Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Eylül, 2013

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 30, 2013

“Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır…” (Bakara, 2/257)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 30, 2013

“Kim, Allah için hacceder ve hacda faydasız söz konuşmaz ve günah işlemezse, anasından doğduğu gündeki gibi -günahsız olarak- geri döner.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî ve Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 30, 2013

Tatlı meyve yapraklar, dallar arasında gizlidir. Ebedi hayat da ölümün ardında. (Mevlâna)

No Comments »

ABDULLAH BİN UBEYDULLAH BİN EBÎ MULEYKE

Eylül 30, 2013

Tabiînin büyüklerinden. Doğum târihi bilinmemektedir. Künyesi Ebû Muhammed et-Teymî, el-Kureşî, el-Mekkî’dir. Mekke-i Mükerreme’de yaşamış olup, yine orada 117 (m. 735) yılında vefât etmiştir. Fıkıh, tefsîr, hadîs ve kırâat ilimlerinde büyük âlim olup, zamanının meşhûrlarındandır. Mekke’de halifeliğini ilân eden Abdullah bin Zübeyr’in kadılığını yapmıştır. Harem-i şerîfin müezzini idi. İmâm-ı Buhârî’nin rivâyetine göre otuz Sahâbî ile görüşmüş […]

No Comments »

İMANIN ŞUBELERİNDEN: DİLİNE SÂHİP OLMAK

Eylül 30, 2013

Dili gıybet, nemîme, yalan gibi kötü ve faydasız sözlerden korumak imanın bir şubesidir. Kur’ân-ı Kerîm’de -meâlen- “Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardınca gitme, çünkü kulak, göz, gönül, bunların her biri ondan mes’ul bulunuyor.” (İsrâ, 36) buyurulmuşdur. Hadîs-i Şerîflerde buyuruldu: “Âdemoğlunun hatalarının çoğu dilindendir.” “Allâhü Teâlâ konuştuğunda faydalı olan, sustuğunda da selâmet bulan kula rahmet […]

No Comments »

Tarihte Bugün 30 Eylül

Eylül 30, 2013

1207 – Mevlânâ Celaleddin-i Rumi Doğdu. (ö. 1273) 1517 – Oruç Reis, Cezayir zaferini elde etti. 1520 – Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktı. 579 – Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa vefat etti (d. 1505) 1888 – Karındeşen Jack üçüncü kurbanı olan Elizabeth Stride’ı ve dördüncü kurbanı olan Catherine Eddowes’u öldürerek aynı gün iki kişiyi öldürmüş oldu. […]

No Comments »

İki Ekmek Eksik

Eylül 30, 2013

Bir gün iki kişi, Râbia-tül Adeviyye’yi ziyârete geldiler. İkisi de açtı. “Yemeği helâldir” diye içlerinden yemek yemek geçti. O anda kapıya biri gelerek, Allah rızâsı için bir şeyler istedi. Râbia hazretleri evdeki iki ekmeğini buna verdi. Gelen sevinerek gitti. Bir saat kadar sonra bir kişi kucağında bir yığın ekmekle geldi. Râbia hazretleri ekmekleri saydı. On […]

No Comments »

Günün İsimleri

Eylül 30, 2013

Erkek: Yakup  Kız: Yasemin

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 29, 2013

“…Kötülüklerden sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.” (Bakara, 2/183)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 29, 2013

“Benim şu mescidimde (Mescid-i Nebevî) kılınan bir namaz, -Mescid-i Haram hariç- diğer mescidlerde kılınan bin namazdan daha fazîletlidir.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 29, 2013

Takdiri ilahi gereğince kaybettiğin şeyler kesinlikle bil ki senden bir belayı giderir. (Mevlâna)

No Comments »

VEKÎ’ BİN CERRÂH

Eylül 29, 2013

Yüksek din ilimlerinde yetişip, ilme büyük hizmetleri olan İslâm âlimlerinden. İsmi Vekî’, künyesi Ebû Süfyân’dır. Babası Kûfe Beyt-ül-mal nâzırı el-Cerrâh idi. Nesebi Ebû Süfyân Vekî’ bin el-Cerrâh bin Melîh bin Adiyy’l-Fers bin Süfyân bin el-Hâris bin Amr bin Ubeyd bin Ruâs bin Kilâb bin Rebîâ bin Âmir bin Sasâ’dır. Aslen Nişâbûrlu veya Sindli olup, Rûvâr […]

No Comments »

MUHAMMED BİN NADR EL-HÂRİSÎ

Eylül 29, 2013

Tebe-i tabiînden. Zamanında, Kûfe’nin en çok ibâdet edeni diye tanınırdı. Her yerde hakkı konuşarak, emr-i bi’l-ma’rûf ve nehyi ani’l-münkeri (Allahü teâlânın emirlerinin yapılmasını, yasakladıklarından da sakınılmasım) bildirirdi. Künyesi Ebû Abdurrahmân’dır. Doğumu, tahsili ve vefât târihi hakkında bilgi verilmemekle beraber, Kûfe’de yaşadığı ve orada vefât ettiği bilinmektedir. Evzâî’den ( radıyallahü anh ) hadîs-i şerîfler rivâyet etmiş, […]

No Comments »

KURBANIN FAZÎLETİ

Eylül 29, 2013

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: • “Allah katında günlerin en muazzamı Kurban Bayramı günüdür.” • “Kurban kesiniz ve ona iyi muâmele ediniz. Çünkü bir kimse kurbanını alır, onunla kıbleye dönerse, kıyâmet gününde o kurbanın kanı ve tüyü onu koruyan iki kale olur. Muhakkak sûrette kurbanın kanı Hz. Allâh’ın muhâfazasında toprağa düşer. Azıcık bir infâk (Allah rızası […]

No Comments »

KURBAN KESMEYE DÂİR BÂZI MESELELER

Eylül 29, 2013

İki kimseden biri diğerinin kurbanını yanlışlıkla -kendinin zannederek- kestikten sonra etini yemeden sahipleri kurbanlarını bilip alsalar, câiz olur. Etini yedikten sonra bilirlerse helâlleştikleri takdirde yine câiz olur. Helâlleşmezlerse her ikisinin de kurbanları olmadığı için birbirlerinin kurban bedellerini öderler. Kurban günleri geçmemişse kurbanlarını keserler. Geçmişse aldıkları bedelleri sadaka olarak verirler.

No Comments »

Tarihte Bugün 29 Eylül

Eylül 29, 2013

1499 – İnebahtı kalesi fethedildi. 1808 – Sened-i İttifak imzalandı. 1887 – İlk gramofon patenti, Alman kâşif Emil Berliner tarafından alındı. 1911 – Trablusgarp topraklarının İtalya’nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı Devleti’ni karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı. 1923 – Filistin’de İngiliz mandası resmen yürürlüğe girdi. 1929 – Muhsin Ertuğrul’un yönettiği Ankara Postası […]

No Comments »

Hz. ADEM İLE HAVVA

Eylül 29, 2013

Allahü Teâlâ, kendi varlığını bilsin, ibâdette bulunsun ve yer yüzünü de imâr etsin diye insan varlığını yaratmayı mürad ettiği zaman, Meleklerine: — «Ben yer yüzünde muhakkak bir halife yapacağım, bir halife tâyin edeceğim ki kendi irademden kudret ve sıfatımdan ona bazı selâhiyetler vereceğim ki, o bana vekâleten mahlûkatım üzerinde bir takım tasarruflara sahip olacak, benim […]

No Comments »

Günün İsimleri

Eylül 29, 2013

Erkan : Esaslar, direkler, reisler Mehlika: Ay yüzlü güzel

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 28, 2013

“Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.” (Bakara, 2/163)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 28, 2013

“Kim evinden çıkarken ‘Bismillâhi tevekkeltü alellâhi lâ havle velâ kuvvete illâ billâh’ derse ona ‘Bu sana yeter ve sen muhafaza edildin.’ denilir. Şeytan da o kimseden uzaklaşır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 28, 2013

Merhametin yok diyelim nefsine, Merhamet etmez misin evladına. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

KURBAN NİSÂBI ve VÂCİB OLMASININ ŞARTLARI

Eylül 28, 2013

Kurban nisâbı: Aslî ve zarûrî ihtiyaçlarından başka fitre vâcib olacak kadar malı-parası olan, hür ve mukîm (yolcu olmayan) erkek ve kadın Müslümana kurban kesmek vâcibdir. Bu malın -zekât nisâbında olduğu gibi- alışveriş ile artabilecek mal olması ve üzerinden bir sene geçmesi şart değildir. Aslî ve zarûrî ihtiyaçlar şunlardır: Evi, evinin kâfi miktarda eşyası, bineceği (arabası), […]

No Comments »

Tarihte Bugün 28 Eylül

Eylül 28, 2013

1538 – Preveze Deniz Savaşı kazanıldı. 1540 – Prouskke Tarikatı kuruldu. 1730 – Patrona Halil İsyanı başladı. 1864 – Londra’da Uluslararası İşçi Derneği Birinci Enternasyonal kuruldu. 1920 – Musa Kâzım Karabekir|Kâzım Karabekir komutasındaki Türk ordusu, doğuda Ermenileri yendi. 1937 – Benito Mussolini ve Adolf Hitler, Berlin’de düzenlenen kitlesel bir gösteride barışa inandıklarını söylediler. 1950 – […]

No Comments »

HAZRETÎ ZEKERİYYA VE YAHYA

Eylül 28, 2013

Zekeriyya aleyhisselâmın nesebi Hazreti Süleyman’a çıkar. Hazreti Zekeriyya marangoz olup elinin emeğiyle geçinirdi. Aynı zamanda Beyt-i Makdis’de imamlık da yapan Zekeriyya aleyhisselâmın yetmiş yaşına kadar evlâdı olmamıştı. Allahü Teâlâ’ya bu hususta yaptığı niyazı üzerine kendisine Yahya aleyhisselâm evlâd olarak ihsan olunmuştur. Hazreti Zekeriyya bu hususta Allahü Teâlâ’ya gizli ve vicdanî bir sesle nida ederek: — […]

No Comments »

Günün İsimleri

Eylül 28, 2013

Halil : Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş Hatice: Erken doğan kız çocuğu

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 27, 2013

” Görmedikleri hâlde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.” (Mülk, 67/12)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 27, 2013

“Hacer-i esved cennetten inmiştir. O sütten daha da beyaz idi. Fakat insanoğlunun hatâ(günah)ları onu kararttı.” (Hadîs-i Şerif, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 27, 2013

İyi söz kısa ve anlamlı olandır. Yerinde susmak sözün en güzelidir. (Erzurumlu İbrahim Hakkı )

No Comments »

MÜNZİR BİN MÂLİK

Eylül 27, 2013

Tabiînin büyüklerinden. Adı, Münzir bin Mâlik bin Kuta’a, künyesi Ebû Nadra el-Abdî’dir. Basra’da yetişen âlimlerden olduğu için “el-Basrî” de denilmiştir. Eshâb-ı kiram ile görüştü ve ilim aldı. Doğumu hakkında bir bilgi yoktur. 108 veya 109 (m. 727) târihinde, Hazreti Hasan’dan önce vefât etti. Namazını, Hazreti Hasan’ın kıldırmasını vasıyyet etti. Ömrünün sonuna doğru felç olmuştu. Vefât […]

No Comments »

MEDÎNE-İ MÜNEVVERE’DE İLK GÜNLER VE EZAN

Eylül 27, 2013

Ensâr-ı Kiram her gün Resûl-i Ekrem’i ziyaret eder, nöbet ile yemek getirir, hizmette bulunurlardı. O müddet içinde on miskâl altına arsa satın alınarak üzerinde bir mescid-i şerif yapıldı. Bugünkü mâmur Mescid-i Nebevî işte bu mübarek mesciddir. Bunun çevresinde yapılan hücrelere Resûl-i Ekrem Efendimiz intikal buyurdular. Mekke-i Mükerreme’de kalmış olan ümmü’l-mü’minîn Hazret-i Sevde ile Peygamberimiz’in diğer […]

No Comments »

Tarihte Bugün 27 Eylül

Eylül 27, 2013

1529 – Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu Viyana’yı kuşatmaya aldı. 1538 – Preveze Zaferi – Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Cenevizli Amiral Andrea Doria’nın donanmasıyla Preveze’de savaştı. 1669 – Girit’in Osmanlılarca fethi. 1919 – Merzifon’u işgal eden İngilizler şehri terk etti. 1922 – Yunan kralı I. Konstantin Anadolu yenilgisi sonrası tahtını terk etmek […]

No Comments »

Hz. ŞA’YA’NIN ŞEHADETİ

Eylül 27, 2013

İsrail Oğullarında bir çok hadiseler vuku bulmuş, günahlar işlenmişti. Allahü Teâlâ, bunlardan dolayı azap vermemiş kendilerine ihsan ve lütuf ile muamelede bulunmuştu. Nihayet İsrail Oğullarının Sıdıka nâmındaki hükümdarları zamanında hadiseleri büyümüştü. O zaman da Şa’ya aleyhisselâm peygamber olarak gönderilmiş ve Babil hükümdarı Sencarib’in hücum ve istilâsı defedilmişti. Şa’ya ibni Esmıya aleyhisselâm, Isa ve Muhammed aleyhisselâmı […]

No Comments »

Günün İsimleri

Eylül 27, 2013

Battal : Kahraman, cesur, çok büyük Dilrüba: Gönül kapan, herkesi kendine bağlayan

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 26, 2013

“Sabretmenize karşılık selâm sizlere. Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne güzeldir!” (Râ’d, 13/24)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 26, 2013

“Kim âhirete irtihâlimden sonra kabrimi ziyâret ederse, beni hayatımda ziyâret eden kimse gibi olur.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 26, 2013

Tatlı konuşan kimse ile sert konuşma. Barış kapısını çalanla kavga çıkarma. (Sadi Şirazî)

No Comments »

İBNİ İSHÂK

Eylül 26, 2013

İlk İslâm tarihçisi. Meşhûr siyer âlimi ve muhaddis. İsmi Muhammed bin İshâk bin Yesâr el-Muttalibî olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. (Ebû Bekir de denildi). Dedesi Yesâr, Kays bin Mahreme bin el-Muttalib’in kölesi idi. Hâlid bin Velîd Ayn-üt-temr’de onu esîr almış ve Medine’ye getirmiştir. İbni İshâk Medîne-i münevverede 85 (m. 740) doğmuştur. Gençliğinde çok güzel bir delikanlı […]

No Comments »

HACCIN HİKMETİ

Eylül 26, 2013

Allâhü Teâlâ Hz. Âdem’e (a.s.): “Ey Âdem! Sen benim için yeryüzünde, gökteki Beyt’imin hizasında bir Beyt yap ki melekler, Arş’ımın etrafında tavâf ettikleri gibi, sen ve çocukların da onun etrafında tavaf ederek bana ibadet ediniz.” buyurdu. Âdem Aleyhisselâm Mekke’ye gidip Beytullah’ı inşa etti. Sonra Cenâb-ı Hakk’a şöyle yalvardı: “Yâ Rabbi! Şüphesiz her çalışanın bir ücreti […]

No Comments »

Tarihte Bugün 26 Eylül

Eylül 26, 2013

1364 – 11.000 kişilik Osmanlı Ordusu ile 20.000 kişilik Haçlı Ordusu Sırpsındığı Savaşı’nda karşılaştı. 1930 – Adana’da Ahali Cumhuriyet Fırkası kuruldu. 1932 – Türk Dil Kurultayı toplandı. Yüzyıllar boyunca Türk diline giren yabancı kelimeler Türkçe’den arındırıldı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı. 1938 – Atatürk, Dolmabahçe Sarayı’nda hafif bir rahatsızlık atlattı. 1940 – Türk-Rumen Ticaret Antlaşması […]

No Comments »

İFFET NUMUNESİ MERYEM

Eylül 26, 2013

Hazreti Meryem’in babası İmran olup Süleyman aleyhisselâm neslindendir. Anasının adı da Hanne’dir. Hanne’nin kız kardeşi Işâ da Zekeriyya aleyhisselâmın zevcesi ve Hazreti Yahya’nın annesidir. Meryem’in babası Imran henüz Meryem, ana karnında iken vefat ettiği için, anası Hanne, doğuracağı çocuğunu Beyt-i Makdis’e hizmetçi yapacağını nezretmişti. Bu itibarla Meryem Beyt-i Makdis’in imâmı ve kendisinin en yakın akrabası […]

No Comments »

Günün İsimleri

Eylül 26, 2013

Abbas (a): Keskin bakışlı, sert bakan, arslan, gazanfer. Aişe (a): Bolluk içinde rahat yaşayan, rahat ömür süren.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 25, 2013

“Şüphe yok ki insanlar için ilk tesis edilmiş olan ev (ibâdethâne), Mekke-i Mükerreme’de ki o çok mübârek ve âlemler için hidâyet olan Beyt-i Muazzama’dır.” (Âl-i imrân Sûresi, âyet 96)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 25, 2013

Resûlullâh (s.a.v.) “Burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün!” Buyurdular. “Kimin, yâ Resûlallâh?” denildi. Buyurdu ki: “Yaşlılık günlerinde ana ve babasından birine veya her ikisine yetişip de (onları razı edemeyip) cennete giremeyen kimsenin (burnu sürtülsün).” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 25, 2013

Seçme hürriyetimizin sınırsız olduğu tek dünya, kitaplar dünyasıdır. (Cemil Meriç)

No Comments »

ABDULLAH BİN ZEYD (Ebû Kılâbe)

Eylül 25, 2013

Tabiînin büyüklerinden. Hadîs ve fıkıh âlimidir. İsmi, Abdullah; Künyesi, Ebû Kılâbe’dir. Basralı’dır. Doğum târihi bilinmemekteyse de vefâtı 104 veya 106, 107 târihleri olarak rivâyet edilir. Eshâb-ı kiramdan Sabit bin Kays, Enes bin Mâlik, Tabiînden Ebû Eyyûb-i Sahtiyanî ve Katâde’den (r.anhüm) ders alıp, hadîs-i şerîf rivâyet etti. Hadîs ilminde sikadır (sağlam, güvenilir). Bir hadîs-i şerîfi öğrenmek […]

No Comments »

HZ. LOKMÂN’IN OĞLUNA TAVSİYELERİ

Eylül 25, 2013

Ey oğul; Kerîm kişiye ihânet etme, Akıllı kimseyi hicvetme, Ahmak kimseye mizah (şaka) yapma, Câhille arkadaş olma, Dostun da olsa düşmanın da olsa kötü ahlâklı kimsenin şerrinden asla emin olma. Hayırlı amelin tamam olması onda acele etmekledir. İnsanda üç şey güzeldir: Geçimli olmak, kardeşlerin (in sıkıntılarına) tahammüllü olmak, arkadaşlarını usandırmamak. Öfkenin önü delilik, sonu da […]

No Comments »

Tarihte Bugün 25 Eylül

Eylül 25, 2013

1396 – Yıldırım Bayezid han, Niğbolu Zaferi’ni elde etti. 1561 – Şehzade Bayezid idam edildi. 1911 – İtalya, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. 1925 – İstanbul’da, tulumbacı teşkilâtının yerine, modern motorlu itfaiye teşkilâtı kuruldu. 1950 – Birleşmiş Milletler askerleri Kore’de Seul’u ele geçirdi. (Bkz. Kore Savaşı) 1956 – İstanbul’da geniş çaplı istimlâk çalışmaları başlatıldı. 1958 […]

No Comments »

Hz. SÜLEYMAN’IN SALTANATI

Eylül 25, 2013

Hz. Davud’un on dokuz oğlundan Süleyman aleyhisselâm on üç yaşında onun varisi olarak yerine geçti ve insanlar arasında hak ve adalet ile hükümler yerine getirmek hususunda peygamberlik ve hükümdarlık makamını tuttu. Allahü Teâlâ’nın nimetlerini anlatıp teşhir ederek kendilerine verilen faziletli ilmi ve mucizeleri tasdik için halkı davet etmek üzere: — Ey insanlar! Bize kuş mantıki, […]

No Comments »

Günün İsimleri

Eylül 25, 2013

Erkek: Selçuk Kız: Şeyma

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 24, 2013

“Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.”(Nahl, 16/98)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 24, 2013

“İnsanların en şerlisi ikiyüzlü olan (münâfık) kimselerdir ki, (iki sınıf halk arasında) onlara bir yüzle gelirler, bunlara da başka bir yüzle gelirler.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 24, 2013

Allah’tan sakınan kişi ilmi kadar söz söyler. (İmam Rabbani)

No Comments »

MUHAMMED BİN MÜNKEDİR

Eylül 24, 2013

Tabiîn devrinde, Medine’de yetişen hadîs âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. Adı, Muhammed bin Münkedir bin Hüdeyr bin Abd-ül-Uzzâ bin Âmir bin Haris bin Harise bin Sa’d bin Teym bin Mürre et-Teymî’dir. Künyesi, Ebû Abdullah’dır. Ebû Bekir de denilir. Eshâb-ı kiramdan ba’zıları ile görüşmüş, onlardan ilim öğrenmiş, hadîs ve fıkıh ilminde yüksek derecelere ulaşmıştır. Kendisi zühd ve […]

No Comments »

YÂ RASÛLULLAH! SAFA GELDİNİZ!

Eylül 24, 2013

Fahr-i Kâinat Efendimiz’in Medîne-i Münevvere’ye teşrif edeceğini Medîneliler işitmişlerdi. Her sabah Medîne hâricine çıkar, sıcaklar basıncaya kadar beklerlerdi. Bir pazartesi günü idi; Resûl-i Ekrem ile mağara arkadaşı olan Hazret-i Ebû Bekr’in teşrifleri görüldü. Hemen koştular, Kuba’da kendileri ile müşerref oldular. Fahr-i Âlem Efendimiz (s.a.v.) Kuba’da üç gün kaldı ve meşhur Kuba Mescidi’ni yaptırdı. Müslüman cemâati […]

No Comments »

Tarihte Bugün 24 Eylül

Eylül 24, 2013

787 – Güvenlik nedeniyle ertelenen İkinci İznik Konsili İznik’te tekrar toplandı. Resim düşmanı ( İkonoklazm ) dönemde yapılan bu toplantıda resimlere dönüşü sağlayan kararlar alındı. 1566 – On birinci Osmanlı Padişahı II. Selim tahta çıktı. 1852 – Fransız Henri Giffard ilk kez zeplinle uçtu. 1882 – İstanbul Beyazıt Kütüphanesi kuruldu. 1922 – Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinin […]

No Comments »

Hz. LÛT VE AZGIN KAVMİ

Eylül 24, 2013

Lût aleyhisselâm Hazreti İbrahim’in akrabası olup Filistin’de iskân eden Sedum kavmine peygamber olarak gönderilmiş ve İbrahim âleyhisselâmın şeriatını tebliğ ile memur olmuştu. Hazreti Lût’un kavmi çok azgındı ve erkeklerle münasebeti âdet haline getirerek livata fiilini işliyorlardı. Bu iş için de bilhassa genç delikanlılar üzerinde kötü emel besliyorlardı. Hazreti Lût kavmine tebliğe başladı ve bu çirkin […]

No Comments »

Günün İsimleri

Eylül 24, 2013

Rifat : Yükseklik, yücelik, büyük rütbe Mahînur : Ay ışığı  

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 23, 2013

De ki: “O, sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak O’nun huzurunda toplanacaksınız.” (Mülk, 67/24)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 23, 2013

“Bana yetişip iman eden kimseye müjdeler olsun. Bana yetişmediği halde bana iman edene de müjdeler olsun.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 23, 2013

Ölürken hak aşıklarının gönül gözleri açılır da öteleri, bilinmeyen âlemi görürler. Başkaları ise ölüm korkusu ile kör ve sağır olarak ölürler. (Mevlâna)

No Comments »

ÂSIM BİN BEHDELE (İmâm-ı Âsım)

Eylül 23, 2013

Tabiîn devrinde yetişen kırâat âlimlerinden. Meşhûr “Kırâat-ı Seb’a” adı verilen yedi büyük kırâat âliminin beşincisi. Allahü teâlânın kelâmı olan Kur’ân-ı kerîmin kırâatini, okunuşunu bildiren âlimlerden. Asıl adı, Ebû Bekir Âsım bin Behdele Ebû Necûd el-Esedî el-Kûfî’dir. Meşhûr adı “ÂsınrT’dır. Künyesi Ebû Bekir’dir. Babasının künyesi, Ebû Necûd olup, asıl adı da Abdullah’dır. Annesinin adı, Behdele’dir. Kûfe […]

No Comments »

İLK FÜZE VE LAGARÎ HASAN ÇELEBİ

Eylül 23, 2013

Lagarî Hasan Çelebi, füzeciliğin atası sayılmaktadır. Füze ile uçan ilk Osmanlıdır. 1633 yılında Sultan Dördüncü Murad’ın kızı Kaya İsmihan Sultan’ın doğduğu gece yapılan şenlikler sırasında füzeyle uçma marifetini gösterdi. Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme’sinde roketle uçma hâdisesini şu şekilde anlatmaktadır: “Murad Han’ın Kaya Sultan isimli kızı dünyaya geldiği gece akika kurbanı şenliği oldu. Lagarî Hasan Çelebi elli […]

No Comments »

Tarihte Bugün 23 Eylül

Eylül 23, 2013

1821 – Mora İsyanı’nda Gördüş (Tripolis) şehrini ele geçiren Yunanlar 30.000 Türk’ü öldürdüler. 1856 – İzmir-Aydın hattı demiryolu imtiyazı, bir İngiliz şirketine verildi. 1866 yılında işletmeye açılan 612 kilometrelik demiryolu hattının imtiyazı 15 Ekim 1950’de dolacaktı. Ancak genç Cumhuriyetin hükümeti, bu hattı 30 Mayıs 1935’te satın aldı. 1924 – SSCB, Rusya SSC’ne bağlı, Karadeniz kıyısında […]

No Comments »

HAZRETİ ÎLYAS VE ELYESA

Eylül 23, 2013

İsrail Oğulları Peygamberlerinden Hazkîl aleyhisselâmın vefatı üzerine bu kavim içerisinde kötülükler çoğalmış, halk kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmaya başlamıştı. Bunun üzerine Allahü Teâlâ İsrail Oğullarına peygamber olarak İlyas aleyhisselâmı gönderdi. Hazreti Musa’dan sonra gelen İsrail Oğulları Peygamberlerinin tamamı, zaman geçtikçe Tevrat hükümlerini unutan İsrail Oğullarına Tevrat’ın hükümlerini yenilemek üzere vazifelendirilmişlerdir. Musa aleyhisselâmın vefat etmesinden sonra […]

No Comments »

BAL BÜTÜN HASTALIKLARA ŞİFADIR

Eylül 23, 2013

Bal mübarek bir yiyecektir. Yetmiş peygamber (aleyhimüsselâm) bala bereket ile duâ etmiştir. Balın bazı faydaları: • Bal, soğuk su ile karıştırılıp içilirse ishali keser, sıcak su ile içilirse kabızlığı giderir. • Bal, sinirleri kuvvetlendirerek rahat uyumayı sağlar. • Bal, kalp çarpıntısına ve yüksek tansiyona da faydalıdır. • Bal, anne ve inek sütünün demir eksikliklerini tamamlar, […]

No Comments »

Günün İsimleri

Eylül 23, 2013

Sevban : Elbiseli, giyinmiş, kuşanmış Melda : İnce ve taze vücutlu

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 22, 2013

“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma.” (İsra, 17/26)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 22, 2013

“Sizin en hayırlınız Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenen ve öğreteninizdir.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 22, 2013

Bir hata işlediğin zaman Allah’tan bağışlama dileyiniz. Çünkü hatalar insanlar yaratılmadan önce yaratılmıştır. Günah olan hatada ısrar etmektir. (Yunus Emre)

No Comments »

İBNİ VEHB

Eylül 22, 2013

Mısır’da yetişen en büyük âlimlerden. İsmi, Abdullah; künyesi, Ebû Muhammed’dir. Fıkıh ilminde imam, müctehid, hadîs ilminde hafız (yüzbin hadîs-i şerîfi râvileri ile birlikte ezbere bilen) sika (güvenilir) fazîlet sahibi bir zât idi. 125 (m. 742)’de doğdu. 197 (m. 812)’de vefât etti. Yedi yaşında ilim tahsiline başladı. Kendilerinden ilim öğrendiği hocalarının sayısı 370 civarındadır. Bu âlimlerin […]

No Comments »

CENNET, HELÂL RrIZIK YOLUNDA GAM ÇEKENE MÜŞTAKTIR

Eylül 22, 2013

Bir sabah Selmân-ı Fârisî (r.a.) Hz. Ali’ye (k.v.) şöyle dedi: “Ey mü’minlerin emîri, dört hüzün arasında sabahladım: Benden ekmek istedikleri için âilemin, itâatiyle emrettiğinden beni yaratanın, isyan ile emrettiğinden şeytanın, ruhumu almak için beklediğinden ölüm meleğinin gammı arasında sabahladım.” dedi. Hz. Ali (k.v.) şöyle buyurdu: “Sana müjdeler olsun ey Ebû Abdullâh! Zira ben bir sabah […]

No Comments »

Tarihte Bugün 22 Eylül

Eylül 22, 2013

1520 – Yavuz Sultan Selim Han ( Osmanlı padişahı) vefat etti. (d. 1470) 1792 – Fransa’da cumhuriyet ilan edildi. 1903 – İtalo Marconi, kornet (cornet) dondurma külahının patentini aldı. 1908 – Bulgaristan, Osmanlı’dan bağımsızlığını ilan etti. 1919 – Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu. 1939 – Dikili ve çevresinde deprem: 100’den fazla kişi öldü. […]

No Comments »

HAZRETİ İBRAHİM HALİİLULLAH

Eylül 22, 2013

İbrahim aleyhisselâm Allahü Teâlâ’ya aşırı muhabbeti ve O’nun rızâ ve muhabbetini celbeden ibâdetler ve taâtlerde bulunması sebebiyle, bu peygamberini halis bir dost ittihaz ederek kendisine ilâhî sırlarını vâkıf kılarak ikram buyurmuştur, işte bu sebepten dolayı Hazreti ibrahim’e «Halîlullah = Allah’ın dostu» unvanı ihsan edilmiştir. Hazreti ibrahim bir defasında ölüm Meleği Azrail aleyhisselâm ile karşılaştığında: — […]

No Comments »

Günün İsimleri

Eylül 22, 2013

Şemseddin : Dinin güneşi Hacer : Taş, kaya parçası

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 21, 2013

“(Ey Muhammed) Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem, 68/4)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 21, 2013

“Biriniz öldüğü zaman, kıyâmeti kopmuş demektir. (Öyleyse) Allâhü Teâlâ’ya onu görüyormuşsunuz gibi ibâdet edin ve her an ona istiğfârda bulunun.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 21, 2013

Kendini hakla meşgul etmezsen, batıl seni kaplar. (İmam Şafii)

No Comments »

RÂBİ’A-İ ADVİYYE

Eylül 21, 2013

Tabiînin büyük hanım evliyâlarından. Babası İsmail’dir. Dünyâya düşkün olmaması ve ibâdetleri ile meşhûr olan bir hâtundur. 135 (m. 752)’de Kudüs civarında vefât etti. Babası İsmail’in üç kızı vardı. Bir tane daha doğunca adını Râbi’a (dördüncü) koydu. Babası İsmail efendi çok fakîr olduğundan Râbi’a doğduğu gece evde ihtiyâç olan şeylerden hiçbiri yoktu. Bu duruma annesi çok […]

No Comments »

SULTAN ABDÜLHAMÎD HAN’IN HİZMETLERİNDEN

Eylül 21, 2013

• Osmanlı ülkesinde dünyanın ilk dişçilik okulunu kurdu. • Kudüs-Yafa Ankara-İstanbul ve Hicaz demiryollarını yaptırdı. • Hindistan, Cava, Afganistan, Çin, Malezya, Endonezya, Açe, Zengibar, Orta Asya ve Japonya’ya elçiler ve din adamları gönderdi. • Modern matbaa makinelerini Türkiye’ye getirtti, ücretsiz kitap dağıttırdı, 6 bin kitabı tercüme ettirdi. • Beyazıt kütüphanesini kurup -10 bini el yazması […]

No Comments »

Tarihte Bugün 21 Eylül

Eylül 21, 2013

1792 – Devrimci Fransa’da Yasama Meclisi krallığı kaldırdı. 1840 – V. Murat Han  (33. Osmanlı padişahı ) doğdu (ö 1904) 1842 – II. Abdülhamid Han ( 32. Osmanlı padişahı ) doğdu.  (ö. 1918) 1858 – Babür İmparatorluğu yıkıldı. 1903 – İlk kovboy filmi Kit Carson’un prömiyeri ABD’de yapıldı. 1918 – Megiddo Savaşı sona erdi. 1924 […]

No Comments »

DELİNİN VELİYE TAVSİYESİ

Eylül 21, 2013

Bayezid-i Bestamî hazretleri. Büyük velilerden. Bir gün tımarhanenin önünden geçiyor. Tımarhane hizmetçisinin tokmakla birşeyler dövdüğünü görüyor: -Ne yapıyorsun? Hizmetçi: -Burası tımarhanedir. Delilere ilâç yapıyorum. -Benim hastalığıma da bir ilâç tavsiye eder misin? -Hastalığını söyle. -Benim hastalığım günah hastalığı… Çok günah işliyorum.. -Ben günah hastalığından anlamam… Ben delilere ilâç hazırlıyorum.. Parmaklığının arasından konuşulanları duyan bir deli,(!) […]

No Comments »

Günün İsimleri

Eylül 21, 2013

Tarık : Sabah yıldızı, zühal yıldızı, parlak yıldız Emine : Korkusu olmayan

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 20, 2013

“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” (İsra, 17/32)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 20, 2013

“Kim kabrimi ziyâret ederse ona cennet vacib olur.” (Hadîs-i Şerîf, Tuhfetü’l-Ahzevî)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 20, 2013

Allah, hastalığı, gamı, kederi, gönül hoşluğu meydana çıksın ve anlaşılsın diye yaratmıştır. (Mevlâna)

No Comments »

SÜHEYB-İ RÛMÎ ( radıyallahü anh )

Eylül 20, 2013

“Bir kimse Allah’a ve âhıret gününe inanıyorsa, bir ananın evladını sevmesi gibi Süheyb’i sevsin” hadîs-i şerîfiyle medh olunan, büyük Sahâbî. İsmi, Süheyb-i Rûmî; künyesi, Ebû Yahyâ; Nesebi, Süheyb bin Sinân bin Mâlik bin Abd-i Amr bin Akîl bin Âmir bin Cendele bin Cüzeyme bin Ka’b bin Saad bin Eslem bin Evs Menûd bin en-Nemrî bin Kaasit […]

No Comments »

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN HİCRETLERİ

Eylül 20, 2013

Resûlullah’ın (s.a.v.) peygamberliğinin on dördüncü senesinde, Mekke-i Mükerreme’deki müslümanlar Medîne-i Münevvere’ye hicret etmişlerdi. Mekke şehrinde yalnız Resûl-i Ekrem ile mübarek Ehl-i beyti ve Hz. Ebûbekr ile Hz. Ali kalmışdı. Ashâb-ı kiramın böyle Medîne-i Münevvere’ye gidip orada kuvvetlenmelerinden endişe eden müşrikler Resûl-i Ekrem’i öldürmeye karar verdiler. Her kabileden bir şahıs Hazret-i Peygamber’in hâne-i saadetini geceleyin kuşatıp, […]

No Comments »

Tarihte Bugün 20 Eylül

Eylül 20, 2013

622 – Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) ile Hz. Ebu Bekir,  Medine’yi münevvereye ulaştı. 1187 – Selahaddin Eyyubi, Kudüs’ü kuşattı. 1519 – Portekizli kaşif Ferdinand Magellan, 270 kişi ve 5 gemiyle İspanya’dan yola çıktı. 1633 – Galileo Galilei, İspanyol engizisyon mahkemesinde, dünyanın güneşin etrafında döndüğünü söylediği için yargılandı. 1922 – Fransız ve İtalyan kuvvetleri Çanakkale’den çekildi. […]

No Comments »

Güzelliğinde İmtihanı Var

Eylül 20, 2013

Süleyman bin Yesâr, bir arkadaşıyla “Ebva” denen yerde konaklamışlardı. Arkadaşı yakındaki alışveriş yerinden bir şeyler almak üzere çadırdan ayrıldığı sırada Süleyman’ı geriden gözetleyen bir bedevi kadını hemen çadırın kapısına gelerek: – Buraya kadar gelir misin? diye seslendi. Süleyman, serili sofradan yiyecek isteyeceğini düşünerek bazı şeyleri alıp da kadına doğru yürürken kadının ikazı farklı oldu: – […]

No Comments »

Günün İsimleri

Eylül 20, 2013

Ziya : Işık, aydınlık, nur Ferhunde : Uğurlu kutlu

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 19, 2013

“Şüphesiz Kur’an, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.” (Hakkâ, 69/48)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 19, 2013

Ukbe bin Âmir (r.a.)’dan: “Resûlullâh (s.a.v.) bana her (farz) namazın arkasında muavvizât’ı (İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini) okumamı emretti.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû Dâvûd)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 19, 2013

Suret aşıkı olma, gönül kazanmaya çalış. (Mevlâna)

No Comments »

EBÛ MÜSLİM HAVLÂNÎ ( radıyallahü anh )

Eylül 19, 2013

Tâbiîn’in büyüklerinden bir fıkıh âlimi. İsmi Abdullah bin Sevb’tir. Ya’kûb bin Avf olduğu da söylenir. 62 (m. 682)’de Şam’da vefât etti. Peygamber efendimiz ( aleyhisselâm ) hayatta iken müslüman oldu. Resûlullah’ı ( aleyhisselâm ) görmek için yola çıkmıştı. Fakat yolda iken Resûlullah ( aleyhisselâm ) ahirete teşrîf ettiler. Bunun üzerine yoldan geri döndüler. Ancak Hazreti […]

No Comments »

TIBB-I NEBEVÎ:BAZI SEBZELERİN FAYDALARI

Eylül 19, 2013

Resûlullah (s.a.v.) patlıcanı yerdi ve; “Patlıcan ne güzel bitkidir. Onu (iyi pişirip) yumuşatınız, zeytinyağlı yapınız ve çok yiyiniz.” buyururdular. Resûl-i Ekrem’in (s.a.v.) en çok sevdiği bitki semizotudur. Mü’min, Resûlullah’ın (s.a.v.) sevdiği her şeyi sevmelidir. Kereviz, Hızır (a.s.) ve İlyas (a.s.)’ın yemeğidir. Kereviz hafızayı kuvvetlendirir, kalbi temizler, delilik ve cüzzama mâni olur. Balkabağı, dimağı ve aklı […]

No Comments »

Tarihte Bugün 19 Eylül

Eylül 19, 2013

1575 – Padişah III. Murat’ın görevlendirdiği Müneccimbaşı Takiyüddin Efendi’nin öncülüğünde kurulan İstanbul Rasathanesi, açıldı.  Araştırmacılar, rasathanenin Galatasaray Lisesi civarında kurulduğunu tahmin ediyorlar. 1893 – Yeni Zelanda Kolonisi, kadınlara oy hakkı tanıyan ilk ulus oldu. Bu atılımın öncüsü, 1866’da kadın hareketini başlatan Kate Sheppard idi. 1921 – TBMM, Mustafa Kemal Paşa’ya, Mareşal rütbesiyle Gazi unvanı verdi. […]

No Comments »

HAKİKİ MUHABBET NEDİR?

Eylül 19, 2013

Biribirlerine kırılan iki arkadaştan biri, uzun bir aradan sonra diğerinin kapısını çalar. -Kim o? diye seslenir içerdeki. -Benim, der kapıyı çalan. -Burada ikimize birlikte yer yok, diye cevap verir öbürü. Aradan uzunca bir zaman geçer… Yeni bir umutla tekrar çalar sevdiği arkadaşının kapısını. -Kim o? diye sorar yine içerdeki. – Sen’im, der bu sefer. Ve […]

No Comments »

Günün İsimleri

Eylül 19, 2013

Yahya : Canlı, hayat süren Berna : Genç, cesur, civan.

No Comments »

BEYİT

Eylül 19, 2013

  Varalım bir iki gün zikredelim Mevlâ’yı Bize ısmarladılar mı bu yalan dünyayı.  (Sultan İkinci Murad Han)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 18, 2013

“Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın…” (İsra, 17/35)

No Comments »

Links

Calendar