Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Temmuz, 2016

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 31, 2016

De ki: “Söyleyin bakalım: Suyunuz çekiliverse, size kim temiz bir akar su getirir?” (Mülk, 67/30)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 31, 2016

De ki: “Söyleyin bakalım: Suyunuz çekiliverse, size kim temiz bir akar su getirir?” (Mülk, 67/30)

No Comments »

MUHAMMED BİN MÜNKEDİR

Temmuz 31, 2016

Tabiîn devrinde, Medine’de yetişen hadîs âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. Adı, Muhammed bin Münkedir bin Hüdeyr bin Abd-ül-Uzzâ bin Âmir bin Haris bin Harise bin Sa’d bin Teym bin Mürre et-Teymî’dir. Künyesi, Ebû Abdullah’dır. Ebû Bekir de denilir. Eshâb-ı kiramdan ba’zıları ile görüşmüş, onlardan ilim öğrenmiş, hadîs ve fıkıh ilminde yüksek derecelere ulaşmıştır. Kendisi zühd ve […]

No Comments »

İhtiyar Mecusi

Temmuz 31, 2016

İran da İslam’ıon yeni yeni yayılmaya başladığı bir zaman… İhtiyar bir mecusi bir odaya çekilmiş, kapıyı üzerine kapamış, kimse ile görüşmüyordu. Bunun bir putu vardı. Vaktini hep onun hizmetine hasretmişti. Zaman olur mecusinin bir sıkıntısı zuhur eder, kime koşacak, tabi yıllarca hizmetyinde bulunduğu putuna ve koşar, sıkıntısının giderileceği umuduyla, putunun önünde yalvarır, yakarır, yatar, yuvarlanır […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 30, 2016

“Şey tan, iç ki ve ku mar la, an cak ara nı za düş man lık ve kin sok mak; si zi Al lah’ı an mak tan ve na maz dan alı koy mak is ter. Ar tık vaz ge çi yor mu su nuz?” (Mâide, 5/91)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 30, 2016

“Şey tan, iç ki ve ku mar la, an cak ara nı za düş man lık ve kin sok mak; si zi Al lah’ı an mak tan ve na maz dan alı koy mak is ter. Ar tık vaz ge çi yor mu su nuz?” (Mâide, 5/91)

No Comments »

MUHAMMED BİN MESLEME ( radıyallahü anh )

Temmuz 30, 2016

Eshâb-ı kiramın meşhûrlarından. Yaklaşık olarak 588 yıllarında Medine’de doğdu. 43 (m. 664) senesinde Medine’de vefât etti. İslâmın ilk yıllarında Mus’ab bin Umeyr vasıtasıyla müslüman oldu. İslâmiyet’i çok iyi öğrenen ve bilen Muhammed bin Mesleme, şecaatiyle de meşhûr olup, Eshâb-ı kiramın ileri gelenlerindendir. Peygamberimiz ( aleyhisselâm ) savaşlara gittiğinde bazan onu Medine’deki günlük işleri yürütmek üzere […]

No Comments »

HRİSTİYAN VE ALİ (a.s)’IN ZIRHI

Temmuz 30, 2016

Ali (a.s)’ın, halifeliği zamanında, Kufe’de zırhı kayboldu. Bir müddet sonra bir Hrıstiyan’ın yanında ortaya çıktı. Ali onu hakimin huzuruna götürdü. ‘Bu zırh benim malımdır; onu ne sattım, ne de birine bağışladım; şimdi onu, bu adamın yanında buldum.’ diye iddia etti. Hakim: ‘Halife iddiasını söyledi, sen ne dersin?’ diye Hıristiyan’a sordu. O, bu zırhın, kendi malı […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 29, 2016

“Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” (Mü’min, 40/19)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 29, 2016

“Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” (Mü’min, 40/19)

No Comments »

MUHAMMED BİN HÂNEFİYYE ( radıyallahü anh )

Temmuz 29, 2016

Hazreti Ali’nin oğlu. Annesi Havle binti Ca’fer bin Kays-ı Hânefiyye olduğu için, İbni Hânefiyye denilir. Hicretin 21. senesinde doğdu. 71 (m. 6901)’de Medine’de vefât etti. Muhammed Hanif, Muhammed Hânefiyye ve Muhammed-ül-Ekber de denir. İsmi Muhammed, künyesi Ebü’l-Kâsım. Nesebi, Muhammed bin Ali bin Ebî Talib bin Abdulmuttalib bin Haşim bin Abd-i Menaf bin Kusey’dir. Künyesinin Ebül […]

No Comments »

Hızırı Görmek İstiyorum

Temmuz 29, 2016

Vaktiyle, saf-temiz bir adam, Hazreti Hızırı görmek dredine görmüş. Ona birileri: “- Filan çöle gideceksin filan istikamete doğru yürüyeceksin, işte oralarda bir yerlerde Hızır’ı görebilirsin, demiş. O da inanmış, o çöle gitmiş ve o istikamete doğru yüürmeye başlamış. Gariban adam çölde epeyce yürümüş. Bir müddet sonra birisiyle karşılaşmış: “- Selâmun aleyküm…” “- Aleyküm selâm.” “- […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 28, 2016

“Kim bir ha ta iş ler ve ya bir gü – nah ka za nır da son ra onu bir suç su zun üze ri ne atar sa, şüp hesiz if ti ra et miş, apa çık bir gü nah yük len miş olur.” (Nisâ, 4/112)

No Comments »

Muhammed Baba Semmasi(K.S.)

Temmuz 28, 2016

Muhammed Baba Semmasi hazretleri, Hace Ali Ramiteni hazretlerinin yetiştirdiği büyük velilerdendir.  Buhara’ya bağlı Semmas köyünde doğdu. Tasavvuf ilmini büyük âlim Ali Ramiteni hazretlerinden öğrendi. Onun derslerinde ve sohbetlerinde yetişip, tasavvufta yüksek dereceye ulaştı. Hocası, kendisinden sonra yerine, Muhammed Baba Semmasi’yi vekil bıraktı. Diğer talebelerine de, ona tâbi olmalarını vasiyet etti. Hocasının vefatından sonra onun yerine […]

No Comments »

İLİMSİZ AMEL EDENİN SONU

Temmuz 28, 2016

Bersisa isminde bir zat, inzivaya çekilmiş, gece-gündüz vakti Allah’a (c.c.) ibadetle geçer ve hiçbir kötülükte bulunmazdı. Bu zatı şeytan aleyhilla’ne kandırmak için türlü hilelere başvurdu. Fakat bir türlü kandıramadı. En sonunda şeytan işin kolayını bulmuşt’u. Çünkü Şeyh Bersisa, âmil, mütteld, züht ü takva sahibi bir zattı ama, alim değildi. Yani ilm-i zahiri yoktu. Ondan dolayı […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 27, 2016

” Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder.” (Şûra, 42/30)

No Comments »

MUGÎRE-TEBNİ ŞU’BE ( radıyallahü anh )

Temmuz 27, 2016

Eshâb-ı kiramın meşhûr dâhi ve vâlilerinden. İsmi, Mugîre, künyesi; asr-ı saâdet’de Ebû Îsâ, sonraları da Ebû Abdullah’tır. Nesebi, Mugîre bin Şu’be bin Ebî Âmir bin Mes’ûd bin Mu’teb bin Mâlik bin Ka’b bin Amr bin Avf bin Kays’dır. Taifin Sakîf kabilesine mensûbtur. Bi’setten önce muhtemelen (m. 600) senesinde Taif’te doğdu. Kûfe’de 50 (m. 670) senesinde […]

No Comments »

Kerpicin Etkisi

Temmuz 27, 2016

Mutlu bir aileydiler. Bey kendine göre bir çevre edinmiş, mazbut dostlarıyla sık sık görüşüyor, onları zaman zaman da evine davet edip İslâmî konularda seviyeli sohbetlerde bulunuyorlardı. Ne var ki, hanım bu davetlerdeki hizmetinden memnun değildi. Nihayet bir gün son sözünü söylemekten çekinmedi: – Artık ben misafir falan istemiyorum. Senin dostlarının çayını hazırlamaya da mecbur değilim! […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 26, 2016

“Eli sı kı ol ma, büs bü tün eli açık da ol ma. Son ra kı na nır ve ça resiz ka lır sın.” (İsrâ, 17/29)

No Comments »

MÜCÂHİD BİN CEBR

Temmuz 26, 2016

Tabiînin en meşhûr âlimlerinden. Künyesi Ebu’l-Haccâcdır. İbn-i Cübeyr ve Manzûm kabilesine mensûb olduğu için de Mahzûmî denilmiştir. 24 (m. 645) senesinde doğdu. 104 (m. 723)’de Mekke’de namaz kıldığı bir sırada secdede iken vefât etti. Tefsîr, hadîs, fıkıh ve kırâat ilimlerinde zamanının ileri gelen âlimlerinden olup, tefsîr ilminde yüksek derecede idi. Bu sebeble tefsîrde imamdır denilmiştir. […]

No Comments »

HZ. PEYGAMBER’İN MEKTUBU ve BİZANS KRALI

Temmuz 26, 2016

Dıhyetü’l-Kelbî r.a. anlatıyor: Hz. Peygamber s.a.v., beni bir mektupla Bizans Kayseri’ne gönderdi. Hükümdarın yanına vardım. Mektubu verdim. Yanında yüzü kırmızı, gözleri mavi, saçları kıvırcık bir de yeğeni vardı. Mektup, ‘Allah’ın Rasulü Muhammed’den, Rumların sahibi Herakliyus’a’ diye başlıyordu. Yeğeni bu sözler üzerine derin bir nefes aldı ve ‘bu mektup okunmamalıdır’ dedi. Kayser bunun sebebini sordu. Yeğeni: […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 25, 2016

“Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.” (Şûra, 42/62)

No Comments »

MUAZ BİN CEBEL ( radıyallahü anh )

Temmuz 25, 2016

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden, helâl ve haram ilmini en iyi bilenlerden. Adı, Muaz bin Cebel bin Amr bin Evs bin Âbid bin Adiy bin Ka’b el-Ensârî’dir. Künyesi Ebû Abdullah’dır. Milâdî 605 senesinde Medine’de doğdu. Hicretin 18. (m. 640) yılında Kudüs ile Remle arasındaki Amvas köyünde vefât etti. İkinci Akabe bîatinde, kendi canlarını ve mallarını korudukları gibi […]

No Comments »

Limon Arzusu

Temmuz 25, 2016

Vaktiyle hamile bir kadın, komşusuna misafir olur. Oturdukları odada dalları limonlarla dolu olan büyük bir limon ağacı görür. Canı limon ister ama bir türlü komşusuna söyleyemez, utanır. Bir ara komşusu mutfağa gidince o, yakasından çıkardığı bir dikiş iğnesini limona batırır ve deldiği yerden limon suyunu emmek suretiyle bu arzusunu tamin eder. Nihayet bir erkek evledı […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 24, 2016

“Kim bir mü mi ni kas ten öl dü rür – se, ce za sı, için de ebe di ka la ca ğı ce hen nem dir.” (Nisâ, 4/93)

No Comments »

MUÂVİYE BİN EBÎ SÜFYÂN ( radıyallahü anh )

Temmuz 24, 2016

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden. Emevî devletinin kurucusudur. Hicretten 19 yıl evvel (m. 604) yılında Mekke’de doğdu. Babası, Ebû Süfyân bin Harb bin Ümeyye, annesi Hind’dir. Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) kayınbirâderi olup, Mekke’nin fethi günü babası ile beraber müslüman oldu. Sonra Medine’ye yerleşerek Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) “Yâ Rabbi, onu doğru yolda bulundur ve başkalarını da doğru yola […]

No Comments »

Şoför

Temmuz 24, 2016

Sokaklarda sefâlet kol geziyordu. Kim kime yardım edecek, destek olacaktı? İşsizlik yaygındı. Çevresi de perişandı. Bir yanı yıkılmaya yüz tutmuş evceğizinin camından yola doğru ümitsizce bakarken bir taksinin kapının önünde durduğunu, içinden de bir yolcunun indiğini gördü. Demek ki taksi şoföründe az çok para olacaktı. Çünkü müşteri indirmişti. Bütün cesaretini ve ümidini toplayarak evden çıkıp […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 23, 2016

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.” (Muhammed, 47/33)

No Comments »

MİS’AR BİN KEDAM

Temmuz 23, 2016

Büyük hadîs âlimlerinden. Künyesi, Ebû Seleme’dir. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerde çok güvenilir olduğu için kendisine “Mushaf” da denir. Doğum târihi bilinmemektedir. 155 (m. 772)’de Mekke-i mükerremede vefât etti. 153, 152 yılında vefât etmiştir diyenler de vardır. Rivâyetlerinde çok güvenilir olan Mis’ar bin Kedâm, bin kadar hadîs-i şerîf rivâyet etti. İslâm âlimlerince senet kabûl edilen ve […]

No Comments »

HZ. ÖMER (R.A.)’İN ‘ŞİKÂYET MASASI’

Temmuz 23, 2016

Bir cemiyet için, bir millet için adâlet, insanın damarında dolaşan kan gibidir. Adâlet mekanizması sıhhatli çalışırsa, cemiyet hayatı da sıhhatli olur. Dilerseniz Hazret-i Ömer (r.a.) devrinden bir misâlle mevzûmuzu müşahhaslaştıralım. Ashâb-ı kirâmın ileri gelenlerinden, Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz’in iştirak ettiği hiçbir gazâdan geri kalmayan, bazan da Medîne’de Efendimiz (s.a.v.)’e vekâlet eden Ensâr’dan Muhammed bin Mesleme (r.a.), […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 22, 2016

“Kim bir kö tü lük ya par, ya hut ken di ne zul me der, son ra da Allah’tan ba ğış la ma di ler se, Al lah’ı çok ba ğış la yı cı ve çok mer ha – met edi ci bu lur.” (Nisâ, 4/110)

No Comments »

MİLONA KAHRAMANI ABDÜLEZEL PAŞA

Temmuz 22, 2016

Kahramanlıkları ile yakın tarihimizde yer alan bir Türk kumandanı da Hâfız Abdülezel Paşa’dır. Konya’nın Hâdim kazâsından olan paşa altmış yıllık askerlik ömründe Kırım, Karadağ, Sırp ve Girit dahil yirmi altı savaşa iştirâk etmiştir. Plevne’deki kahramanlıkları üzerine Sultan Abdülhamid kahramanlık madalyasını bizzat eliyle takmıştır. İkinci Abdülhamîd Han devrinde vukû bulan ve Osmanlı ordusunun Yunanistan’ı ezip geçtiği […]

No Comments »

Şeytan’ın Hilesi

Temmuz 22, 2016

Şeytan, şeytanlığını yapabilmek için, insanların zihnine girebilmek için kendine bir yol arar ve bulur. Allah’tan sakınan, gece gündüz ibadet eden birçok kimse vardı. Onlar Allah’ı Allah’da onları sever, dualarını geri çevirmezdi. Allah’ın bu sevdiği kullarını insanlarda sever ve sayardı. Şeytan bu durumu değerlendirmeyi düşündü. Bu Allah dostları, halk tecelli edip vefat edince, Şeytan halkın içine […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 21, 2016

“…Ey Rab bi miz! Unu tur, ya da ya nı lır sak bi zi so rum lu tut ma!..” (Bakara, 2/286)

No Comments »

SAÎD BİN MÜSEYYİB ( radıyallahü anh )

Temmuz 21, 2016

Tabiîn devrinde Medine’de yetişen yedi büyük âlimden biri. İsmi, Saîd bin Müseyyib bin Hazn bin Ebî Vehb bin Amr bin Âiz bin İmrân bin Mahzûm bin Yakaza’dır. Annesi, Ümm-i Saîd binti Hakim bin Ümeyye bin Harise bin Evkas es-Sülemî’dir. Künyesi “Ebû Muhammed Medenî’dir. Kureyş kabilesinin Mahzûm kolundan olduğu için, “el-Kuraşî” ve “el-Mahzumî” de denilmektedir. Babası […]

No Comments »

ŞAHSİ İŞLER

Temmuz 21, 2016

Saatlerce yol katetmişti kafile, binenlerde ve binek hayvanlarının da her ikisinde de yorgunluk işaretleri belirmeye başlamıştı. Su bulunan bir mekana ulaştıkları vakit, kafile konakladı. Kervanda bulunan Resul-i Ekrem (s.a.a) devesini çöktürdükten sonra indi. Hepsinin düşüncesi bir an evvel suya ulaşıp namaz mukaddematını hazırlamaktı. Resul-i Ekrem (s.a.a) indikten sonra yürüyerek su bulunan tarafa doğru gitti, fakat […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 20, 2016

“Mü’min ler ger çek ten kur tu lu şa er miş ler dir. On lar ki, na maz la rın – da de rin say gı için de dir ler.” (Mü’minûn, 23/1-2)

No Comments »

HAZRETİ SEVDE BİNTİ ZEM’A

Temmuz 20, 2016

Peygamber efendimizin muhterem hanımlarından biri. Nesebi (silsilesi), Sevde binti Zem’a bin Kays bin Abdişems bin Abdivüdd bin Nasr bin Mâlik bin Hasel bin Âmir, el-Kureyşi, el-Âmiridir. Annesinin ismi ise, Şemmûs bint-i Kays İbn-i Zeyd İbn-i Amr İbn-i Âmiriye’dir. Doğum târihi kesin olarak bilinmeyen Hazreti Sevde’nin vefâtı ise Hazreti Ömer’in halifeliğinin son yıllarına rastlamaktadır. Hazreti Sevde, […]

No Comments »

SURET VE SİRET

Temmuz 20, 2016

İmam Şafiî Hazretleri şöyle bir hatırasını anlatır: ‘İlm-i firaset (sezgi ve anlayış bilgisi) ile ilgili kitaplar aramak için Yemen’e gittim. Konuyla ilgili kitapları derleyip toparladım. Geri dönerken konaklamak için, yolda evinin avlusunda duran bir adama uğradım. Adam gök gözlü ve çıkık alınlı biriydi. Bu suret ise firaset ve kıyafet ilmine göre olumsuz sîretin (ahlâk noksanlığının) […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 19, 2016

“Hak kın da ke sin bil gi sa hi bi olma dı ğın şe yin pe şi ne düş me. Çün kü ku lak, göz ve kalp, bun la – rın hep si on dan so rum lu dur.” (İsrâ, 17/36)

No Comments »

Hz. DAVUD (a.s.)

Temmuz 19, 2016

Hz. DAVUD (a.s.) Kur’an-ı Kerim’de adı geçen İsrailoğulları peygamberlerinden biri. Yahuda kabilesinden İsa (Yasa)’nın sekizinci oğludur. İnsanoğlu yoldan çıkıp da bataklığa düştükçe, yüce Allah, onlara peygamberler göndermiştir. Onlar bu peygamberler vasıtasıyla uyarılmıştır. İsrailoğullarına da peygamberler gönderilmiştir. Onlar, umumiyetle bu peygamberlere isyan hatta ihanet etmişlerdir. Hz. Musa’nın vefatından sonra, yine İsrailoğulları isyanın karanlığına daldılar. Azgınlık yaparak […]

No Comments »

SULTAN KİM

Temmuz 19, 2016

Bir zamanlar, uzak diyarlardan birinde bilge bir sultan yaşardı. Her hükümdar gibi onun da etrafı onlarca yağcıyla doluydu. Sarayında hangi odaya girse iltifatların, övgülerin bini bir paraydı: ‘Siz gelmiş geçmiş en kudretli sultansınız, efendim!’ ‘Sultanım! Kimsenin, hiçbir şeyin gücü sizinkiyle boy ölçüşemez.’ ‘Sizin kudretinizin yetemeyeceği hiçbir şey olamaz,efendim.’ ‘Siz sultanların sultanısınız ey aziz hükümdar. Kimse […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 18, 2016

“Ey iman eden ler! Cu ma gü nü na – maz için çağ rı ya pıl dı ğı za man, he men Al lah’ın zik ri ne ko şun ve alış ve ri şi bı ra kın. Eğer bi lir se niz bu, si zin için da ha ha yır lı dır.” (Cum’a, 62/9)

No Comments »

Hz. HARÛN (a.s)

Temmuz 18, 2016

Hz. HARÛN (a.s) Hz. Harûn (a.s), İsrailoğulları peygamberlerinden, Hz. Musa (a.s)’ın kardeşi. Hz. Yusuf’un vefatından sonra Mısır’da yaşayan İsrailoğulları ve diğer insanlar, bir müddet onun gösterdiği yoldan yürüdüler; ancak daha sonra hakikati unuttular. Bu arada Mısır’ın idaresi Kıbtîlerin eline geçti. Kıbtîler ise yıldızlara ve putlara tapıyorlardı. Kıbtîler, İsrailoğullarını hor görmeye başladılar. Onları ağır, zor işlerde […]

No Comments »

KENDİ ÜZERİNE TERCİH

Temmuz 18, 2016

Ebû Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: Bir adam (ki bu adam kendisidir) Peygamber aleyhisselâma gelerek: — Ey Allah’ın Resulü, bana açlık isabet etti, dedi. Peygamber aleyhisselâm bu adamı hanımlarının yanına gönderdi, ancak adam onların yanında, yiyecekten bir şey bulamadı. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm: — Bu adamı, bu gece misafir edecek bir kimse yok mu? Allah o […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 17, 2016

“Kim gü zel bir (iş te) ara cı lık eder – se, ona o işin se va bın dan bir pay var dır. Kim de kö tü bir (iş te) aracı lık eder se ona da o kö tü lük ten bir pay var dır.” (Nisâ, 4/85)

No Comments »

Hz. ŞUAYB (a.s)

Temmuz 17, 2016

Hz. ŞUAYB (a.s) Kur’an’da adı geçen peygamberlerden. Medyen ve Eyke halkına peygamber olarak göl derifdi. Bu iki ülkede ayrı ayrı mücadelede t lundu. Bu iki toplumla yaptığı mücadelesi, çeşitli ayeti de geçmektedir. Medyen ve Eyke, dağlık ve ormanlık olan iki ülke idi. Medyen toprakları, Hicaz’ın kuzey batısında, oradan Kızıldeniz’in doğu sahiline, güney Filistin’e, Akabe Körfezi’ne […]

No Comments »

HAZRETİ MUSA VE AZRAİL

Temmuz 17, 2016

Ebû Hureyre radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâmın şöyle buyurduğunu anlatıyor: Ölüm Meleği Azrail aleyhisselâm, Hazreti Musa’ya gönderilmişti. Musa aleyhisselâm, karşısına çıkar çıkmaz Azrail’in gözüne bir tokat attı ve gözünü kör etti. Azrail aleyhisselâm, Hazreti Allah’a geçen hadiseyi nakletti ve: — Ey Rabbim, beni ölümü istemeyen bir kuluna gönderdin, dedi. Bunun üzerine Allahü Teâlâ, Azrail’in gözünü iade […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 16, 2016

“…Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol!” (Müslim, “İman”, 162)

No Comments »

Hz. EYYÛB (a.s.)

Temmuz 16, 2016

Hz. İbrahim soyundan gelen bir peygamber. Eyyûb (a.s.)’dan Kur’an’da dört yerde bahsedilir ve sabır örneği olarak takdim edilir (en-Nisa, 4/163; el-En’am, 6/84; el-Enbiya, 21/83; Sâd, 38/41). Tevrat’ta da “Eyûb” adıyla müstakil bir kitap, Hz. Eyyûb’un kıssasına tahsis edilmiştir. İslam kaynaklarına göre Havran bölgesinde yaşayan ve çok zengin olup, sayısız malı-mülkü, birçok oğlu kızı bulunan Eyyûb […]

No Comments »

BU ÜMMETÎN ECRİ

Temmuz 16, 2016

Ibni Ömer radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselâmın şöyle buyurduklarını anlatıyor: Sizin, geçmiş ümmetler arasındaki müddetiniz, ikindi namazı ile güneşin batışı arasındaki süre kadardır. Tevrat ehline Tevrat verildi. Günün yarısına kadar Tevrat ile amel ettiler. Günün yarısı olunca, amel etmekte acze düştüler. Her amel karşılığında kendilerine birer kırat (bir değer ölçüsüdür) verildi. Sonra incil ehline incil verildi. […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 15, 2016

“Ey iman edenler! Sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmakla boşa gidermeyin…”(Bakara Sûresi, âyet 264)

No Comments »

Hz. İSHAK (a.s)

Temmuz 15, 2016

Hz. İSHAK (a.s) İbrahim (a.s)’ın Hz. Sâre’den doğan ikinci oğlu. Hz. Sare’nin çocuğu olmadığı için kocasına cariyesi Hacer’i hediye etmiştir. Hz. Hacer Hz. İsmail’i doğurunca, Hz. Sare üzülmüştür. Hz. İbrahim yüz yirmi yaşında Hz. Sâre doksan yaşında iken Allah’ın bir lütfü ve mucizesi olarak İshak (a.s) doğmuştur (bk. Hakim, Müstedrek, 11, 556). Kur’an-ı Kerim’de bu […]

No Comments »

TABİİNİN HAYIRLISI ÜVEYS EL-KARANI

Temmuz 15, 2016

Useyr bin Câbir radıyallahu anh anlatıyor: Hazreti Ömer Yemen halkından muharebe için yardımcı kuvvet geldiği zaman sordu: — İçinizde Âmir’in oğlu Üveys var mı? Böyle sorarken Uveys’in tâ kendisine gelince: — Sen Âmir’in oğlu Üveys misin? dedi. Uveys: — Evet, benim, diye cevap verdi. Hazreti Ömer: — Murad kolundan ve Karen’den değil mi? dedi. Uveys: […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 14, 2016

“Nerede olursanız olun, sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile ölüm size ulaşacaktır.” (Nisâ, 4/78)

No Comments »

Hz. HÛD (a.s)

Temmuz 14, 2016

Hz. HÛD (a.s) Kur’an-ı Kerim’de kıssası geçen peygamberlerden biri. Ad kavmine gelen Allah’ın rasülü A’raf, Hûd, Şuara ve Ahkaf surelerinde kendisinden bahsedilmektedir. Ad kavmine gönderilmiştir ki, Kur’an dışında diğer mukaddes kitaplarda bu kavimden sözedilmemektedir. (Abdulvahhab en-Neccar, Kasasu’l-Enbiya, Beyrut, ty., s. 49). Ad kavmi Hz. Nûh tufanından sonra putperestliğe dönen ilk kavimdir (İbn Kesîr, Kasasu’l-Enbiya, Beyrut […]

No Comments »

FİTNENİN KESTİĞİ BEREKET

Temmuz 14, 2016

Ebû Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselâma bir kaç hurma ile geldim, ve: — Ey Allah’ın Resulü, bu hurmaların bereketlenmesi için Allah’a duâ buyur; dedim. Peygamber aleyhisselâm da hurmaları alıp bir araya topladı ve bereketli olmaları için dua etti. Duadan sonra bana da dedi ki: — Bunları al, dağarcığına koy. Almak istediğin vakit, elini dağarcığına […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 13, 2016

“Mallarını Allah yolunda infak eden, sonra da verdiklerinin arkasından başa kakmayı; gönül incitmeyi reva görmeyen kimseler için, Rableri nezdinde mükâfat vardır. Ve onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar.” (Bakara sûresi, âyet 262)

No Comments »

Hz. İDRİS (a.s.)

Temmuz 13, 2016

Hz. İDRİS (a.s.) Kur’an-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerden biri. Peygamberler silsilesininin ikinci halkasında bulunan İdris (a.s.) Kur’an-ı Kerîm’de adı geçmeyen Şit (a.s)’den sonra peygamber olmuştur. İdris (a.s) rivayetlere göre, beyaz tenli uzun boylu, geniş göğüslü, gür sakallı idi. Yürürken adımını kısa atar, önüne bakarak yürürdü. İlk kez astronomi ve hesap ilmini, geçmiş zamanların ilimlerini öğrenen […]

No Comments »

KÂFİRLERE KURTULUŞ YOK

Temmuz 13, 2016

Ebû Hureyre radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğunu anlatır: İbrahim aleyhisselâm kıyamet gününde babası Âzer’le yüzü tozlu ve karanlık bir halde karşı karşıya gelecek ve kendisine: — Ben sana, bana isyan etme! dememiş miydim? diye soracaktır. Babası da: — İşte bugün sana isyan etmiyorum, diyecektir. Sonra ibrahim aleyhisselâm: — Ey Rabbim, sen bana, kıyamet gününde […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 12, 2016

“Şüp he siz mes cit ler, Al lah’ın dır. O hal de, Al lah ile bir lik te hiç kim se ye kul luk et me yin.” (Cin, 72/18)

No Comments »

Hz. ADEM (a.s.)

Temmuz 12, 2016

Hz. ADEM (a.s.) İlk insan, ilk peygamber, insanlığın babası. Allah’u Teala Hz. Adem’i topraktan (turâbtan) yarattı. (Hud, 11/61; Taha, 20/55; Nuh, 71/18) Yüce Allah yeryüzünde bir halife yaratacağını meleklerine bildirdiği zaman; ilim, irade ve kudret sıfatlarıyla donatacağı bu varlığın yeryüzüne uyum sağlaması için maddesinin de yeryüzü elementlerinden olmasını dilemiştir: “Sizi (aslınız Adem’i) topraktan yaratmış olması […]

No Comments »

ŞEHİDLERİN İSTEĞİ

Temmuz 12, 2016

Abdullah radıyallahu anh’ten: — «Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetmeyin. Aksine onlar Rablerinin nezdinde diridirler, cennet nimetleri ile rızıklanırlar.» (Âl-i Imran Sûresi) mealindeki Ayet hakkında soruldu da o, şöyle cevap verdi: — Biz de bu hususta sorduk da bize de şu şekilde cevap verildi: — Onların ruhları cennette yeşil kuşlar içerisinde dilediği yere uçarlar, Arşa […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 11, 2016

“Kim Al lah’a ina nır ve sa lih amel iş ler se, Al lah onun kö tü lük le ri ni ör ter ve onu için den ır mak lar akan, ebe di ka la cak la rı cen net – le re so kar.” (Te ğâ bun, 64/9)

No Comments »

HZ. ŞÎT ALEYHİSSELÂM

Temmuz 11, 2016

Hz. Âdem aleyhisselâmdan sonra, Allâhü Teâlâ Hz. Şît aleyhisselâma peygamberlik vermiştir. Hz. Şît aleyhisselâm, Hazret-i Âdem’in (a.s.) en güzel ve en sevgili oğludur. Hz. Âdem’in yaratılışından yüz yirmi sene sonra doğmuş, 912 sene yaşamış, vefât edince Mekke dağlarından Ebû Kubeys dağında Hazret-i Âdem’in yanına defnedilmiştir. Hazret-i Şît aleyhisselâma 50 sahîfelik bir kitap verilmiştir. Kâbe-i Muazzama’yı […]

No Comments »

ALLAH KURTARACAK

Temmuz 11, 2016

Câbir radıyallahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhisselâm ile beraber muharebe ediyorduk. Tam öğle vakti bol dikenli ağaçları bulunan bir vadiye indik, insanlar, ağaçların altında gölgelenmek için dağıldılar. Allah’ın Resulü de bir ağaç altına oturmuştu. Kılıcını o ağaca astı ve uyudu. Uyandığı vakit bir de baktı ki, yanında bir adam var. Adamın yanına geldiğinin farkına da varmamıştı. […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 10, 2016

“On lar, ina nan lar ve kalp le ri Allah’ı an mak la hu zu ra ka vu şanlar dır. Bi li niz ki, kalp ler an cak Al lah’ı an mak la hu zur bu lur.” (Ra’d, 13/28)

No Comments »

EŞ-ŞEYH EBU’L-HASAN EL-HARKÂNÎ K.S.

Temmuz 10, 2016

Silsile-i Sâdât’ın altıncı halkası olan Ebu’l-Hasan Harkânî (k.s.) devrinin en büyük âlimi ve zamanın kutbu idi. İsmi Ali bin Ahmed b. Ca’fer’dir. Künyesi Ebu’l-Hasan’dır. Bistâm’ın Harkân kasabasında dünyaya gelmiştir. Buraya nisbetle ‘Harkânî’ diye anılır. Ebu’l-Hasan Harkânî Hazretleri H. 352 (M. 963) yılında doğdu. Bayezîd-i Bestâmî Hazretleri kendisinden yaklaşık bir asır sonra Harkân’da dünyaya gelecek olan […]

No Comments »

AHİRETTE ÖLÜMSÜZLÜK

Temmuz 10, 2016

Ebû Said radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğunu bildiriyor: Kıyamet gününde ölüm, ak ve kara renkli7 bir koç şeklinde getirilir ve cennet ile cehennem arasındaki sur üzerinde bırakılır. Sonra bir ses: — Ey cennet ehli! diye nida eder. Cennettekiler başlarını kaldırıp bakınca yine aynı ses: — Şunu tanır mısınız? diye onlara sorar. Cennet ehli, hepsi […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 9, 2016

“Doğrusu insanın eline geçecek olan, kendi çalışmasından başkası değildir” (Necm, 53/39)

No Comments »

Abdullah İbni Zeyd radıyallahu anh

Temmuz 9, 2016

“Sâhibü’l-Ezân” lakabıyla tanınan bir sahâbi… İslam’ın şiârı, en büyük alâmeti olan “Ezân-ı Muhammedî”nin okunuşunu rüyasında öğrenen bir yigit… Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden ezan ile ilgili hadis-i şerifi rivayet etmekle meşhur olmuş bir iman eri… O, Medine’li olup Hazrec kabilesine mensuptur. Akabe’de Rasûlullah (s.a.)’e biat ederek islâm’la şereflenen Medine’li ilk müslümanlardandır. Babası Zeyd İbni […]

No Comments »

RÜZGÂRDAN DA KUVVETLİ

Temmuz 9, 2016

Enes radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâmın şöyle buyurduğunu anlatıyor: Allahü Teâlâ yeri yarattığı zaman yer hareket edip duruyordu. Bunun üzerine dağları yarattı. Dağları yer yüzüne oturtunca, yer karar buldu. Melekler dağların şiddetine hayret ettiler ve: — Ey Rabbimiz, yarattıkların arasında dağlardan daha kuvvetli olanı var mı? diye sordular. Allahü Teâlâ da: — Evet, demir, diye cevap […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 8, 2016

“Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yok tur. Onlar mahzun da olacak de ğil ler dir.” (En’âm, 6/48)

No Comments »

HZ. ABDULLAH BİN ZUBEYR (r.anh)

Temmuz 8, 2016

Hicret’ ten sonra ,  622 milâdî yılında , Medine yakınındaki Kûba’da doğdu. Babası Zübeyr b. Avvâm, Cennetle müjdelenen on kişiden (Aşere-i Mübeşşere*) biridir. Annesi, Hz. Ebû Bekir’in kızı Esmâ’dır. Teyzesi, Mü’minlerin annesi Hz. Âîşe’dir. Babası tarafından babaannesi Safiyye, Rasûlullah’ın halasıdır. Medine’de muhâcirlerden ilk doğan çocuk Abdullah b. Zübeyr’dir. Bu doğuma muhâcirler bir hayli sevinmişti. Çünkü […]

No Comments »

YAHUDİLER İFTİRACIDIR

Temmuz 8, 2016

Enes radıyallahu anh anlatıyor: Abdullah bin Selâm radıyallahu anh bir arazide meyvelerini toplamakla meşgul iken Allah’ın Resulünün zuhurunu duyar ve hemen Peygamber aleyhisselâmın huzuruna gelir ve: — Ben Peygamberden başkasının bilemeyeceği üç şey soracağım der ve şunları sorar: 1 — Kıyametin ilk alâmetleri nedir? 2 — Cennet ehlinin ilk yemeği nedir? 3 — Çocuğu ana […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 7, 2016

” Temizlik, imanın yarısıdır.” (Müslim, “Taharet”, 1)

No Comments »

HZ. ABDULLAH İBN REVÂHA (r.anh)

Temmuz 7, 2016

Akabe gününde İslâm’ a giren şâir sahâbî. Nesebi Abdullah b. Revâha b. Sa’lebe b. İmriü’l-Kays b. Amr’dır. Künyesi Ebu Muhammed, ünvanı şâiru Rasûlüllah’tır. Babası Revâha, annesi Kebşe’dir. Sahâbenin büyüklerinden ve Ensar’ın ileri gelenlerinden olan Abdullah Medine’de doğdu. Hazrec kabilesine mensup olup ne zaman doğduğu kesin olarak bilinmemektedir. İkinci Akabe gününde müslüman olmuş ve kabilesini temsilen […]

No Comments »

BİR ŞEHİDİN DÜNYA MALI

Temmuz 7, 2016

Habbab radıyallahu anh şöyle anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm ile beraber Allah’ın rızâsını talep ederek hicret ettik. Ecir ve sevapları vermek Allahü Teâlâ’ya kaldı. Ancak kimimiz Allah’ın dünyadaki mükâfatından bir şey nasiplenmeden öldü. Kimimiz de hicreti, hayatta iken meyvelerini verdi. O kimse de meyveleri toplayıp istifade etti. Mus’ab bin Umeyr radıyallahu anh vefat ettiği zaman, bir tek […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 6, 2016

“Ey inananlar! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.” (Muhammed, 47/33)

No Comments »

Hz. Abbas ibn Abdülmüttalib (r.anh)

Temmuz 6, 2016

Hz. Peygamber’in amcası. Künyesi Ebu’l-Fazl. Babası Abdulmuttalib, annesi Nuteyle’dir. Abbas Rasûlullah’tan bir iki yaş büyüktü. Abbas, çocukluğunda kaybolmuştu. Annesi onu bulunca Kâbe’nin örtülerini ipeklilerle yenilemişti. Rasûlullah çocukken annesi ölünce dedesi Abdulmuttalib’in himayesine geçtikten sonra Abbas’la çocuklukları beraber geçti. Gençliğinde Hz. Abbas ticaretle uğraşıp, zengin oldu. Araplar arasında Kâbe’ye hizmet büyük bir şeref sayılırdı. Kâbe hizmetleri […]

No Comments »

İLK HALÎFE SEÇİMİ

Temmuz 6, 2016

Hazreti Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor: Allah’ın Resulü, Hazreti Ebû Bekir Medine’nin Sunh köyünde iken öteki âlemi şereflendirmişti. Hazreti Ömer, bu haber üzerine kalktı ve: — Allah’a yemin ederim ki, Peygamber aleyhisselâm ölmemiştir. Vallahi bundan başkası kafama yatmaz. Allah onu muhakkak diriltecek ve o da, öldüğünü söyleyenlerin el ve ayaklarını kesecektir, dedi. Bu sırada Hazreti Ebû […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 5, 2016

“Kim Allah’a ortak koşarsa ar tık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağıda ateştir. Zalimler için hiç bir yardımcı yoktur.” (Mâide, 5/72)

No Comments »

Hz. Ali bin Ebu Talib (r.anh)

Temmuz 5, 2016

Resulullah’ın amcasının oğlu, damadı, dördüncü halife. Babası Ebû Talib, annesi Kureyş’ten Fâtıma binti Esed, dedesi Abdulmuttalib’tir. Künyesi Ebu’l Hasan ve Ebû Tûrab (toprağın babası), lâkabı Haydar; ünvanı Emîru’l-Mü’minin’dir. Ayrıca ‘Allah’ın Arslanı’ ünvanıyla da anılır. Hz. Ali küçük yaşından beri Resulullah’ın yanında büyüdü. On yaşında İslâm’ı kabul ettiği bilinmektedir. Hz. Hatice’den sonra müslümanlığı ilk kabul eden […]

No Comments »

MEDİNE YOLUNDA

Temmuz 5, 2016

Mâlik bin Cu’şum el-Mudlicî’nin oğlu Surâka anlatıyor: Kureyş kâfirlerinin etrafa gönderdikleri adamları bize geldi. Kureyşliler, Peygamber aleyhisselâm ile Hazreti Ebû Bekir’i öldüren veya sağ olarak esir edip getiren kimseye yüz deve vereceklerdi. Ben kavmim Mudlic oğulları ile beraber otururken onlardan bir adam çıkageldi ve ayakta olarak: — Ey Surâka! Az önce sahile doğru giden bir […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 4, 2016

“Siz den, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.” (Âl-i İmran, 3/104)

No Comments »

HAFÎD-İ SIDDÎK-I EKBER KÂSIM (R.A.)

Temmuz 4, 2016

Silsile-i Sâdât’ın üçüncü halkası olan Kâsım bin Muhammed (r.a.), Tâbiîn’den olup Hz. Ebû Bekir’in torunudur. Künyesi Ebû Abdurrahman’ dır. Annesi, son İran hükümdarı Yezdücerd’in kızı Sevde’dir. Hz. Ömer İran’ı fethedince esirler arasında Yezdücerd’in üç kızından biri olan Sevde ile Hz. Ebû Bekir’in oğlu Muhammed evlendi ve Hz. Kâsım doğdu. Hz. Osmân’ın hilafeti devrinde doğan Kâsım […]

No Comments »

RAHİB BAHİRA VE RESÜLULLAH

Temmuz 4, 2016

Ebû Musa radıyallahu anh anlatıyor: Ebû Talib, Şam’a gitmek üzere yola çıkmıştı. Yanında Kureyş kavminden bazı şahıslarla beraber, henüz küçük yaşta olan Peygamber aleyhisselâm da bulunuyordu. Rahib Bahira’nın bulunduğu yere yaklaşinca hayvanlarından inerek yükleri çözüp indirmeye başladılar. Rahib hemen onları karşılamaya çıktı. Halbuki bundan önceleri de buraya uğrak verirlerdi. Fakat Rahib Bahira çıkıp da onları […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 3, 2016

“Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şey dir.” (Hac, 22/1)

No Comments »

ŞEYHÜLİSLAM ARİF HİKMET BEY

Temmuz 3, 2016

Sultan Üçüncü Selim zamanı kazaskerlerinden İbrahim İsmet Beyin oğlu Arif Hikmet Bey 1786’da İstanbul’da doğdu. Tahsilini tamamladıktan sonra bulunduğu vazifelerden bazıları şunlardır: Kudüs, Mısır, Medine ve İstanbul kadılığı. 1833’te Anadolu, 1838’de Rumeli kazaskerliğine yükseldi. Mekkizade Mustafa Efendinin yerine yüz beşinci Osmanlı şeyhülislamı oldu (1846). Vazifesini adalet ve hakkaniyetle yerine getirdikten sonra 1854’te Şeyhülislamlıktan ayrıldı. Evine […]

No Comments »

HAKIKÎ MÜSLÜMAN

Temmuz 3, 2016

Enes radiyallahu anh’ten anlatilir: Adamin biri, Peygamber aleyhisselâma gelerek iki dağ arasinda bin koyun istedi. Resûlullah aleyhisselâm da bu kimseye istediğini verdi. Bunun üzerine adam kavmine gelip: — Ey kavmim, müslümanlığı kabul edin. Çünkü Muhammed aleyhisselâm fakirlikten korkmadan bol bol dağıtıyor, dedi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh dedi ki: — Eğer bir kimse ancak dünyayı […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 2, 2016

“Kim, bir insanı, bir can karşılığı ve ya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o san ki bütün insanları öldürmüştür.” (Mâide, 5/32)

No Comments »

ABDULLAH İBN-İ MÜBÂREK (RH.) (736-797)

Temmuz 2, 2016

Abdullah İbn-i Mübârek dört bin âlimden ve bu arada başta İmâm-ı A’zam olmak üzere İmam Malik’ten ve Süfyân-ı Sevrî’den (r. anhüm) ilim almıştır. Birçok büyük âlim ve Ahmed İbn-i Hanbel kendisinden ilim almıştır. Süfyân-ı Sevrî (ks.) “Keşke bütün ömrüm Abdullah İbn-i Mübârek’in üç gününe denk olsaydı” demiştir. Fudayl bin lyaz (rh.) da onun hakkında şöyle […]

No Comments »

MÜMİN MÜMİNÎN KARDEŞİDİR

Temmuz 2, 2016

Süveyd bin Hanzala radıyallahu anh anlatıyor: Resulûllah aleyhisselâmı ziyaret etmek için yola çıkmıştık. Valî bin Hucr radıyallahu anh de bizimle beraber bulunuyordu. Yolda kendisine hasım olan biri çıkıp onu yakaladı. Vail, kendisinin Vail olmadığını söylemişti de, hasmı: — O’nun Vail olmadığına yemin edin, hemen salıvereyim, demişti. Arkadaşlar yalan yere yemin etmekten kaçındıkları için yemin etmek […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 1, 2016

“…Şüphe yok ki namaz mü’minler üzerine muayyen vakitlerle yazılı bir farzdır.”(Nisâ Sûresi, âyet 103)

No Comments »

SULTANÜ L-ÂRİFÎN BÂYEZÎD-İ BESTÂMÎ K.S.

Temmuz 1, 2016

Silsile-i Sâdât’ın beşinci halkasını teşkil eden Ebû Yezîd (Bayezid) Tayfûr el-Bestâmî (k.s.) Hazretlerinin ismi Tayfûr, künyesi Ebû   Yezîd, lakabı Sultanü’l-Arifîn, babasının ismi Isâ’dır. 188 (m. 803) senesinde -İran’ın kuzeyinde, Hazar Denizi yakınında- Bestâm şehrinde dünyaya geldi. Bayezid-i Bestâmî (k.s.) Hazretlerinin büyük bir zat olacağının alâmeti henüz annesinin karnında iken görülmüştü. Annesi şöyle nakletmiştir: Ben […]

No Comments »

ÜMMETİ MUHAMMED’İN AFFI

Temmuz 1, 2016

Amir bin Sa’d radıyallahü anh babasından naklen anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm ile beraber Medine’ye gitmek üzere Mekke’den yola çıktık ve Azverâ isimli mıntıkaya yaklaştığımızda, Nebiy aleyhisselâm indi ve ellerini kaldırıp bir müddet Allah’a dua ettikten sonra yere kapanıp secde etti. Secdede uzun bir süre durdu, yine ellerini kaldırıp bir müddet Allah’a duada bulunduktan sonra yere kapanarak […]

No Comments »

Links

Calendar