabilesine ulaşır ki, aslı Yemen’den gelmektedir. Annesi Füri’ate binti Hâlid de Hazrec kabilesindendir. Doğum târihi bilinmemektedir. Kendisinden nakledildiğine göre, Peygamberimizden ( aleyhisselâm ) 7 veya 8 sene önce […]

No Comments »

BİR NEBÎ VE BİR KARINCA

Ekim 21, 2014

Ebû Hureyre radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselâmın şöyle anlattığını bildiriyor: Peygamberlerden birini bir karınca ısırmıştı. O da bütün karınca yuvasının yakılmasını emretmişti. Bunun üzerine Allahü Teâlâ o Peygambere şöyle vahyetti: — Bir tek karınca seni ısırdığı için, ümmetlerden Allah’ı teşbih eden bir ümmetin hepsini mi helak ettin? (Buharı, Müslim, Ebû Davud, Neseî)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 20, 2014

“Muhakkak Allâhü Teâlâ, kulunun bir şey yiyip de ona karşılık kendisine hamdetmesinden veya bir şey içip de ona karşılık kendi¬sine hamdetmesinden râzı olur.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 20, 2014

“…Bir de peygamber size her ne (emir) verirse tutun, nehyettiğinden, yasakladığından da sakının…” (Haşr Sûresi, âyet 7)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 20, 2014

Bir hata işlediğin zaman Allah’tan bağışlama dileyiniz. Çünkü hatalar insanlar yaratılmadan önce yaratılmıştır. Günah olan hatada ısrar etmektir. (Yunus Emre)

No Comments »

HÂRİCE BİN ZEYD ( radıyallahü anh )

Ekim 20, 2014

Tabiînden olup, Medine-i Münevvere’deki Fukahâ-i Seb’a’dan (yedi büyük âlimden) birisi. Künyesi, Ebû Zeyd’dir. 29 (m. 650) senesinde doğdu. 99 (m. 717) yılında, Ömer bin Abdülazîz’in ( radıyallahü anh ) zamanında, Medine’de vefât etti. Babası Sahâbe-i kirâm’ın büyüklerinden, Zeyd bin Sabit annesi Ümmü Sa’d’dır ( radıyallahü anha ). Peygamber efendimiz ( aleyhisselâm ) babası hakkında “Feraizi […]

No Comments »

NAMAZDAN SONRA ZİKRİN FAZÎLETİ

Ekim 20, 2014

Ebû Hüreyre radıyallahü anh’ten rivayet edilerek anlatılıyor: Muhacirlerin fakirleri Resulüllah aleyhisselâma gelip dediler ki: «Servet sahibi Müslümanlar derece ve nimetler bakımından bizi geçtiler…» Resulüllah aleyhisselâm da «ne hususta» diye buyurunca; muhacir fakirler: «Biz namaz kılıyoruz, onlar da kılıyorlar; biz oruç tutuyoruz, onlar da tutuyorlar; fakat onlar sadaka verdikleri halde biz veremiyoruz; onlar köle azad ediyorlar, […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 19, 2014

“Çok ayıplayan, çok lânet eden, çirkin söz söyleyen ve hayâsız kimse (kâmil) mü’min olamaz.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 19, 2014

“…Altını ve gümüşü toplayıp da Allah yolunda sarfetmeyenleri (zekâtlarını vermeyenleri), artık onları acıklı bir azâb ile müjdele.” (Tevbe Sûresi, âyet 34)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 19, 2014

Ölürken hak aşıklarının gönül gözleri açılır da öteleri, bilinmeyen âlemi görürler. Başkaları ise ölüm korkusu ile kör ve sağır olarak ölürler. (Mevlâna)

No Comments »

HAZRETİ ÜMMÜ SELEME

Ekim 19, 2014

Peygamberimizin mübârek hanımlarından. İsmi Hind’dir. Künyesi Ümmü Seleme’dir. Künyesiyle meşhûrdur. Babası Ebû Umeyye Süheyl bin Mugîre bin Abdullah bin Ömer bin Mahzum, annesi Âtıke binti Âmir’dir. Mekke’de Bi’setten onbeş sene kadar önce doğduğu tahmin edilmektedir. Medine’de 57 (m. 667) senesinde vefât etti. İlk önce, halasının oğlu Ebû Seleme bin Abdulesad ile evlendi. Kocasıyla beraber İslâmiyeti […]

No Comments »

YAPRAK ASKER

Ekim 19, 2014

Câbir radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm bizi, Kumandanımız Ebû Ubeyde olduğu halde, üçyüz süvari olarak Kureyş’lilerin ticaret kervanlarını gözetlemek için göndermişti. Açlıkla karşı karşıya kalmıştık. O derece kî, açlıktan ağaç yapraklarını yedik. Bu sebepten bu askere «yaprak asker» dediler. Deniz, sahile anber denilen bir balık atmıştı. Onbeş gün o balıktan yedik ve iç yağından da […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 18, 2014

“Peygamberimiz (s.a.v.) “Hırsızların en kötüsü namazından çalan kimsedir.” buyurdu. Ashab-ı Kiram “Yâ Resûlallâh! Kişi namazından nasıl çalar” dediler. Peygamberimiz (s.a.v.) “Rükûunu ve secdesini tam yapmaz.” buyurdu.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 18, 2014

“(Ey Habibim Ahmed) De ki: Eğer siz Allâh’ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allâh da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Gafur ve Rahim’dir.” (Âl-i İmrân sûresi, âyet 31)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 18, 2014

Allah’tan sakınan kişi ilmi kadar söz söyler. (İmam Rabbani)

No Comments »

MUHAMMED BİN MESLEME ( radıyallahü anh )

Ekim 18, 2014

Eshâb-ı kiramın meşhûrlarından. Yaklaşık olarak 588 yıllarında Medine’de doğdu. 43 (m. 664) senesinde Medine’de vefât etti. İslâmın ilk yıllarında Mus’ab bin Umeyr vasıtasıyla müslüman oldu. İslâmiyet’i çok iyi öğrenen ve bilen Muhammed bin Mesleme, şecaatiyle de meşhûr olup, Eshâb-ı kiramın ileri gelenlerindendir. Peygamberimiz ( aleyhisselâm ) savaşlara gittiğinde bazan onu Medine’deki günlük işleri yürütmek üzere […]

No Comments »

Hz. DAVUD VE TALUT

Ekim 18, 2014

İsrail Oğulları, Musa aleyhisselâmdan sonra bir peygamberlerine müracaat ederek: — «Bize kumanda edecek bir hükümdar gönder, Allah yolunda muharebe edelim» dediler. O Peygamber hakikati tesbit etmek için damarlarına bastı ve: — «Size muharebe farz kılınırsa yapmamak etmiyesiniz» diye sordu. Bunun üzerine bütün cemaat: — Biz niye Allah yolunda muharebe etmiyelîm? Halbuki yurtlarımızdan çıkarıldık, evlâtlarımızdan olduk, […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 17, 2014

“Kim sabah ve yatsı namazını cemâatle kıl(maya devam ed)erse iki berâtı olur: Biri nifaktan berât, biri de şirkten berât.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ebû Hanîfe)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 17, 2014

“Ancak kendisine ibadet etmenizi ve ana babaya iyilik yapmanızı Rabb’in kat’î olarak emretti. Senin yanında onlardan biri veya ikisi de ihtiyarlık çağına gelirse sakın onlara öf -bile- deme ve onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle.” (İsrâ Sûresi, âyet 23)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 17, 2014

Seçme hürriyetimizin sınırsız olduğu tek dünya, kitaplar dünyasıdır. (Cemil Meriç)

No Comments »

KATÂDE BİN NU’MAN ( radıyallahü anh )

Ekim 17, 2014

Eshâb-ı kiramdan. Evs kabilesinden ve Ensârın ileri gelenlerindendir. Ebû Ömer, Ebû Abdullah künyeleri vardır. Hazreti Katâde 24 (m. 644) târihinde 65 yaşında vefât etti. Namazını Hazreti Ömer kıldırdı. Evs kabilesinin Zafer kolundandır. Ebû Saîd el-Hudrî’nin kardeşidir. Anneleri, Enîse binti Kays en-Neccârî’dir. Nesli, torunları olan Âsım bin Ömer bin Katâde ve Ya’kub Ömer ile sona erdi. […]

No Comments »

HAZRETİ SALİH’İN DEVESİ

Ekim 17, 2014

Birinci Ad kavmi helak olduktan sonra, onların geri kalanları Vâdi’l Kura ve Şam taraflarını imar ederek hâlâ eserleri bakî olan bir takım eski menziller meydana getirdiler. Büyük binaları barındıran şehirleri, kasabaları ve dağ zirvelerinde oyulmuş san’at eseri mağaraları vardı. Bunların merkezi olan Hıcr şehrinin bakiyesi olarak bir köy vardır ki, Semûd medeniyetinin eserleri Hıcr’in etrafındadır. […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 16, 2014

“İlmi ile amel eden, malının (ihtiyaçtan) fazlasını infâk eden, boş ve lüzûmsuz sözden dilini tutan kimseye müjdeler olsun.”(Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabu’l-Imân)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 16, 2014

“Kulunu bir gece Mescid-i Harâm’dan o çevresini mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya -ona âyetlerimizden gösterelim diye- yürüten o Sübhân’ı (bütün noksan sıfatlardan) tenzîh ederim…” (İsrâ Sûresi, âyet 1)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 16, 2014

Tatlı konuşan kimse ile sert konuşma. Barış kapısını çalanla kavga çıkarma. (Sadi Şirazî)

No Comments »

HANZALA BİN EBÎ ÂMİR ( radıyallahü anh )

Ekim 16, 2014

Medineli Eshâbın meşhûrlarından şehîd ve meleklerin yıkadıkları bir zât. İsmi Hanzala bin Ebî Âmir bin Safi bin Mâlik olup lakabı Takî ve Gasîl-ül-melâike’dir. Medine’de Evs kabilesinden olup, kavminin eşrafından idi. Babası Ebû Âmir Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) Medine’ye teşrîf etmesi üzerine O’na ( aleyhisselâm ) düşman olmuş ve Medine’den ayrılarak, Mekke’ye gitmiş müşriklerle bir olmuştu. […]

No Comments »

LOKMAN HAKİM’İN NASİHATİ

Ekim 16, 2014

Lokman Hakim’in kim olduğu hakkında muhtelif rivayetler vardır. Ancak Şeyhülislâm Ebussuûd Efendinin nakline göre bu rivayetlerin hülâsası şöyledir: Lokman ibni Bâurâ ki’ Azer evlâdından olup Eyyüb aleyhisselâmın hemşire veya teyze zadesi imiş, uzun müddet ömür sürmüş, Davud aleyhisselâma yetişmiş ve ondan ilim almış ve onun peygamberliğinden önce fetva da verirmiş. Kendisi san’at sahibi olup israil […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 15, 2014

“Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız vakit yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayınız ve başlarınıza meshedip ayaklarınızı da her iki topuğa kadar yıkayınız. Eğer cünüp iseniz guslediniz; tamamen yıkanınız…” (Mâide Sûresi, âyet 6)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 15, 2014

“Namazın ilk vaktinde kılınmasında Allâh’ın rızâsı vardır, son vaktinde kılınmasında ise Allâh’ın affı vardır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 15, 2014

İyi söz kısa ve anlamlı olandır. Yerinde susmak sözün en güzelidir. (Erzurumlu İbrahim Hakkı )

No Comments »

HUBEYB (HABÎB) BİN ADÎY ( radıyallahü anh )

Ekim 15, 2014

Eshâb-ı kiramın şehîdlerinden. Ensârdan ve Evs kabilesindendir. Hicretten önce müslüman oldu. Bedir ve Uhud savaşına katıldı. Bu savaşlarda büyük kahramanlıklar gösterdi. Bedir savaşında Haris bin Nevfel adındaki meşhûr müşriki öldürmüştür. Hicretin 4. (m. 625) senesinde vukû’ bulan Recî’ vak’asında esîr edilip, Mekke’ye götürülerek müşriklere verildi ve orada onlar tarafından şehîd edildi. Uhud savaşında kendilerinden bazılarının […]

No Comments »

ESHAB-I KEHF = MAĞARA ARKADAŞLARI

Ekim 15, 2014

Hazreti Isa aleyhisselâmdan sonra încil ehlinin işi karmakarışık, alt üst olmuş, aralarında günahkârlar büyümüş, hükümdarlar azgınlaşmış ve putlara tapar; putlar için kurbanlar keser hale gelmişlerdi. Bu yolda en ileri gidenlerden birisi de Rum hükümdarlarından Dekyanus idi. Bu hükümdar Rum diyarını dolaşıp putperestliği kabul etmeyen Isa ümmetini katlediyordu. Dekyanus bu gezisi sırasında nihayet Eshâb-ı Kehf’in şehri […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 14, 2014

“Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini (haramdan) sakınsınlar, ırzlarını muhâfaza etsinler, -zâhir olanı (yâni örtünün dış tarafı ile eli ve yüzünden) başka- ziynetlerini açmasınlar ve başörtülerini yakalarının üzerine sarkıtsınlar…” (Nûr Sûresi, âyet 31)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 14, 2014

“Kim benden bir hadîs ve onunla beraber bir de salevât yazarsa,yazılanlar okunduğu müddetçe o kişiye sevap yazılmaya devam edilir.” (Hadîs-i Şerîf, Hatîb-i Bağdâdî, Şerefü Ashâbi’l-Hadîs)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 14, 2014

Merhametin yok diyelim nefsine, Merhamet etmez misin evladına. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

HAMZA BİN ABDÜLMUTTALİB ( radıyallahü anh )

Ekim 14, 2014

Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) amcası, ilk müslüman olanlardan. İsmi Hamza. Künyesi Ebû Ammâre (Umare) ve Ebû Ya’lâ. Lakabı, Esedullah (Allahın Arslanı)’dır. Nesebi, Hamza bin Abdülmuttalib bin Haşim bin Abd-i Menâf El-Kureyşî el-Hâşimî’dir. Peygamber efendimizin amcası ve aynı zamanda süt birâderi idi. Annesi Hâle, Peygamber efendimizin vâlidesi Hazreti Âmine’nin amcasının kızıdır. Hazreti Peygamberimizden 2 (başka bir […]

No Comments »

HAZRETİ MUSA VE ASASI

Ekim 14, 2014

Hazreti Yakub’un nesli olan îsrail Oğulları Yusuf aleyhisselâm Mısır’da vezir olduktan sonra buraya gelmişler ve onun yanında toplanmışlardı. Zamanla çoğaldılar ve sayıları yüzbinleri aştı. Mısır’da mal, mülk ve geniş arazilere sahip oldular. Bunların bu derece nüfus ve mal bakımından kuvvetlenmeleri o zaman Mısır’a hükmeden Firavun Kâbus bin Mus’ab’ı kendi geleceği için endişelere sevketmişti. Bu endişe […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 13, 2014

“…Ey Rabb’imiz! (farz kıldığın vazifeleri) unutursak veya hatâ edersek bizi muâhaze etme (hesaba çekme)… ” (Bakara Sûresi, âyet 286)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 13, 2014

“Makbul olan haccın mükâfatı ancak cennettir.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 13, 2014

Takdiri ilahi gereğince kaybettiğin şeyler kesinlikle bil ki senden bir belayı giderir. (Mevlâna)

No Comments »

EBÛ ZER GIFÂRÎ ( radıyallahü anh )

Ekim 13, 2014

Meşhûr Sahâbî. İlk müslüman olanlardandır. İsmi, Cündeb bin Cünâdedir. Müslüman olmadan önce künyesi Ebû Memle idi. Müslüman olunca Peygamberimiz ( aleyhisselâm ) Ona Ebû Zer künyesini verdi. Lakabı Mesih-ül-İslâm’dır. Benî Gıfar kabilesinden olup, doğum târihi bilinmemektedir. 32 (m. 652) senesinde Medine civarındaki Rebeze denilen yerde vefât etti. Ebû Zer Gıfârî, Mekke’nin ticâret yolu üzerinde yaşamakta […]

No Comments »

Hz. HÜD ve ÂD KAVMİ

Ekim 13, 2014

Güney Arabistan’ın Hadramut civarında, bulundukları yere kumsal ve engebeli yüksek arazi mânâsında «Ahkâf» adı verilen Ad kavmi isminde bir millet yaşıyordu. Bu kavm maddî’, bakımdan hayli ilerlemiş, zengin olmuş ve ihtişamlı binalar içerisinde hayat sürüyorlardı. Kuvvetleri de hayli çoğaldığından etraflarındaki kavimlere de galebe çıkmışlar ve zor kullanarak beldelerini genişletmişlerdi. Fakat bu maddî ilerleme ve genişlemenin […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 12, 2014

“Kur’ân’da İsmail’i de an. Çünkü o cidden va’dinde sâdık idi ve bir resûl, bir peygamber idi.” (Meryem sûresi, âyet 54)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 12, 2014

“Allâhü Teâlâ hastalığı ve devayı yarattı. Her hastalık için bir deva verdi. Öyleyse tedavi olunuz. Fakat haram bir şeyle tedavi olmayınız.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû Dâvûd)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 12, 2014

Tatlı meyve yapraklar, dallar arasında gizlidir. Ebedi hayat da ölümün ardında. (Mevlâna)

No Comments »

HABBÂB BİN ERET ( radıyallahü anh )

Ekim 12, 2014

İslâm ile ilk şereflenen sahâbîlerden. İsmi Habbâb, künyesi Ebû Abdillah’dır. m. 586 senesinde Mekke’de doğdu. 37 (m. 657)’de de Kûfe şehrinde vefât etti. Resûlullah ( aleyhisselâm ) Zeyd bin Erkam’ın evinde iken, burada müslüman oldu. İlk müslüman olan erkeklerin altıncısı idi. İslâm’ın ilk günlerinde, müşriklerin kin ve intikamla baktığı bir zamanda müslüman olmak, üstelik, müslümanlığını […]

No Comments »

HAZRETİ NUH’UN GEMİSİ

Ekim 12, 2014

Nuh aleyhisselâm, Hazreti îdris’den sonra yer yüzündeki insanlara, kendilerini irşad etmek üzere Allahü Teâlâ’nın gönderdiği büyük bir peygamberdir. Hazreti Nuh’a ait haberler Kur’ân-ı Kerîm’in yirmi sekiz yerinde zikredilmiştir ki, bunlardan birisi müstakil bir sûredir. Allahü Teâlâ, bir hakikat olarak Nuh aleyhisselâmı kavmine bir Peygamber olarak gönderdiği vakit o, kavmine: — Ey kavmim! Allah’a ibadet edin!. […]

No Comments »

Links

Calendar