Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Ekim, 2013

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 31, 2013

“Yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allâh’a aid olmasın…” (Hûd Sûresi, âyet 6)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 31, 2013

Eski başkadır eskimiş başkadır. Nice eskiler vardır ki hiç eskimez. (Peyami Safa)

No Comments »

ABDURRAHMÂN BİN EBÎ ZİNÂD

Ekim 31, 2013

Hadîs ve fıkıh âlimlerinden. Künyesi, Ebû Muhammed Medenî’dir. 100 (m. 718)’de doğdu. 174 (m. 790)’da Bağdâd’da yetmişdört yaşında iken vefât etti. Babası Ebî Zinad’tan, Amr bin Ebî Amr, Süheyl bin Ebî Sâlih, Hişam bin Urve ve Mûsâ bin Ukbe ve diğer muhaddislerden hadîs rivâyet etmiştir. Kırâat ilmini Ali bin Ca’fer Kürî’den almıştı. Kendisinden, İbn-i Cüreyc, […]

No Comments »

RIZIK

Ekim 31, 2013

Rızık, yiyip içmek ve sâir sûretle faydalanmak için Allâhü Teâlâ’nın verdiği ve gönderdiği şeylerdir. Âyet-i Kerîme’de meâlen “Yerde debrenen hiçbir hayat sahibi yoktur ki rızkı Allâh’a aid olmasın.” buyurulmuştur. Her ferdin rızkı ezelde takdir edilenden fazla ve noksan olmaz. Hiçbir kimse başkasının rızkını yiyemez. Her hayat sâhibinin rızkını takdir edip veren Allâhü Teâlâ’dır. Zira ondan […]

No Comments »

Tarihte Bugün 31 Ekim

Ekim 31, 2013

1831 – Takvim-i Vekayi yayına başladı. 1864 – Nevada, ABD’nin 36. eyaleti oldu. 1876 – Hindistan’da dev kasırga: 200.000 den fazla kişi öldü. 1892 – Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes’un maceralarını yayınlamaya başladı. 1918 – Güneydoğu Avrupa’da Banat bölgesinde kısa ömürlü Banat Cumhuriyeti kuruldu. 1919 – Sütçü İmam, Kahramanmaraş’ta Fransız işgalcilere ilk kurşunu attı. […]

No Comments »

PEYGAMBERİN KARDEŞLERİ

Ekim 31, 2013

Ebû Hüreyre radıyallahü anh şöyle anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm kabristana gelip buyurdu: — Selâm sizlere ey müminler topluluğunun diyarı! Ve biz de,,—Allah dilerse— muhakkak size ulaşacağız. Kardeşlerimizi görmeyi arzu ediyorum. — Ey Allah’ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz? dediler. Peygamber aleyhisselâm: — Siz arkadaşlarımsınız. Kardeşlerimiz ise, henüz gelmemiş olanlardır. Bunun üzerine: — Ey Allah’ın Resulü, […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ekim 31, 2013

Miraç : Merdiven, yükselen, yükseklere çıkan kimse Rumeysa: Büyük bir yıldız

No Comments »

ÖZDEMİROĞLU OSMAN PAŞA (1526-1585)

Ekim 31, 2013

On altıncı asrın büyük sadrazamlarından, Meş’âleler Muhârebesi’nin muzaffer kumandanı ve Kafkasya fâtihi Özdemiroğlu Osman Paşa, 1527 yılında Mısır’da doğdu. Osmanlı Devleti hizmetinde vezîr-i azamlığa kadar yükselmiştir. Annesi ise Abbâsî halîfeleri sülâlesindendir. Ömrünün kırk yılından fazlası seferlerde geçen Osman Paşa, iyi bir kumandan, eşi az bulunan bir idâreciydi. Habeşistan’da Osmanlı idâresini devâm ettirmesi ve İranlılarla yıllarca […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 30, 2013

“…Her kim de Allâh’ın şeâirine (muhterem kıldığı alâmetlere; mukaddesâta) ta’zîm (hürmet) ederse, şüphesiz o (ta’zîmler) kalplerin takvâsındandır.” (Hacc Sûresi, âyet 32)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 30, 2013

“Kim küçük çocuğunu ‘Lâ ilâhe illallâh’ deyinceye kadar terbiye ederse Allâhü Teâlâ onu hesaba çekmez.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sağîr)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 30, 2013

Avam (cahil halk) yalanla avutanı hakikat ile korkutana tercih eder. (Cenap Şahabettin)

No Comments »

YEZÎD BİN ABDULLAH

Ekim 30, 2013

Hadîs âlimi. Yezîd bin Abdullah bin eş-Şüheyr el-Âmirî Tabiînin büyüklerindendir. Künyesi Ebu’l A’lâ el-Basrîdir. 111 (m. 729)’de vefât etti. 106 veya 108’de vefât ettiği de rivâyet edilmiştir. Küçük kardeşi Hasen’den 10 yaş büyük, ağabeyi Mutrıf’dan 10 yaş küçük idi. Çok ibâdet etmekle ve kısa, fakat te’sîrli söz söylemekle tanınmıştır. Babası Eshâb-ı kirâmdandır. Yezîd bin Abdullah […]

No Comments »

KABİR AZABI VE İDRARDAN SAKINMAK

Ekim 30, 2013

Resûlullah (s.a.v.) buyurdular: “İdrar (sıçramasın)dan kaçınınız. Zira kabir azabının çoğu ondandır.” Ebû Hüreyre (r.a) şöyle anlattı: Bir vakit Resûl-i Ekrem (s.a.v.) ile beraber yürüyorduk. İki kabrin yanından geçerken Resûlullah (s.a.v.) durdu, biz de durduk. Sonra Resûlullah’ın (s.a.v) rengi değişmeye, hatta elbisesinin kolu titremeye başladı. “Yâ Resûlallah neyiniz var?” diye sordum. “Benim duyduğumu siz duymuyor musunuz?” […]

No Comments »

Tarihte Bugün 30 Ekim

Ekim 30, 2013

1757 – Osmanlı padişahı III. Mustafa’nın tahta çıkışı. 1873 – Teodor Kasap tarafından çıkarılan mizah gazetesi Hayal yayınlanmaya başlandı. 1905 – Aspirin ilk kez satışa sunuldu. 1918 – Çekoslovakya’da cumhuriyet ilan edildi. 1918 – I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu ile galip devletler arasında Mondros Mütarekesi imzalandı. 1919 – Sedat Simavi tarafından çıkarılan siyasi […]

No Comments »

ALIŞVERİŞTE DOĞRULUK

Ekim 30, 2013

Abdullah bin Ebî Evfâ radıyallahu anh anlatıyor: Adamın biri pazarda bir malı satışa çıkarmış ve müslümanlardan birini bu malı almaya teşvik etmek için de, verilen fiyattan fazlasına bu malı satın aldığına dair yeminde bulunmuştu. Bu hadise üzerine «Onlar ki Allah’ın ahdini ve kendi yeminlerini bir kaç paraya satarlar, işte onların âhirette hiç bir nasibi yoktur…» […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ekim 30, 2013

Beyhan: Padişahların beyi, hükümdarların üstünü Gizmen: Sır saklayan

No Comments »

HZ. HÂRUN ALEYHİSSELÂM

Ekim 30, 2013

Hz. Harun, Hz. Musa aleyhisselâmın ana-baba bir büyük kardeşi, vezîri ve peygamberlik işlerinde ortağı idi. Pek güzel ve beyaz yüzlü, fasih, halîm bir zât idi. Hz. Musa Tûr’a gittiği zaman Benî İsrail’den buzağıya tapanlara “Sizin Rabbiniz, Rahman ve Rahîm olan Allâhü Teâlâ’dan başka değildir. Bana tâbi olunuz, benim emrime itaat ediniz! Sâmirî gibi bir münafığın […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 29, 2013

“Ey âdemoğulları! Şeytana kulluk etmeyin, o size açık bir düşmandır diye size emretmedim mi?” (Yâsîn Sûresi, âyet 60)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 29, 2013

Peygamberler kabirlerinde diridirler namaz kılarlar. (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ebî Ya’lâ)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 29, 2013

İnsanların neye nasıl sevindikleri, kalitelerini gösteren bir ölçüdür. (Mevlâna)

No Comments »

LÂHIK BİN HUMEYD

Ekim 29, 2013

Tabiînin büyüklerinden, fıkıh âlimi ve muhaddis. İsmi Lâhık bin Humeyd bin Saîd bin Hâlid bin Kesir bin Hubeyş İbni Abdullah bin Sudûs es-Sudûsî el-Basrî’dir. Basra’da doğmuş ve büyümüştür. Uzun müddet sonra Horasan’a yerleşmiş ve orada 100 (m. 718) yılında vefât etmiştir. 101 veya 106’da vefât ettiği de rivâyet edilmiştir. Lâhık bin Humeyd; Ebî Mûse’l-Eş’arî, Hazreti […]

No Comments »

HAYAT DÜSTÛRLARI

Ekim 29, 2013

Resûlullâh aleyhisselâm, Hz. Muâz’ı (r.a.) Yemen’e gönderdiğinde: “Yâ Resûlallâh, bana bir şeyi tavsiye ediniz ki onunla yaşayayım” dedi. “Allâh’a hiçbir şeyi ortak koşma” buyurdular. “Artırınız” dedi, “Güzel ahlâk (sâhibi olman)ı tavsiye ederim” buyurdular. “Artırınız” dedi, “On günah işlediğinde onlara keffaret olacak; affettirici bir hasene; iyilik işlersin” buyurdular. O sırada Ensâr’dan bir zât: “Lâ ilâhe illallâh” […]

No Comments »

Tarihte Bugün 29 Ekim

Ekim 29, 2013

Türkiye Cumhuriyet Bayramı 1787 – Mozart’ın Don Giovanni operası ilk kez olarak Prag’da sahnelendi. 1859 – İspanya Fas’a savaş ilan etti. 1863 – Cenevre’de toplanan 16 ülke, Uluslararası Kızılhaç’ın kurulmasına karar verdi. 1901 – Amerika Birleşik Devletleri başkanı William McKinley’in suikastçısı Leon Czolgosz elektrikli sandalyede idam edildi. 1913 – Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti yıkıldı. 1914 […]

No Comments »

YAHUDİLERİN YALANI VE İTİRAF!

Ekim 29, 2013

Ebû Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor: Hayber fethedildiği zaman Allah’ın Resulüne zehirli bir koyun getirmişlerdi. Peygamber aleyhisselâm: — Orada bulunan yahudileri toplayıp bana getirin, diye emretti. Toplayıp getirdiklerinde Peygamber aleyhisselâm onlara: — Size bir şey soracağım; doğru cevap verecek misiniz? dedi. Yahudiler: — Evet, doğru söyleyeceğiz, ey Ebu’l Kasım, dediler. Peygamber aleyhisselâm: . — Babanız […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ekim 29, 2013

Sinan : Mızrak, süngü Şükran : Teşekkür etme, iyilik bilme, minnettarlık

No Comments »

YÛŞA TEPESİ; CEBEL-İ YÛŞA

Ekim 29, 2013

Yûşa tepesi Beykoz’un kuzeyinde 195 metre rakımlı bir tepe olup üzerinde bir câmi ile Hazret-i Yûşa aleyhisselâmın kabr-i şerîfleri vardır. Tepenin zirvesinden Karadeniz ile boğaz tamamen latîf bir manzara halinde görülmektedir. Dağın kuzey eteğinde Âb-ı Hayât nâmında bir menba vardır. Kuzeybatı eteğinde ve deniz sâhilinde Macar tabyası, güneyinde Anadolukavağı bulunmaktadır. Yürüyerek bir saatte çıkılabilir. Buradaki […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 28, 2013

“…Eğer ona (Peygambere) itâat ederseniz hidâyete erersiniz. Resûlün üzerindeki ise ancak açık bir tebliğdir.” (Nûr Sûresi, âyet 54)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 28, 2013

“Muhakkak kıyâmet günü kulun amel defteri açılmış olarak verilir de: ‘Yâ Rabbi, şu gün şöyle şöyle hayır yapmamış mıydım.’ der. ‘Onlar insanları gıybet ettiğin için defterinden silindi,’ denilir.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 28, 2013

Bilgi kuvvettir. Hayatta en hakiki mürşid ilimdir. (Atatürk)

No Comments »

NAFÎ’ MEVLÂ İBN-İ ÖMER

Ekim 28, 2013

Medine-i münevverede Tabiîn devrinin meşhûr âlimlerinden. Künyesi, Ebû Abdullah’dır. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. 117 (m. 735) senesinde vefât etti. Aslen Deylem’lidir. Abdullah İbn-i Ömer’in ( radıyallahü anh ) âzâdlısıdır. Otuz yıl ona hizmet etmiştir. İbn-i Ömer onu, katıldığı muharebelerden birisinde esîr etmiştir. Medîne-i münevverede yetişip, büyümüştür. Fıkıh ve hadîs ilimlerinde söz sahibi idi. Çok […]

No Comments »

GIYBET HARAMDIR

Ekim 28, 2013

Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Kim bir kardeşi gıyabında gıybet edilince müdafaa ederse Allâhü Teâlâ’nın onu cehennem ateşinden koruması hak olur.” buyurdular. Gıybet bir kimseyi yanında bulunmadığı bir vakitte hoşuna gitmeyecek şey ile anmaktır. Eğer kötülediği şey o kimsede varsa gıybet olur. Yoksa iftirâ olur ki bu daha büyük günahdır. Diri yahut ölü, Müslüman veya gayr-i Müslimi […]

No Comments »

Tarihte Bugün 28 Ekim

Ekim 28, 2013

1516 – Sadrazam Sinan Paşa yönetimindeki Osmanlı ordusu, Memlukları Gazze yakınlarında yendi. 1538 – Yeni Dünya’nın ilk üniversitesi olan Universidad Santo Tomás de Aquino kuruldu. 1636 – İlk Amerikan üniversitesi Harvard kuruldu. 1848 – İspanya’da ilk demiryolu, Barcelona-Mataró arasında hizmete girdi. 1886 – Özgürlük Heykeli, Fransızların hediyesi olarak New York’a dikildi. 1893 – Çaykovski’nin 6 […]

No Comments »

NİYET – İHLAS VE MEZİYETLERİ

Ekim 28, 2013

İbni Ömer radıyallahü anh’ten rivayet edilir: Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu: Üç kişi yolda giderken yağmura tutulup, dağın bir mağarasına sığındılar. Arkasından da sığındıkları mağaranın önüne dağın üzerinden bir kaya düşüverdi ve mağarayı kapattı. Bunun üzerine biribiriyle şöyle konuştular: Allah için işlediğiniz bir iş varsa, hatırlayın ve onu vesile ederek Allah’a dua edin, belki sizi bu […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ekim 28, 2013

Emîr : Bir kavmin, şehrin başı, reîsi Sibel: Buğday başağı, havadaki yağmur damlası

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 27, 2013

“…Eğer sizin üzerinizde Allâh’ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, muhakkak hüsrâna düşenlerden olurdunuz.” (Bakara Sûresi, âyet 64)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 27, 2013

“Din kardeşinin başına gelen belâya sevinme! Zira Allâhü Teâlâ ona afiyet verir de seni belâya uğratır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 27, 2013

Edep, edepsizin edepsizliğine sabır ve katlanmadır. (Mevlâna)

No Comments »

SÜFYÂN-I SEVRÎ

Ekim 27, 2013

İslâm âlimlerinin büyüklerinden. Süfyân bin Sa’îd bin Mesrûk el-Kûfî’nin künyesi, Ebû Muhammed veya Ebû Abdullah’tır. 95 (m. 715) senesinde Kûfe’de doğdu. 161 (m. 778)’de Basra’da vefât etti. Tebe-i tabiînin büyüklerindendir. İlmini, zamanındaki büyük âlimlerden öğrendi. Hadîs ve fıkıh ilminde yüksek derecede olup müctehid idi. Mezhebi zamanla unutuldu. Cüneyd-i Bağdadî, Hamdûn Kassar bunun mezhebinde idiler. Hadîs, […]

No Comments »

VASİYYET

Ekim 27, 2013

Sünnetlerden biri de, ölüm zamanında güzel vasiyette bulunmaktır. Ölüm döşeğinde iki gece hasta yatınca, vasiyetnamesini yazıp, yanında bulundurur. Sünnet olan, malının üçte birini vasiyet etmektir. Resûlullah (s.a.v.) böyle emretmiştir. Hasımlarının razı edilmesini, borçlarının, namaz ve oruç fidyelerinin ödenmesini vasiyet eder. Ölüler birbirlerini ziyaret edip konuşurlar. Vasiyet etmeden ölene, kıyâmete kadar kabirde konuşma izni verilmez. Vasiyetname […]

No Comments »

Tarihte Bugün 27 Ekim

Ekim 27, 2013

1492 – Kristof Kolomb Küba’yı keşfetti ve İspanya adına el koydu. 1806 – Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız ordusu Berlin’e girdi. 1810 – ABD, eski İspanyol kolonisi olan Batı Florida’yı ilhak etti. 1904 – New York metrosu açıldı. 1913 – Mustafa Kemal, Sofya Ataşemiliterliği’ne atandı. 1922 – İtilaf Devletleri, TBMM hükümeti ve İstanbul hükümeti temsilcilerini 13 […]

No Comments »

KÖTÜLÜKLERİN BAŞI ŞARAP

Ekim 27, 2013

Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor: Şarap içmekten kaçının. Çünkü şarap kötülüklerin anasıdır. Vaktiyle bir adam varmış, kendisine bir fahişe âşık olmuş ve şahidlik için istediğini söylemek üzere cariyesini bu adama göndermiş. Adam da bu cariye ile beraber gelmiş. Cariye, her girdikleri kapıyı kilitlemiş. Bu şekilde adam, kendisini yanında bir oğlan ile bir şişe şarap olan […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ekim 27, 2013

Erkan (a): Esaslar, direkler, reisler Meral (t): Dişi geyik.

No Comments »

KIT’A

Ekim 27, 2013

Aldanma bu dünyaya fani cihandır bu, Kendisi aşikâr, ateşi gizli külhandır bu, Giden geri gelmez iki kapılı handır bu, İnsafı terk eyleme makam-ı imtihandır bu. (Lâ edrî)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 26, 2013

“…Namazı tam rükünleri ile edâ edin. Şüphe yok ki namaz mü’minler üzerine muayyen vakitlerle yazılı bir farzdır.” (Nisâ Sûresi, âyet 103)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 26, 2013

“Aza şükretmeyen, çoğa da şükretmez. İnsanlara teşekkür etmeyen Allâhü Teâlâ’ya da şükretmez. Allâhü Teâlâ’nın ni’metlerini söylemek, şükür; söylememek ise nankörlüktür. Cemaatle beraber olmak rahmet, tefrikaya düşmek azabtır.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed bin Hanbel)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 26, 2013

Kitaptan daha iyi bir arkadaş yoktur. (Katip Çelebi)

No Comments »

YAHYÂ BİN ZEKERİYYA

Ekim 26, 2013

İmâm-ı a’zam hazretlerinin talebelerinin ileri gelenlerinden. Fıkıh ve hadîs âlimi. Yahyâ bin Ebî Zaide ve Yahyâ bin Zekeriyyâ bin Ebî Zaide diye de anılan Yahyâ bin Zekeriyyâ, ( radıyallahü anh ), aslen Kûfelidir. Babası, devrinin büyük âlimlerinden Zekeriyyâ bin Ebî Zâide’dir. Muhammed bin Mübeşşir el-Hemedânî’nin azâdlı kölesidir. Doğum târihi bilinmemekle beraber ba’zı kaynaklarda altmış üç […]

No Comments »

GÜZEL AHLÂKTAN ŞÜKÜR

Ekim 26, 2013

Şükür üç kısımdır: 1- Nimetleri verenin Allâhü Teâlâ olduğuna inanmak. 2- Nimeti veren  Allâhü Teâlâ’ya, diliyle hamd ve senâ etmek. 3- Güzel ameller işleyerek, bu nimetleri veren Cenâb-ı Allâh’ın emirlerine uymak. Birinci kısım: Nimet veren Allâhü Teâlâ’yı, kalbiyle tasdik ederek, verdiği nimetlerin şükrünü edâ etmekten âciz olduğunu itiraf ve kavuştuğu nimet az bile olsa onu çok kabul edip […]

No Comments »

Tarihte Bugün 26 Ekim

Ekim 26, 2013

1461 – Trabzon Rum İmparatorluğu, Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı güçlerine teslim oldu. 1730 – Osmanlı’da ayaklanma başlatan Patrona Halil ve arkadaşları idam edildi. 1863 – Uluslararası Kızıl Haç organizasyonu Cenova’da kuruldu. 1905 – Norveç, İsveç’ten bağımsızlığını ilan etti. 1912 – Yunanistan Selanik’i işgal etti. 1918 – Atatürk, Halep’in kuzeyindeki işgalcilerin taarruzunu durdurdu. 1922 – […]

No Comments »

KIYAMETTE İLK SORGU ÜÇ KİŞİYE

Ekim 26, 2013

Ebû Hüreyre radıyallahü anh’den anlatılır: Resûlüllah aleyhisselâm şöyle buyurdu: Kıyamet gününde üç kişi ilk olarak sorguya çekilir: Birincisi, cihad esnasında ölen kimsedir ki, Allah’ın huzuruna getirilir ve Allah, kendisine verilmiş olan nimetleri önüne serer. O da, bunlara nail olduğunu itiraf eder. Bunun üzerine Allah kendisine: Bu mazhar olduğun nimetler içerisinde ne yaptın? diye sorar. O […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ekim 26, 2013

Tevfik (a): Uygun getirme, Allahın yardımına kavuşma. Sabahat (a): Latif, yüzü güzel, cemal sahibi.

No Comments »

BİRLİKTE MUTLU YAŞAMAK MÜMKÜN

Ekim 25, 2013

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْ مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ اُولٰئِكَ سَيَرْحُمُهُمُ اللهُ اِنَّاللهَ عَزِيزٌحَكِيمٌ وَقَالَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلاَ م :اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَيَظْلِمُهُ وَلاَيُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فَى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِى حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 25, 2013

“(Mü’minler) yanları yataklarından uzaklaşır (gece kalkar ve nafile namaz kılarlar) korku ve ümid içinde Rab’lerine duâ ederler ve (onlar) kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar.” (Secde Sûresi, âyet 16)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 25, 2013

“Zemzem ne niyetle içilirse onun içindir. Şifa bulmak için içersen Allâhü Teâlâ sana şifa verir, bir şeyden Allâh’a sığınmak için içersen Allâhü Teâlâ seni korur, susuzluğunu gidermek için içersen susuzluğunu giderir.” (Hadîs-i Şerîf, Hâkim, el-Müstedrek)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 25, 2013

Gam ve keder, olmayacak isteklerden doğar. Bu kimseleri de şeytan avlamak ister. (Mevlâna)

No Comments »

MÛSÂ KÂZIM

Ekim 25, 2013

Eshâb-ı kiramın sohbetinde bulunmakla şereflenen Tabiîn devrinin yüksek âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. Oniki imâmın yedincisidir. Ca’fer-i Sâdık’in oğlu, İmâm-ı Ali Rızâ’nın babasıdır. Resûlullah efendimizin torunu olup, hazret-i Ali ile hazret-i Fâtıma’nın evlâtlarındandır. Hazret-i Hüseyin’in çocuklarından olduğu için “seyyid”dir. Asıl adı, Mûsâ bin Ca’fer-i Sâdık bin Muhammed Bâkır bin Ali Zeynel’âbidîn bin Hüseyin bin Ali bin […]

No Comments »

ZEMZEM SUYU HER DERDE DEVADIR

Ekim 25, 2013

Zemzem kuyusu Makam-ı İbrahim’in güney tarafındadır. Cebrâil (a.s.)’ın Hz. İsmail ve validesi Hz. Hacer için  açtığı sudur. O tarihten itibaren Mekke mamur olmağa başladı. Cürhüm kabilesi oraya yerleşti. Cürhümlüler Kâbe-i Muazzama’ya ve Harem-i Şerîfe saygıda kusur edinceye kadar Mekke sakinleri onun suyundan istifade etmeye devam etti. Sonra onun yeri kayboldu ve bilinmez hâle geldi. Hz. […]

No Comments »

Tarihte Bugün 25 Ekim

Ekim 25, 2013

1147 – Selçuklu ordusu, III. Conrad komutasındaki II. Haçlı ordusunu Eskişehir yakınlarında bozguna uğrattı. 1760 – III. George Büyük Britanya kralı oldu. 1854 – Kırım Savaşı sırasında Ruslar ile Kırım’ın Akyar kentini kuşatan Türk-İngiliz-Fransız ittifak kuvvetleri arasında Balaklava Savaşı yapıldı. (İngiliz şair Alfred Tennyson’un “Hafif Süvari Alayının Hücumu” şiirine ilham veren savaş) 1875 – Peter […]

No Comments »

CEHENNEMDE KADINLAR

Ekim 25, 2013

İbni Abbas radıyallahü anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm zamanında güneş tutulmuştu. Allah’ın Resulü namaz kılıp uzun uzun kıyamda kaldı. Bundan sonra Peygamberimiz şöyle buyurdu: — Muhakkak güneş ile ay Allah’ın âyetlerinden birer âyettir. Hiç bir kimsenin ölümü ve yaşaması için tutulmazlar; şu halde tutulduklarını görünce Allah’ı zikrediniz. İnsanlar dediler ki: — Ey Allah’ın Resulü, durduğun yerde […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ekim 25, 2013

Talat (a): Yüz, surat, çehre, dindar. Özlem: Hasret. Yeniden görme arzusu.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 24, 2013

“Peygamberin vazifesi ancak tebliğ etmekten ibarettir…” (Mâide Sûresi, âyet 99)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 24, 2013

“Vefat eden bir müslümanın cenaze namazını, Allâh’a hiçbir şeyi şirk koşmayan kırk kişi kılarsa, Allâhü Teâlâ onların bu kişi hakkındaki duâlarını kabul eder.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 24, 2013

Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım, başım göğe değerdi. (Ebu Hanife)

No Comments »

EBÛ MUÂVİYE ŞEYBAN BİN ABDURRAHMÂN

Ekim 24, 2013

Tebe-i tabiînin meşhûrlarından. Hadîs, nahiv ve kırâat âlimi. Nahiv ilminde Kûfe dil mektebinin ilk temsilcilerindendir. Künyesi, Ebû Muâviye olan Şeybân bin Abdurrahmân ( radıyallahü anh ), Ezdoğullarının Nahv koluna mensûb olduğu için en-Nahvî, Basra’da doğduğu için el-Basrî, Arab edebiyatı dersi verdiği için el-Müeddib, Temim kabilesi azatlılarından olduğu için de et-Temimî nisbet edildi. Daha çok Ebû […]

No Comments »

SULTAN ABDÜLMECİD HAN’IN CENAZE MERASİMİ

Ekim 24, 2013

Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın babası olan Sultan Abdülmecid Han, 26 Haziran 1861 tarihinde 39 yaşında vefat etmişti. Ahmed Cevdet Paşa, Abdülmecid Han’ın cenaze merasimi hakkında şu bilgileri vermektedir: “Hâkan-ı merhumun cenazesi saray avlusuna çıkarıldı. Musalla taşı üzerine konuldu. Hazır olanlar derin bir hüzün ve elem ile doldu. ‘Er kişi niyetine’ sözü her cenazede örf ve âdet […]

No Comments »

Tarihte Bugün 24 Ekim

Ekim 24, 2013

1260 – Memlük Sultanı Seyfeddin Kutuz, siyasi rakibi Baybars tarafından katledildi. 1857 – İlk futbol kulübü, İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde kuruldu. 1882 – Alman biliminsanı Robert Koch, verem mikrobunu keşfetti. 1904 – New York metrosu açıldı. 1911 – Orville Wright, Kuzey Carolina’da hava aracı ile 9 dakika 45 saniye havada kalarak yeni bir Dünya rekoru kırdı. […]

No Comments »

ISLAMIN BEREKETİ

Ekim 24, 2013

Ebû Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: Bir kâfir kimse, Peygamber aleyhisselâma misafir olarak gelmişti. Allah’ın Resulü kendisine koyundan sağılmış bir kâse süt getirmelerini söyledi. Adam sütü sonuna kadar içti. Sonra bir bardak daha getirmelerini emretti. Onu da içti. Bir kâse daha getirmelerini söyledi. Onu da içti. Bu şekilde yedi defa birer sağımlık koyun sütü içinceye kadar […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ekim 24, 2013

Şahin (f): Kısa ve kanca gagalı kuş Nilgün (f): Mavi renkte. Çivit renkli.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 23, 2013

“Onlara (Firavun ve kavmine), âyetlerimiz hakikati gözlerine sokarcasına geldiği vakit onlar ‘Bu apaçık bir sihir.’ dediler.” (Neml sûresi, âyet 13)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 23, 2013

“Kim akşam namazından sonra aralarında konuşmadan altı rek’at namaz (evvâbin) kılarsa bu, on iki senelik ibadete denk olur.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 23, 2013

Zihin arı, kitap çiçek, dış dünya kovandır. Sıra bal yapmaya geliyor. (Cemil Meriç)

No Comments »

NAFİ’ BİN ABDURRAHMÂN BİN EBÛ NAÎM

Ekim 23, 2013

Yedi kırâat imamından birincisi ve Medine’nin imâmı. Tebe-i tâbiîndendir. Künyeleri; Ebû Rûveym, Ebû Naîm, Ebû Abdullah Ebü’l-Hasan, Ebû Abdurrahmân el-Leysî’dir. İmâm-ı Nâfi’, Hazreti Hamza’nın yemînlisi olan Cavne bin Şuub-i Leysi’nin azatlı kölesiydi. Aslen İsfehânlıdır. Takriben 70 (m. 689)’da doğdu. 169 (m. 785) târihinde Medine’de vefât etti. İmâm-ı Nâfi’ ( radıyallahü anh ), Medîneli Tabiînden yetmiş […]

No Comments »

GÜNAHLARI AFFETTİREN BAZI ŞEYLER

Ekim 23, 2013

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: • “Her kim bir çocuğuna yüzünden Kur’ân okumasını öğretirse Allâh onun geçmiş ve gelecek olan(günahları)nı mağfiret eder. • “Her kim çocuğuna ezberden Kur’ân okumağı öğretirse Allâhü Teâlâ kıyâmet gününde yüzü ayın on dördü gibi (parlak) olarak diriltir; çocuğuna ‘oku’, denilir. Her bir âyeti okudukça Allâh babasının bir derecesini yükseltir. Kurân-ı Kerîm’den […]

No Comments »

Tarihte Bugün 23 Ekim

Ekim 23, 2013

1840 – Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü kuruldu. 1853 – Kırım Savaşı başladı. 1911 – Trablusgarp Savaşı’nda İtalyan yüzbaşı Carlo Piazza, Bingazi’deki Osmanlı siperleri üstünde tarihin ilk askeri keşif uçuşunu gerçekleştirdi. Piazza daha sonra ilk askeri amaçlı hava fotoğrafını da çekti. 1912 – Birinci Balkan Savaşı’nda Osmanlı ve Sırp orduları arasındaki Kumanova Muharebesi […]

No Comments »

KADINLARA NASİHAT

Ekim 23, 2013

Câbir radıyallahu anh’ten şöyle anlatılır: Peygamber aleyhisselâm ile Bayram namazında bulundum da, ezan ve kamet okunmadan, hutbeden önce namaza başladı. Sonra Bilâl radıyallahu anh’e dayanarak hutbe okumak için kalktı. Ve takvayı emrederek Allah’a taat ve ibadete teşvik etti ve insanlara vaz-u nasihatte bulunduktan sonra, Mescidin gerisinde bulunan kadınlara geldi ve onlara da vaz-u nasihat ederek: […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ekim 23, 2013

Gürkan: Delikanlı. Ravza (a): Bahçe, yeşilliği bol olan, çiçekli bahçe.

No Comments »

KIRK, ELLİ, ALTMIŞ, YETMİŞ… YAŞIN İKRAMLARI

Ekim 23, 2013

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Bir kimse Müslüman olarak kırk yaşına vardığında Allâh ondan üç türlü belâyı kaldırır: delilik, cüzzâm ve baras (alaca). Bir kul Müslüman olarak elli yaşına erdiğinde günahlarını hafifletir. Bir kul Müslüman olarak altmış yaşına geldiğinde Allâh ona inâbeyi (gafletten zikre dönmeyi) ihsân eder. Bir kul Müslüman olarak yetmiş yaşına erdiğinde semâda meleklerine […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 22, 2013

“O (Resûlullâh) hevâsından konuşmaz. (Her ne konuşmuş ise) o kendisine vahyolunan bir vahiydir.” (Necm Sûresi, âyet 3, 4)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 22, 2013

Cennetin tam ortasını isteyen kimse (ehl-i sünnet ve) cemâatten ayrılmasın. (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 22, 2013

Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan alabileceği kadar su alır, gerisi kalır. (Mevlâna)

No Comments »

EL-MUÂFİ BİN İMRÂN

Ekim 22, 2013

Büyük bir hadîs âlimi. Künyesi, Ebû Mes’ûd’dur. Doğum târihi bilinmemektedir. 185 (m. 701) târihinde vefât etti. Hadîs öğrenmek için uzak memleketlere yolculuk yaptı. Âlimlerin yanından ayrılmadı. Süfyân-ı Sevrî’nin yanında kaldı. Ondan ilim aldı. Onun terbiyesinde yetişti. Sünnetler, zühd, edeb ve fitneler mevzûunda eserler yazdı. Bunların çoğunu, Süfyân hazretlerinden öğrendiği bilgiler teşkil eder. Süfyân-ı Sevrî, İbn-i […]

No Comments »

İMANIN ŞUBELERİNDEN: İLİM ÖĞRENMEK VE ÖĞRETMEK

Ekim 22, 2013

Akâid, fıkıh, hadîs gibi dîn ilimlerini öğrenmek ve onu öğretmeye çalışmak ve Kur’ân-ı Kerîm’e ta’zîm ve onun tecvîdi ile öğrenilip öğretilmesi, hükümlerine riâyet etmek, Kur’ân ehlini sevmek imanın şubelerindendir. Kur’ân-ı Kerîm’de -meâlen-: “(Allah) sizden iman edenleri ve ilim verilenleri derecelerle yükseltir.” (Mücâdele sûresi, âyet 11)” buyuruldu. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: • “Sizin en hayırlınız Kur’ân’ı öğrenen […]

No Comments »

Tarihte Bugün 22 Ekim

Ekim 22, 2013

1600 – Osmanlı ordusu, Macaristan’ın Kanije Kalesi’ni fethetti. 1784 – Rusya, Alaska’nın Kodiak Adası’nda bir koloni kurdu. 1836 – Sam Houston törenlerle Texas Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı oldu. 1919 – Amasya’da, Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul Hükümeti’nin Bahriye Nazırı Salih Hulusi Kezrak arasında Amasya Protokolü imzalandı 1931 – Amerikalı mafya lideri Al Capone vergi kaçakçılığı gerekçesiyle […]

No Comments »

DUALARIN KABUL ZAMANI

Ekim 22, 2013

Ebû Hüreyre radıyaîlahü anh’den anlatılır: Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurmuşlardır: «Güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Çünkü Adem aleyhisselâm o günde yaratıldı, o günde Cennete konuldu, o günde Cennetten yer yüzüne indirildi. O günde bir saat vardır ki; Allah’tan bir şey isteyerek, kıldığı namazı o saate isabet ettiren her müslim kuluna Allah istediğini verir.» Ebû […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ekim 22, 2013

Yahya (a): Canlı, hayat süren. Semâ (a): Gök, gökyüzü.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 21, 2013

“O (Allah) ki ölümü ve hayatı, hanginizin amelce daha güzel olduğunu imtihan için yarattı. O Azîz ve Gafûr’dur.” (Mülk Sûresi, âyet 2)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 21, 2013

“Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü kabirler size âhireti hatırlatır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 21, 2013

Acizliğini bilmeyen adam gerçekten kuvvetli değildir. (Cenap Şahabettin)

No Comments »

MÂLİK BİN DÎNÂR

Ekim 21, 2013

Meşhûr âlim ve velîlerden. Künyesi Ebû Yahyâ’dır. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. 131 (m. 748) senesinde Basra’da vefât etti. Babası bir rivâyete göre Sicistân diğer bir rivâyete göre Kabil esîrlerindendi. Mâlik bin Dînâr ( radıyallahü anh ) Enes bin Mâlik, Ahnef, Hasen-i Basrî, İbn’i Sîrîn, İkrime ve daha birçoklarından hadîs rivâyet etmiştir. Kardeşi Osman Haris […]

No Comments »

HACCIN FAZÎLETİ

Ekim 21, 2013

“Hangi amel daha fazîletlidir.” diye sorulduğunda Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.): “Allâh’a ve Resûlüne îmân” buyurdu. “Sonra hangisidir?” denince “Allâh yolunda cihâddır.” “Sonra hangisi” diye sorulunca “Mebrûr hacdır” buyurdular. “Mebrûr”, hiç günah karışmıyan demektir. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.): “Mebrûr haccın mükâfâtı ancak cennettir.” buyurdular. Hz. Ömer (r.a.): “Haccın mebrûr olması ne iledir” diye sorunca; “Yemek yedirmek ve selâmı […]

No Comments »

Tarihte Bugün 21 Ekim

Ekim 21, 2013

1520 – Ferdinand Magellan, Güney Amerika’nın güneyinde, kendi ismiyle anılan boğazı keşfetti. 1805 – Amiral Nelson komutasındaki İngiliz filosu, İspanya’nın güneybatısında Trafalgar’da Napolyon’un Birleşik Fransız-İspanyol Donanmasını yendi. Amiral Nelson da savaşta öldü. 1854 – Kırım Savaşı’nın başlaması üzerine modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale, 38 başka hemşireyle birlikte Üsküdar’daki Selimiye Kışlası’na gönderildi. 1860 – İlk özel […]

No Comments »

BİR NEBÎ VE BİR KARINCA

Ekim 21, 2013

Ebû Hureyre radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselâmın şöyle anlattığını bildiriyor: Peygamberlerden birini bir karınca ısırmıştı. O da bütün karınca yuvasının yakılmasını emretmişti. Bunun üzerine Allahü Teâlâ o Peygambere şöyle vahyetti: — Bir tek karınca seni ısırdığı için, ümmetlerden Allah’ı teşbih eden bir ümmetin hepsini mi helak ettin? (Buharı, Müslim, Ebû Davud, Neseî)

No Comments »

Günün İsimleri

Ekim 21, 2013

Ubeydullah (a): Kulcağız, kölecik. Sümeyye (a): Ammar b.Yaser’in annesi. İlk islâm şehidi.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 20, 2013

“…Bir de peygamber size her ne (emir) verirse tutun, nehyettiğinden, yasakladığından da sakının…” (Haşr Sûresi, âyet 7)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 20, 2013

“Muhammed’in nefsi kudret elinde olan Allâh’a yemin ederim ki eğer bu ümmetten bir Yahudi veya Hıristiyan beni işitir de sonra benimle gönderilen (Kitaba, dîn)e iman etmeden ölürse mutlaka cehennemliklerden olur.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 20, 2013

Ölüler dini değil sen de bilirsin ki bu din. Diri doğmuş, duracak dip diri durdukça zemin. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

HİŞÂM BİN EBÎ ABDULLAH

Ekim 20, 2013

Meşhûr hadîs âlimlerinden. İsmi, Hişâm bin Ebî Abdullah Düstivâî’dir. Künyesi, Ebû Bekir el-Basrî’dir. Kütüb-i sitte râvîlerinden olup, hadîs ilminde hafız derecesindeydi. Yüzbin hadîs-i şerîfi senetleriyle ezbere bilirdi. 153 veya 154 (m. 770) senesinde vefât etti. Hadîs-i şerîf rivâyet ettiği hadîs âlimleri, Katâde bin Diâme, Hammâd bin Ebî Süleymân, Yahyâ bin Ebî Kesir, Şuayb bin Habbâb, […]

No Comments »

HAYVANLARA İYİ DAVRANMAK

Ekim 20, 2013

İslâm dîninde bütün mahlûkata şefkatle davranılması bir vazifedir. Bilhassa hayvanlara zulmedilmeyip iyi bakılması lâzımdır. Hayvanları pek ziyade yormamalı, dövmemelidir. Hayvanlara zulmün cezası ağırdır. Çünkü hayvanların Hak Teâlâ’dân başka yardımcısı yoktur. Hadîs-i şerîfte “Allâhü Teâlâ’dan başka yardımcısı bulunmayanlara zulmedenler hakkında Hak Teâlâ’nın gazabı pek şiddetli olacaktır.” buyurulmuştur. Hayvanların hakları vardır. Ehlî (evcil) hayvanların yiyeceklerini içeceklerini vaktinde […]

No Comments »

Tarihte Bugün 20 Ekim

Ekim 20, 2013

1827 – Navarin Baskını. İngiliz, Fransız, Rus birleşik filosu, Yunanistan açıklarında Navarin’de Osmanlı donanmasını tahrip etti. 1905 – Galatasaray Spor Kulübü kuruldu. 1921 – Fransızlar’ın Anadolu’dan çekilmesi. TBMM ile Fransa hükümeti arasında Ankara Anlaşması imzalandı. Fransa adına Franklin Bouillon’un sürdürdüğü görüşmeler sonrasında, Fransa işgal ettiği Anadolu topraklarından çekildi. 1927 – Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı […]

No Comments »

NAMAZDAN SONRA ZİKRİN FAZÎLETİ

Ekim 20, 2013

Ebû Hüreyre radıyallahü anh’ten rivayet edilerek anlatılıyor: Muhacirlerin fakirleri Resulüllah aleyhisselâma gelip dediler ki: «Servet sahibi Müslümanlar derece ve nimetler bakımından bizi geçtiler…» Resulüllah aleyhisselâm da «ne hususta» diye buyurunca; muhacir fakirler: «Biz namaz kılıyoruz, onlar da kılıyorlar; biz oruç tutuyoruz, onlar da tutuyorlar; fakat onlar sadaka verdikleri halde biz veremiyoruz; onlar köle azad ediyorlar, […]

No Comments »

Links

Calendar