Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Ocak, 2014

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 31, 2014

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.” (Muhammed, 47/33)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 31, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Fâtihâ sûresi her derde şifadır.” (Hadîs-i Şerîf, Suyûtî, el-Câmiu ‘s-Sağîr)

No Comments »

31) اللطيف EL LATİF

Ocak 31, 2014

En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nüfuz edilemeyen en ince şeyleri yapan; İnce ve sezilmez yollardan kullarına çeşitli faydalar ulaştıran… Allah Teâlâ Lâtîf’dir. En ince şeyleri bilir. Çünkü onları yaratan O’dur. Nasıl yapıldığı bilinmiyen, gizli olan en ince şeyleri yapar. Ya Latif ismi; insana her hususta fayda veren, havassı en çok olan isimlerden […]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 31, 2014

Dervişlik herkesin yükünü çekmek, fakat kimseye kendi yükünü çektirmemektir. (Ubeydullah Taşkendî)

No Comments »

ATÂ BİN SÂİB

Ocak 31, 2014

Tabiînden meşhûr bir âlim. İsmi Atâ bin Sâib bin Mâlik es-Sakafî. Künyesi, Ebû Zeyd Kûfî’dir. 136 (m. 753) senesinde vefât etti. Hadîs-i şerîf işitip, rivâyet ettiği âlimler şu zâtlardır. Babası Sâib bin Mâlik, Enes bin Mâlik, Abdullah bin Ebî Evfâ, Amr bin Haris el-Mahzûmî, Sa’îd bin Cübeyr, Mücâhid, Husayn bin Cündeb, İbrâhîm Nehaî, Hasan-ı Basrî, […]

No Comments »

REBÎULÂHİR AYI

Ocak 31, 2014

Yarın idrâk edeceğimiz Rebîulâhir ayı, kamerî ayların dördüncüsüdür. Hayırlı ömür, düşmana galebe ve kötü ölümden muhâfaza için, bu ay müddetince sabah-akşam üçer kere şu duâ okunmalıdır: “Sübhânallâhi mil’el-mîzân ve müntehe’l-ilmi ve mebleğa’r-rizâ ve zinete’l-arş.” (Duâ ve İbâdetler, Fazîlet Neşriyat) REBÎULÂHİR AYI İCTİMÂ’I, RU’YET VE BAŞLANGICI Hicrî Kamerî 1435 yılı Rebîulâhir ayı ictima’ı dün (30 Ocak […]

No Comments »

KUR’ÂN-I KERÎM OKUMANIN FAZİLETİ

Ocak 31, 2014

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sır kâtibi Huzeyfetü’bnü’l -Yemân (r.a.) rivayet etti: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular: Allâhü Teâlâ bir kavme azab göndermeyi takdir eder. Bu esnada o kavmin bir çocuğu Kur’ân-ı Kerîm’den “Elhamdü lillâhi rabbi’l- âlemîn”i okur ve Allâhü Teâlâ bunu işitir. Bundan dolayı Allâhü Teâlâ kırk sene onlardan bu azabı kaldırır.  

No Comments »

Tarihte Bugün 31 Ocak

Ocak 31, 2014

1729 – Türkiye’de ilk kitap, Mehmet Bin Mustafa’nın (Vanlı) kaleme aldığı Sıhahı Cevheri (Vankulu) adlı sözlük basıldı. İbrahim Müteferrika, ilk Türk matbaasını İstanbul’da Sultanselim’deki konağında kurmuştu. 1747 – İlk zührevi hastalıklar kliniği Londra’da açıldı. 1790 – Osmanlı-Prusya ittifakı. 1865 – ABD Temsilciler Meclisi, köleliği yasaklayan yasayı onayladı. 1876 – ABD’de ülkedeki tüm kızılderililer kendilerine ayrılmış […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ocak 31, 2014

Erkek : Mikâil – Kız : Nadid

No Comments »

Dostlar ne zaman belli olur?

Ocak 31, 2014

  İyi bir mevkide bulunan devlet adamlarından birine, “Dostlarınız kimlerdir?” diye sormuşlar. Şöyle demiş; “Bilemem; zira şimdi iyi bir mevkideyim. Sizin dost dedikleriniz ihtiyaç zamanında belli olur!”

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 30, 2014

“Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.” (Zuhruf, 43/62)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 30, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Duâ ibâdetin ta kendisidir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû Dâvûd)

No Comments »

30) العدل EL ADL

Ocak 30, 2014

Tam adâletli… Adalet, zulmün zıddıdır. Zulüm kelimesinde; incitme, can yakma mânası vardır. Zulmetmiyerek herkese hakkını vermek ve her şey’i akıl ve mantığa, hikmet ve maslahata uygun olarak yapmak da adalet demektir. Allah Teâlâ Âdil’dir. Zâlimleri sevmez. Zâlimlerle düşüp kalkanları ve hattâ sadece uzaktan onlara imrenenleri ve sevenleri de sevmez. Ya Adl ismini zikredenin maddi ve […]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 30, 2014

Üç şey kalbi katılaştırır: Çok yemek, çok konuşmak, çok uyumak. (Mâlik bin Dinar)

No Comments »

LEYS BİN SA’D

Ocak 30, 2014

Tebe-i tabiînin büyüklerinden, Mısır’da yetişen meşhûr hadîs ve fıkıh âlimlerinden. Adı, Leys bin Sa’d bin Abdurrahmân el-Fehmî’dir. Künyesi Ebu’l-Hâris’tir. Ailesi İran’ın İsfehân şehrinden olup 94 (m. 772) yılında Mısır’ın Kalkaşende kazasında doğdu. Mısır ve Hicaz âlimlerinden ilim tahsil edip, Mısır’da hadîs ve fıkıh tedrisâtiyle meşgûl oldu. Bu ilimlerde, zamanının en üstünlerinden idi. Çok cömert olup, […]

No Comments »

DUÂ İBADETİN ÖZÜDÜR

Ocak 30, 2014

Duâ, Allâhü Teâlâ’ya tezellül, iltica ve kulluğunu göstermektir. Duâ İslam’ın sünnetlerindendir. Hadîs-i Şerîfde “Cenâb-ı Hak katında duâ kadar kıymetli ve itibarlı şey yoktur. Muhakkak duâ ibadetin iliğidir.” buyurulmuştur. Yani bedenin kemikleri ilikle ve beden de kemikle dik durabiliyorsa, ibadet de duâ ile tamam olur. Bundan dolayı her ibadet duâ ile bitirilmelidir. Duâ mü’minin silahıdır. Hadîs-i […]

No Comments »

Tarihte Bugün 30 Ocak

Ocak 30, 2014

1648 – Hollanda ile İspanya arasında Münster Antlaşması imzalandı ve Sekiz Yıl Savaşları sona erdi. 1847 – Kaliforniya’nın Yerba Buena şehrinin adı San Francisco olarak değiştirildi. 1919 – Paris Barış Konferansı’nda itilaf devletleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasını kararlaştırdılar. 1925 – Türk hükümeti Piskopos VI. Constantine’in İstanbul dışına çıkarılmasını kararlaştırdı. 1923 – Yunanistan ile Ahali Mübadelesi Antlaşması […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ocak 30, 2014

Erkek : Cavit – Kız : Çiğdem

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 29, 2014

“Ve zulüm etmiş olanlara meyil etmeyiniz. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allâhü Teâlâ’dan başka yardımcılarınız yoktur. Sonra (dokunacak ateşten) kendinizi kurtaramazsınız.” (Hûd Sûresi, âyet 113)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ocak 29, 2014

“Dört şey peygamberlerin sünnetindendir: Hayâ sâhibi olmak, güzel koku sürünmek, nikâhlanmak (evlenmek) ve misvak kullanmak.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

29) الحكم EL HAKEM

Ocak 29, 2014

Hükmeden, hakkı yerine getiren… Allah Teâlâ Hâkim’dir, her şey’in hükmünü O verir ve hükmünü eksiksiz icra eder. Hâkimlerin hâkimliğine, hükümdarların hükümdarlığına hüküm veren de ancak O’dur. O’nun hükmü olmadan hiçbir şey, hiçbir hâdise meydana gelemediği gibi, O’nun hükmünü bozacak, geri bıraktıracak, infazına mâni olacak hiçbir kuvvet, hiçbir hükûmet, hiçbir makam da yoktur. Haklı davasını kazanması […]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 29, 2014

Üç şey kalbi öldürür: Çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak. (Fudayl bin İyaz)

No Comments »

ŞEFİ BİN MATİ’

Ocak 29, 2014

Tabiîn devrinde Mısır’da yetişen hadîs âlimlerinden. Adı, Şefî’ bin Mâti’ bin Abdullah el-Esbahî’dir. Ebû Osman, Ebû Sehl ve Ebû Ubeyd el-Mısrî künyeleri ile anılmıştır. Eshâb-ı kiram ile görüştü, onlardan ilim alıp rivâyetlerde bulundu. 105 (m. 723) yılında vefât etti. Eshâb-ı kiramdan olduğu da söylendi ise de, bu rivâyet zayıftır. Hadîs ilminde büyük âlim ve rivâyetlerinde […]

No Comments »

MUHAKKAK ŞİRK EN BÜYÜK ZULÜMDÜR

Ocak 29, 2014

İnsanlar dünya menfaati için zalimlere muhabbet göstermemelidir. Allâhü Teâlâ’nın “Zalimlere meylederseniz ilâhî azaba uğrarsınız.” ikazını düşünerek onlar ile oturup kalkmamalı, onların hareketlerini doğru görmemeli, onların yollarına gitmemelidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadîs-i şerîşerinde şöyle buyurmuşlardır: “Zulüm üç nevidir. 1-   Bir zulüm vardır ki, onu Cenâb-ı Hak asla mağfiret buyurmaz. Bu şirkten ibarettir. Allâhü Teâlâ “Şirk, […]

No Comments »

Tarihte Bugün 29 Ocak

Ocak 29, 2014

1595 – William Shakespeare’in oyunu Romeo ve Juliet muhtemelen ilk kez sahnelendi. 1676 – III. Fyodor Rus çarı oldu. 1861 – Kansas 34. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne katıldı. 1886 – Karl Benz benzinle çalışan ilk otomobilin patentini aldı. 1916 – I. Dünya Savaşı: Paris ilk defa Alman zeplinleri ile bombalandı. 1923 – Mustafa Kemal […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ocak 29, 2014

Erkek : Mümin – Kız : Aliye

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 28, 2014

“Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” (Mü’min, 40/19)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 28, 2014

“Ebû Bekir’in imanı yeryüzü halkının imanı ile tartılsa elbette onların imanından ağır gelir.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabü ‘l-Imân)

No Comments »

28) البصير EL BASIR

Ocak 28, 2014

İyi gören… Allah Teâlâ herkesin gizli açık yaptığını ve yapacağını görüp durmaktadır. Karanlıklar O’nun görmesine mâni olamaz. Karanlık gibi, yakınlık – uzaklık, büyüklük – küçüklük gibi insanların görmelerine engel olan şeyler de O’nun görmesine mâni olmaz. Acziyetin kalkması için günde 112 defa okunur.  Ya Basır ismini zikredenin dünya ve ahiret korkuları kalmaz. Basiret gözü açılır. […]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 28, 2014

Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar; tenbeller ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. (Hz. Ali)

No Comments »

ŞÜREYK BİN ABDULLAH EN-NEHÂNÎ

Ocak 28, 2014

Tebe-i tabiîn devri fakîh (fıkıh âlimi) ve muhaddislerinden (hadîs âlimlerinden). Künyesi, Ebû Abdullah’tır. 95 (m. 713) senesinde, Buhârâ’da doğup, 177 (m. 794) yılında Kûfe’de vefât etti. Bu sırada Hârûn Reşîd Hîre’de bulunuyordu. Şüreyk’in ( radıyallahü anh ) cenâze namazını kılmak için, Kûfe’ye gelmişse de namazın kılındığını görünce geri dönmüştür. Hazreti Ali zamanında kadılık yapan Şüreyh […]

No Comments »

SIDDÎK-I EKBER HZ. EBÛ BEKR’İN (R.A.) FAZÎLETİ

Ocak 28, 2014

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri Sahâbe-i Kirâm’ın Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) en faziletli olduğu hususunda ittifak ettiklerini bildirmiş ve İmam Şâfiî’nin (rh.): “Resûlullâh’ın (s.a.v.) âhirete irtihâlinden sonra Ashâb- ı Kirâm çaresiz kalmışlardı. Yeryüzünde Hz. Ebû Bekir’den daha faziletli birini bulamamışlar ve ona bîat etmişlerdir.” buyurduğunu nakletmişlerdir. (Mektûbât-ı Şerîfe, 1/M. 59) İmâm-ı Rabbânî Hazretleri, İmam-ı Şâfiî Hazretlerinin bu […]

No Comments »

Tarihte Bugün 28 Ocak

Ocak 28, 2014

1517 – Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusu Kahire’ye girdi. 1717 – III. Mustafa doğdu, Osmanlı padişahı 1820 – Fabian Gottlieb von Bellingshausen ve Mikhail Petrovich Lazarev öncülüğündeki Rus ekip Antarktika kıtasını keşfetti. 1854 – Mülkiye Mektebi açıldı. 1871 – Fransa-Prusya Savaşı: Fransa teslim oldu, savaş sona erdi. 1909 – İspanya-Amerika Savaşı’ndan beri orada olan […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ocak 28, 2014

Erkek : Suphi – Kız : Sema

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 27, 2014

“Peygamber, Rabb’inden ne indirildi ise ona îman getirdi. Mü’minler de; her biri ‘Allâh’a ve meleklerine ve kitaplarına ve peygamberlerine: ‘Peygamberlerinden hiçbirinin arasını ayırmayız.’ diyerek îmân getirdiler…” (Bakara Sûresi, âyet 285)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ocak 27, 2014

“Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” duâsını çokça okuyunuz. Zira o, zarar kapılarından doksan dokuzunu kapatır. (Bu kapıların) en aşağısı da sıkıntıdır.” (Hadîs-i Şerîf, Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

No Comments »

27) السميع ES SEMİ

Ocak 27, 2014

İyi işiten… Allah Teâlâ işitir. Kalblerimizdeki sözleri ve işitilmek şânından olan her şey’i işitir. Mesafeler, onun işitmesine perde olamaz. Birini işitmesi, ötekilerini işitmesine mâni olmaz. Her hâdiseyi aynı derece açık olarak işitir Duaların kabulu için günde 180 defa  okunur. Ya Semi ismini zikredenin duaları kabul olur. 7 gün oruç tutup, halvete girerek Ya Semi ismini […]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 27, 2014

Bir kimsenin Allah’ı sevmesinin belirtisi üçtür: Deniz gibi cömertlik, güneş gibi şefkat, yer gibi tevazu. (Bâyezid Bistâmi)

No Comments »

ATÂ BİN MEYSERE EL-HORASÂNÎ

Ocak 27, 2014

Tabiîn devrinin tanınmış, hadîs ve tefsîr âlimlerinden. Ebû Eyyüb, Ebû Osman, Ebû Muhammed, Ebû Sâlih Belhî künyeleri vardır. 50 (m. 670) senesinde doğup, 135 (m. 752) târihinde Eriha’da vefât etti. İbn-i Abbas, Adiy bin Adiy el-Kindi, Mugîre bin Şu’be, Ebû Hureyre, Ebüdderdâ, Enes bin Mâlik, Ka’b bin Ucre, Muaz bin Cebel ve daha başka sahabeden […]

No Comments »

PEYGAMBERLERE ÎMAN

Ocak 27, 2014

Müslümanlığın esaslarından biri de bütün peygamberlere îman etmektir. Allâhü Teâlâ’nın kullarına dinini bildirmekle vazifelendirdiği pek muhterem insanlardan her birine “Peygamber” denilmiştir. Bu zatların Hak Teâlâ tarafından peygamber olarak gönderilmiş oldukları bir takım mucizeler ile sabit olmuştur. Allâhü Teâlâ’nın ilk peygamberi Hazret-i Âdem Aleyhisselâmdır. Son ve en büyük peygamberi de bizim sevgili peygamberimiz Hazret-i Muhammed âleyhisselâmdır. […]

No Comments »

Tarihte Bugün 27 Ocak

Ocak 27, 2014

1299 – Osmanlı Devleti kuruldu. 1695 – II. Ahmet’in ölümüyle II. Mustafa Osmanlı padişahı oldu. 1785 – Georgia Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri) kuruldu. 1880 – Thomas Edison elektrik ampulünün patentini aldı. 1888 – National Geographic Society kuruldu. 1915 – Amerika Birleşik Devletleri deniz kuvvetleri Haiti’yi işgal etti. 1918 – ABD’li romancı Edgar Rice Burroghs’un yarattığı […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ocak 27, 2014

Erkek : Rıdvân رضوان ( Ebced Değeri: 1057) Kız : Rümeysâ رُميسا ( Ebced Değeri: 311 )

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 26, 2014

“Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin.” (Ahzab, 33/41)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 26, 2014

“İnsanlara öğretmek için ilimden bir meseleyi öğrenen kimseye yetmiş sıddîk sevabı verilir.” (Hadîs-i Şerîf, îhyâu Ulûmi’d-Dîn)

No Comments »

26) المذل EL MUZİL

Ocak 26, 2014

: Zillete düşüren, hor ve hakîr eden… İzzet ve zillet, birbirine zıd mânalardır. İzzet kelimesinde “şeref ve haysiyet”, Zillet kelimesinde ise “alçaklık” mânası vardır. Bunlar hep Allah Teâlâ’nın, mahlûkatı üzerindeki tasarrufları cümlesindendir. Ya Muzill ismini zikreden kişiye, istediği düşmanını Allah zelil kılar. Düşman ve zalim şerrinden emin olur, korunur. Düşmanını hezimete uğratır.

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 26, 2014

Her kötülükten uzak kalmanın yolu dilini tutmaktır. (Hz. Ali)

No Comments »

ABDULLAH BİN NÜMEYR

Ocak 26, 2014

Hadîs âlimlerinin meşhûrlarından. Künyesi, Ebû Hişam el-Kûfî’dir. 115 (m. 733) senesinde doğdu. 199 (m. 814)’de 84 yaşında iken vefât etti. Hadîs ilminde sika (güvenilir, sadık) bir âlim olup, çok hadîs-i şerîf rivâyet etmekle tanınmıştır. İlim öğrenip hadîs-i şerîf rivâyet ettiği âlimler, Hişam bin Urve, İsmail İbn-i Ebî Hâlid, el-A’meş, Ubeydullah İbn-i Amr, Mûsâ el-Cüheni ve […]

No Comments »

İSMAİL MÜFİD EFENDİ (İSTANBÛLÎ)

Ocak 26, 2014

Aslen İstanbullu olup tahsilini tamamladıktan sonra Mekke ve İstanbul Mollalığına nail olmuştur. Hayatını müderrislik ile ve eser yazmakla geçiren gayretli bir âlimdir. “Eylesün Yezdân Müfid’i rahmetinden müstefid” mısraının delalet ettiği hicri 1217 (M. 1802) tarihinde vefat ederek Davutpaşa Camii avlusuna defnedildi. Nakşibendî tarikatına mensup idi. Eserlerinden bazıları şunlardır: Tefsir-i Beyzâvî Hâşiyesi, Sûre-i Nebe’ Hâşiyesi, Nevevî’nin […]

No Comments »

ÇOCUKLAR VE TELEVİZYON-BİLGİSAYAR

Ocak 26, 2014

Küçük çocuklar mümkün mertebe televizyon ve bilgisayar gibi elektronik cihazlardan uzak tutulmalıdır. Televizyon veya bilgisayar vs. saatleri her gün aynı ve sınırlı saatlerde çocuk için en faydalı program seçilerek ebeveyn kontrolünde yapılmalıdır. En güzeli ebeveynin çocuğa örnek olmasıdır. Televizyon ve bilgisayar lüzumu halinde açılmalı, kullanılmadıkça açık bulundurulmamalıdır.

No Comments »

Tarihte Bugün 26 Ocak

Ocak 26, 2014

66 – Halley kuyruklu yıldızı Dünya’nın yakınından 5. kayıtlı geçişi. 1340 – III. Edward İngiltere kralı kendini Fransa kralı ilan etti. 1531 – Lizbon’da (Portekiz) şiddetli deprem; binlerce kişi öldü. 1699 – Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması’nı imzaladı. 1700 – Kuzey Amerika’nın batı sahillerinde 9 şiddetinde deprem (Kaskadya depremi) meydana geldi. 1785 – Benjamin Franklin, kızına […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ocak 26, 2014

Erkek : Fikri – Kız : Fikriye

No Comments »

BEYİT

Ocak 26, 2014

Ben akıldan isterim delâlet, Aklım bana gösterir dalâlet. (Fuzûlî) Delâlet: Yol görsterme, rehberlik. Dalâlet: Yoldan sapma, azma

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 25, 2014

“Allah’a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter.” (Ahzab, 33/3)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 25, 2014

“Allâhü Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm(i okuyup onunla amel etmeleri) sebebiyle bazı kavimleri yükseltir, bazılarını da (Kur’ân’la amel etmemeleri sebebiyle) alçaltır.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

25) المعز EL MUİZ

Ocak 25, 2014

İzzet veren, ağırlayan… Günde Zikir Sayısı : 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak için okunur. Ya Muizz zikrine devam eden kişi aziz olur. Gücü, kuvveti artar. Kadri yücelir. Mahlukata karşı heybetli görünür. Kimseden korkmaz.

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 25, 2014

Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna dalalet eder. (Hz. Ali)

No Comments »

AVN BİN ABDULLAH

Ocak 25, 2014

Tabiînin tanınmışlarından. Takriben 115 (m. 733) senesinde vefât etti. Kûfe’de yerleşti. Âbid (çok ibâdet eden) bir zât idi. Kırâat ilminde şöhret buldu. Hadîs ilminde sika (güvenilir) bir râvîdir. Babasından, amcasından, kardeşi Abdullah bin Umeyr’den, Abdullah bin Amr’dan, Yûsuf bin Abdullah bin Selâm, Şa’bî, Sa’d bin Alâka, Ebî Bürde bin Ebî Mûsâ, Ümmü-d-Derdâ ve âlimlerden (r.anhüm) […]

No Comments »

KUR’AN-I MÜBÎN’İN HAKİKATLERİNDEN

Ocak 25, 2014

Kur’ân’ın insanlara bildirdiği emirler ve tavsiye ettiği hikmetler, hakikatler pek çoktur. Bunlar şöyle hulâsa edilebilir: Kur’ân-ı Mübîn, insanlara Allâhü Teâlâ’nın varlığını, birliğini, büyüklüğünü ve kudsiyetini bildirir. Kur’ân-ı Hakîm, insanları ilme, irfana, tefekküre; düşünmeye davet eder, insanlara gaşet içinde kalmamalarını, Hak Teâlâ’nın hikmetine, kudretinin eserlerine bakmalarını emreder. Kur’ân-ı Azîm, insanlara gönderilmiş olan Peygamberlerin bir kısmına dair […]

No Comments »

Tarihte Bugün 25 Ocak

Ocak 25, 2014

1072 – Divan-ı Lügat-it Türk, Türk kültürün ilk Türkçe dilinde yazılan Sözlük eseri, Kaşgârlı Mahmut tarafından yazılmaya başlandı (10 Şubat 1074’te bitirildi). 1327 – III. Edward İngiltere kralı oldu. 1348 – Venedik’te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan bir deprem meydana geldi. 1363 – Sırp Sındığı Savaşı’nı Osmanlı Devleti kazandı. 1578 – Mihrimah Sultan vefat etti, […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ocak 25, 2014

Erkek : Haldun – Kız : Hale

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 24, 2014

“İnsanlar, ‘İnandık’ demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler?” (Ankebût, 29/2)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 24, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Duyduğu her şeyi söylemesi, kişiye günah olarak yeter.” (Hadîs-i şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

24) الرافع EL RAFİ

Ocak 24, 2014

Yukarı kaldıran, yükselten… Allah Teâlâ, istediği kulunu indirdiği gibi, istediği kulunu da yükseltir. Şan ve şeref verir. Bâzı gönülleri îman ve irfan ışığı ile parlatır, yüksek hakikatlardan haberdâr eder. Allah’ın yükselttiği insanlar, çok defa melek huylu, tatlı dilli, insanların ayıplarını, kusurlarını örtüp eksiklerini tamamlayan; onlara malıyla, bedeniyle, bilgisiyle, nasihatiyle yardım eden nâzik, kibar insanlardır. Onlar […]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 24, 2014

Öğünmeyiniz! Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar! (Hz. Ebû Bekir)

No Comments »

MÜCÂHİD BİN CEBR

Ocak 24, 2014

Tabiînin en meşhûr âlimlerinden. Künyesi Ebu’l-Haccâcdır. İbn-i Cübeyr ve Manzûm kabilesine mensûb olduğu için de Mahzûmî denilmiştir. 24 (m. 645) senesinde doğdu. 104 (m. 723)’de Mekke’de namaz kıldığı bir sırada secdede iken vefât etti. Tefsîr, hadîs, fıkıh ve kırâat ilimlerinde zamanının ileri gelen âlimlerinden olup, tefsîr ilminde yüksek derecede idi. Bu sebeble tefsîrde imamdır denilmiştir. […]

No Comments »

HAZRET-İ ALİ (KERREMALLÂHÜ VECHEH)

Ocak 24, 2014

Hulefâ-yı Râşidîn’in dördüncüsü Ali bin Ebû Tâlib’dir. Vâlidesi Fâtıma binti Esed bin Hâşim’dir. Hz. Ali (k.v.) dünyaya geldiğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onun ismini “Ali” koydular. Hz. Ali’ye ‘kerremallâhü vecheh’ denilmesinin iki sebebi vardır. Birinci sebebi: Ana ve baba cihetinden Hâşimî; yani Resûlullâh’ın (s.a.v.) aşireti Hâşimoğullarından olmasıdır. İkinci sebebi ise hiç puta tapmamış, henüz bülûğa ermeden, […]

No Comments »

Tarihte Bugün 24 Ocak

Ocak 24, 2014

41 – Caligula lakabıyla tanınan, zalimliği, despotluğu ve deliliği ile ünlü Roma İmparatoru Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus muhafızları tarafından öldürüldü. 661 – Hz. Ali bin Ebu Talib, İslam Devleti’nin 656-661 yılları arasındaki dördüncü İslam halifesi. (d.599) 1848 – Kaliforniya’da altın bulundu. 1921 – Ankara-Sivas demiryolunun inşasına ilişkin yasa TBMM’de kabul edildi. Hattın inşası 1930 […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ocak 24, 2014

Erkek : Emin – Kız : Emine

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 23, 2014

“Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.” (Bakara, 2/42)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 23, 2014

“Îmân etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de (hakkıyla) iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size bildireyim mi? Aranızda selâmı yayınız!” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

23) الخافض EL HAFID

Ocak 23, 2014

Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan… Allah Teâlâ, istediği kulunu yukarıdan aşağı atıverir. Şan ve şeref sâhibi iken, rezîl ve rüsvây eder ve bu muamelesi çok defa, kendisini tanımıyan, emirlerini dinlemeyen âsiler, başkalarını beğenmiyen mütekebbirler ve hak, hukuk tanımayan zâlim zorbalar hakkında tecellî eder. Ya Hafıd ismini zikreden kişi; zalim ve kötülerin şerrinden korunur. Düşmanlarına güçlü görünür […]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 23, 2014

Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. (Hz. Ömer)

No Comments »

TÂVÛS BİN KEYSÂN

Ocak 23, 2014

Tabiînin meşhûr hadîs âlimlerinden. Aslen İranlıdır. Kendisine Tâvûs-i Himyerî de denir. Kendisi Eshâb-ı kiramdan yetmiş kişiyi gördüğünü söylerdi. Hazreti Tâvûs bin Keysân, büyük bir hadîs âlimi olup, aynı zamanda da fıkıh ve tefsîr ilminde pek ileri dereceye sahipti. Sika (güvenilir, sağlam) olduğunda, hadîs-i şerîf âlimleri söz birliği etmişlerdir. Hadîs-i şerîf ilmini; Hazreti Âişe, Hazreti Abdullah […]

No Comments »

SELAMDAN DAHA BÜYÜK HEDİYE Mİ OLUR?

Ocak 23, 2014

Ashâb-ı Kirâm’dan Eş’as bin Kays ve Cerîr bin Abdullah el-Becelî (r.anhümâ), Medâyin şehrinin Hus nâhiyesinde bulunan Selmân-ı Fârisî Hazretlerini ziyarete gelip selam verdiler, “Selmân-ı Fârisî siz misiniz?” diye sordular. “Evet,” buyurdu. “Siz Resûlullâh’ın (s.a.v.) Ashâbından mısınız?” dediler. “Bilemiyorum,” deyince gelenler “Herhalde bizim aradığımız zat bu değil.” dediler. Bunun üzerine Selmân-ı Fârisî Hazretleri, “Sizin aradığınız kişi […]

No Comments »

Tarihte Bugün 23 Ocak

Ocak 23, 2014

1556 – Tarihin en yüksek ölü sayısına sahip depremi, Çin’in Shaanxi eyaletinde meydana geldi: yaklaşık 830,000 kişi ölü. 1719 – Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu bünyesinde Lihtenştayn Prensliği oluşturuldu. 1793 – Rusya ve Prusya, Polonya’yı bölüştü. 1849 – Elizabeth Blackwell, tıp diploması alan ilk kadın oldu. 1870 – Montana’da Amerika Birleşik Devletleri ordusu, çoğunluğu kadın ve […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ocak 23, 2014

Erkek : Rasim – Kız : Nermin

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 22, 2014

“Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin…” (Bakara, 2/45)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 22, 2014

“İlim öğrenmek Allâhü Teâlâ katında (nafile) namaz, oruç, hac ve Allah yolunda cihaddan daha faziletlidir.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü ‘l-Ummâl)

No Comments »

22) الباسط EL BASIT

Ocak 22, 2014

Açan, genişleten… Bütün varlıklar Allah Teâlâ’nın kudret kabzasındadır. İstediği kulundan, ihsân ettiği servet ve sâmânı, evlâd ve iyâli, yahut hayat zevkini, gönül ferahlığını alıverir. O adam zenginken fakir olur, yahut evlâd acısına boğulur, yahut iç sıkıntısına, ıstırap ve huzursuzluk içine düşer. İşte bu haller, Kâbıd isminin tecellileridir. Allah, istediği kuluna da yepyeni bir hayat verir, […]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 22, 2014

İlim bir avdır, onun kösteği yazmaktır. (Safiyyü’l-Hılli)

No Comments »

EBÛ İSHÂK ES-SEBÎÎ

Ocak 22, 2014

Tabiînin büyüklerinden. İsmi, Amr bin Abdullah, künyesi, Ebû İshâk’tır. Sebîi, Kûfe’de bir mahallenin ismidir. Ebû İshâk, o mahalleden olduğu için bu isim verilmiştir. 33 (m. 653) senesinde Hazreti Osman’ın hilâfeti zamanında doğup, 127 (m. 744) yılında vefât etti. Kûfelidir. Zamanında Kûfe’nin en büyük âlimi idi. Hazreti Ali’nin ( radıyallahü anh ) zamanına yetişti. O’nu hutbe […]

No Comments »

İLMİN FAZİLETİ

Ocak 22, 2014

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: •  (Kâmil) Âlimler, peygamberlerin vârisleridirler. •   İnsanların en üstünü mü’min âlimlerdir ki kendisine ihtiyaç duyulsa fayda verir, kimse muhtaç olmasa bile ilmi kendisine faydalı olur. •  Îmân uryan (çıplak)dır. Elbisesi takvâ, ziyneti ve süsü hayâ, meyvesi ise ilimdir. •  İnsanların peygamberlik derecesine en yakın olanı ilim ehli ve cihâd ehli olan […]

No Comments »

Tarihte Bugün 22 Ocak

Ocak 22, 2014

871 – Basing Savaşı Danimarkalı istilacı vikingler anglosaksonları ( Anglosakson kralı:Ethelred of Wessex ) Basing’de yendi. 1517 – Osmanlı ordusu Ridaniye Savaşında Memluk ordularını yendi. Bu savaşın ardından, halifelik Osmanlılara geçti. 1580 – İstanbul Rasathanesi III. Murat tarafından yıktırıldı. 1771 – Falkland Adaları İspanya tarafından Britanya’ya bırakıldı. 1842 – Baytar Mektebi (Veteriner Fakültesi) açıldı. 1873 […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ocak 22, 2014

Erkek : Hamdi – Kız : Hamdiye

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 21, 2014

“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” (Hicr, 15/99)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 21, 2014

“Nefsim kudretinde olan Allâhü Teâlâ’ya yemîn ederim ki, ben kendisine (anasından) babasından, evlâdından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça hiçbiriniz (hakîki îmân ile) îmân etmiş olmaz.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

21) القابض EL KÂBİZ

Ocak 21, 2014

Ruhları kabzeden, canalan,  sıkan, daraltan, rızkı belli ölçülerde veren Ya Kabid ismini okumaya devam eden kişi heybetlilik ve celallik kazanır. Kimse düşmanlık etmeye, hakkında dedikodu yapmaya cesaret edemez. Okuyan kötü huylarından kurtulur. Düşman şerrinden korunmak için 903 defa okunur. 2 ay günde 10000 defa okuyana bazı sır perdeleri açılır.

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 21, 2014

Beş şey bedbahtlık nişanıdır: Gönül katılığı; göz yaşarmazlığı; hayasızlık; dünya sevgisi; dünya için uzun endişe. (Malik bin Dinar)

No Comments »

EBÜ’L-BEHTERİ VEHB BİN VEHB

Ocak 21, 2014

Tebe-i tabiînden meşhûr fıkıh ve hadîs âlimi. Arab ailelerinin şeceresini çıkarmada ve onların önemli târihî günleri hakkında derin bilgi sahibi idi. Arab edebiyatı ve dili ile uğraştı. Şiirler yazdı. Asıl ismi, Vehb bin Vehb bin Kesîr bin Abdullah bin Zem’a olup, künyesi Ebü’l-Behterî’dir. El-Kureyşî, el-Medenî nisbetleri verilen Ebü’l-Behteri, el-Kadî lakabı ile meşhûr oldu. Babası Vehb, […]

No Comments »

ŞEYTANIN HİLELERİNDEN

Ocak 21, 2014

Bir gün İblis, Yahyâ Aleyhisselâm’a geldi. Yahya Aleyhisselâm onun üzerinde çeşitli çengeller gördü; “Bunlar nedir?” diye sordu. “Bunlar insanoğlunun hoşlandığı şeylerdir. Nefsine aldanan insanları bunlarla avlarım.” dedi. “Benim için orada bir şey var mı?” diye sordu. “Karnını iyice doyurduğunda, namazdan ve zikirden gevşeklik göstertiriz.” dedi. “Başka bir şey var mı?” diye sordu. “Hayır” dedi. Yahya […]

No Comments »

Tarihte Bugün 21 Ocak

Ocak 21, 2014

1522 – Rodos’un Osmanlı donanmasınca fethi. 1774 – Osmanlı Padişahı III. Mustafa öldü. I. Abdülhamit tahta çıktı. 1793 – Vatana ihanetten suçlu bulunan Fransa kralı XVI. Louis, giyotinle idam edildi. 1899 – Opel ilk otomobilini üretti. 1908 – New York belediyesinin aldığı bir kararla kadınların toplum içinde sigara içmeleri yasaklandı. 1911 – İlk Monte Carlo […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ocak 21, 2014

Erkek : Kadri – Kız : Kadriye

No Comments »

NÜKTE: Saadetin Esası

Ocak 21, 2014

  Meşhur şair Hersekli Arif Hikmet merhum şöyle dermiş: “Birçok seyahat ettim, birçok âlimler gördüm, her mesleğe vâkıf oldum, birçok paralar sarf ettim, zevk ve safa sürdüm, dünyanın soğuk ve sıcağını tecrübe ettim, saadetin esası olarak şu dört şeyi buldum: Sıhhat, hesabını bilmek, güzel ahlâk ve kalbi Allâh’ın zikriyle meşgul etmek.”

No Comments »

MUTFAĞIMIZ: ISPANAKLI KAYGANA DÜRÜMÜ

Ocak 21, 2014

Malzemeler: 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 bağ ıspanak, 3 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, yarım bağ dereotu, 1 su bardağı un, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 su bardağı süt. Hazırlanışı: İnce doğranan ıspanak ve dereotu sütle birlikte karıştırılır. Yumurta, eritilmiş tereyağı ve tuz ilave edip karıştırmaya devam edilirken içine azar azar un ilave edilerek […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 20, 2014

“Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.” (Bakara, 2/154)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 20, 2014

Resûlallâh (s.a.v.) “Allâhü Teâlâ, bir kuluna hayır murad ettiği zaman ölmeden önce onu temizler” buyurdular. “Yâ Resûlallâh! Kulun temizlenmesi nasıl olur,” denildi. “Allâhü Teâlâ ona sâlih bir amel ilhâm eder de o kul o ameli işlerken ruhunu alır.” buyurdular. (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr)

No Comments »

20) العليم EL ALİM

Ocak 20, 2014

Her şey’i çok iyi bilen… Allah, her şey’i tam mânasıyla bilir. Her şey’in, içini, dışını, inceliğini, açıklığını, önünü, sonunu, başlangıcını, bitimini çok iyi bilendir O. Olmuşları bildiği gibi, olacakları da aynı şekilde bilir. Onun için, olmuş – olacak, gizli – açık söz konusu değildir. Bunlar, insanlar hakkında geçerli olan mefhumlardır. İnsanların bilmesi nisbî ve ârızîdir. […]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 20, 2014

Sen, babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. (Hz. Ali)

No Comments »

ESED BİN AMR (KÂDI BECLÎ KÛFÎ)

Ocak 20, 2014

Hanefî mezhebinde meşhûr fıkıh âlimlerinden. Künyesi, Ebü’l-Müznir’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. 188 veya 189 (m. 804) senesinde vefât etmiştir. İlmi İmâm-ı a’zamdan öğrendi. Onun yetiştirdiği yüzlerce âlim arasında ilk on âlimden biri de Esed bin Amr’dır. Hadîs ilminde de âlim olup, bu ilimdeki kıymeti husûsunda değişik değerlendirmeler yapılmıştır. Ahmed bin Hanbel, O’nun hadîs ilminde sika (güvenilir) […]

No Comments »

KABRİNDE AZAB OLUNAN İKİ KİŞİ

Ocak 20, 2014

Koğuculuk yapmak (laf taşımak), kabir azabına sebeptir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kabrinde azab olunan iki kişi görmüşler. Birinin koğuculuk yaptığı için diğerinin de istibra yapmadığı (idrardan sonra akıntının kesilmesini sağlamadığı) için azab olunduğunu bildirmişlerdir.

No Comments »

Links

Calendar