Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Kasım, 2013

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 30, 2013

” Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız, şüphesiz Allah onu bilir..” (Bakara, 2/270)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 30, 2013

“Muhakkak şeytan hortumunu âdemoğlunun kalbine koyar. Eğer Allâhü Teâlâ’yı zikrederse geri çekilir. Allâhü Teâlâ’yı unutur, zikretmezse geri dönüp kalbini sarar.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabü’l-Îmân)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 30, 2013

Bu dünya yaptıklarımızdan yankılanıp, yine bize döneceği bir dağdır. (Hz. Mevlâna)

No Comments »

SÜFYÂN BİN UYEYNE

Kasım 30, 2013

Fıkıh ve hadîs âlimi. Tebe-i tabiînin büyüklerindendir. İsmi, Süfyân bin Uyeyne bin Meymûn el-Hilâli el-Kûfî. Künyesi Ebû Muhammed’tir. 107 (m. 725)’de Şaban ayında Kûfe’de doğdu. 198 (m. 813)’de Mekke-i mükerremede vefât etti. Yetmiş kere hacca gitti. İmâm-ı a’zam ve İmâm-ı Şafiî ile görüştü. Hadîs ve tefsîr ilimlerinde kitapları vardır. Babası tarafından Mekke’ye götürüldü ve orada […]

No Comments »

FELAK VE NÂS SÛRELERİNİN FAZİLETLERİ

Kasım 30, 2013

Ukbe b. Âmir (r.a) şöyle anlattı: Resûlullah (s.a.v.) ile beraber Cuhfe ile Ebvâ arasında yürüyorduk. Bu esnada şiddetli bir rüzgar ve zifiri bir karanlık bastırdı. Resûlullah (s.a.v.) Kul Eûzü bi Rabbi’l-felak ve Kul Eûzü bi Rabbi’n-nâs sûrelerini okuyarak Allâhü Teâlâ’ya sığınıyordu. Şöyle buyurdu: Ya Ukbe! Bu iki sûre ile (Allâh’a) sığın. Zira hiçbir sığınan bunların […]

No Comments »

Tarihte Bugün 30 Kasım

Kasım 30, 2013

1909 – Osmanlı tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla Tarihi Osmani Encümeni kuruldu. 1919 – Fransa’daki seçimlerde kadınlara ilk kez oy hakkı tanındı. 1925 – Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin kanun kabul edildi. 1925 – Selahiyetsiz sarık ve ruhani kıyafet taşıyanların cezalandırılmasına ilişkin kanun çıktı. 1925 – TBMM kürsüsünün arkasındaki duvara Hakimiyet Milletindir yazısı asıldı. […]

No Comments »

ZİNAKÂR KADININ TEVBESİ

Kasım 30, 2013

Imran bin Huseyn radıyallahu anh anlatıyor: Cüheyne kabilesine mensup bir kadın Allah’ın Resulünün yanına geldi. Kendisi zina etmiş ve bundan da hamile kalmıştı. Kadın dedi ki: — Ey Allah’ın Resulü! Cezayı gerektiren bir suç işledim. Bana had cezasını tatbik et. Bu ifade üzerine Peygamber aleyhisselâm kadının velisi bulunan kişiyi çağırtıp: — Kadına iyi muamele yap, […]

No Comments »

Günün İsimleri

Kasım 30, 2013

Veliyyullah : Allahın velisi, dostu Müberra : Temize çıkarılmış, açıkca belirtilmiş

No Comments »

HZ. DÂVUD ALEYHİSSELÂM

Kasım 30, 2013

Hz. Dâvud, Yakub aleyhisselâmın oğlu Yehuda’nın neslindendir. İşmuil aleyhisselâmın irtihâlinden sonra kendisine peygamberlik verilmiş, kayınpederi Tâlût vefat edince de İsrâiloğulları’na peygamber ve hükümdar olmuştur. Hz. Davud’a verilen Zebur kitabı, hep va’azlardan, ilahiyattan, münâcâttan ibaretti. Dînî hükümleri ihtiva etmiyordu. Hz. Davud, Musa aleyhisselâmın dini ile amel etmiştir. Dâvud aleyhisselâmın sesi pek güzel idi, Zebur’u okudukça işitenler […]

No Comments »

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNDE NE YAPILIR?

Kasım 30, 2013

Doğalgaz zehirsizdir. İyi yanmamaktan dolayı karbonmonoksit gazı artıp oksijenin eksilmesi zehirlenmeye sebep olur. Kusma, baş dönmesi ve halsizlik zehirlenme belirtileridir. Bu gibi zehirlenme belirtileri halinde; • Kapı ve pencereyi açıp, mekânı havalandırınız, temiz havayı teneffüs edebileceğiniz açık alana çıkınız, • Yardım isteyiniz, • Vaziyete göre sağlık kuruluşlarına başvurunuz.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 29, 2013

“Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir…” (Nisâ, 4/93)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 29, 2013

“Kim sıkıntı anında Âyetü’l-Kürsî ve Bakara sûresinin son iki âyetini (Âmene’r-rasûlü…) okursa Allâhü Teâlâ ona sıkıntısında yardım eder.” (Hadîs-i Şerîf, Süyûtî, ed-Dürru’l-Mensûr)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 29, 2013

Eğer sen kendini kınayabilirsen başkaları seni ayıplayamaz. (Sadi Şirazî)

No Comments »

İKRİME

Kasım 29, 2013

Tabiînin en büyük âlimlerinden, İkrime bin Abdullah el-Berberî’dir. Künyesi Ebû Abdullah’tır. Berberi kabilesine mensûb idi. Husayn bin Hur el-Anberî’nin kölesidir. Abdullah bin Abbâs Basra’ya vâli ta’yîn edildiğinde Husayn, İkrime’yi İbn-i Abbâs’a hediye etti. İbni Abbâs’ın vefâtından sonra Hâlid bin Yezîd, Ali bin Abdullah’tan dörtbin dinara satın almak istedi. Bunu duyan İkrime, Ali’ye gelerek dedi ki; […]

No Comments »

ŞEYH EBÛ SAÎD K.S.

Kasım 29, 2013

Silsile-i Sâdât’ın yirmi dokuzuncu halkası olan Mevlânâ Şeyh Ebû Saîd (k.s.) Hazretleri 2 Zilkade 1196 (M.1782) senesinde Hindistan’ın Rampur şehrine bağlı Mustafa âbâd beldesinde doğdu. Nesebi İmâm-ı Rabbânî Hazretlerine ulaşır. Babası Şeyh Safiyyü’l-kadr hazretleridir. On bir yaşında iken Kur’ân-ı Kerîm’i ezberledi. Aklî ve naklî ilimlere son derece vakıf idi. On dokuz yaşında tahsîlini tamamladı. Tarîkat-ı […]

No Comments »

Tarihte Bugün 29 Kasım

Kasım 29, 2013

1877 – Thomas Edison, fonograf cihazının tanıtımını yaptı. 1913 – Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE, Fédération Internationale d’Escrime), Paris’te kuruldu. 1922 – Howard Carter, Firavun Tutankhamun’un mezarını halkın ziyaretine açtı. 1929 – ABD’li Amiral Richard Byrd Güney Kutbu üzerinde uçan ilk insan oldu. 1935 – İstanbul’da Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası açıldı. 1936 – Ankara Üniversitesi […]

No Comments »

TEYEMMÜMÜN MEŞRUYETİ

Kasım 29, 2013

Hazreti Aişe radıyallahü anhâ anlatıyor: Resûlüllah aleyhisselâmın seferlerinin birinde kendisi ile beraber yola çıktık. Mekke’ye yakın bir yer olan Beydâ, yahut Mekke ile Medine arasında bir yer olan Zât ile Ceyş’de bulunduğumuz sırada gerdanlığım kaybolmuştu. Gerdanlığımı arayıp bulmak için Allah’ın Resulü ile beraber diğer insanlar da burada durdular. Bu mahalde su olmadığı gibi, halkın da […]

No Comments »

Günün İsimleri

Kasım 29, 2013

Yahya : Canlı, hayat süren Münevver : Aydınlatılmış, kültürlü ve bilgili, aydın

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 28, 2013

“Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Nisâ, 4/106)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 28, 2013

“Muhakkak ben âlimim’ diyen kimse câhildir. ‘Muhakkak ben câhilim’ diyen kimse câhildir. ‘Muhakkak ben cennetteyim’ diyen kimse cehennemdedir. ‘Muhakkak ben cehennemdeyim’ diyen kimse cehennemdedir.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 28, 2013

Beni bende demen bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeru. (Yunus Emre)

No Comments »

BEKİR BİN ABDULLAH MÜZENÎ

Kasım 28, 2013

Tâbiîn’in tanınmışlarından. 108 (m. 762)’de vefât etti. Ebû Hâtem; Alkame bin Abdullah el-Müzenî’nin, Bekir bin Abdullah’ın kardeşi olduğunu söylerse de, âlimler, kardeşi olmadığını bildirmişlerdir. Bekir bin Abdullah el-Müzenî, Enes bin Mâlik, İbn-i Abbâs, İbn-i Ömer, Mugîre bin Şû’be, Ebû Râfî es-Sâig, Hasan el-Basrî, Hamza, Urve bin Mugîre bin Şû’be, Ebû Temime el-Huceymî ve başkalarından hadîs-i […]

No Comments »

KİM BEN ÂLİMİM DERSE O CÂHİLDİR

Kasım 28, 2013

İlim, Allâhü Teâlâ’nın kulunun kalbine verdiği bir nurdur. Mü’min o nur ile bilir. Hadîs-i şerîfte: “Mü’min Allâh’ın nûru ile bakar” buyurulduğu üzere o nurla nefsini câhil, kâsır, âciz, günahkâr, hakîr görür, kendinde ilim görmez. Nitekim âyet-i kerîmede “Allah bilir, siz bilmezsiniz.” buyuruldu. İlimden birkaç bahis bilen kimsenin kibirlenmesi sırf cehâlettir. Kul için kibirlenmek haramdır. Muhakkak […]

No Comments »

Tarihte Bugün 28 Kasım

Kasım 28, 2013

1893 – Kadınlar ilk kez bir ulusal seçimde (Yeni Zelanda genel seçimleri) oy kullandı. 1905 – İrlanda siyasi partisi Sinn Féin kuruldu. 1912 – Arnavutluk Osmanlı’dan ayrılarak bağımsız oldu. 1918 – Kâzım Karabekir Paşa’nın Kars’tan İstanbul’a gelişi. 1920 – Mehmet Âkif Ersoy ve Eşref Edip “Sebilü’r-Reşad” dergisini Kastamonu’da çıkarmaya başladılar. 1925 – Kabul edilen Şapka […]

No Comments »

KOCA HAKKININ ÜSTÜNLÜĞÜ

Kasım 28, 2013

Kays bin Saad radıyallahu anh anlatıyor: Hîre’ye geldim, oradaki halkı, başkalarına üstün tutulan bir Iran’lıya secde eder halde gördüm ve «Allah’ın Resulü bu secde edilmeye herkesten daha lâyıktır» dedim. Sonra gelip bunu Peygamber aleyhisselâmın kendisine anlatınca, Allah’ın Resulü şöyle buyurdular: — Ne dersin? Bir kabire uğrarsan ona secde eder misin? Dedim ki: — Hayır, etmem. […]

No Comments »

Günün İsimleri

Kasım 28, 2013

Tahsin : Kale gibi sağlamlaştırma. İyilik eden Huriye : Çok güzel

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 27, 2013

“Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira Allah, hiçbir haini, hiçbir günahkârı sevmez.” (Nisâ, 4/107)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 27, 2013

“Üç şey vardır ki, ciddîsi de ciddî, şakası da ciddîdir. Bunlar; nikâh, talâk(boşama) ve yemindir.” (Hadîs-i Şerîf, Zeylaî, Nasbu’r-Râye)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 27, 2013

Kul Allah’ı ne kadar seviyorsa, Allah da kulu o kadar sever. (Mevlâna)

No Comments »

REBÎA BİN EBÎ ABDURRAHMÂN

Kasım 27, 2013

Tabiîn devrinin büyük hadîs ve fıkıh âlimlerinden. Künyesi, Ebû Osman’dır. Doğum tarihi bilinmemektedir. 137 (m. 753) senesinde Enbar’da vefât etti. Babasının ismi Ferrûh’tur. Irak âlimlerinin yolunu tutmuştur. Bu yolun özelliği bir işin nasıl yapılacağı, Kur’ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmemiş ise, buna benziyen başka bir işin nasıl yapıldığı aranır bulunur. Bu iş de onun […]

No Comments »

ISKÂT-I SALÂT VE DEVİR NASIL YAPILIR?

Kasım 27, 2013

Bir Müslüman namazlarını îmâ ile olsun edâ veyâ kazâya gücü yeter iken edâ ve kazâ etmeden vefât etse bunların âhiretteki mes’ûliyetinden kurtulabilmesi ümidiyle ıskât yapılabilmesi için malının üçte birinden vasiyette bulunmuş olması lazımdır. Iskât-ı salâtı için bir şey vasiyet etmemiş olan bir ölünün mükellef olan vârislerinden biri tarafından teberruan (mecbûren değil, bağış olarak) verilecek bir […]

No Comments »

Tarihte Bugün 27 Kasım

Kasım 27, 2013

1526 – Kanuni Sultan Süleyman, Avusturya seferine çıktı. 1909 – Thomas Edison ilk sesli film gösterisini yaptı. 1919 – Bulgaristan, Müttefikler ile barış anlaşması imzaladı. 1923 – Şark Demiryolları grevi sona erdi. 1924 – Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası başkanlığına Kâzım Karabekir Paşa seçildi. 1936 – Millet Meclisi Hatay davasını Milletler […]

No Comments »

ZİNANIN TEVRAT’TA HÜKMÜ

Kasım 27, 2013

Ibni Ömer radıyallahu anh anlatıyor: Resulüllah aleyhisselâmın huzuruna birbiri ile zina yapmış olan bir yahudî erkeği ile kadını getirdiler. Allah’ın Resulü yahudî erkeğine dönüp şöyle sordu: — Zina eden kimse hakkında Tevrat’ta ne hüküm görüyorsunuz? Onlar dediler ki: — Ceza olarak zina eden kadın ile erkeğin yüzlerini karalayıp, her ikisini birer hayvana ters bir vaziyette […]

No Comments »

Günün İsimleri

Kasım 27, 2013

Haldun : Devamlı, sürekli, yaşlanıp ihtiyarlamayan Fitnat : Zihin açık, çabuk kavrayışlı

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 26, 2013

“Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.”(Nahl, 16/98)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 26, 2013

“Ümmetimin en şereflileri, Kur’ân okuyup, ezberleyip onunla amel edenler ile geceleri ibâdet edenlerdir.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabü’l-Îmân)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 26, 2013

Milli ahlakı olmayan milletin medeniyeti de olmaz. (Ziya Paşa)

No Comments »

HAMÎD-ÜT-TAVÎL

Kasım 26, 2013

Tabiînin meşhûr hadîs âlimlerinden. Haramlardan sakınması ile meşhûrdur. İsmi Hamîd bin Ebî Hamîd-üt-Tavîl Ebû Ubeyde el-Hûzâî’dir. Babasının isminin Hamîd Tirev Tireveyh veya Zâdeveyh olduğunda ihtilâf edildi. 68 (m. 761)’de doğdu. Hamîd hazretleri Basra’da yaşadı ve 143 (m. 761)’de namazda kıyamda iken düştü ve vefât etti. Talha el-Hûzâî’nin âzadlısı idi. Hamîd-üt-Tavîl boyu kısa fakat elleri uzun […]

No Comments »

SEKSEN BİN DİRHEMLİK HARF

Kasım 26, 2013

Tarihçi İbn-i Hallikân, Vefeyâtü’l-A’yân isimli eserinde şöyle yazmıştır: Abbâsî Halîfesi Me’mûn, tertîb ettiği bir hadîs dersinde dedesi İbn-i Abbâs hazretlerinden şu meâldeki Hadîs-i Şerîf’i senedi ile rivâyet etti: “Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: Bir kişi, bir kadınla hem dindarlığı ve hem de güzelliği sebebiyle evlenirse, ona fakirlikten perde olur.” Ancak hadîs içinde geçen ve “bir açığı […]

No Comments »

Tarihte Bugün 26 Kasım

Kasım 26, 2013

1548 – II. Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu, Halep’e girdi. 1812 – I. Napolyon komutasındaki Fransız ordusu, büyük kayba uğrayarak Rusya topraklarını terk etmek zorunda kaldı. 1842 – Notre Dame Üniversitesi (Indiana, ABD) kuruldu. 1922 – Howard Carter ve Lord Carnarvon, Mısır Firavunu Tutankhamun’un mezarına 3000 yıl sonra giren ilk insanlar oldular. 1923 – Posta Kanunu […]

No Comments »

FAKİRİN KEFARETİ

Kasım 26, 2013

Ebû Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: Bir adam Peygamber aleyhisselâmın huzuruna gelerek şöyle dedi — Helak oldum, Ey Allah’ın Resulü! Peygamber aleyhisselâm: — Seni ne helak etti? diye sordular. Adam: — Ramazanda hanımıma yaklaştım, dedi. Peygamber aleyhisselâm: — Azad edilecek kölen var mı? diye sordular. Adam, hayır cevabını verince: — Aralıksız iki ay oruç tutabilir misin? […]

No Comments »

Günün İsimleri

Kasım 26, 2013

Ubade : Kul, köle Menekşe : Kır çiçeği

No Comments »

MUTFAĞIMIZ: İrmik Helvası (5-6 kişilik)

Kasım 26, 2013

Malzemeler: Tereyağı 150 gr, irmik 1 su bardağı, şeker 2,5 çay bardağı, su 2,5 su bardağı, güner içi 10 gr. Hazırlanışı: Bir tencerede tuzsuz tereyağını kısık ateşte eritip, ince bir süzgeçle başka bir tencereye süzülür. Süzülen tereyağı, güner içi (çam fıstığı) ile irmiği ekleyerek, kısık ateşte kavrulur. İyice kavrulunca başka bir tencerede kaynayan su konulur. İrmik, suyunu […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 25, 2013

“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma.” (İsra, 17/26)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 25, 2013

“İnsanların gördüğü yerde namazını güzel kılıp da kimsenin olmadığı yerde dikkat etmeyenin bu yaptığı, namazı hafife almaktır.” (Hadîs-i Şerîf, Musannef-i Abdurrezzak)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 25, 2013

Gerçek dost, kendisini unutanı unutmayandır. (Baki)

No Comments »

SA’İD BİN İYÂS EL CERÎRÎ

Kasım 25, 2013

Basralı hadîs âlimlerinden. Künyesi, Ebû Mes’ûd’tur. Sahâbe-i kiramdan Hazreti Ebû Tufeyl gibi en son vefât edenlerle görüşmüştür. Bu bakımdan Tâbiîndendir. Hazreti Abdurrahmân bin Ebû Bekir, Hazreti Yezîd bin Abdullah, Hazreti Semâme bin Harbe Kureyşî ve daha birçok kimselerden hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Kendisinden de Bişr bin Mufaddal, Ebû Kudâme, Süfyân-ı Sevrî, Abdullah bin Mübârek hazretleri […]

No Comments »

NAZAR HAKTIR

Kasım 25, 2013

Nazar, göz değmesi haktır. Resûlullah (s.a.v.): “Kaderi geçecek bir şey olsaydı onu, nazar geçerdi. Çünkü nazar insanı kabre, deveyi tencereye sokar.” buyurdu. Bir kimse bir şey gördüğünde beğenir ve ona nazarı değmesinden korkarsa sünnet olan: “Mâşâallahü lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” demesi ve hayır ve bereket temenni ederek: “Bârekallâhü fîke ve aleyke” demesidir.   (Şir’atü’l-İslam, Fazilet […]

No Comments »

Tarihte Bugün 25 Kasım

Kasım 25, 2013

1893 – Orhun Kitabeleri, Kopenhag Üniversitesi Genel Dilbilimi profesörü ve Danimarka Kraliyet İlimler Akademisi üyesi Wilhelm Ludwig Thomsen tarafından okundu. Thomsen, Orhun alfabesini çözdüğünü, 15 Aralık 1893’te Danimarka Kraliyet İlimler Akademisinde sunduğu bildiriyle bilim dünyasına açıkladı. 1922 – Edirne’nin kurtuluşu. 1924 – Kazım Özalp Paşa, TBMM Başkanlığı’na seçildi 1925 – Şapka giyilmesi konusundaki kanun, TBMM’de […]

No Comments »

ORUCUN FAZİLETİ

Kasım 25, 2013

Muaz bin Cebel radıyallahü anh şöyle rivayet ediyor: Peygamber aleyhisselâm ile bir seferde beraber bulunuyordum. Bugün sabahleyin onun yanında idim ve beraber yürüyorduk. Kendisine dedim ki: — Ey Allah’ın Resulü, bana, cehennemden uzaklaştıran ve cennete koyan bir iş haber ver. Allah’ın Peygamberi buyurdular ki: — Bana büyük bir şeyden sordun. Ancak Allah’ın kolaylaştırdığı kimseye o, […]

No Comments »

Günün İsimleri

Kasım 25, 2013

Şaban : Aralık, fâsıla Reyhan : Rızık, merhamet, güzel koku. Fesleğen

No Comments »

ÇİÇEK SEVGİSİ VE KÂĞIDA HÜRMET

Kasım 25, 2013

Avusturya Sefîri olarak 1554’den 1562’ye kadar Türkiye’de kalmış bulunan Busbeg’in hatıralarından: …İstanbul’a doğru ilerlediğimiz sırada, mevsim kış olmasına rağmen, lale, sümbül, nergis gibi çiçeklerin açmış olduğunu hayretle gördük. Lalelerin fazla bir kokusu olmamakla beraber görünüşlerinin güzelliği ve renklerinin çeşitliliğine hayran olmamak mümkün değildir. Türkler çiçeğe çok düşkündürler. Güzel bir çiçek için büyük miktarda para vermekten […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 24, 2013

“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” (İsra, 17/32)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 24, 2013

Hz. Aişe “Yâ Resûlallâh! Şehitlerle haşrolunacak kimse var mıdır?” diye sordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Evet. Gece ve gündüz ölümü yirmi defa hatırlayan kimse” buyurdular. (Hadîs-i Şerîf, İhyâu Ulûmiddîn)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 24, 2013

İnsana en güzel sıfatı “fani” diyen yani Allah vermiştir. (Cenap Şahabettin)

No Comments »

REBÎ’ BİN SABİH

Kasım 24, 2013

Hadîs âlimlerinden. Künyesi Ebû Bekr’dir. Ebû Hafs Basrî’de denilmiştir. 160 (m. 776) senesinde vefât etmiştir. Sünen-i Tirmizî’de, Sünen-i İbni Mâce’de ve Sahîh-i Buhârî’nin ta’likatlarında rivâyetleri yer almıştır. Hadîs-i şerîf işitip, rivâyet ettiği zâtlar Hasan-ı Basrî, Humeyd-üt-tavîl, Yezîd Rekkâşî, Ebû Zübeyr, Ebû Gâlib, Sabit el-Benânî, Mücâhid bin Cebr (r.aleyhim) ve diğer hadîs âlimleridir. Kendisinden hadîs-i şerîf […]

No Comments »

HZ. UKKÂŞE’NİN RESÛLULLÂH’DAN HAKKINI ALMASI

Kasım 24, 2013

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.), vefâtlarına yakın, bir hutbelerinden sonra şöyle buyurdular: “Ey Müslüman cemaati, muhakkak ben sizin için nebî, nasîhatçi ve Allâh’ın izni ile ona davetçiyim. Ben sizin için öz kardeş, merhametli peder makamındayım. Sizden kimin bende bir hakkı var ise kalksın da kıyâmette kısasdan önce benden kısas yapsın.” Hiç kimse kalkmayınca, ikinci defa ve sonra […]

No Comments »

Tarihte Bugün 24 Kasım

Kasım 24, 2013

1870 – Türkiye’nin ilk mizah gazetesi Diyojen yayımlandı. 1925 – Erzurum’da da şapka inkılabına karşı gösteriler yapıldı. Tutuklananlardan 13’ü idama mahkûm oldu ve Erzurum’da 1 ay sıkıyönetim ilan edildi. 1927 – Ankara’da, Heinrich Krippel tarafından yapılan Zafer Abidesi açıldı. 1928 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk’e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını verdi. 1934 – Cumhurbaşkanı Gazi […]

No Comments »

HİZMETÇİDEN DAHA HAYIRLI

Kasım 24, 2013

Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor: Fatıma radıyallahu anhâ’nın el değirmeni ile un öğütmekten elleri acıyordu. Bu acısından dolayı —bir hizmetçi ihtiyacını arzetmek maksadıyla— Peygamber aleyhisselâma şikâyette bulunmaya geldi. Resulüllah aleyhisselâma un geldiğini de haber almış, fakat bu undan kendisine bir hisse düşmemişti. Bu hususu Hazreti Âişe radıyallahu anhü’ya söyledi. Allah’ın Resulü eve gelince Âişe radıyallahu […]

No Comments »

Günün İsimleri

Kasım 24, 2013

Hulusi : Halis, saf, samimi, candan, içi temiz. Mine : Şişe, cam, billur

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 23, 2013

“Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın…” (İsra, 17/35)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 23, 2013

“Kim benim kabrimi ziyâret ederse, ona şefâatim vâcib olur.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabü’l-Îmân)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 23, 2013

Kötü zan gam ve kederi olmayanı hasta eder. (Mevlâna)

No Comments »

ABDÜLAZÎZ BİN EBÎ REVVÂD

Kasım 23, 2013

Meşhûr hadîs âlimlerinden. Doğum târihi bilinmemektedir. 159 (m. 775) târihinde vefât etti. Aslen Horasanlıdır. Sonra Mekke-i Mükerreme’ye yerleşmiş, burada vefât etmiştir. Mugîre bin Mühelleb bin Ebî Sufre’nin âzâdlısıdır. Babasının ismi Meymûn’dur. Nâfî, İkrime (İbn-i Abbâs’ın âzâdlısı), Muhammed bin Ziyâd ve diğer âlimlerden (r.anhüm) hadîs-i şerîf rivâyet etti. Ondan da oğlu Abdullah, Süfyân-ı Sevrî, Hüseyn el-Ca’fî, […]

No Comments »

HZ. YÛNUS ALEYHİSSELÂM

Kasım 23, 2013

Hz. Yûnus, Benî İsrail’den mübarek bir peygamberdir. Annesine nisbetle Yûnus bin Metta diye yâd olunur. Âsûriye devletinin payitahtı olan, halen Musul şehrinin karşısında harabesi görülen Ninova ahâlisine peygamber gönderilmiştir. Putlara tapmakta bulunan Ninova ahâlisi, Hz. Yûnus’un otuz üç sene devam eden nasihatlerini dinlemediler. Hz. Yûnus da kendisine Allâhü Teâlâ tarafından henüz izin verilmeden Ninova’yı bıraktı, […]

No Comments »

Tarihte Bugün 23 Kasım

Kasım 23, 2013

1248 – 711’den beri Müslümanlarca yönetilen İşbiliye (Sevilla); Kastilya ve León Kralı III. Fernando tarafından ele geçirildi. İspanya’da Müslüman yönetiminde yalnızca Ben-i Ahmer (Gırnata) Emirliği kaldı. 1889 – İlk otomatik plâkçalar (jukebox) San Francisco’da bir salonda hizmete girdi. 1925 – Şura-yı Devlet (Danıştay) kanunu kabul edildi. 1928 – İnhisarlar İdaresi (Tekel) rakı imalatına başladı. 1935 […]

No Comments »

BORÇLUNUN NAMAZI

Kasım 23, 2013

Câbir radıyallahü anh şöyle anlatır.: Üzerinde borç bulunduğu halde ölen kimsenin, Allah’ın Resulü cenaze namazını kılmazdı da, bir cenaze getirilince, «Ölen kişinin borcu var mı?» diye sordu. — Evet, iki dinar borcu var, dediler de, Peygamber aleyhisselâm: — Arkadaşınızın cenaze namazını kılın! buyurdu ve kendisi kılmak istemedi. Ebû Katâde «o iki dînar borcu ödemeyi ben […]

No Comments »

Günün İsimleri

Kasım 23, 2013

Seymen: Çiftlik bekçisi Mualla : Yüce, yüksek

No Comments »

FAYDALI BİLGİLER

Kasım 23, 2013

• Dana eti sıvıyağ, sarımsak, karabiber, acı biber, domates püresi veya salçası ve yoğurt ile en az iki saat terbiye edilirse, daha yumuşak ve lezzetli olur. • Et yemeklerinin daha lezzetli olması için dereotu, maydanoz, biberiye – kekik gibi otlar kullanabilirsiniz. • Kıyma alacaksanız beklemiş kıyma yerine kendiniz et alıp onu kıyma yaptırın.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 22, 2013

“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme…” (İsra, 17/36)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 22, 2013

“İki rek’at duhâ (kuşluk) namazını kılmaya devam eden kimsenin günahları -denizköpüğü kadar da olsa- bağışlanır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 22, 2013

Hakka yaklaşmak yalvarmakla olur. İnsanlara yaklaşmak ise onlardan bir şey istememekledir. (Erzurumlu İbrahim Hakkı )

No Comments »

ABDÜLAZÎZ BİN EBÎ HAZIM

Kasım 22, 2013

Tebe-i Tabiînin büyük âlimlerinden. Künyesi Ebû Temam el-Medenî’dir. Babası evliyânın büyüklerinden Seleme bin Dinar’dır. 107 (m. 725) yılında doğdu. 184 (m. 800) yılında namaz kılarken secdede, ebedi âleme intikal etmiş ve Allahü teâlâ’ya kavuşmuştur. Aslen İranlı bir aileye mensûbtur. Zamanın fıkıh ve hadîs âlimidir, ilk tahsilini babası Seleme bin Dinar’dan, daha sonra Zeyd bin Eslem, […]

No Comments »

EN KISA SALAVÂT

Kasım 22, 2013

Her zaman ve her yerde salevât okunur. Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.): “Sana nasıl salevât okuyalım” dediler. “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, deyiniz.” buyurdular. Salevâtın en kısası budur. Birçok salevât ve her birinin ayrı bir fazileti vardır. En meşhuru salât-ı münciyedir.

No Comments »

Tarihte Bugün 22 Kasım

Kasım 22, 2013

1497 – Portekizli denizci Vasco de Gama Ümit Burnu’na vardı. 1617 – I. Mustafa padişah oldu. Babadan oğula geçen taht, bu kez kardeşe geçmiştir. Akıl sağlığı bozuk olan I. Mustafa, 3 ay sonra tahttan indirilmiş, 1622’de yeniden tahta çıkmış, 1623’te tekrar indirilmiştir. 1859 İngiliz doğabilimci Charles Darwin “Türlerin Kökeni Üzerine” adlı kitabını yayınlayarak evrim kuramını […]

No Comments »

KADINLAR VE KOCALARI

Kasım 22, 2013

Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor: On bir kadın bir araya gelerek oturmuşlar ve hepsi kocalarına aid şeyleri gizlemeden anlatacaklarına dair söz vermişlerdi. Birincisi şöyle söyledi: — Kocam deri ile kemikten ibaret, dağ tepesinde kalan bir deve gibidir. Ne dağ, üzerine çıkılması kolay olan bir dağdır ki, çıkılsın, ne de deve o kadar kuvvetlidir ki, dağdan indirilebilsin. […]

No Comments »

Günün İsimleri

Kasım 22, 2013

Fuzuli : Fazla, anlamsız, yersiz, fazîletli. Sara : Halis, katkısız, saf.

No Comments »

MEYYİTZÂDE: ÖLÜOĞLU

Kasım 22, 2013

Bir gün Hz. Ömer’in yanına oğlu ile bir adam geldi. Hz. Ömer (r.a.): Bu çocuk sana karganın kargaya benzediğinden daha çok benziyor.” dedi. Adam: “Ey Mü’minlerin emîri, annesi onu öldükten sonra doğurdu” dedi. Hz. Ömer, anlat dedi. Şöyle anlattı: Bir gazaya çıkmıştım. Annesi hâmile idi ve vakti de yaklaşmış idi. Vedâ ederken ihlâs ve samîmiyetle: […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 21, 2013

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur.” (Tâ-Hâ, 20/8)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 21, 2013

“Cebrâil (a.s.) bana geldi ve Allâhü Teâlâ’nın şöyle buyurduğunu haber verdi: Sen olmasaydın cenneti yaratmazdım. Ve sen olmasaydın cehennemi yaratmazdım.” (Hadîs-i Şerîf, Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 21, 2013

Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek. Sözün odun gibi olsun fakat hakikat olsun tek. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

SA’ÎD BİN EBÎ ARÛBE

Kasım 21, 2013

Tanınmış bir hadîs hafızı. Künyesi, Ebü’n-Nadr olup. Adiy kabilesinin âzâdlısıdır. Doğum târihi bilinmemektedir. 156 (m. 773) târihinde vefât etti. Babasının ismi, Mihrân’dır. Zamanının en büyük hadîs âlimi idi. Katâde, Nadr bin Enes, Hasen-i Basrî, Abdullah bin Feyrûz, Âmir el-Ahvel, Ya’lâ bin Hâkim ve daha birçok âlimden (r.anhüm) hadîs-i şerîf rivâyet etti. Kendisinden de, A’meş hocalarından […]

No Comments »

MÜLK SÛRESİ OKUMANIN FAZÎLETİ

Kasım 21, 2013

Şâfîî âlimlerinden Sübkî: “Hilâl görüldüğü zaman (Tebârekellezî bi yedihi’l-mülk) Mülk sûresini okumak müstahabdır.” demiştir. Çünkü bu sûreyi okumak kurtuluşa vesiledir. Bu sûrenin okunmasındaki hikmet şudur. Mülk sûresi, ayın günleri adedince otuz âyettir. Allâhü Teâlâ hilâli gördüğünde bunu okuyan kulunu kurtuluşa erdireceği umulur. Ve o suredeki her âyetin bereketi ile ayın tamamında onu korur. Hz. İbn-i […]

No Comments »

Tarihte Bugün 21 Kasım

Kasım 21, 2013

1783 – Paris’te, Jean-François Pilâtre de Rozier ve Marquis d’Arlandes sıcak hava balonuyla ilk uçuşu gerçekleştirdiler. 1789 – Kuzey Karolina, ABD’nin 12. eyaleti oldu. 1791 – Albay Napoléon Bonaparte generalliğe terfi ettirildi. 1877 – Edison, fonografı (ses kayıt cihazı) icat ettiğini duyurdu. 1905 – Albert Einstein’ın, enerji ile kütle arasındaki ilişkiyi meşhur E=mc2 denklemi ile […]

No Comments »

ALLAH’IN YAPTIĞINI BOZMAK

Kasım 21, 2013

Câbir radıyallahu anh anlatıyor: Tufeyl bin Amd ed-Devsî Peygamber aleyhisselâma gelerek: — Ey Allah’ın Resulü! Çok sağlam bir kale içerisinde seni koruyan insanlar arasında kalmak ister misin? dedi ki, bununla «bizim memleketimize hicret etmez misin? Biz seni muhkem bir kalede korur ve bütün kötülüklerden muhafaza ederiz» beyânında bulunmak istedi. Allah’ın Resulü de bu teklifi kabul […]

No Comments »

Günün İsimleri

Kasım 21, 2013

Nasreddin : Dine yardım eden Ferihan : Razı, hoşnut, sevinçli

No Comments »

MUTFAĞIMIZ: FAYDALI BİLGİLER

Kasım 21, 2013

• Pilav tereyağı ile pişince daha lezzetli olur. • Pirinçlerin yapışmaması ve tane tane olması için suyuna birkaç damla zeytinyağı, 1-2 damla limon suyu ekleyiniz. • Pilava et, baklagil, sebze gibi malzemeler eklendiğinde su miktarını artırmak gerekir. • Beklemiş pilavı ısıtırken tencereye birkaç damla su ekleyiniz.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 20, 2013

“İnanan ve salih amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır.” (Râ’d, 13/29)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 20, 2013

“Babanın evladına duâsı, peygamberin ümmetine duâsı gibidir.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 20, 2013

Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Gönlü açar. Allah’ı anmak, Allah dostu ile buluşmak, hikmet sahibi kimselerin sözlerini dinlemek. (Süfyan-ı Sevri)

No Comments »

BEHLÜL DÂNÂ

Kasım 20, 2013

Halife Hârûn Reşîd zamanında yaşayan meczuba (Allah aşkının sarhoşu) ve velî bir zât. Asıl ismi Ebû Vüheyb bin Ömer Sayrafî’dir. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. Kûfeli olduğu halde Bağdâd’da yaşamış ve 190 (m. 805)’de vefât etmiştir. Hârûn Reşîd’in kardeşi olduğuna dair rivâyetler varsa da bunun aslı yoktur. Herkese ders olacak hikmetli sözleri çok meşhûrdur. Hârûn […]

No Comments »

BABANIN BAZI VAZİFELERİNDEN

Kasım 20, 2013

Çocuğun nafakasını ve giyeceğini temin etmektir. Hadîs-i şerîfte: “İnsana günah olarak, geçindirmek zorunda olduklarını (yedirmeyip giydirmeyerek) zayi etmesi yeter.” buyuruldu. Zamanı geldiğinde babanın çocuğuna namazı emretmesidir. Baba, çocuklarına yardım edeceği zaman kız olsun erkek olsun hepsine adaletli davranmalıdır. Şayet çocuklardan birinin daha takvalı ve vera sahibi olduğunu biliyorsa ona farklı davranmasında bir mahzur yoktur. Baba, […]

No Comments »

Tarihte Bugün 20 Kasım

Kasım 20, 2013

1910 – Meksika devrimi başladı. 1922 – Lozan Konferansı’nın açılış töreni yapıldı. 1923 – Halk Fırkası Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütünü bünyesine aldı. 1936 – İspanya İç Savaşı’nda faşist ayaklanmaya karşı Cumhuriyetçiler safında mücadele eden anarşist önderlerden Buenaventura Durruti öldürüldü. 1939 – BBC Türkçe Servisi, yayınlarına başladı. 1940 – Macaristan, Mihver Devletleri’ne katıldı. 1943 – İstanbul […]

No Comments »

KABİR AZABINA İKİ SEBEP

Kasım 20, 2013

İbni Abbas radıyallahu anh’ın şöyle anlattığı rivayet edildi: Peygamber aleyhisselâm iki kabre rastladı ve şöyle buyurdu: Bu kabirlerdeki iki kişi insanlarca mühimsenmeyen bir suçtan azap görüyorlar. Biri bevlettikten sonra korunmadığı ve dikkatsiz davranıp, pislikten kaçınmadığı için; diğeri de koğuculıık yaparken, insanların arasını bozduğu için azap görüyor. Sonra Peygamber aleyhisselâm yaş bir dal alarak ikiye ayırdı […]

No Comments »

Günün İsimleri

Kasım 20, 2013

Oktay : Hiddetli, kızgın, sinirli Mahînur : Ay ışığı

No Comments »

ATALAR SÖZÜ

Kasım 20, 2013

Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır. Ananın bastığı yavru incinmez. Baş nereye giderse ayak da oraya gider. Gelen geçer, konan göçer. İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 19, 2013

“Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır.” (Tâ-Hâ, 20/25-26)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 19, 2013

“Ashâb-ı kirâm, “Yâ Resûlallah! Bu kurbanlar nedir?” diye sordular. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Babanız İbrahim aleyhisselâmdan gelen dinî bir vecibedir.” buyurdu. “Kurbanda bize ne sevap vardır?” dediler. “Her bir kılı için bir sevap vardır.” buyurdular. (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 19, 2013

Bir paranın nereden geldiğini öğrenmek istiyorsan nereye harcandığına bak. (Ebu Hanife)

No Comments »

HASAN-I BASRÎ

Kasım 19, 2013

Tabiînin en büyüklerinden. Adı el-Hasan İbni Ebil-Hasan Yesâr el Basrî’dir. 21 (m. 641) senesinde Medine’de doğdu. Bu sırada Hazreti Ömer halife idi. 110 (m. 728)’de 88 yaşında iken bir Cuma günü Basra’da vefât etti. Babası, Eshâb-ı kiramdan Zeyd bin Sâbit’in kölesi Ca’fer’dir. Annesi, Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) hanımlarından Hazreti Ümmü Seleme’nin ( radıyallahü anha ) […]

No Comments »

Links

Calendar