Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Haziran, 2012

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 30, 2012

“Halbuki kötü tuzak sırf sahibinin, yani yapanın başına geçer…” (Fâtır Sûresi, âyet 43)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Haziran 30, 2012

“Şa’bân ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesini ibâdetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Duası

Haziran 30, 2012

EL BÂKÎ: Baki Varlığının sonu olmayan  Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için Günde   113 defa okunur. Ya Baki ismini zikredenin ömrü uzun ve sıhhatli olur.Afet ve belalardan uzak olur. Makam ve mevki edinir. Makamı, mülkü elinden gitmez. Korkularından kurtulur.

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 30, 2012

İbret almak istersen, hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak da mütenebbih ol. (İmam-ı Şafii)

No Comments »

DİN, İLMİHALDEN ÖĞRENİLİR

Haziran 30, 2012

Yeterli din tahsiline sahip olmayan kimselerin, Kur’ân-ı Kerîm meâlinden, tefsirden veya hadîs-i şerîflerden din öğrenmesi mümkün değildir. Müslümanları, İslâmiyeti öğrenmek için Kur’ân-ı Kerîm meallerine ve tefsirlerine yönlendirmek doğru değildir. İşin başı Kur’ân tercümesi edinmek, okumak değildir. Çünkü, Kur’ân tefsiri bilmek müslümana farz-ı ayın değildir. Bu iş âlimlerin sahasına girer. Din âlimi olmayan Müslümana ilk önce […]

No Comments »

EBÛ ALI FÂRMEDÎ(K.S)

Haziran 30, 2012

Altın silsilenin sekizinci halkasını oluşturan Ebû Ali Farmedi, tasavvuf tarihimizin yıldız şahsiyetlerinden Ebû’l-Kasım Kuşeyri’nin talebesi, İmam Gazzali’nin şeyhi ve üstadı. Ebû Ali Farmedi, Horasan’ın Tuş şehri yakınındaki Farmez’den. Asıl adı Fazi bin Muhammed, künyesi Ebû Ali. Türkçe kaynaklarda memleketi Farmez’e nisbetle Farmedi diye anılır. 407/1016 yılında doğdu. Ebû Abdullah Şirazî, Ebû Mansur Bağdadi ve Ebû’l-Hasan […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Haziran 30, 2012

Bu Daha Pahalı Müşteri huysuzlandı: – Garson bey! Bu etle, kaldırım taşı arasında ne fark var söyler misin? Garson hemen söyledi: – Tabii söylerim efendim. Bu daha pahalıdır.

No Comments »

HANGİSİ DAHA MÜKEMMEL

Haziran 29, 2012

Kanuni Sultan Süleyman merhum, şehzadeleri için gâyet mutantan (tantanalı) bir sünnet düğünü yaptırmıştı. Ondan evvel vezir Makbul İbrahim Paşa da evliliği münasebetiyle büyük bir düğün yapmış, Sultanı da davet etmişti. Sultan Süleyman, sünnet düğünü sırasında İbrahim Paşa’ya: “Paşa! Senin düğününle benim düğünümü nasıl buluyorsun, hangisi daha mükemmel?” diye sordu. İbrahim Paşa, “Benim düğünüm, Sultanım.” dedi. […]

No Comments »

HAZRET-İ OSMAN RADIYALLÂHU ANH

Haziran 29, 2012

Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) teşviki ile Müslüman olan beş kişinin birincisidir. Kendisi gâyet terbiyeli ve şefkatli bir zat idi. Resûl-i Ekrem Efendimiz’in kâtipliği vazifesini görürdü. Hz. Ömer’den sonra halîfe seçildi. Zamanında fetihler devam etti. Fakat İbn-i Sebe’nin kışkırtması ile ihtilâl çıktı. Hz. Osman ihtilâlciler tarafından şehit edildi. İrtihalinde yaşı 80’i geçmiş mübârek bir zat idi. […]

No Comments »

Üzüm

Haziran 29, 2012

Kurân-ı Kerîm’de ismi geçen meyvelerdendir. İlk çıkan filizlerinden son haline kadar kendisinden istifade edilir. İlk çıkan filizlerinin ekşimtırak bir tadı vardır. Bundan yemek yapmak da mümkündür. Yaprağından sarma yapılır. Sonra koruk çıkar ki, gerek hastalara gerek sağlamlara hoş bir yiyecektir. Bundan şurup ve yemeklere konulan ekşi de yapılır. Üzüm olgunlaşınca meyvelerin en lezzetlisidir. Yaş üzümü […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 29, 2012

“Ve (Habîbim) seni, ancak ve ancak bütün insanlar için müjdeleyici ve bir korkutucu olarak gönderdik. Fakat insanların pek çoğu bilmezler.” (Sebe sûresi, âyet 28)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Haziran 29, 2012

“Cuma günü ve Cuma gecesi bana salevat okumayı çoğaltınız. Kim böyle yaparsa ben kıyâmet gününde ona şâhit veya şefâatçi olurum.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabü’l-Îmân)

No Comments »

Günün Duası

Haziran 29, 2012

EL BEDî’: Ya Bedi ismini zikreden sanatında ilerler, başarılı olur. Görülmemiş icatlarda bulunur. Bilmediğini anlama gücü oluşur. Zarar ve ziyandan kurtulur. İşsiz olan iş bulur, işini kaybeden işine kavuşur

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 29, 2012

Kudretinin üstündeki işlere ve bilmedikleri ilme müdahale edenler, kadir ve meziyetlerini kaybederler. (İmam-ı Şafii)

No Comments »

İrâde-i Cüz’iyye

Haziran 29, 2012

Cenâb-ı Hakk’ın kuluna verdiği mahdut bir salâhiyet ve tercih hakkıdır. Fakat ehemmiyeti pek büyüktür. Zira insan, irâdesini hayra sarf ederse Mevlâ hayrı, şerre sarf ederse şerri yaratır. Bu itibarla insan, Cenneti de, Cehennemi de bu irâde ile kazanır. Evet, Hâlık (Yaratıcı) yalnız Cenâb-ı Hakk’tır. O dilemezse, o yaratmazsa hiç bir şey olmaz. Şu kadar ki, […]

No Comments »

EBU’L HASAN HARKANİ (K.S.)

Haziran 29, 2012

Altın silsilenin yedinci halkası yine İran’dan; Bistam’a bağlı Harakan’dan. Bâyezîd Bistâmî’nin hemşehrisi ve türbesinin bekçisi. O’nun rûhâniyetinden feyz alarak “üveysî” tarikla yetişti. Adı Ali bin Ca’fer, künyesi Ebu’l-Hasan, nisbesi Mu’cemu’l-buldan müellifi Yakut el-Hamevî’nin ifadesine göre el-Harakanî, Harakanî değil (bk. II, 360). Aynı müellif onun 425 hicri yılında 10 Muharrem Aşure gününde (1034 Aralık’ta) 73 yaşında […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Haziran 29, 2012

Kibrit Efendi sorar: – Kibrit ısmarlamıştım. Aldın mı? – Aldım efendim. – Şimdi taklit kibritler çoğaldı. Çakıyorsun çakıyorsun ateş almıyor. Dikkat etseydin de taklidi olmasaydı. – Hayır değil efendim. – Nasıl anladın? – Birer birer yakıp kontrol ettim!

No Comments »

İNSANA MADDİ SERVET DEĞİL MANEVİ FAZİLETLER ŞEREF VERİR

Haziran 28, 2012

Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yanında Selmân-ı Fârisî, Suheyb-i Rûmî, Bilal-i Habeşî (r.anhüm) ve sahabenin fakirlerinden birkaç kişi daha vardı. Üzerlerindeki elbiseler eskimişti. Bu esnada içeriye, kendi kavminin reisi olan ve daha sonra Müslüman olacak olan Uyeyne bin Hısn girdi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yanındaki bu fakir ashabı görünce, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e “Bizim bir şerefimiz var. […]

No Comments »

SULTAN ABDÜLMECİD HAN’IN CEVABI

Haziran 28, 2012

Rusya fevkalâde sefiri meşhur Prens Mençikof, merhum Sultan Abdülmecid Han’ın huzurunda, yol ve köprü inşâsından Osmanlı Devletini alıkoymak maksadıyla, yol ve köprülerin çoğalması halinde düşman saldırısının kolaylaştırılmış olacağı yolunda sözler söyleyince, zeki Sultan şöyle söylemiş: “Sizin sözünüze göre her devlet için en doğru hareket, Çin devleti gibi memleketin etrafına sur çekmektir.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 28, 2012

“Erkek, kadın bütün mü’minler ise birbirlerinin velileridirler: iyiliği emreder, kötülükten nehyederler, namazı dürüst kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve resulüne itaat ederler.İşte bunları Allah yarın rahmetiyle yarlagayacaktır.Çünkü Allah Azîz’dir, Hakîm’dir. (Tevbe Sûresi, âyet 71)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Haziran 28, 2012

“Muhakkak Allâhü Teâlâ Şa’bân ayının onbeşinci gecesinde dünya semâsına rahmetiyle tecellî eder ve Benî Kelb kabîlesinin koyunlarının tüylerinden daha çok günâhı bağışlar.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Duası

Haziran 28, 2012

EL-MU’TÎ: Veren, ihsân eden. Ya Mu’tî Allah (c.c.), Mu’tî’dir. Yani, mahlûkatına hayat hakkını ve her istediğini verendir. Cenab-ı Hak kullarının Kendisine açılan ellerini boş çevrmez. Mahlûkâtının hal ve söz dilleriyle yaptıkları duâ, niyaz ve isteklerini kabul eder. Varlıkların ihtiyaçlarını eksiksiz yaratır ve ellerine verir. Mîde için yeryüzünü envâi türlü yiyecek ve gıdalarla donatan Cenab-ı Hak, […]

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 28, 2012

Sende bulunmayan güzelliklerle seni sena edenin, öfke ve gazaba geldiği vakit sende bulunmayan fenalık ile seni eleştireceğinden emin ol. (İmam-ı Şafii)

No Comments »

KÖTÜ ÂLİMLER

Haziran 28, 2012

Âlimlerin dünyâya muhabbet ve rağbetleri, onların güzel yüzleri üzerine bir lekedir. Her ne kadar onlardan insanlar için faydalar hâsıl olsa da ilimleri kendi haklarında faydalı olmaz. Onlar vasıtasıyla dîn takviye olsa da buna i’tibar yoktur. Çünkü takviye zaman zaman bazı fâcirlerden ve dîni inançları zayıf, gevşeklerden de hâsıl olur. Peygamberlerin Efendisi (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Muhakkak […]

No Comments »

Bayezid Bistâmî (r.a.)

Haziran 28, 2012

Bayezîd-i Bistamî, sûreti itibarıyla Hz. Ebû Bekir (r.a)’a benzerdi. Uzunca boylu, zayıf bedenli, beyaz tenliydi. Seyrek ve ak sakallı, çukurca gözlü idi. “Sultânu’l-ârifin” diye anılırdı. Selman-ı Fârisî’nin memleketi olan İran ‘dan yetişen yiğitlerdendir. HAYATI Altın silsile, Ca’fer-i Sâdık ile Hz. Ebû Bekir’in soyu ve yolu ile Hz. Ali’nin soyunu ve meşrebini birleştirdikten sonra halkasına Bâyezid […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Haziran 28, 2012

Uçakta Temel ile annesi uçakta gidiyorlarmış, pilot motorlar durdu çalışmıyor demiş. Temel’in annesi: “Tüh gene mi burda kalduk” demiş.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 27, 2012

“Ey şanlı Resul! Sana Rabbinden her indirileni tebliğ et. Etmezsen onun risaletini edâ etmiş olmazsın. Allah seni insanlardan koruyacak. Emin ol, Allah kâfirleri muratlarına erdirmeyecek. (Mâide Sûresi, âyet 67)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Haziran 27, 2012

“Muhakkak oruçlu için, iftar anında reddolunmayacak duâ vardır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Duası

Haziran 27, 2012

EL MUĞNİ: Ya Muğni ismini zikreden bütün işlerinde kolaylık bulur. Fakirlikten kurtulur. Rızkı bol, maişesi geniş olur. Her gün zöhre saatinde 1100 defa okuyan ruhi bunalımdan ve fakirlikten kurtulur. Muhtaçlık çekmez.

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 27, 2012

Sadık dost, arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez. (İmam-ı Şafii)

No Comments »

ZİKRİN FAZİLETİ

Haziran 27, 2012

Zikir, tesbîh ve duâ belâların çevrilmesinde sadaka kadar tesirlidir. Zira Resûlullâh Efendimizden husûsî zikir ve duâlar naklolunmuştur ki onları okuyanın belâlardan, şeytandan, zarardan, zehirden, akrep sokması gibi husûslardan kurtuluşa vesîle olduğu açıkca beyân olunmuştur. Sahîh bir rivâyette şöyle buyuruldu ki: “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” zikri en aşağısı fakirlik olmak üzere yetmiş çeşit şerri […]

No Comments »

Cafer-i Sâdık (r.a.)

Haziran 27, 2012

Ebu Abdullah lakabı ile anılan Ca’fer, Sâdık lakabının sahibidir. Hayatında hiç yalan konuşmadığı için bu lakabı almıştır. Ca’fer güleç yüzlü, tatlı sözlü bir zattı. Başı büyükçe, cismi nurluydu. Teninin rengi beyaz kırmızı karışımı pembesiydi. Büyükdedesi Hz. Ali (r.a)’ye çok benzerdi. Altın silsilenin beşinci halkasını oluşturan Ca’fer-i Sadık, hem Hz. Peygamber (s.a)’in nesl-i pâkinden, hem de […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Haziran 27, 2012

Avcı Temel’le 7 arkadaşı bir gün ava çıkarlar temel bunların hepsinin önünde onlara yol gösterir ufak bir deliğin hemen önünde dururlar Temel: Durun bu bir tavşan deliği yatun arkadaşlar der. Neyse tavşanı vururlar. Biraz daha ilerde biraz daha büyük bir delik Temel yine bu bir tilki deliği yatun arkadaşlar der. Tilkiyi de vururlar. Biraz daha […]

No Comments »

MÜ’MİN VE MÜNAFIK

Haziran 26, 2012

Evliyânın büyüklerinden Şakîk-i Belhî (rh.) şöyle buyurmuştur: “Mü’min, hurma fidanı dikip, o fidanın diken vermesinden korkan kimse gibidir. Münafık ise diken ağacı dikip hurma toplamayı bekleyen kimse gibidir. Ancak bu (hurma toplamayı beklemesi) ne kadar mümkündür!  Allâhü Teâlâ iyilik yapan herkese, karşılık olarak ancak sevab verir, iyilikleri, hayır sahiplerini, fâcirlerin derekesine, seviyesine indirmez.”

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 26, 2012

“Yoksa onu (Kur’ân-ı Kerîm’i) kendi uydurdu mu diyorlar? Öyle ise (Habîbim onlara) de (ki); ‘Haydin onun gibi uydurma on sûre getirin, Allah’tan başka gücünüzün yettiğini de çağırın. Eğer doğru söylüyorsanız bunu yaparsınız.” (Hud Sûresi, âyet 13)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Haziran 26, 2012

“Kur’ân-ı Kerîm’i okuyunuz. Çünkü o, okuyana kıyâmet günü şefâatçi olarak gelecektir.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Duası

Haziran 26, 2012

EL ĞANİYY: Gani Çok zengin ve herşeyden müstağni Büyük servet ve geniş rızık için Günde  1060  okunur. Ya Ğaniyy ismini zikreden; maddi ve manev zenginliğe ulaşır, hiç bir şeye muhtaç olmaz. Zenginlerden olur.

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 26, 2012

Her işte hayır bulmayı arzu edenler, insanlara hüsnü zanda bulunsunlar. (İmam-ı Şafii)

No Comments »

EBEDÎ MUCİZE: KUR’ÂN-I KERÎM

Haziran 26, 2012

kıyâmete kadar devam eden bir mucizedir. Gerek lafzı, gerek manası itibarıyla benzerini getirmek beşer kudretinden hariçtir. O ne nesirdir ne de şiirdir. İnsan kelâmının üstünde ilâhî bir üslûbu vardır. Dirayet ve belâgatiyle kavmi içinde mümtâz bir mevkide bulunan Hz. Ömer, en asabî ve gazablı ânında onun bir sahifesini okuyunca irâdesi elinden gitmiş ve hemen kelime-i […]

No Comments »

Kasım Bin Muhammed (r.a.)

Haziran 26, 2012

Selman Farisi’den sonra, “altın silsile” tabiîn nesline geçiyor. Emanetin sahibi bu sefer Hz. Ebû Bekir’in torunu Kasım bin Muhammed. Künyesi de Ebu Muhammed. Annesi İran hükümdarlarından Yezdcürd’ün kızı. Bu yüzden Hz. Peygamberin torunu İmam Zeyne’l-abidin ile teyzezade. Hicri 30, Miladi 650 yılında doğdu. Emevi döneminin karışık ve karmaşık siyasi ve sosyal ortamında büyüdü. Halası Hz. […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Haziran 26, 2012

Bir Şans Daha Temel 15 yaşına gelmiş ilkokulu bitirememiş. Sebep de matematik sınavını geçememesiymiş. Yaşı 18 derken 20 olmuş. Her sene sınava girmesine rağmen daha bitirebilmiş değil. Askere gitmiş-gelmiş, evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış ama hâlâ matematik yüzünden okulu bitiremiyormuş. Artık hocasının da canına tak etmiş ve Temele: ‘Bak Temel, sana son bir fırsat vereceğim. Sınavda […]

No Comments »

RESÛLULLAH (S.A.V.) VE TORUNLARI

Haziran 25, 2012

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Çocuk, dünyada Allah’tan bir reyhan (fesleğen) çiçeğidir. Onu kulları arasında taksim etmiştir. Dünyada benim çiçeğim Hasan ve Hüseyin’dir.” “Ben ve diğer peygamberler bir yerde diriltiliriz. Bir münâdi çıkarak ‘Ey peygamberler! Çocuklarınızla iftihar edin.’ diye seslenir. Ben de Hasan ve Hüseyin ile övünürüm.” “Çocuk kokusu cennet kokularındandır.” “Çocuk, dünyada sürûr (sevinç), âhirette […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 25, 2012

“…Yoluna gücü yeten her kimsenin o beyti (Ka’be-i Muazzama’yı) haccetmesi de insanlar üzerine Allah’ın bir hakkıdır…” (Âl-i İmran-97)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Haziran 25, 2012

“Kul, Kur’ân-ı Kerîm’i okuyup hatmettiği zaman, altmış bin melek ona istiğfar eder.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Duası

Haziran 25, 2012

Ed DÂRR: Darr Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan Zararlı kişinin kahrı için günde 1001 dafa okunur. Ya Darr ismi düşmana ve zalimlere çeşitli hastalıklar verdirme hususunda etkilidir. Bu ismi okuyan insanların şerrinden korunur.

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 25, 2012

Kalbi münevver olmak isteyenler az yemeli ve sefihlerin (düşük ahlaklı kimselerin) yanlarında bulunmamalıdırlar. (İmam-ı Şafii)

No Comments »

KURTULAN FIRKA: EHL-İ SÜNNET VE CEMÂAT

Haziran 25, 2012

Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz, “Ümmetim yetmiş küsur fırkaya ayrılacaktır. Bir fırkadan başkası cehennemliktir.” buyurdular. ‘O hangi fırkadır?’ diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Benim ve ashâbımın yolunda olanlardır.” buyurdular. Bir Müslümana “Hangi mezheptensin?” diye sorulduğunda: “Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebindenim.” demelidir. Böyle demekle “Ben Resûlullah Efendimiz’in -sallallahu aleyhi ve sellem- ve Ashab-ı Kiram’ın -radıyallahu […]

No Comments »

SELMANI FARİSİ (R.A)

Haziran 25, 2012

Selman-ı Farisi hazretleri, esbabı kiramın büyüklerinden ve meşhurlarındandır. Silsilet-üz Zeheb diye bilinen “Altun silsilenin” (Büyük veliler silsilesinin) ikinci halkasıdır. Aslen İranlı olup, isfehan yakınında bir köyde doğup, büyüdü. Gençliğinde Mecusi iken, Hıristiyan rahipleriyle tanışıp, Mecusiliği terk etti. Kiliseye girip hıristiyan oldu. Çok ilim öğrenip âlim oldu. Sonra da uzun yıllar değişik yerlerde kaldı. Nihayet Medine’ye […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Haziran 25, 2012

Sessizlik Rizespor amigosu Temel seyircilere taktik veriyordu : -Sağ elimi kaldırırsam demek ki gol kaçırmışızdır, hep bir ağızdan : -Ahhh diye bağıracağız.Sol elimi kaldırırsam gol atmışızdır. Hep bir ağızdan yaşa Trabzon diye bağıracağız.Eğer iki elimi kaldırırsam, bizim takım gol yemiştir.O zaman sessizlik. Neyse maç başladı. Rizespor golü kaçırdı. Amigo sağ elini havaya kaldırdı. Hep bir […]

No Comments »

ALLÂHÜ TEÂLÂ TEVBELERİ KABUL EDER

Haziran 24, 2012

Resûlullâh (s.a.v.) bir Cuma hutbesinde buyurdular: “Ey insanlar! Ölmeden önce Allah’a tevbe ediniz, Meşguliyetler size gelmeden önce sâlih ameller işlemekte acele ediniz, Allâh’ı zikrederek sizinle Rabb’inizin arasını vaslediniz (kesmeyiniz) ki mesud olasınız, Sadakayı çok veriniz ki, rızıklandırılasınız. İyiliği emredin ki korunasınız, Kötülüğü nehyediniz (yasaklayınız) ki yardım olunasınız.” Resûlullâh (s.a.v.) sık sık şöyle dua ederdi: ‘Allâhümmağfir […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 24, 2012

“Hayır, hayır, (Ey Habibim Ahmed) Rabbine yemin ederim ki onlar aralarında çıkan nizâlı, çapraşık işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme gönüllerinde hiçbir darlık duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça (hakîki) îman etmiş olmazlar.” (Nisa Sûresi, âyet 65)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Haziran 24, 2012

“Kişinin hayatta ve sıhhatli iken bir dirhem (gümüş para) sadaka vermesi, ölmek üzere iken yüz dînar (altın para) sadaka vermesinden hayırlıdır.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i İbn-i Hibbân)

No Comments »

Günün Duası

Haziran 24, 2012

EL MÂNİ’: Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen Kaza beladan uzak olmak için Günde  161 defa okunur. Ya Mani ismini zikreden çok korktuğu ve çekindiği şeylerden emin ve muhafaza olur. Gelecek zararlardan korunur. Ya Mani ismi insanı şehvet ve nefsin arzularından korur. Yatarken okunursa eşler arasındaki soğukluk kalkar. Yolculuk sırasında okunursa her türlü bela ve kazalardan uzak olunur.

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 24, 2012

Kibir ve gurur ile tahsil olunan ilimde felâh yoktur. (İmam-ı Şafii)

No Comments »

EDİLLE-İ ŞER’İYYE (DÎNİN DELİLLERİ)

Haziran 24, 2012

Edille-i şer’iyye, dînî hükümlerin çıkarıldığı ve dayandığı kaynaklardır ki, bunlar dörttür. Kitab: Kur’ân-ı Kerîm’dir ki, Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) Allah tarafından Cibrîl-i Emîn vâsıtası ile vahyedilmiştir. Sünnet: Peygamberimiz’in mübârek sözleri, işledikleri ve başkaları tarafından yapılan işlerde o işi tasvip mâhiyetindeki sükûtlarıdır. Resûlü Ekrem’in mübârek sözlerine “sünnet-i kavliye”, fiillerine “sünnet-i fiiliye” denir. Yapıldığını gördüğü bir şeye karşı […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Haziran 24, 2012

Resim Leyla, ağacın altına oturmuş resim yapıyordu. Babası kızın elindeki bomboş kagığıdı görünce sordu : -Leyla, ne resmi yapıyorsun bakayım? -Çimenlikte bir keçi resmi. -Çimenler nerede? -Keçi hepsini yedi. -Ya keçi?… -Yiyecek bir şey kalmayınca o da gitti.

No Comments »

MEZHEB SAHİBİ İKİ İMAM

Haziran 23, 2012

İmâm-ı Şâfi’î ile İmam Ahmed bin Hanbel İmâm Mâlik’in talebelerindendir. İmâm-ı Şâfi’î, İmam Mâlik mezhebinin usulünü tahsîl ettikten sonra İmâm-ı A’zam hazretlerinin talebelerinden pek çok ders okuyup bu iki mezhebi bir araya getirerek, mezcederek müstakil bir mezheb vücûda getirdi. Kendisi Arab’ın beliğlerinden olduğundan âyet ve hadîslerin ifâde sûretine bakıp ne tarafta kuvvet bulursa onunla amel […]

No Comments »

HAZRET-İ ALİ’DEN (R.A.) NASİHATLER

Haziran 23, 2012

• Cenâb-ı Hakk’a verdiği bütün nimetler için dâimâ şükret ki, sana kat kat fazlasını ihsan etsin. İnsan iyi veya kötü bulunduğu mevkiyi kendi hazırlar. Öyleyse sen de dâimâ hayırlı işlere tâlib ol. Rızkı da helâl kapısından iste (yani helâlinden kazanmağa çalış) ki her taraftan sana kat kat rızık gelsin. Dünya iki halden ibârettir: Güçlük (belâ) […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 23, 2012

“Ve sana ölüm gelinceye değin Rabbine ibâdet et. (Hicr Sûresi, âyet 99)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Haziran 23, 2012

“Resûlullâh Efendimiz’e, ‘Sana insanların en sevgilisi kimdir?’ diye soruldu. ‘Âişe’ buyurdu. ‘Erkeklerden kimdir?’ denildi. ‘Âişe’nin babası(Ebû Bekir r.a.)dır.’ buyurdu.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Duası

Haziran 23, 2012

ZÜLCELÂLİ VELİKRÂM:Zü’l Celali. Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi Günde Zikir Sayısı : 1155 işlerin kolaylığı için okunur. Ya Zülcelali Velikram ismini zikreden her isteğine kavuşur. İzzet ve şerefe nail olur. Duaları kabül olur. Vesveseden korunur. Dünya; okuyanın hizmetçisi olur.

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 23, 2012

Herkesin imrendiği pırlanta gibi kıymet sahibi ol. Korkma, yerde kalmazsın. (Prof. Ali Fuat Başgil)

No Comments »

İLİM ŞEHRİ’NİN KAPISI HZ. ALİ (K.V.)’NİN VASIFLARI

Haziran 23, 2012

Hz. Muâviye (r.a.), karşılaştığı ve içinden çıkamadığı meseleleri Hz. Ali (k.v.)’ye yazardı. Hz. Ali’nin (r.a.) şehid edildiğini işittiği zaman “Fıkıh ve ilim, Ebû Tâlib’in oğlunun (Hz. Ali’nin) vefâtı ile gitti!” demişti. Bir gün, yanına gelen Dırâru’s-Sudâî’ye (r.a.): “Ey Dırâr! Bana, Ali’yi tavsif etsen (anlatsan)” demiş, Dırâr (r.a.), şöyle anlatmıştır: “Vallâhi, onun sözü açık ve kat’iydi. […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Haziran 23, 2012

İmtihanlara Bekliyorlar Yıl sonunda öğrenci, uzaktaki ailesine gönderdiği faksta şunları yazıyordu; “Babacığım okullar kapandı. Öğretmenler beni çok seviyorlar. İmtihanlara tekrar bekliyorlar.”

No Comments »

Cuma Sohbeti – Şâban ayı

Haziran 22, 2012

بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منزرين فيها يفرق كل امر حكيم Aziz ve Muhterem Müslümanlar! idrak etigimiz mübarek Şâban ayı, Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz’in ayıdır. Şâban ayı, “Şerefli, ulvî, berâta erdirici, ilâhî ihsâna kavuşturucu, mü’minlere rahmet ve kâfirlere gazap olan ilâhî nûra nâil edici”bir ay olarak târif […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 22, 2012

“O (Resûlullâh) hevâsından konuşmaz. Her ne konuşmuş ise o, ancak kendisine vahyolunan bir vahiydir.” (Necm Sûresi, âyet 3, 4)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Haziran 22, 2012

“Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan onlara kalan sadece açlık ve susuzluktur. Nice (gece ibâdeti için) kalkanlar vardır ki, onların bundan hisseleri (ancak) uykusuzluktur.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Duası

Haziran 22, 2012

MÂLİKÜL MÜLK: Mülkün ebedi sahibi günde 212 ( 90 ) mal ve kazanca zarar gelmez Ya Malikel Mülk ismini zikredenin mülkü çok olur. Fakirlikten kurtulur. Rütbe ve makamı yükselir. Kimseye muhtaç olmaz. Halk arasında sevilen, sayılan, aziz biri olur. Kalbinde süphe ve vesvese olan Ya Malikel Mülk zikrine devam ederse kurtulur. Halvet ve riyazet halinde […]

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 22, 2012

Allah’a dayan sa’ye sarıl hikmete ram ol Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

NAMAZI BOZAN BAZI ŞEYLER

Haziran 22, 2012

Namazda olan kimse, geriden gören kimsenin ‘namazdaki adam bunu işlemez.’ diye hükmettiği şeyi işlerse buna amel-i kesîr denir ve işleyenin namazı bozulur. Ancak namazı ıslâha sebep olacak zarûrî hareketler bundan hâricdir -secde yerine gelmiş çocuğu yana itmek gibi-. Namaza başlamadan evvel ağzında bulunan nohut büyüklüğünde ki şeyi namazda yutmakla yâhut ağzında eriyeni yutmakla namaz bozulur. […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Haziran 22, 2012

Okul Dönüşü Nuri okuldan eve bir gözü mosmor dönmüştü. Annesi çıkıştı: “Aşk olsun yine mi dövüştün okulda? “Şey büyük bir çocuğun küçüğü dövmesine engel olmaya çalıştım da anneciğim.” “Aferin bak bu cesaret işi. Kimdi o küçük?” Nuri gayet sakin; ” Ben! “

No Comments »

SEHER VAKTİ UYKU

Haziran 21, 2012

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetnamesinde şöyle buyuruyor: Ey aziz! Allah dostları demişlerdir ki: Saadetimizin sermayesi gecedir. Gece, ariflerin sırdaşıdır. Gece, âşıkların derdi artar. Arifler, fikirlerini tartar. Gece kâmiller için mutlu bir zamandır. Kalp semasına güneşin inişidir. Her gece güneş doğar. Fakat halk uyku denizine dalar gider. Her seherde, her murada erişilir. O vakit kör gibi […]

No Comments »

HAZRET-İ ALİ RADIYALLÂHU ANH

Haziran 21, 2012

Hz. Hatice vâlidemizden sonra îmana gelmiş ve Resûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimizin evinde büyüyüp yetişmiş mübârek bir zâttır. Gerek bilgi, gerek yiğitlikte ashâbın büyüklerindendir. Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) kâtiplik ederdi. Hz. Osman’dan sonra halîfe oldu. Hicretin 40. yılında sabah namazını kıldırmaya giderken İbn-i Mülcem tarafından şehit edildi. Şehit olduğu vakit 63 yaşında idi. Radıyallâhü anh. […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 21, 2012

“Ve Muhammed de ancak bir peygamberdir. Ondan evvel de peygamberler gelip geçmiştir. Eğer o ölse veya öldürülse siz gerisin geriye mi dönüvereceksiniz? Ve her kim gerisin geriye dönerse elbette Allâhü Teâlâ’ya hiçbir zarar vermiş olamaz ve Allâhü Teâlâ şükredenlere mükâfat verecektir. (Al-ı İmrân Sûresi, âyet 144)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Haziran 21, 2012

“Kim kıbleye hürmet ederse, Allâhü Teâlâ da ona ikramda bulunur.” (Hadîs-i Şerîf, Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

No Comments »

Günün Duası

Haziran 21, 2012

ER RAÛF: Rauf Çok lütüfkar Çok esirgeyen Günde  287 defa okuyan Hiçbir varlıktan zarar görmez. Ya Rauf ismini zikredenin kalbinde şefkat, ruhunda letafet meydana gelir. İnsanlar arasında sevgi, saygı ve şefkat görür. Eşiyle arasında geçimsizlik ve uyuşmazlık olan hergün utarit saatinde 286 defa Ya Rauf ismini zikrederse; sorunlar ortadan kalkar, sevgi ve muhabbet meydana gelir.

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 21, 2012

Fırsat ganimettir. Sağlık ve boş zaman ise iki ganimettir. Vakitlerini devamlı olarak Allah´ın zikrine harcamak gerekir. Hangi amel olursa olsun, dinin emri istikametinde ise o zikre dâhildir, isterse alış veriş olsun. (İmam Rabbani)

No Comments »

ŞA’BÂN AYININ FAZÎLETİ

Haziran 21, 2012

Hz. Âişe (r.anha) validemiz buyurdular ki: “…Ben Resûlullah’ın Ramazan ayından başka hiçbir ayın tamamında oruç tuttuğunu ve başka hiçbir ayda Şa’bân ayında tuttuğu oruçtan daha çok oruç tuttuğunu görmedim.” Resûlullah (s.a.v.) Hz. Âişe’ye (r.anhâ) “Şa’bân ayındaki oruç bana en sevimli olandır.” buyurduktan sonra, “Yâ Âişe! O öyle bir aydır ki, sene içinde rûhu kabz olunacakların […]

No Comments »

SULTÂN Üçüncü MEHMED Hân

Haziran 21, 2012

Padişahlık Sırası 36 Saltanatı 4 Yıl İslâm Halifelik Sırası 101 Cülûsu 4 Temmuz 1918 Babası Sultan Abdulmecîd Hân Annesi Gülistû Sultan Doğumu 2 Şubat 1861 Vefâtı 15 Mayıs 1926 Kabri Şamda Selim Camiî Kabristanındadır Son Osmanlı pâdişâhı ve İslâm halifesi Sultan Birinci Abdülmecid Hanın ogullarının en küçügüdür. Annesi Gülistû Sultan’dır. 2 Şubat 1861 târihinde dogdu. […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Haziran 21, 2012

Karne Karne günüydü. Küçük oğlan okuldan döndü. Annesi : Karnen nerede? diye sordu. Çocuk güldü : -Arkadaşıma ödünç verdim. Babasını korkutacak…

No Comments »

SON VAZİFE

Haziran 20, 2012

Bir Müslümanın ölmek üzere olduğu görülürse ruhu bedeninden çıkacağı esnada sağ tarafı üzere kıbleye çevrilir. Yahut ruhunu kolay vermesi için ayakları kıbleye gelecek şekilde arkası üzere yatırılır ve yüzü kıbleye karşı gelmesi için başı altına bir şey konur. Ruhu boğazına gelinceye kadar işittirecek kadar yanında kelime-i tevhîd yani “Lâ ilâhe illallâh, Muhammedü’n Resûlüllah” denilir ki […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 20, 2012

“Yoksa onu (Kur’ân-ı Kerîmi) kendi uydurdu mu diyorlar? Öyle ise (Habîbim onlara) de (ki); ‘Haydin onun gibi uydurma on sûre getirin, Allah’tan başka gücünüzün yettiğini de çağırın. Eğer doğru söylüyorsanız bunu yaparsınız.” (Hud Sûresi, âyet 13)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Haziran 20, 2012

“Namaz kılanın önünden geçen kimse, üzerine ne kadar günah aldığını bilse onun önünden geçmektense kırk (bu kadar zaman, yerinde) durmayı daha hayırlı bulurdu.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

Günün Duası

Haziran 20, 2012

EL AFÜVV: Çok affeden Rızık bolluğu Kalp huzuru için Günde 156 defa  okunur. Ya Afüvv ismini zikreden kişi, iyi ahlak sahibi olur. Allah’ın mağfiretine nail olur, Allah’ın rızasını kazanan kullardan olur. Öfke anında 10 defa Ya Afüvv ismini zikredip ardından salatü selam okursa sakinleşir.

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 20, 2012

Âdem oğlu ölesi, yer altına giresi, / Kim iyidir kim kötü, orada malum olası. Burada özünü bilenler, Hakk’a kulluk kılanlar, / Hak yoluna girenler, aydınlık yüzlü olası. (Ahmed Yesevî)

No Comments »

ŞA’BÂN-I ŞERÎF

Haziran 20, 2012

Yarın idrâk edeceğimiz Şa’bân ayı, Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’in ayıdır. Bu itibarla bu ayda salevât-ı şerîfeye devam etmek lâzımdır. Yine mümkün oldukça istiğfar ve İhlâs-ı Şerîf okumalı, teheccüd ve tesbîh namazları kılmalı ve hatm-i enbiyâ yapmalıdır. Şa’bân ayı, şerefli, ulvî, berâta erdirici, ilâhî ihsâna kavuşturucu, müminlere rahmet, kâfirlere gazap olan ve ilâhî nûra nâil eden bir […]

No Comments »

SULTÂN MEHMED REŞÂD Hân

Haziran 20, 2012

Padişahlık Sırası 35 Saltanatı 9 Yıl İslâm Halifelik Sırası 99 Cülûsu 27 Nisan 1909 Babası Sultan Abdulmecîd Hân Annesi Gülcemâl Kadın Efendi Doğumu 2 Kasım 1844 Vefâtı 3 Temmuz 1918 Kabri İstanbul Eyyüb Sultan Reşâd Hân Türbesindedir Osmanlı padişahlarının otuz beşincisi ve İslâm halifelerinin yüzüncüsü. Çocukluğundan itibaren husûsi olarak iyi bir tahsil ve terbiye ile […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Haziran 20, 2012

Olanak 70 li veya 80 li yıllarda üniversiteli öğrenci tatil vesilesiyle köyüne döner. Hoş-beş muhabbetten sonra çantasını boşaltır. Annesi kirli çamaşırları görünce: – Oğlum bunları niye yıkamadın? – Olanak bulamadım anne. – A oğlum! Olanak bulamadıysan sabunda mı bulamadın?

No Comments »

ALLÂH’IN ÖĞÜNDÜĞÜ ZATLAR

Haziran 19, 2012

“Resûlullâh (s.a.v.) Ashâb’ından bazılarının yanına vardı. Onlara ‘Sizi buraya oturtan nedir?’ diye sordu. Onlar ‘Allâh’ı zikrediyoruz ona hamdediyoruz.’ dediler. “Cebrâîl (a.s.) geldi ve Allâh’ın meleklerine sizinle öğündüğünü bana bildirdi.’ buyurdular.”

No Comments »

HANIMLAR ÂLEMİNİN EFENDİLERİ

Haziran 19, 2012

Resûlullah (s.a.v.), kızı Fâtıma (r.anhâ)’nın evine gidip, “Esselâmü aleyki, ey kızcağızım, nasıl sabahladın?” diye sordu. Fâtıma (r.anhâ), “Vallahi acı ile uyandım. Zira açlık bana zarar verdi.” dedi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.), ağladı ve “Sabret kızım. Vallahi ben de üç gündür bir şey yemedim. Hâlbuki ben Allah’ın katında senden de diğer yaratılmışlardan da daha değerliyim. Ben […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 19, 2012

“Ey îman edenler! Allah için duran hâkimler, adalet numunesi sâhidler olunuz ve sakın bir kavime buğzunuz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Takvaya en yakın olan odur. Allah’tan korkun, muttaki olun. Çünkü Allah her ne yaparsanız haberdardır.” (Mâide Sûresi, âyet 8)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Haziran 19, 2012

“Ayların efendisi Ramazan ayıdır, günlerin efendisi de Cuma günüdür.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Duası

Haziran 19, 2012

EL MÜNTEKİM: Suçluları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran Zülüm ve fenalıktan korunmak için günde 630 defa okunur. Ya Müntekim ismini okuyanlar düşmanlarının şerrinden korunurlar. Allah; okuyanın düşmanınına karşı intikamını alır. Hiç kimse Ya Müntekim ismini zikredene bir kötülük yapamaz.

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 19, 2012

Muhabbetin denizine gömülüp bat.  Aşıkların sohbetine özünü kat Muhabbetin pazarına özünü sat.  Özünü satmadan Hakk rahmetin alsa olmaz. (Ahmed Yesevî)

No Comments »

32 farzı bilmek farzı ayındır

Haziran 19, 2012

Zarûrât-ı dîniyyenin en büyük rüknü imanın farzlarıdır. Bütün erkek ve kadın Müslümanların otuz iki farzı öğrenip çoluk çocuğuna da öğretmeleri de farzdır. Kur’ân’ı Kerîm okumayı öğreten hocaların talebelerine, önce otuz iki farzı öğretmeleri lazımdır. Otuz iki farz: İmânın Şartları: Altı İslâmın Şartları: Beş Guslün Farzları: Üç Abdestin Farzları: Dört Teyemmümün Farzları: İki Namazın Farzları: On […]

No Comments »

SULTÂN İKİNCİ ABDULHAMÎD Hân

Haziran 19, 2012

Padişahlık Sırası 34 Saltanatı 33 Yıl İslâm Halifelik Sırası 99 Cülûsu 31 Ağustos 1876 Babası Sultan Abdülmecîd Hân Annesi Tir-i Müjgân Kadın Efendi Doğumu 21 Eylül 1842 Vefâtı 10 Şubat 1918 Kabri İstanbul Çemberlitaş Sultan II. Mahmud Hân Türbesindedir Osmanlı padişahlarının otuz dördüncüsü ve İslam halifelerinin doksan dokuzuncusu. Sultan Abdülmecid’in ikinci oğlu olup 1842’de Tir-i […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Haziran 19, 2012

Azami Yükseklik Temel Dursun’la beraber kamyon şoförlüğüne başlar. Kamyonu yüklerlerler ve tam altı metre olur. Çıkarlar yola şehrin birinin girişinde azami yükseklik 4,5 metre yazılı bir tabela görür. Temel ve Dursun’u dürter Dursun etrafa bakar. Temel’e: -Temel gazla etrafta polis falan yok.

No Comments »

EVDEN ÖNCE KOMŞU

Haziran 18, 2012

Ev almadan önce cömert, güzel huylu komşu bulmak için gayret etmelidir. İyi komşu, komşusunu hasta olunca ziyaret eden, seferde, seyahatta, yolculukta komşusunu koruyan, seferden gelince ziyaret eden, ihtiyacı olunca borç veren cömert kimsedir.

No Comments »

ŞEYTAN SİZE AÇIK DÜŞMANDIR

Haziran 18, 2012

Allâhü Teâlâ, (meâlen) “Biz bu insanın aslı olan Âdem’i suya karışmış ve nice yıllar geçmiş ve kurumuş balçıktan yarattık.” buyurmaktadır. (Hıcr Sûresi, âyet 26) Ve meleklere ve İblis’e “Âdem’e secde ve tevâzu edin.” demiştir. Ancak İblis secde etmemiştir. O kendini Âdem aleyhisselamdan üstün görüp, Allah’ın emrine itaat ile secde etmediği için, kafir olmuştur. Allâhü Teâlâ […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 18, 2012

“Ey âdemoğulları! Şeytana kulluk etmeyin. O size açık bir düşmandır, diye ben size vasiyyet etmedim mi?” (Yasin Sûresi, âyet 60)

No Comments »

Links

Calendar