Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Mayıs, 2016

ABDULLAH BİN EBİ ZEKERİYYA

Mayıs 31, 2016

Tabiînin büyüklerinden bir hadîs âlimi. Künyesi Ebû Yahyâ eş-Şâmî’dir. Künyesi ile tanınır. Doğum târihi bilinmemektedir. 119 (m. 737) târihinde Halife Hişam zamanında ve Mekhûl’den sonra vefât etmiştir. Gazâlara katılır, cihad ederdi. Babasının ismi Iyâs bin Yezîd veya Zeyd bin Iyâs’dır. Abdullah bin Ebû Zekeriyya, Şamlıların âlimlerinden olup, Mekhûl’un akranıdır, yani ilim bakımından onun gibidir. Hadîs […]

No Comments »

CEHENNEMDE KADINLAR

Mayıs 31, 2016

İbni Abbas radıyallahü anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm zamanında güneş tutulmuştu. Allah’ın Resulü namaz kılıp uzun uzun kıyamda kaldı. Bundan sonra Peygamberimiz şöyle buyurdu: — Muhakkak güneş ile ay Allah’ın âyetlerinden birer âyettir. Hiç bir kimsenin ölümü ve yaşaması için tutulmazlar; şu halde tutulduklarını görünce Allah’ı zikrediniz. İnsanlar dediler ki: — Ey Allah’ın Resulü, durduğun yerde […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 30, 2016

“Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.” (Ankebût, 29/57)

No Comments »

UTBET-ÜL-GULÂM (Utbe bin Ebân bin Sam’a)

Mayıs 30, 2016

Evliyânın büyüklerinden. Doğum ve ölüm târihi bilinmemektedir. Babasının adı Ebân bin Sam’a’dır. Rumlarla yapılan bir muharebede şehîd düştü. Vera’ (şüphelilerden sakınmak), takvâ (haramlardan uzak durmak) ve zühd (şüpheli olmak korkusu ile mübahların çoğunu terk edip, onları lüzumu kadar kullanmak) sahibi bir zâttır. Kıymetli sözleri pek çoktur. Buyurdular ki; Birisi, Rebâh el-Kaysî’ye “Utbe’ye Gulâm denmesinin sebebini […]

No Comments »

DUALARIN KABUL ZAMANI

Mayıs 30, 2016

Ebû Hüreyre radıyaîlahü anh’den anlatılır: Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurmuşlardır: «Güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Çünkü Adem aleyhisselâm o günde yaratıldı, o günde Cennete konuldu, o günde Cennetten yer yüzüne indirildi. O günde bir saat vardır ki; Allah’tan bir şey isteyerek, kıldığı namazı o saate isabet ettiren her müslim kuluna Allah istediğini verir.» Ebû […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 29, 2016

“Allah’a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter.” (Ahzab, 33/3)

No Comments »

ALİ BİN ABDULLAH BİN ABBÂS

Mayıs 29, 2016

Tâbiîn’in büyüklerinden âbid (çok ibâdet eden) bir zât. Ebû Muhammed, Ebû Abdullah, Ebü’l-Fadl el-Medenî lâkâbları bildirilmiştir. 40 (m. 660) senesinde doğup, 118 (m. 736) târihinde vefât etti. Abbasî halifelerinin dedeleridir. Seyyid, şerîf ve belagatı yüksek, heybetli ve çok hürmet edilen bir zâttı. Kardeşleri arasında yaşça en küçükleri idi. Çok namaz kılardı. Onun için “Seccâd: Çok […]

No Comments »

BİR NEBÎ VE BİR KARINCA

Mayıs 29, 2016

Ebû Hureyre radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselâmın şöyle anlattığını bildiriyor: Peygamberlerden birini bir karınca ısırmıştı. O da bütün karınca yuvasının yakılmasını emretmişti. Bunun üzerine Allahü Teâlâ o Peygambere şöyle vahyetti: — Bir tek karınca seni ısırdığı için, ümmetlerden Allah’ı teşbih eden bir ümmetin hepsini mi helak ettin? (Buharı, Müslim, Ebû Davud, Neseî)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 28, 2016

“Kıyametin kopacağı gün, işte o gün mü’minler ve kâfirler birbirinden ayrılacaklardır.” (Rûm, 30/14)

No Comments »

MUHAMMED BİN YÛSUF İSFEHÂNÎ

Mayıs 28, 2016

Tebe-i tabiînin âlim ve râvilerinden. İbâdete çok düşkündü. Dünyânın, Allahü teâlânın rızâsı için olmayan herşeyinden elçekmişti. Çok büyük evliyâdan olmasına rağmen, kendisini büyüklerden başkası tanımazdı. Künyesi Ebû Abdullah’dır. Ez-Zâhid, el-Âbid lakabları ile tanınırdı. Aslen İsfehânlıdır. Doğum târihi bilinmemektedir. İlim tahsili için uzun zaman Mekke’de bulundu. Basra’da ve değişik yerlerde ikâmet etti. Tanındığı yerden kaçmanın yollarını […]

No Comments »

LOKMAN HAKİM’İN NASİHATİ

Mayıs 28, 2016

Lokman Hakim’in kim olduğu hakkında muhtelif rivayetler vardır. Ancak Şeyhülislâm Ebussuûd Efendinin nakline göre bu rivayetlerin hülâsası şöyledir: Lokman ibni Bâurâ ki’ Azer evlâdından olup Eyyüb aleyhisselâmın hemşire veya teyze zadesi imiş, uzun müddet ömür sürmüş, Davud aleyhisselâma yetişmiş ve ondan ilim almış ve onun peygamberliğinden önce fetva da verirmiş. Kendisi san’at sahibi olup israil […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 27, 2016

“Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?” (Saff, 61/2)

No Comments »

UBEYDULLAH BİN UTBE

Mayıs 27, 2016

Tabiînden olup, Fukahâ-i Seb’a’dan (yedi büyük âlimden) birisi. Künyesi Ebû Abdullah’dır. 98 (m. 716) senesinde vefât etti. 103, 104 yılında da vefât ettiği bildirilmiştir. Hüzelî kabîlesindendir. Hüzelîler, büyük bir kabiledir. Mekke’ye bitişik olan Nahle vadisi sâkinlerinin çoğunu bunlar teşkil ederdi. Babasının ismi Abdullah olup, hicretin seksenaltıncı senesinde vefât etti. Dedesi Subh bin Kâhil, câhiliye devrinde […]

No Comments »

HAZRETİ NUH’UN GEMİSİ

Mayıs 27, 2016

Nuh aleyhisselâm, Hazreti îdris’den sonra yer yüzündeki insanlara, kendilerini irşad etmek üzere Allahü Teâlâ’nın gönderdiği büyük bir peygamberdir. Hazreti Nuh’a ait haberler Kur’ân-ı Kerîm’in yirmi sekiz yerinde zikredilmiştir ki, bunlardan birisi müstakil bir sûredir. Allahü Teâlâ, bir hakikat olarak Nuh aleyhisselâmı kavmine bir Peygamber olarak gönderdiği vakit o, kavmine: — Ey kavmim! Allah’a ibadet edin!. […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 26, 2016

“Şüphesiz Allah, insanlara hiç bir şekilde zulmetmez; fakat insanlar kendilerine zulmederler.” (Yûnus, 10/44)

No Comments »

YEZÎD BİN EBÎ HABÎB

Mayıs 26, 2016

Tabiînin büyük âlimlerinden. İsmi Yezîd, künyesi, Ebû Recâ’dır. 53 (m. 673) senesinde doğup, 128 (m. 745) târihinde Mısır’da vefât etti. Aslen Sudanlı olmasına rağmen, Mısır’da yerleşti. Mısır’da yetişip, ilim tahsil etti. Eshâb-ı kiramdan Abdullah bin Haris ( radıyallahü anh ), Ebüt-tufeyl Âmir bin Vasile ( radıyallahü anh ) ile görüşüp, sohbetinde bulundu. Onlardan İslâm ilimlerini […]

No Comments »

KABİL İLE HABİL

Mayıs 26, 2016

Vaktiyle, kardeş olan Kabil ve Habil isminde iki Adem oğlu, Allahü Teâlâ için birer kurban, ona manevî yakınlık sağlayacak birer nesne arz etmişlerdi. Kabil katı tabiatlı, Habil ise takva sahibi bir kimse idi. Herhangi bîr delil ile Habil’in kurbanının kabul olunduğu Kabil’in kurbanının ise kabul olunmadığı anlaşıldı. Kurbanı kabul edilmeyen Kabil, Habil’in kurbanının kabul edilmesinden […]

No Comments »

FAZİLET ÖRNEĞİ ASİYE

Mayıs 26, 2016

Hazreti Âsiye, Musa Aleyhisselâm’ın hayatının sebebidir. Hazreti Musa’ya en büyük hizmetlerde bulunan ve nihayet imân eden yüksek iradeli bir kadındır. Musa aleyhisselâmın doğumu sırasında Allahü Teâlâ tarafından annesine çocuğu endişe etmeden emzirmesi, şayet çocuğu hakkında bir fenalık hissederse onu bir sandık içerisinde Nil nehrine bırakıp mahzun ve mükedder olmaması ve çocuğu kendisine iade edilip büyüdüğünde […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 25, 2016

“Kulunu bir gece Mescid-i Harâm’dan o çevresini mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya -ona âyetlerimizden gösterelim diye- yürüten o Sübhân (Allah)’ı (bütün noksan sıfatlardan) tenzîh ederim…” (İsrâ Sûresi, âyet 1)

No Comments »

ABDULLAH BİN DÎNAR

Mayıs 25, 2016

Tabiînin büyük hadîs âlimlerinden. Künyesi Ebû Abdurrahmân el-Umrî, el-Medenî’dir. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. 127 (m. 744) yılında vefât etmiştir. İbn-i Ömer’in azadlı kölesidir. Zamanın en meşhûr âlimlerinden, bilhassa yetişmiş olduğu Eshâb-ı kiramdan İbn-i Ömer, Enes bin Mâlik’ten ( radıyallahü anh ), ayrıca Süleymân bin Yesâr, Ebî Sâlih bin Semmân’dan ilim öğrenip hadîs-i şerîf rivâyet […]

No Comments »

HAZRETİ ŞUAYB VE MEDYENLİLER

Mayıs 25, 2016

Şuayb aleyhisselâm da Medyen kavmine peygamber olar-ak gönderilmiştir. Medyen, İbrahim aleyhisselâmın amcası oğludur. Medyen’in nesebinden gelen kavme de Ehl-i Medyen denilmiştir. Hazreti Şuayb da İbrahim aleyhisselâm’ın evlâdından ve Medyen ehlindendir. Medyen daha sonra Kızıldeniz civarında Hazreti Şuayb’ın tesis ettiği kasabaya itlâk edilmiştir. Medyen ehli puta tapıyordu, ölçüleriyle, tartılariyle ve silik, kesik, vezni bozuk paralariyle halkı […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 24, 2016

“De ki: “Rab bim! Ba ğış la, merha met et. Çün kü sen mer ha met eden le rin en ha yır lı sı sın!” (Mü’minûn, 23/118)

No Comments »

MEYMÛN BİN MİHRÂN

Mayıs 24, 2016

Meymûn bin Mihrân el-Cezerî, Tabiînin büyüklerinden. Hadîs ilminden sika (güvenilir), fıkıh ilminde ilmi çok olan büyük bir âlimdir. Kûfe’de yetişti. Sonra Rika’ya yerleşti. Künyesi Ebû Eyyûb’dur. 37 (m. 657)’de doğdu. 116 (m. 734)’de Cezîre’de vefât etti. 117’de vefât ettiği de rivâyet edilmiştir. Halife Hazreti Ömer bin Abdülazîz tarafından kadı ve vâli olarak Cezîre’ye ta’yin edildi. […]

No Comments »

ZÜLKARNEYN’İN SEDDİ

Mayıs 24, 2016

Hazreti Zülkarneyn Allahü Teâlâ’nın kendisine verdiği ilim ve hikmetle muhtelif kavimleri irşadla vazifelendirildi. Allahü Teâlâ yer yüzünde kendisi için bir hayli kuvvet ve kudret tahsis etti. Ona her şeyden önce yüksek gayesine eriştirecek maddî ve manevî vasıtalar ihsan etti. Hazreti Zülkarneyn Allahü Teâlâ’nın kendisine verdiği bu büyük vâsıtalarla ilk önce garba doğru bir yol takip […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 23, 2016

“Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi, Allah’ı zikretmekten alıkoymasın… “ (Münafikûn, 63/9)

No Comments »

UBEYDE BİN MUHACİR

Mayıs 23, 2016

Tabiînin meşhûrlarından. İsmi kaynaklarda Abdülcebbâr bin Ubeyde bin Müsliman ve Abdurrahmân bin Ebî Abdullah şeklinde kaydedilmiştir. Künyesi Ebû Abdürrab’dır. Doğum târihi bilinmemektedir. 112 (m. 730) senesinde vefât etti. Ebû Zür’a Dimaşkî, Ebû Misher’den şöyle nakletmiştir. “O aslen Rumdur. İsmi Kostantin idi. Müslüman olduktan sonra ona Abdurrahmân ismi verildi.” Ubeyde bin Muhacir Hazreti Muâviye’den, Fâzıle bin […]

No Comments »

Hz. HAZKİL’İN ÖLÜLERİ DİRİLTMESİ

Mayıs 23, 2016

Hazkil aleyhisselâm’ın diğer bir lakabı da Zülkifl olup Hz. Eyyub’ un oğullarından Şeref olduğu bildirilmiştir. Kendisi Şam diyarında hakk’ı tebliğde bulunmuştu. Vaktiyle İrak’ta Vasıt tarafında Dâverdân denilir bir kasaba varmış. Orada veba salgını olmuş, ahalisi bundan kaçmak için memleketlerinden çıkmışlar, fakat hep telef olmuşlar. Sonra Allahü Teâlâ onlara yine hayat vermiş. Bir de israil Oğullarından […]

No Comments »

ŞUMEYT BİN ACLÂN

Mayıs 22, 2016

Tabiînin büyüklerinden âlim ve velî bir zât. Hikmetli sözleri, güzel huyları ile herkesin sevgilisi olmuş bir Allah adamı, ismi Şumeyt bin Aclân olup, künyesi Ebû Hümâm’dır. (Ebû Ubeydullah da denildi). Büyük tasavvuf âlimlerinden olan Şumeyt bin Aclân’ın hayatı, tahsili ve ölüm târihi hakkında kesin bilgi olmayıp, hicri ikinci asırda yaşamıştır. Yaşayışı, hâli, hikmetli sözleri ile […]

No Comments »

Hz. YUNUS VE BALIK

Mayıs 22, 2016

Yunus aleyhisselâm, Allahü Teâlâ tarafından Asur medeniyeti merkezlerinden Ninova ahalisini doğru yola davet için memur edilmişti. Ninovalılar büyük bir şer ve fesad içerisinde olduklarından Allah’ın elçisinin sözlerine kulaklarını tıkadılar. Hz. Yunus bunun üzerine çok gadaplandı, kızdı ve Allahü Teâlâ’dan izin gelmesini beklemeden orayı terkedip kaçtı, Yafa’ya geldi, sahiplerinin Tersis’e gitmek istedikleri bir dolu gemi buldu, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 21, 2016

“Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki, Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter…” (Tahrîm, 66/8)

No Comments »

ABSER BİN KÂSIM

Mayıs 21, 2016

Meşhûr hadîs âlimlerinden. Kütüb-i sitte râvilerinden olup, ismi, Abser bin Kâsım ez-Zebîdî, el-Kûfî’dir. Künyesi Ebû Zübeydî’dir. 178 (m. 794) senesinde Kûfe’de vefât etti. Hadîs ilminde hafız derecesinde olup, yüzbin hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezbere bilirdi. Sika (güvenilir, sağlam) bir râvîdir. Hadîs-i şerîf işitip, rivâyet ettiği âlimler; Husayn İbni Abdurrahmân, Âlâ İbn-ül-Müseyyib, Matraf bin Tarif, Süleymân […]

No Comments »

İSLAM VE ÎMAN

Mayıs 21, 2016

Hazreti Ömer bin Hattâb radıyallahü anh anlatıyor: Bir gün biz, Peygamber aleyhisselâmın yanında iken birden, elbisesi bembeyaz sakalının kılları ile saçları kapkara, üzerinde yolculuk eseri görünmeyen, hiçbirimizin tanımadığı bir adam geliverdi. Peygamber aleyhisselâmın tâ yanına oturdu. Diz kapaklarını O’nun diz kapaklarına dayadı. Ellerini dizlerine koydu Ve: — Ey Muhammed, bana islâm’dan haber ver? dedi. Allah’ın […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 20, 2016

“Kim iyi lik ya pa rak ken di ni Allah’a tes lim eder se, şüp he siz en sağ lam kul pa tu tun muş tur.” (Lokmân, 31/22)

No Comments »

ZÜHEYR BİN MUÂVİYE

Mayıs 20, 2016

Tebe-i tabiîn devrinde Kûfe’de yetişen hadîs âlimlerinin büyüklerinden. Adı, Züheyr bin Muâviye bin Hudeyc bin Rahîl bin Züheyr bin Hayseme el-Ca’fî’dir. Künyesi Ebû Hayseme el-Kûfî’dir. 100 (m. 718) senesinde Kûfe’de doğdu. Cezîre veya Cizre denilen yere yerleşti. 173 (m. 789) senesinin Receb ayında vefât etti. Züheyr bin Muâviye ( radıyallahü anh ), kurulduğu zamandan itibâren […]

No Comments »

HAZRETİ İSA VE HAVARİLERİ

Mayıs 20, 2016

Isa aleyhisselâm otuz yaşında iken İsrail Oğullarına peygamber olarak vazifelendirildi. Hazreti Allah bu büyük peygamberinin gelişini Kur’ân’ında meâlen şöyle beyan ediyor: «Habîbim, Meleklerim Meryem’e şöyle dediklerini de an: Ey Meryem! Allah sana kendi tarafından bir kelime, bir mucize olarak vücud bulacak bir çocuk müjdeler. Onun adı Meryem oğlu Mesîh isa’dır. Bu çocuk sana dünyada ve […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 19, 2016

“Kıyametin kopacağı gün, işte o gün mü’minler ve kâfirler birbirinden ayrılacaklardır.” (Rûm, 30/14)

No Comments »

ÂSIM BİN SÜLEYMÂN (EL-AHVEL)

Mayıs 19, 2016

Büyük hadîs âlimlerinden. Künyesi, Ebû Abdurrahmân’dır. Doğum târihi bilinmemektedir. 142 (m. 760) târihinde vefât etti. Basralı’dır. Kûfe’de fiyatların kontrolü ve umûmî ahvâlin murâkabesi ile görevlendirildi. Medâyin’de kadılık (hakimlik) yaptı. Zühdü (şüpheli olmak korkusu ile, mübahların çoğunu terk etmek) ve çok ibâdet yapması ile meşhûrdur. Hadîs ilminde sika (güvenilir) bir âlimdir. Enes bin Mâlik, Abdullah bin […]

No Comments »

İki Ekmek Eksik

Mayıs 19, 2016

Bir gün iki kişi, Râbia-tül Adeviyye’yi ziyârete geldiler. İkisi de açtı. “Yemeği helâldir” diye içlerinden yemek yemek geçti. O anda kapıya biri gelerek, Allah rızâsı için bir şeyler istedi. Râbia hazretleri evdeki iki ekmeğini buna verdi. Gelen sevinerek gitti. Bir saat kadar sonra bir kişi kucağında bir yığın ekmekle geldi. Râbia hazretleri ekmekleri saydı. On […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 18, 2016

“Kim iyi bir iş ya par sa ken di le hi – ne dir. Kim de kö tü lük ya par sa ken di aley hi ne dir. Rab bin kul la ra (zer re ka dar) zul me di ci de ğil dir.” (Fussilet, 41/46)

No Comments »

AMR BİN DİNÂR

Mayıs 18, 2016

Tabiînin meşhûr fıkıh, hadîs âlimlerinden. Künyesi, Ebû Muhammed el-Esnem Mekkî’dir. Cümehî kabilesine mensûb olup, bu kabilenin azatlılarından idi. Aslen İranlı’dır. Doğum yeri, târihi, ailesi bilinmemektedir. Vefâtı, 115, 116 ve 126 olarak rivâyet edilirse de umûmiyetle 126 (m. 743) târihi kabûl edilir. Eshâb-ı kiram ve Tabiînin büyüklerinden ders aldı. Onların sohbetinde bulundu. Abâdile-i Erbaa’dan yani Abdullah […]

No Comments »

Hz. ADEM İLE HAVVA

Mayıs 18, 2016

Allahü Teâlâ, kendi varlığını bilsin, ibâdette bulunsun ve yer yüzünü de imâr etsin diye insan varlığını yaratmayı mürad ettiği zaman, Meleklerine: — «Ben yer yüzünde muhakkak bir halife yapacağım, bir halife tâyin edeceğim ki kendi irademden kudret ve sıfatımdan ona bazı selâhiyetler vereceğim ki, o bana vekâleten mahlûkatım üzerinde bir takım tasarruflara sahip olacak, benim […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 17, 2016

“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Resûle itaat edin ki size merhamet edilsin.” (Nûr, 24/56)

No Comments »

ZÜHRÎ

Mayıs 17, 2016

Tabiîn devrinin tanınmış hadîs ve fıkıh âlimlerinden. İsmi, Muhammed bin Müslim bin Abdullah bin Şihâb, künyesi, Ebû Bekir’dir. Ba’zan Zührî, ba’zan da büyük dedesine nisbetle İbn-i Şihâb-uz-Zührî diye söylenir. 52 (m. 672) târihinde doğup, 124 (m. 742) senesinde, Şam civarında “Şegbedâ” denilen köyde vefât etmiştir. Burası Hicaz sınırının sonu ile Filistin sınırının başlangıcında bir yerdir. […]

No Comments »

HAZRETÎ ZEKERİYYA VE YAHYA

Mayıs 17, 2016

Zekeriyya aleyhisselâmın nesebi Hazreti Süleyman’a çıkar. Hazreti Zekeriyya marangoz olup elinin emeğiyle geçinirdi. Aynı zamanda Beyt-i Makdis’de imamlık da yapan Zekeriyya aleyhisselâmın yetmiş yaşına kadar evlâdı olmamıştı. Allahü Teâlâ’ya bu hususta yaptığı niyazı üzerine kendisine Yahya aleyhisselâm evlâd olarak ihsan olunmuştur. Hazreti Zekeriyya bu hususta Allahü Teâlâ’ya gizli ve vicdanî bir sesle nida ederek: — […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 16, 2016

“Kim Al lah’a ve Re sü lü ne ita at eder ve sa lih bir amel iş ler se, ona mü kâ fa tı nı iki kat ve ri riz. Biz ona be re ket li bir rı zık ha zır la mı – şız dır.” (Ahzâb, 33/31)

No Comments »

ABDULLAH BİN AVN

Mayıs 16, 2016

Tabiînin büyüklerinden. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. 151 (m. 768)’de vefât etti. Abdullah bin Avn, Semâme bin Abdullah bin Enes, Muhammed İbn-i Sîrîn, İbrâhîm en-Nehaî, Ziyâd bin Cübeyr bin Hayve, Kâsım bin Muhammed, Hasan-ı Basrî, Şa’bî, Mücâhid ve başkalarından hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Hadîs toplamak için Mekke, Medine, Kûfe, Basra ve daha bir çok yere […]

No Comments »

Hz. ŞA’YA’NIN ŞEHADETİ

Mayıs 16, 2016

İsrail Oğullarında bir çok hadiseler vuku bulmuş, günahlar işlenmişti. Allahü Teâlâ, bunlardan dolayı azap vermemiş kendilerine ihsan ve lütuf ile muamelede bulunmuştu. Nihayet İsrail Oğullarının Sıdıka nâmındaki hükümdarları zamanında hadiseleri büyümüştü. O zaman da Şa’ya aleyhisselâm peygamber olarak gönderilmiş ve Babil hükümdarı Sencarib’in hücum ve istilâsı defedilmişti. Şa’ya ibni Esmıya aleyhisselâm, Isa ve Muhammed aleyhisselâmı […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 15, 2016

“Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.” (İsra, 17/29)

No Comments »

ŞU’BE BİN HACCÂC

Mayıs 15, 2016

Tabiînin büyüklerinden, meşhûr tefsîr ve hadîs âlimi. 82 (m. 701) senesinde Vâsıt’ta doğdu. 160 (m. 777)’de Basra’da vefât etti. İsmi Şu’be bin Haccâc bin el-Verde el-Atâkî el-Ezdî’dir. Basra’da yerleşip ömrünün sonuna kadar orada yaşadı. Bu bakımdan “Basrî” de denilmiştir. Eshâb-ı kiramdan Enes bin Mâlik’i ve Ömer bin Seleme’yi görmüştür, Muâviye bin Kurre, Enes bin Sîrîn, […]

No Comments »

Hz. LÛT VE AZGIN KAVMİ

Mayıs 15, 2016

Lût aleyhisselâm Hazreti İbrahim’in akrabası olup Filistin’de iskân eden Sedum kavmine peygamber olarak gönderilmiş ve İbrahim âleyhisselâmın şeriatını tebliğ ile memur olmuştu. Hazreti Lût’un kavmi çok azgındı ve erkeklerle münasebeti âdet haline getirerek livata fiilini işliyorlardı. Bu iş için de bilhassa genç delikanlılar üzerinde kötü emel besliyorlardı. Hazreti Lût kavmine tebliğe başladı ve bu çirkin […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 14, 2016

“Celâlim hakkı için biz senin önünden nice resûller göndermişiz, onlardan kiminin kıssasını haber verdik kiminin vermedik…” (Mü’min Sûresi, âyet 78)

No Comments »

SULTAN İKİNCİ MUSTAFA HAN (1664-1703)

Mayıs 14, 2016

22. Osmanlı sultanı, İkinci Mustafa Han, amcası Sultan İkinci Ahmed’in vefatı üzerine tahta geçti (1695). Bu tarihte Osmanlı Devleti Avusturya, Lehistan, Rusya ve Venediklilerle on iki seneden beri harp halindeydi. Sultan, tahta çıkmasından sadece bir hafta sonra sadrazama, bu yılki sefere katılmak niyetinde olduğunu ve ona göre hazırlıkların yapılmasını bildirmiş, sadrazamın her huzura gelmesinde bunu […]

No Comments »

HAZRETİ İBRAHİM HALİİLULLAH

Mayıs 14, 2016

İbrahim aleyhisselâm Allahü Teâlâ’ya aşırı muhabbeti ve O’nun rızâ ve muhabbetini celbeden ibâdetler ve taâtlerde bulunması sebebiyle, bu peygamberini halis bir dost ittihaz ederek kendisine ilâhî sırlarını vâkıf kılarak ikram buyurmuştur, işte bu sebepten dolayı Hazreti ibrahim’e «Halîlullah = Allah’ın dostu» unvanı ihsan edilmiştir. Hazreti ibrahim bir defasında ölüm Meleği Azrail aleyhisselâm ile karşılaştığında: — […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 13, 2016

“Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin.” (Tevbe Suresi, 36)

No Comments »

Güzelliğinde İmtihanı Var

Mayıs 13, 2016

Süleyman bin Yesâr, bir arkadaşıyla “Ebva” denen yerde konaklamışlardı. Arkadaşı yakındaki alışveriş yerinden bir şeyler almak üzere çadırdan ayrıldığı sırada Süleyman’ı geriden gözetleyen bir bedevi kadını hemen çadırın kapısına gelerek: – Buraya kadar gelir misin? diye seslendi. Süleyman, serili sofradan yiyecek isteyeceğini düşünerek bazı şeyleri alıp da kadına doğru yürürken kadının ikazı farklı oldu: – […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 12, 2016

“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma.” (İsra, 17/26)

No Comments »

ATÂ BİN EBÎ REBÂH

Mayıs 12, 2016

Tabiînin büyüklerinden tanınmış bir fıkıh ve hadîs âlimi. 27 (m. 647) târihinde doğup, 114 (m. 732) senesinde vefât etti. Babasının ismi Eslem veya Sâlim’dir. Annesinin isminin Bereke olduğu söylenir. Yemen’de, Cened denen bir yerde doğduğu, Mekkeli Cümeh veya Fihr kabilesinin âzâdlısı olduğu rivâyet edilir. Mekke-i Mükerreme’de doğup, yine orada vefât etti. Zamanında, Mekke-i Mükerreme’nin müftîsi […]

No Comments »

NİÇİN AĞIZLARI KAPALI?

Mayıs 12, 2016

Şeyh Necmüddin Ali (k.s.) hazretleri anlatıyor: ‘Zaman zaman ziyaretime gelen bir kadın vardı. Basîreti (kalp gözü) açık bir hâtundu. Yine bir gün ziyâretime gelmişti. O sıralar elim biraz dardı ve o da bu hâlimi biliyordu. Evimde bir-iki göz ambar vardı. Eğer Allah Teâlâ, hubûbattan arpa-buğday gibi bir şey verirse o ambarlara koyardım. Şimdi ise onlar […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 11, 2016

“Kim iyilik yaparak kendini Allah’a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur…” (Lokman, 31/22)

No Comments »

MEKHÛL EŞ-ŞÂMÎ

Mayıs 11, 2016

Tabiînden ve meşhûr hadîs hafızlarından. İsminin Şehrâp, olduğu söylenir. Künyeleri değişik şekillerde, Ebû Abdullah, Ebû Eyyûb ve Ebû Müslim olarak bildirilmiştir. Aslen İran’lıdır. Kabil’de doğdu. Orada yaşı biraz ilerleyince, esîr edildi. Mısır’da, Hüzel kabilesinden bir kadının âzâdlısıdır. Onun için Hûzelî denmiştir. Zamanında, Şam’ın en büyük Fakîhi (İslâm hukuku âlimi) idi. Resûlullahın ( aleyhisselâm ) hadîs-i […]

No Comments »

Sarık ve Sakal

Mayıs 11, 2016

Eski elbiseli, fakir ve köse bir alim, bir kadı’nın mahkemesinde alimler sırasında üst sırada oturur. Kadı gerek giyiminden gerese tanımadığından olacak sert sert bakar. Bunun üzerine, Kadının adamı fakir alimin yanına gelerek: – Buradan kalk. Haddini bil burası senin yerin değil. Herkesmecliisn üst tarafına layık olamaz. Senin yerin aşağısı.Ya git oraya otur, ya da çık […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 10, 2016

“Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.” (İsra, 17/29)

No Comments »

ABBÂD BİN ABBÂD BİN HABÎB

Mayıs 10, 2016

Meşhûr hadîs âlimlerinden. İsmi, Abbâd bin Abbâd bin Habîb bin Mühelleb bin Ebî Sufre’dir. Künyesi “Ebû Muâviye”dir. Atâkî, Ezdî, Mühellebî ve Basrî nisbetleri ile de tanınmaktadır. Doğum târihi kesin olarak bilinememektedir. Hicrî 181 (m. 797) târihinde Recep ayının 18’inde Bağdâd’da vefât etmiştir. Abbâd bin Abbâd, hadîs hafızlarından olup, Basra’da yetişen meşhûr âlimlerdendir. Yüzbin hadîs-i şerîfi […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 9, 2016

“Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Bütün işler ancak Allah’a döndürülür.” (Âl-i İmrân, 3/109)

No Comments »

ŞEHR BİN HAVŞEB

Mayıs 9, 2016

Tabiînden, fıkıh ve kırâat âlimi, muhaddis. Rivâyet ettiği hadîslerin ekserisi Hasen derecesindedir. Şehr bin Havşeb ( radıyallahü anh ) dünyâya düşkün olmayan ve çok ibâdet eden büyük bir âlimdir. İsmi, Şehr bin Havşeb el-Eş’arî olup, Künyesi, Ebû Sa’îd’dir. (Ebû Abdullah veya Abdurrahmân da denildi). Aslen Şamlı olup 20 (m. 641)’de doğdu. Irak’a yerleşti. Beyt-ül-mâl emirliği […]

No Comments »

KABİRDE KONUŞAN GENÇ

Mayıs 9, 2016

Takva sahibi olmak, hayatın her döneminde güzel. Ama fırsatlar çağı gençlikte bir başka güzel. Güce, kuvvete, güzelliğe rağmen günahlardan sakınanların mükafatı ebedi mutluluk. Hayatın baharı şeytana satılmazsa, sonsuz bahar bir adım ötede. Hz. Ömer’in (R.A.) halifeliği döneminde ibadet ehli, son derece takva sahibi bir genç vardı. Hz. Ömer’in hayret ve takdirle izlediği bu gencin kalbi, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 8, 2016

“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” (İsra, 17/32)

No Comments »

ABDULLAH BİN BÜREYDE

Mayıs 8, 2016

Tabiîn devrinin hadîs âlimlerinden. İsmi Abdullah bin Büreyde bin Hasîb el-Eslemî’dir. Künyesi “Ebû Sehl”dir. El-Mervezî, Merv kadısı, el-Eslemî lakabları ile tanınmaktadır. 14 (m. 635) târihinde Kûfe’de Hazreti Ömer’in halifeliği zamanında doğdu. Basra’da yaşadı. Merv şehrine kadı olarak tayin edildi ve 115 (m. 707) târihinde orada vefât etti. Abdullah bin Büreyde, Tabiînin sika (güvenilir) râvilerinden olup, […]

No Comments »

Kadın ve Vali

Mayıs 8, 2016

Bir zamanlar vâlilik yapan birisinin çok güzel bir bahçesi vardı. Rengârenk çiçeklerle donatılmış, tam bir zevk ve sefâ yeriydi. Bir gün vâli, bu bahçeye geldi. Vâli, bir bahane ile kadının kocası olan bahçıvanı, bir iş için dışarıya gönderdi. Kadına da dedi ki: -Bahçenin kapılarını kapat. Hiç bir kapı açık kalmasın! Kadın, akıllı ve namuslu idi. […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 7, 2016

“İşimi bana kolaylaştır.” (Tâ-hâ, 20/26)

No Comments »

LEYS BİN SA’D

Mayıs 7, 2016

Tebe-i tabiînin büyüklerinden, Mısır’da yetişen meşhûr hadîs ve fıkıh âlimlerinden. Adı, Leys bin Sa’d bin Abdurrahmân el-Fehmî’dir. Künyesi Ebu’l-Hâris’tir. Ailesi İran’ın İsfehân şehrinden olup 94 (m. 772) yılında Mısır’ın Kalkaşende kazasında doğdu. Mısır ve Hicaz âlimlerinden ilim tahsil edip, Mısır’da hadîs ve fıkıh tedrisâtiyle meşgûl oldu. Bu ilimlerde, zamanının en üstünlerinden idi. Çok cömert olup, […]

No Comments »

‘SADECE KUŞLARI DEĞİL…’

Mayıs 7, 2016

Şeyhulislâm Zenbilli Ali Efendi (rh.), zamanın en büyük âlimlerindendi. Herkes tarafından sevilir ve sayılırdı. Sık sık tertip ettiği sohbet toplantıları çok samimi bir hava içinde geçerdi. Her sohbeti ayrı bir güzellikte olur, dinleyenleri coştururdu. Bir yaz günüydü. Hava oldukça sıcaktı. Zenbilli Ali Efendi’nin evinin arka kısmındaki bahçede, ateş gülleri arasında sohbete oturulmuştu. Bir ara söz […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 6, 2016

“Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın… ” (İsra, 17/35)

No Comments »

ŞEFİ BİN MATİ’

Mayıs 6, 2016

Tabiîn devrinde Mısır’da yetişen hadîs âlimlerinden. Adı, Şefî’ bin Mâti’ bin Abdullah el-Esbahî’dir. Ebû Osman, Ebû Sehl ve Ebû Ubeyd el-Mısrî künyeleri ile anılmıştır. Eshâb-ı kiram ile görüştü, onlardan ilim alıp rivâyetlerde bulundu. 105 (m. 723) yılında vefât etti. Eshâb-ı kiramdan olduğu da söylendi ise de, bu rivâyet zayıftır. Hadîs ilminde büyük âlim ve rivâyetlerinde […]

No Comments »

Öğüt

Mayıs 6, 2016

Birgün Emir Süleyman Pervane, Mevlana’dan kendisine öğüt vermesi için ricada bulumuştu. Mevlana, dan kendisine öğüt vermesi için ricada bulunmuştu. Mevlana, bir zaman düşündükten sonra: – Emir Pervane, Kur’anı ezberlediğini duyuyorum, doğru mu? Dedi. Pervane: – Evet. – Ayrıca, Şeyh Sadreddin’den hadis ilmi okuduğunu da duydum. – Evet doğrudur. Bunun üzerine Mevlana şöyle buyurmuştu: – Mademki, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 5, 2016

“Görmedikleri hâlde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.” (Mülk, 67/12)

No Comments »

ŞÜREYK BİN ABDULLAH EN-NEHÂNÎ

Mayıs 5, 2016

Tebe-i tabiîn devri fakîh (fıkıh âlimi) ve muhaddislerinden (hadîs âlimlerinden). Künyesi, Ebû Abdullah’tır. 95 (m. 713) senesinde, Buhârâ’da doğup, 177 (m. 794) yılında Kûfe’de vefât etti. Bu sırada Hârûn Reşîd Hîre’de bulunuyordu. Şüreyk’in ( radıyallahü anh ) cenâze namazını kılmak için, Kûfe’ye gelmişse de namazın kılındığını görünce geri dönmüştür. Hazreti Ali zamanında kadılık yapan Şüreyh […]

No Comments »

O Senin Ailenden Değil

Mayıs 5, 2016

Hz.Nuh’un kafirlerle beraber bulunan bir oğlu vardı. Hz. Nuh oğlunu dalgalardan kurtulmaya çalışırken görünce selendi: – Ey oğulcağızım! Bizimle gemiye bin. Sakın kafirlerle beraber olma! – Beni sudan koruyacak bir dağa sığınırım! – Allah dilemedikçe, bugün O’nun azabından koruyacak hiçbir şey yoktur. Hz.Nuh ile oğlunun arasına dalgalar girdi. Hz.Nuh’un oğlu da boğulanlardan oldu. Hz.nuh oğlu […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 4, 2016

“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme…” (İsra, 17/36)

No Comments »

ATÂ BİN MEYSERE EL-HORASÂNÎ

Mayıs 4, 2016

Tabiîn devrinin tanınmış, hadîs ve tefsîr âlimlerinden. Ebû Eyyüb, Ebû Osman, Ebû Muhammed, Ebû Sâlih Belhî künyeleri vardır. 50 (m. 670) senesinde doğup, 135 (m. 752) târihinde Eriha’da vefât etti. İbn-i Abbas, Adiy bin Adiy el-Kindi, Mugîre bin Şu’be, Ebû Hureyre, Ebüdderdâ, Enes bin Mâlik, Ka’b bin Ucre, Muaz bin Cebel ve daha başka sahabeden […]

No Comments »

NAMAZ VE MİR’AÇ

Mayıs 4, 2016

Malik bin Sa’saa radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâmıh şöyle buyurduklarını anlatıyor:. Ben Kâbe-i Muazama’da iki kişinin arasında uyku ile uyanıklık arasında yatmakta iken, içi îman ve hikmetle dolu, altından bir leğen getirdiler. Boğazımdan karnıma kadar göğsümü yardılar. Zemzem suyu ile yıkayıp, îman ve hikmetle doldurdular. Katırdan küçük merkepten ise büyük, burak denilen bir hayvan getirdiler. Cibril […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 3, 2016

“…Kötülüklerden sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.” (Bakara, 2/183)

No Comments »

EBÜ’L-BEHTERİ VEHB BİN VEHB

Mayıs 3, 2016

Tebe-i tabiînden meşhûr fıkıh ve hadîs âlimi. Arab ailelerinin şeceresini çıkarmada ve onların önemli târihî günleri hakkında derin bilgi sahibi idi. Arab edebiyatı ve dili ile uğraştı. Şiirler yazdı. Asıl ismi, Vehb bin Vehb bin Kesîr bin Abdullah bin Zem’a olup, künyesi Ebü’l-Behterî’dir. El-Kureyşî, el-Medenî nisbetleri verilen Ebü’l-Behteri, el-Kadî lakabı ile meşhûr oldu. Babası Vehb, […]

No Comments »

İLK VAHİY

Mayıs 3, 2016

Hazreti Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor: Resûlullah aleyhisselâma gelen ilk vahiy, uykuda iken gördüğü sarih bir rüyâdan ibarettir. O bir rüya görmüş olmazdı ki sabah aydınlığı gibi acık bir şekilde zahir olmasın. Allah ona tenhada kalma sevgisi vermişti. Bunun için Hirâ dağına çekilir ve orada aile efradına dönmeden, azığı bitinceye kadar bir kaç gece kalır, ibadetle […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 2, 2016

“Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.” (İsrâ, 17/81)

No Comments »

ESED BİN AMR (KÂDI BECLÎ KÛFÎ)

Mayıs 2, 2016

Hanefî mezhebinde meşhûr fıkıh âlimlerinden. Künyesi, Ebü’l-Müznir’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. 188 veya 189 (m. 804) senesinde vefât etmiştir. İlmi İmâm-ı a’zamdan öğrendi. Onun yetiştirdiği yüzlerce âlim arasında ilk on âlimden biri de Esed bin Amr’dır. Hadîs ilminde de âlim olup, bu ilimdeki kıymeti husûsunda değişik değerlendirmeler yapılmıştır. Ahmed bin Hanbel, O’nun hadîs ilminde sika (güvenilir) […]

No Comments »

RESÜLÜLLAHA İTAAT EDEN AĞAÇ

Mayıs 2, 2016

Cabir radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber aleyhissclâm ile beraber yola çıkmıştık. Geniş bir vadiye gelince, Allah’ın Resulü abdestini bozmaya gitti. Ben de peşinden içinde su bulunan bir kapla kendisini takip ettim. Peygamber aleyhisselâm etrafına baktı. Abdest bozmak için görünmeyecek bir yer bulamadı. Uzakta vadinin kenarında iki ağaç görüverince de onlardan birinin yanına gitti. Dallarından birini alıp: […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 1, 2016

“Şüphesiz Kur’an, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.” (Hakkâ, 69/48)

No Comments »

ZEYD BİN ESLEM

Mayıs 1, 2016

Medine-i münevverede yetişen müfessirlerin (tefsîr âlimlerinin) en meşhûru. Künyesi Ebû Abdullah veya Ebû Üsâmedir. Tabiînin büyüklerindendir. Hazreti Ömer’in oğlu Hazreti Abdullah onu âzâd etti. 136 (m. 753) târihinde Medine’de vefât etti. Pekçok hadîs-i şerîf ezberledi. Sika (güvenilir) bir zât olup, fıkıh âlimidir. Peygamber efendimizin mescidinde talebelerine ders verirdi. Pekçok kimseler kendisinden ilim öğrenmek için uzaklardan […]

No Comments »

RESÛLULLAHIN ÜMMETİNE ŞEFKATİ

Mayıs 1, 2016

Abdullah (bin Amr radıyallahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhisselâm, îzzet ve Celâl sahibi Allah’ın, ibrahim aleyhisselâm hakkındaki «Ey Rabbim, putlar insanlardan çoğunu yoldan saptırdılar. Kim bana uyarsa, o bendendir. Kım karşı gelirse artık onun işi sana kalmıştır. Zira sen afvedicisin, merhamet sahibisin» mealindeki âyetini okudu. İsa aleyhisselâm da: — Ey Rabbim, eğer onları cezalandıracaksan onlar senin […]

No Comments »

Links

Calendar