Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Mayıs, 2014

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 31, 2014

“Melekler bana salavat okuyana, -okumaya devam ettiği müddetçe- istiğfar ederler.”(Hadîs-i Şerîf, Musannef-i İbn-i EbîŞeybe)

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 31, 2014

Gözün de gönlün de incisi Allah’ın Peygamberidir. Onun getirdiği haberleri kulağına küpe yap. (Mevlâna)

No Comments »

SALAVÂT-I ŞERÎFE’NİN FAZİLETİ

Mayıs 31, 2014

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: •    “Yanında ismim anıldığı halde bana salavât getirmeyen adamın burnu sürtülsün.” Hazret-i Cebrail, Resûlullâh Efendimiz’e (s.a.v.) gelip “Yâ Muhammed! Sana bir salevât getirene muhakkak yetmiş bin melek onun için istiğfâr eder. Meleklerin istiğfâr ettiği kimse ise cennetliklerden olur.” buyurdu. •   “Kıyâmet gününün korkunç hallerinden ve zorlu konaklarından en çok kurtulacak olanlar […]

No Comments »

MİKDÂD BİN ESVED (veya AMR) ( radıyallahü anh )

Mayıs 31, 2014

Eshâb-ı kiramın meşhûrlarından ve ilk olarak îmân edenlerinden. Adı, Mikdâd bin Amr (Esved) bin Salebe bin Mâlik bin Rebî’a bin Sümâme bin Matrud en-Nehrânî el-Kindî’dir. Babasının adı Amr’dır. Esved bin Abd-i Yegûs tarafından evladlığa kabûl edildiği için, Mikdâd bin Esved (Esved’in oğlu) olarak meşhûr olmuştur. Resûlullah’a ( aleyhisselâm ) ilk olarak îmân eden Eshâb-ı kirâmdandır. […]

No Comments »

Padişah ve Genç

Mayıs 31, 2014

Olay Peygamberimizden çok önce gçer. Zamanın birinde insanların kendisine taptığı bir padişah ve onunda bir sihirbazı vardı. Sihirbaz bir gün: – Padişahım, artık ihtiyarladım. Bana bir genç verseniz de ona sihir öğretsem. Padişah ona bir genç buldurur ve yollar. Gençin eviyle sihirbazın evi arasında bir rahip yaşamaktadır. Genç zamanla ona da uğramaya başlar. Sohbetederler. Rahibin […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 30, 2014

“Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.” (Ankebût, 29/57)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 30, 2014

“Bir sahabî Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.)gelip, ‘Yâ Resûlallah! Ben Kulhüvâllahü ehad sûresini okumayı seviyorum,’ dedi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de ‘ona olan sevgin, seni cennete götürür.’ buyurdular.” (Hadîs-i Şerîf, Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr)

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 30, 2014

Âlem büyük bir insan, insan da küçük bir âlemdir. (Farabi)

No Comments »

ŞA’BÂN AYININ FAZÎLETİ

Mayıs 30, 2014

Hz. Aişe (r.anha) validemiz buyurdular ki: “…Ben Resûlullah’ın Ramazan ayından başka hiçbir ayın tamamında oruç tuttuğunu ve başka hiçbir ayda Şa’bân ayında tuttuğu oruçtan daha çok oruç tuttuğunu görmedim.” Resûlullah (s.a.v.) Hz. Aişe’ye (r.anhâ) “Şa’bân ayındaki oruç bana en /V sevimli olandır.” “Yâ Aişe! O öyle bir aydır ki, sene içinde rûhu kabz olunacakların (öleceklerin) […]

No Comments »

MESRÛK BİN EL-ECDÂ ( radıyallahü anh )

Mayıs 30, 2014

Tabiînden meşhûr fıkıh ve hadîs âlimi. İsmi Mesrûk bin El-Ecdâ bin Mâlik bin Umeyy bin Abdullah bin Mûrr El-Hemedânî El-Vedâî’ El-Kûfî olup, künyesi Ebû Âişe’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. Hazreti Ali zamanında 63 (m. 683)’de şehîd oldu. Çok âbid (ibadet eden) bir zât olup sika (güvenilir, sağlam) âlimlerdendir. Aslen Yemenli’dir. Hazreti Ebû Bekir zamanında Medine-i Münevvere’ye […]

No Comments »

DUA İÇİN FAZİLETLİ VAKİTLERDEN SEHER VAKTİ

Mayıs 30, 2014

Duâ etmek için, sene içinde arefe günü, aylardan ramazan ayı, günlerden Cuma günü, gecelerde seher vakti gibi mübarek vakitler gözetilir. Allâhü Teâlâ “(O müttakîler) seher vakitleri hep istiğfar ederlerdi.” (Zâriyat Sûresi, âyet 18) buyurmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de; “Rabb’imiz Tebâreke ve Teâlâ, her gecenin son üçte birinde dünya semâsına tecelli eder ve şöyle buyurur: “Kim […]

No Comments »

Sözün Yalanına

Mayıs 30, 2014

Bir gün Tebriz’de bir yahudi, Şems’e gelerek: – Müjde ya Şems, Mevlana geliyor !… Şems, bu müjde üzerine elinde ne v ar ne yoksa bu yahudiye hediye eder. Biraz sonra başka biri Şems’e gelerek: – Yahudi seni aldattı ve bütün malını aldı. Ortada ne Mevlana var, ne birşey… Gelen giden yok… Yahudi seni aldattı. Şems […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 29, 2014

“Allah’a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter.” (Ahzab, 33/3)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 29, 2014

“Kostantîniyye (İstanbul) elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan; o asker ne güzel askerdir!” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed bin Hanbel)

No Comments »

80) التوّاب ET TEVVÂB

Mayıs 29, 2014

Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan Tövbelerin kabulu için günde 409 defa okunur. Ya Tevvab ismini zikreden kişinin tevbesi kabul olur. Zalimin zulmünden kurtulur. Para ve geçim sıkıntısı ortadan kalkar. Rızık kapıları okuyana açılır. Günde 409 defa Ya Tevvab ismini zikreden kişinin dünyevi ve uhrevi bütün işleri halolur.

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 29, 2014

Sözünü tartmayan, cevabından incinir. (Sadi Şirazî)

No Comments »

ŞA’BÂN-I ŞERÎF

Mayıs 29, 2014

Yarın idrâk edeceğimiz Şa’bân ayı, Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’in ayıdır. Bu itibarla bu ayda salevât-ı şerîfeye devam etmek lâzımdır. Yine mümkün oldukça istiğfar ve İhlâs-ı Şerîf okumalı, teheccüd ve tesbîh namazları kılmalı ve hatm-i enbiyâ yapmalıdır. Şa’bân ayı, şerefli, ulvî, berâta erdirici, ilâhî ihsâna kavuşturucu, müminlere rahmet, kâfirlere gazap olan ve ilâhî nûra nâil eden bir aydır. Bu ayın […]

No Comments »

İSTANBUL’UN FETHİ

Mayıs 29, 2014

Sultân Mehmed Han, tahta geçtiğinde en büyük iş olarak İstanbul’un fethini görüyordu. Onun için hiçbir tedbiri geri bırakmayıp her türlü hazırlığa girişti. İstanbul o tarihlerde dünyanın en büyük ve kalabalık şehirlerinden biri olup kalesi ise hepsinden sağlam idi. Zira üç tarafında deniz; karadaki batı tarafında ise üç sur bulunup her bir surun arasında deniz suyu […]

No Comments »

SAÎD BİN MÜSEYYİB ( radıyallahü anh )

Mayıs 29, 2014

Tabiîn devrinde Medine’de yetişen yedi büyük âlimden biri. İsmi, Saîd bin Müseyyib bin Hazn bin Ebî Vehb bin Amr bin Âiz bin İmrân bin Mahzûm bin Yakaza’dır. Annesi, Ümm-i Saîd binti Hakim bin Ümeyye bin Harise bin Evkas es-Sülemî’dir. Künyesi “Ebû Muhammed Medenî’dir. Kureyş kabilesinin Mahzûm kolundan olduğu için, “el-Kuraşî” ve “el-Mahzumî” de denilmektedir. Babası […]

No Comments »

TESBÎH VE TEKBÎRLE FETHOLUNACAK ŞEHİR: İSTANBUL

Mayıs 29, 2014

Sahîh-i Müslim’de rivâyet edilen hadîs-i şerîfte Resûlullâh Efendimiz, Kostantiniyye’nin fethi hakkında buyurdular: “Ey Ashâbım, bir tarafı karada, bir tarafı denizde olan şehri bilir misiniz?”. “Evet Yâ Resûlallâh”, dediler. “O şehre Benî İshâk’dan yetmiş bin nefer gazâ etmedikçe kıyâmet kopmaz. Oraya vardıklarında silah ile harbetmezler, ok da atmazlar. “Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber” derler, denizde olan […]

No Comments »

SÖZ

Mayıs 29, 2014

Bir müslüman. Bir ateşperest. Birlikte çalışıyorlar. Namaz vakti. Müslüman: -Namaz kılacağım. Namaz kılarken, bana ilişmiyeceğine dair söz verir misin? -Veririm. Namaz…. Bir müddet sonra… Ateşperest. İbadet zamanı… -Şimdi sıra ben de, ben ibâdet ederken, bana ilişmiyeceğine söz verirmisin. -Olur sana ilişmem… Rahatça ibâdetini yapabilirsin. Fakat ateşperest ateşe tapmak üzere secdeye varınca, Müslüman hemen üzerine atılır. […]

No Comments »

DÜNYA SEVGİSİ BÜTÜN HATALARIN BAŞIDIR

Mayıs 29, 2014

Ebû Ümâme el-Bâhilî’den (r.a.) rivâyet olundu: “Allâhü Teâlâ Muhammed aleyhisselâmı insan ve cinlere peygamber olarak gönderdiğinde askerleri İblîs’e gelerek: “Allâhü Teâlâ bir peygamber gönderdi ve ona tâbi olan ümmetleri de çıktı” diye haber verdiler. İblîs: “Onlardan dünyâyı sevenler var mıdır?” diye sorunca avanesi: “Evet” dediler. “Eğer onlar dünyâyı seviyorlarsa putlara tapmamaları beni mahzûn etmez. Muhakkak […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 28, 2014

“Kıyametin kopacağı gün, işte o gün mü’minler ve kâfirler birbirinden ayrılacaklardır.” (Rûm, 30/14)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 28, 2014

“Kim soğan, sarımsak ve pırasa yerse (ağzında bunların kokusu olduğu halde) bizim mescidimize yaklaşmasın. Zira melekler de insanların rahatsız olduğu şeylerden rahatsız olurlar.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

79) البَرّ EL BERR

Mayıs 28, 2014

Kulları hakkında kolaylık isteyen; iyilik ve bahşişi çok olan… Allah Teâlâ kulları için daima kolaylık ve rahatlık ister, zorluk istemez, zorluk çıkaranları da sevmez. Yapılan kötülükleri bağışlar, örter. Bir iyiliğe en az 10 mükâfat verir. Kul gönlünden iyi bir şey geçirmişse, onu yapmamış olsa bile, yapmış gibi kabûl edip mükâfat verir. Aksine kötülükleri ise yapmadıkça […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 28, 2014

İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

KIBLE SAATİ VE DÜNYA KIBLE GÜNÜ

Mayıs 28, 2014

Kıble saati; kıblenin güneş ile tespit edildiği saattir. Yani, güneşin, bulunduğumuz yerin kıble zâviyesine (açısına) veya belli bir zâviye (açı) farkına denk geldiği vakittir. Türkiye, Avrupa ülkeleri, Afrika Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ile Avustralya’nın Perth şehrinde, şehrin o günkü kıble saati vaktinde, güneşe doğru dönen kimse, kıbleye dönmüş olur. Kıble saati, namaz vakitleri gibi günlük […]

No Comments »

REFÎ’ BİN MİHRAN ( radıyallahü anh )

Mayıs 28, 2014

Tabiînin büyüklerinden. Yüksek halleri bulunan, Peygamber efendimizin sünnetine, büyüklerimizin yoluna uymayı, bid’atleri terk etmeyi tavsiye eden bir zât idi. Künyesi Ebü’l-Âliye’dir. Künyesi ile meşhûr olmuştur. 93 (m. 711) senesinde vefât etti. Hazreti Ebû Bekir’i gördü. Hazreti Ömer’in arkasında namaz kıldı. Übey bin Ka’b’ın ( radıyallahü anh ) ve diğer Sahâbîlerin huzûrunda Kur’ân-ı kerîm okudu. Güzel […]

No Comments »

DİLENMEK

Mayıs 28, 2014

Müslümanlarca dilenme esasen bir kazanç yolu değildir. Az çok kazanmağa gücü yeten her müslüman için istemek, dilenmek haramdır. Şu kadar var ki kazanmaktan tamamen âciz olan bir kimse için dilenmek lâzım gelir. Böyle âciz bir kimse, dilenmeyi bırakıp da açlıktan ölecek olsa günaha girmiş olur. Bir hadîs-i şerîfte: “Dilenmek, kulun en son kazancıdır.” buyurulmuştur. Bir […]

No Comments »

SODOM ve GOMERE’NİN SON GÜNÜ

Mayıs 28, 2014

Hz Lût (a.s), Arap yarımadasını puta tapıcılıktan alıkoymak, ortaksız ve tek bir Allah’ı tanıtmaya çağıran ve bu mukaddes yolda büyük başarılar kazanan Hz. İbrahim’in amcasının oğludur. Ömrü ve peygamberliği bugün Ürdün devletinin sınırları içinde bulunan Lût gölü çevresinde geçmiştir. Günümüzde tuzlu suların doldurduğu orta büyüklükte olan su saha, eskiden toprakları oldukça verimli bir vadi idi […]

No Comments »

Çocuklarda Diş Temizliği

Mayıs 28, 2014

Bebeğin dişleri temiz bir tülbent veya gazlı bez ile silinmeli, 1-1.5 yaşından sonra da yumuşak bir diş fırçası kullanılmalıdır. Alışkanlık kazandırmak için çocukların eline 2 yaşından sonra diş fırçası verilebilir. 2.5 yaşından itibaren minicik bir parça diş macunu fırça üstüne konulabilir. Fakat macun katiyen yutulmamalıdır. Çocuklar diş fırçalamayı alışkanlık edip kendi başına yapabilene kadar ebeveyni […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 27, 2014

“Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?” (Saff, 61/2)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 27, 2014

“Kulun günâhları çoğalıp bunlara keffâret olacak ameli de bulunmadığı zaman, Allâhü Teâlâ günâhlarına keffâret olması için ona hüzün ve keder verir.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed bin Hanbel)

No Comments »

78) المتعالِ EL MÜTEÂLÎ

Mayıs 27, 2014

Yaratılmışlar hakkında aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan pek yüce ve pek münezzeh… Meselâ, bir zengin hakkında, “Bu adam yarın fakir düşebilir”, denebilir ve adam da zenginken fakir olabilir. Fakat Allah Teâlâ hakkında, bu gibi ihtimallerin düşünülmesi mümkün değildir. O, her türlü noksanlık, eksiklik, zaaf, âcizlik, hatâ ve kusurdan münezzehtir. İsteyenler çoğaldıkça […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 27, 2014

Öğüt dinleyen ve uzağı gören insanlar hiçbir kalbe kin tohumu ekmezler. (Sadi Şirazî)

No Comments »

İSTANBUL’DA PARASIZ KALMAK…

Mayıs 27, 2014

Ahmed Cevdet Paşa’nın kızı Fatma Aliye Hanım, babasının medresedeki ilk yıllarına ait bir hatırasını şöyle anlatıyor: “Babam İstanbul’a yeni geldiği senelerde medrese hayatında sıkıntılı bir gününü anlatmıştı ki onu nakletmeden geçemeyeceğim! O ana kadar hiç para yoksulluğu görmemişti. Babası muntazaman onu pekiyi geçindirecek parayı gönderiyordu. Bir sene pek ziyade kış olup Lofça’dan bir hayli zaman […]

No Comments »

HAZRETİ MEYMÛNE BİNTİ HARİS

Mayıs 27, 2014

Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) hanımlarından. İsmi daha önce “Birre” iken Resûlullah ( aleyhisselâm ) değiştirerek “Meymûne” yaptı. Nesebi ise, Meymûne binti Haris bin Hazn bin Büceyr bin el-Hezm bin Ruveybe bin Abdillah bin Hilâl bin Âmir bin Sa’saa el-Hilâliye’dir. Mekke’de Benî Hilâl kabilesinden idi. Künyesi Ümmülfadl, annesinin ismi Hind binti Avf idi. 53 (m. 671)’de […]

No Comments »

‘SİLÂHINI TESLİM ET ONA!’

Mayıs 27, 2014

Ahzab Harbi’nde, hendek kazmaktan yorulan Sa’d bin Muaz (r.a.), Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz’in yanında oturmuş dinleniyordu. Bu esnada, toprak taşıyan Zeyd bin Sâbit (r.a.)’in çalıştığını görünce, ona işaret ederek; ‘ Yâ Resûlellah, dedi, Allâh’a hamd olsun ki, bunun babası beni sağ bıraktı da, sana îmân etmek şerefini bana nasip eyledi. Buas günü, ben bunun babası Sâbit […]

No Comments »

RESÛL-İ EKREM’İN MÜBAREK AHLÂKI

Mayıs 27, 2014

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) ahlâkı tamamen Kur’ân-ı Kerîm’e uygun idi; yani Kur’ân-ı Mübîn’in gösterdiği güzel huyların mükemmel bir mecmuasından ibaret bulunuyordu. Onun kadar güzel ahlâka sahip bir zât görülmemiştir. Bunun içindir ki, hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de meâlen; “Şüphe yok ki sen pek büyük ahlâk üzere yaratılmış bulunuyorsun.” (Kalem Sûresi, âyet 4) buyurulmuştur. Bir hadîs-i şerîfte de; “Ben […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 26, 2014

“Şüphesiz Allah, insanlara hiç bir şekilde zulmetmez; fakat insanlar kendilerine zulmederler.” (Yûnus, 10/44)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 26, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Size bir müsafir geldiği zaman ona ikramda bulununuz.”(Hadîs-i Şerîf, Kenzü ‘l-Ummâl)

No Comments »

77) الوالي EL VÂLÎ

Mayıs 26, 2014

Mahlûkatın işlerini yoluna koyan… Bu muazzam kâinatı ve her an biten hâdisatı tek başına tedbîr ve idare eden… Allah Teâlâ bütün varlığı idare eden, biricik ve en büyük vâlidir. Diğer vâliler ve hükümdarların idaresi, O’nun izni ve müsaadesi iledir. Ve onların velâyet ve idaresi, son derece nâkıstır.Allah’ın velâyet ve tedbiri ise sınırsız, gerçek ve hakikîdir. […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 26, 2014

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna)

No Comments »

PEYGAMBER EFENDİMİZİN BİR MÛCİZESİ

Mayıs 26, 2014

Ashab-ı Kiram’dan Halid Huzâî’nin (r.a.) kızı olan Ümmü Mâbed’in (r.anhâ) ismi Atike bint-i Hâlid’dir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Medîne-i Münevvere’ye hicreti sırasında Hz. Ebu Bekir (r.a.), azadlısı Amir bin Füheyre ve rehberleri Abdullah bin Uraykıt ile birlikte Kudeyd denilen yerde bir çadıra uğramışlardı. İşte o çadır Ümmü Mâbed’in (r.anhâ) çadırı idi. Satın almak için et ve […]

No Comments »

ZEYNEL ÂBİDÎN ( radıyallahü anh )

Mayıs 26, 2014

Tabiînin büyüklerinden ve oniki imam’ın dördüncüsü, ismi, Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebî Talib’dir. Künyesi, Ebû Muhammed ve Ebü’l-Hasen’dir. Lakabı, Şeccâd ve Zeynel Âbidîn’dir. Hazreti Hüseyin’in oğludur. Annesi Acem padişahının kızı Şehr-i Bânû Gazâle’dir. 46 (m. 666) senesinde Medine-i Münevvere’de doğdu. 94 (m. 713) senesi Muharrem ayının onsekizinde yine doğum yerinde şehîd edildi. Bakî […]

No Comments »

Ser de Gitti Sır da

Mayıs 26, 2014

Server Baba namında bir velinin yaşadığı zamanda devlet maliyesi çok sıkışık duruma düşer. Padişah şöhretini duyduğu veliye haber gönderir. Veli de bir miktar iksir tozu gönderir, bakır eritilen kazanlara atılmasını söyler. Yalnız aynı kazandan bir kepçe kendisine verilmesini ister. Kendisine verileni de fakirlikten şikayet eden dervişine aynen verir. Bir müddet sonra padişah bu sırrın kendisine […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 25, 2014

“Kulunu bir gece Mescid-i Harâm’dan o çevresini mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya -ona âyetlerimizden gösterelim diye- yürüten o Sübhân (Allah)’ı (bütün noksan sıfatlardan) tenzîh ederim…” (İsrâ Sûresi, âyet 1)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 25, 2014

“Kulum, farzları edâ etmekle benim azabımdan kurtulur. Kulum bana (benim rahmetime) ancak nâfilelerle yaklaşır.” (Hadîs-i Kudsî, İhyâu-Ulûmiddîn)

No Comments »

76) الباطن EL BÂTIN

Mayıs 25, 2014

Gizli olan; duyu organları ile idrâk edilemeyen… Allah Teâlâ’nın varlığı hem âşikardır, hem gizlidir. Âşikârdır, çünkü varlığını bildiren delil ve nişanları gözsüzler bile görmüş ve bu hakikatler hakikatı yüce varlığa, eşyanın umumî şehadetini sağırlar bile işitmiştir. Gizlidir. Çünkü biz Onu künhüyle bilemeyiz. Amma varlığını kat’î Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için günde 62 defa […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 25, 2014

Ey Müslüman, sen güzellik Yusuf’usun, bu âlem de kuyudur. Seni oradan selamete çıkarıp huzura kavuşturacak ip de Allah’ın emrine sabır ve teslimiyettir. (Mevlâna)

No Comments »

İSRÂ VE Mİ’RÂC MÛCİZESİ

Mayıs 25, 2014

Peygamberimiz (s.a.v), Hicret’ten bir buçuk sene evvel Receb ayının 27. gecesi Burak ile Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya götürüldükten sonra sahradan semâya çıkarıldı. Semâ katlarının her birinde peygamberlerden biriyle görüştü. Nice melekler gördü. Cennet ve Cehennemi müşâhede etti, gördü. Sidre-i Müntehâ’yı geçti, Allâhü Teâlâ’nın melekûtundan birçok acâyibât gösterildi. Beş vakit namaz emriyle aynı gece geri döndü. […]

No Comments »

MUÂVİYE BİN EBÎ SÜFYÂN ( radıyallahü anh )

Mayıs 25, 2014

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden. Emevî devletinin kurucusudur. Hicretten 19 yıl evvel (m. 604) yılında Mekke’de doğdu. Babası, Ebû Süfyân bin Harb bin Ümeyye, annesi Hind’dir. Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) kayınbirâderi olup, Mekke’nin fethi günü babası ile beraber müslüman oldu. Sonra Medine’ye yerleşerek Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) “Yâ Rabbi, onu doğru yolda bulundur ve başkalarını da doğru yola […]

No Comments »

Hızır ve Gelin

Mayıs 25, 2014

1930’lu yıllar. Rize. Anzer, halkın kendi tabiri ile Ancer. Dünyaca balı ile meşhur olan Ancer. Binlerce poleni ve şifayı içinde barındıran balıyla meşhur Ancer. Kış. Yaylacılık yapan Ancerlilerin bir kısmı aşağıya Rize’ye şehre inmemiş, kışlamışlar. Yazdan yığdıkları otlarıyla, mallarını kışdan çıkarıp, bahara eriştirmenin çabası içindeler. Evet hepsinin mal tabir ettiği koyunları, sığırları var, tektük birkaç […]

No Comments »

KULUM BANA ANCAK NAFİLELERLE YAKLAŞIR

Mayıs 25, 2014

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdu ki: “Teheccüd namazı da bu yolun zarûriyyâtındandır. Bir zaruret olmadıkça terk etmemeye gayret etmek lazımdır… Gecenin sonunda uyanabilmek (o vakti ihya etmek) için, yatsı namazını kılıp faydasız şeylerle meşgul olmadan gecenin evvelinde hemen uyumak lazımdır. Bu vakitte, istiğfar ve tevbe etmek, iltica ve tazarruda bulunmak, isyan ve günahlarını hatırlamak, noksanlarını, ayıplarını […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 24, 2014

“De ki: “Rab bim! Ba ğış la, merha met et. Çün kü sen mer ha met eden le rin en ha yır lı sı sın!” (Mü’minûn, 23/118)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 24, 2014

“Allâhü Teâlâ nezdinde komşuların en hayırlısı, komşusuna hayırlı, faydalı olandır.”(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

75) الظاهر EZ ZÂHİR

Mayıs 24, 2014

Âşikâr olan, kat’î delillerle bilinen… Allah Teâlâ’nın varlığı herşeyden âşikârdır. Gözümüzün gördüğü her manzara, kulağımızın işittiği her nağme, elimizin tuttuğu, dilimizin tattığı her şey, fikirlerimizin üzerine çalıştığı her mâna, hâsılı, gerek içimizde, gerek dışımızda şimdiye kadar anlayıp sezebildiğimiz her şey O’nun varlığına, birliğine, kemal sıfatlarına şâhiddir. Her meselenin zuhuru için günde 1106 defa okunur. Ya […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 24, 2014

Bilmiş ol ki kötü ahlaklı güzel yüz bir para etmez. (Mevlâna)

No Comments »

SÜMEYYE BİNTİ HABBAT ( radıyallahü anha )

Mayıs 24, 2014

İslâmda ilk şehîd olan hâtun. Meşhûr Sahâbî Ammâr bin Yâsir’in ( radıyallahü anh ) annesidir. Hazreti Sümeyye, Ebû Cehilin amcası Ebû Huzeyfe bin Mugîre’nin câriyesi idi. Ebû Huzeyfe, yanında çalışan Yâsîr bin Âmir ile onu evlendirdi. Bu evlilikten Ammar ( radıyallahü anh ) doğdu. Bunun üzerine Ebû Huzeyfe Hazreti Sümeyye’yi âzâd etti. Hazreti Sümeyye ilk […]

No Comments »

İMANI HAYATIN SONUNA KADAR MUHAFAZA ŞARTTIR

Mayıs 24, 2014

İmanın ahiret azabından kurtarması ve ebedi saadete ulaştırması için son nefese kadar devam etmesi lazımdır. Çünkü itibar sonadır. İmanını hayatının sonuna kadar muhafaza edemeyen kimseye, daha önceki imanı asla fayda vermez. Bir kimse senelerce sahih bir imana sahip olduğu halde hayatının sonunda ölümü görmeden önce bir sebeple imandan çıksa ebedî azaba müstehak olur, daha önceki […]

No Comments »

HER ŞEYİN BİR HUDÛDU VARDIR

Mayıs 24, 2014

Ebû Mûsâ’l-Eş’arî (r.a.)’den rivâyet edilmiştir: ‘Her şey için bir hadd vardır. İslâm’ın hudûdu da vera’, tevâzu’, sabır ve şükürdür. Vera’ ve tevâzu’, işlerin kıyâm ve sebâtına; sabır, cehennem ateşinden kurtuluşa; şükür de, cennete nâil olmaya sebeptir. Hasenü’l-Basrî (k.s.) hazretleri, Mekke-i Mükerreme’de, Hz. Ali (r.a.)’nin oğullarından, arkasını Kâbe’ye dayayıp insanlara va’z eden bir gence, ” Dînin […]

No Comments »

HİZMET EDENLER DAHA ÇOK SEVAB KAZANDI

Mayıs 24, 2014

Enes bin Mâlik (r.a.) rivayet etti: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile beraber bir sefere çıkmıştık. İçimizden bazıları oruçlu, bazıları da değildi. Havanın çok sıcak olduğu bir günde bir yerde konakladık. Güneşin sıcağından korunmak için birçoğumuz elbisesini gölgelik yapıyor, bazılarımız da eliyle korunmaya çalışıyordu. Oruç tutanlar açlıktan ve yorgunluktan takatsiz düştüler. Tutmayanlar kalkıp çadırları kurdular, hayvanları sulayıp […]

No Comments »

Cuma Hutbesi – MİRAÇ KANDİLİ

Mayıs 23, 2014

MİRAÇ KANDİLİ Kardeşlerim! İslâm âlemi olarak Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece mübarek Miraç Kandili’ni idrak edeceğiz. İsrâ ve Miraç, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da Yüce Mevla’nın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için semaya yaptığı, içinde pek çok ilahî hikmet ve bereketi barındıran manevî bir yolculuktur. Bu kutlu yolculuk, okuduğum […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 23, 2014

“Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi, Allah’ı zikretmekten alıkoymasın… “ (Münafikûn, 63/9)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 23, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Muhakkak namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.”(Taberânî, el-Mu ‘cemü ‘l-Kebîr)

No Comments »

74) الآخر EL ÂHİR

Mayıs 23, 2014

Sonu olmayan… Herşey biter, helâk ve fenaya gider, ancak O kalır. Varlığının sonu yoktur. Evveliyetine bidayet olmadığı gibi, âhiriyetine nihayet yoktur. Onun için Ona “Âhir” demek, “Bir sâbık’ı yani, kendisinden evvel bir varlık sâhibi var” demek değildir. “Bir lâhıkı yok” demektir. Ömür uzunluğu için günde 801 defa okunur. Ya Ahir ismini zikredenin düşmanları helak olur. […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 23, 2014

Üç şeyi az yapın, bir şeyi çok: Az yiyin, az konuşun, az uyuyun. Çok düşünün. (Mevlâna)

No Comments »

RESÛLULLÂH EFENDİMİZ’İN MİRAC’DA MÜNÂCÂTI

Mayıs 23, 2014

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) miracından haber verip buyurdular ki: “Cenâb-ı Hakk’a niyâz eyledim ki: Yâ Rabbi bu gece senden babam Abdullâh, annem Amine’yi istemiyorum, velâkin senden ümmetimin âsîlerinin tevbelerini kabûl etmeni ve onları azâbından emîn kılmanı istiyorum.” Allâhü Teâlâ buyurdu ki: “Yâ Muhammed! Ruh bedende oldukça tevbe kapısı açıktır.” “Yâ Rabbi, onlar için daha fazlasını istiyorum.” […]

No Comments »

HAZRETİ SEVDE BİNTİ ZEM’A

Mayıs 23, 2014

Peygamber efendimizin muhterem hanımlarından biri. Nesebi (silsilesi), Sevde binti Zem’a bin Kays bin Abdişems bin Abdivüdd bin Nasr bin Mâlik bin Hasel bin Âmir, el-Kureyşi, el-Âmiridir. Annesinin ismi ise, Şemmûs bint-i Kays İbn-i Zeyd İbn-i Amr İbn-i Âmiriye’dir. Doğum târihi kesin olarak bilinmeyen Hazreti Sevde’nin vefâtı ise Hazreti Ömer’in halifeliğinin son yıllarına rastlamaktadır. Hazreti Sevde, […]

No Comments »

İPİN HESABI

Mayıs 23, 2014

Zenginin biri ölümden ve kabirdeki yalnızlıktan çok korkuyormuş. “Öldüğüm geceyi kim kabre girerek sabaha kadar benimle geçirirse servetimin yarısını ona bağışlıyorum” diye vasiyet etmiş. Öldüğünde “Kim birlikte kabre girip sabahlamak ister?” diye araştırmışlar. Kimse çıkmamış. Nihayet bir hamal, -Benim sadece bir ipim var, kaybedecek bir şeyim yok. Sabaha kadar durursam zengin olurum.” diye düşünerek kabul […]

No Comments »

ÖLÜ VE DİRİ, BAŞKASININ AMELİNDEN FAYDALANIR

Mayıs 23, 2014

Müslüman, başkasının bağışladığı amellerden, hayırlardan faydalanır. Bu sünnet ve icma ile sabittir. Sadece kendi yaptıklarının kendisine faydası olur diyen kimse icmâ’a ve sünnete muhalefet etmiş olur. Bu ise batıldır. Çünkü; • İnsan, başkasının yaptığı duanın faydasını görür. İşte bu, başkasının yaptığı amelin faydası demektir. • Peygamber Efendimiz (s.a.v.) mahşerde hesabın kolay olması, cennete girmeleri ve […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 22, 2014

“Ey iman eden ler! Al lah için hak – kı ti tiz lik le ayak ta tu tan, ada let ile şa hit lik eden kim se ler olun…” (Mâide, 5/8)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 22, 2014

“İnsanları güldürmek için konuşup da yalan söyleyene yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû Dâvûd)

No Comments »

73) الأوّل EL EVVEL

Mayıs 22, 2014

Her varlıktan mukaddem olan, başlangıcı olmayan… Allah Teâlâ bütün varlıklar üzerine mukaddem olup kendi varlığının evveli yoktur. Kendisi için asla başlangıç tasavvur olunamaz. Onun için Ona EVVEL demek, “ikincisi var” demek değildir. “Sâbık’ı, yani, kendisinden evvel bir varlık sâhibi yok” demektir. Her hayır işinde birinci olmak için günde 37 defa okunur. Ya Evvel ismini zikreden […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 22, 2014

Alkolün sarhoşluğu ölüme, sanatın sarhoşluğu ölümsüzlüğe götürür. (Peyami Safa)

No Comments »

YALAN ÎMÂNA ZIDDIR

Mayıs 22, 2014

Bilinmelidir ki yalancı hiçbir zaman rezillikten kurtulamaz. Her ne kadar yüksek makam sahibi de olsa insanlar nezdinde hakir ve küçük olur, halk kendilerinden nefret eder. Zira her ne söylese ve va’d etse, itimat olunmaz. Böyle kimselere bir musibet gelse, acınıp merhamet edilmez, bazı sözlerinde doğru söyleseler bile itimad edilmez. Cenâb-ı Hakk (azze ve celle), Nahl […]

No Comments »

HAZRETİ MÂRİYE

Mayıs 22, 2014

Peygamber efendimizin câriyesi iken îmân eden kadın Sahâbî. Mâriye ( radıyallahü anha ), Mısır-İskenderiye’nin hükümdârı Mukavkıs’tan hediye olarak gönderildiği için, nesebi (silsilesi) ve doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. Hazreti Ömer’in halifeliğinin son yıllarında 16 (m. 629) Medine’de vefât etti. Bakî’ Kabristanlığına defn edildi. Peygamberimiz ( aleyhisselâm ) Mekke’deki Kureyş müşrikleriyle Hudeybiye’de on yıl çarpışmamak üzere […]

No Comments »

KEFEN SOYANIN HALÎ

Mayıs 22, 2014

Arif-i Billah’tan birisi, Bağdat caddelerinde dilenen kör bir dilenciye rastladı. Allah’ın suçsuz yere hiçbir belâ vermeyeceğini bilen Allah dostu: «Sana ne oldu da gözlerin kör oldu? Sonradan mı oldu, ana doğma mı körsün?» diye sordu. Âmâ sonradan gözlerinin kör olduğunu söyledi ve başından geçen hadiseyi şöyle anlattı: – Ben vaktiyle kefen soyardım. O zaman gözlerim […]

No Comments »

İTİKADDA VE AMELDE MEZHEBLER

Mayıs 22, 2014

Sahih ve makbul inançların neler olduklarını İmam Ebû Mansur Mâtüridî ve İmam Ebu’l-Hasen Eş’arî Hazretleri Kur’ân-ı Kerim’den ve hadîs-i şerîflerden derleyip bu ümmete anlatmışlardır: Bu iki büyük islâm âlimi, Müslümanların itikat (inanç) meselelerinde imamlarıdır. Esasta birdirler. Aralarında sadece bazı teferruatta ihtilaf vardır. Bu iki imamın yolu itikatta, inançta Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mezhebidir. Yâni Peygamber Efendimiz’in […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 21, 2014

“Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki, Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter…” (Tahrîm, 66/8)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 21, 2014

“Kibirden sakının! İblis’in Âdem’e (a.s.) secde etmesine mânî olan kibirdir.”(Hadîs-i Şerîf, Feyzu ‘l-Kadîr)

No Comments »

72) المؤخّر EL MÜAHHİR

Mayıs 21, 2014

İstediğini geri koyan, arkaya bırakan… Allah Teâlâ istediğini ileri, istediğini geri aldığı gibi, bâzan da kullarının teşebbüslerini, onların bekledikleri zamanda semerelendirmez, maksadlarını arkaya bırakır. Bunda birçok hikmetleri vardır. Bu hikmetleri araştırmalı, sezmeğe çalışmalıdır. Kötü birinin uzaklaştırılması için günde 847 defa okunur. Ya Müahhir ismini okuyan tevbe edip takvaya erer. Kalbi Allah sevgisiyle dolar. İsteklerine kolayca […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 21, 2014

Her hak bir görev karşılığıdır. (Ebu Hanife)

No Comments »

ALLÂH’IN SEVDİKLERİNE SAYGININ MÜKÂFATI

Mayıs 21, 2014

Şam âlimlerinden Abdullâh isminde bir zat anlatıyor: İlim tahsili için Bağdat’a gittim. Bağdat’ta bir zat vardı. Kendisine ‘Gavs’ denilirdi. (Gavs ile Yusuf Hemedânî Hazretlerini kastediyor.) Ben, İbnü’s- Sekkâ ve genç Abdülkadir Geylânî ile o zatı ziyaret etmek istedik. İbnü’s-Sekkâ “O zata bir suâl soracağım, cevabını bilemeyecek.” dedi. Ben de “Bir suâl soracağım. Bakalım nasıl cevap […]

No Comments »

SAÎD BİN CÜBEYR ( radıyallahü anh )

Mayıs 21, 2014

Eshâb-ı kirâm’ın (r.anhüm) büyüklerinden. 3 (m. 625)’de vefât etti. Hazrec kabilesinin Haris kolundandır. Annesi, Hüzeyle binti Utbe bin Amr’dır. Sa’d bin Rebî, birinci Akabe bîatında müslüman oldu. Resûlullah’ın ( aleyhisselâm ) bi’setinin onbirinci senesinde, Akabe mevkiinde altı Medineli İslama girdi. Gelecek yıl, yine aynı yerde buluşacaklarına dair Peygamber efendimize söz verdiler. Bir sene sonra, hac […]

No Comments »

NAFAKASI BİTİNCE ÖMRÜ DE BİTTİ

Mayıs 21, 2014

Zamanın halifesi Harun Reşit, baş kadı Imam-ı Ebû Yusuf’la büyük velî Davud-u Taî Hazretlerini ziyarete gitmişti. Davud-u Taî Hazretlerinin evine varıp kapısını çaldılar. Kapıyı büyük velînin yaşlı annesi açtı. Harun Reşit ve Ebû Yusuf yaşlı kadına Davud’la görüşmek istediklerini söylediler. Kadın içeri girip görüşmek istediklerini söyleyince, Davud-u Taî Hazretleri: – Benim dünya ehli kimselerle işim […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 20, 2014

“Kim iyi lik ya pa rak ken di ni Allah’a tes lim eder se, şüp he siz en sağ lam kul pa tu tun muş tur.” (Lokmân, 31/22)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 20, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Allâhü Teâlâ yeryüzünde akıldan daha az hiçbir şey yaratmamıştır.” (Kenzü ‘l-Ummâl)

No Comments »

71) المقدّم EL MUKADDİM

Mayıs 20, 2014

İstediğini ileri geçiren, öne alan… Allah Teâlâ bütün mahlûkatı yaratmıştır. Fakat, ancak seçtiklerini ileri almıştır. İnsanların bâzısını dince, dünyaca bâzısı üzerine derece derece yükseltmiştir. Fakat bu yükseltme ve seçme, kulların kendi amelleri ile ona lâyık olmaları neticesinde olmuştur. Daima yükselmek için günde 184 defa okunur. Ya Mukaddim ismini zikreden kişi kuvvet ve iktidar sahibi olur. […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 20, 2014

Şahsiyeti olmayanın hiçbir şeyi yoktur. (Necip Fazıl Kısakürek)

No Comments »

AKIL NİMETİ

Mayıs 20, 2014

Akıl: ruhun bir kuvvetidir ki, insan onunla bilgi sahibi olur. İyi ile kötüyü ayırır ve eşyanın hakikatlerini sezebilir. Akıl bir ruhani nurdur ki, insana yürüyeceği yolu aydınlatır, onu haktan, hakikatten haberdar eder. Bu ruhî kuvvete haiz olan kimseye “âkıl” akıllı kimse denir. Bundan mahrum olana da mecnun (deli) denir. Resûlullah Efendimiz (s.a.v.), Ebu’d-Derdâ’ya (r.a.): –    […]

No Comments »

FARZ ÜÇ NEVİDİR

Mayıs 20, 2014

Dâimî farz, muvakkat farz, farz-ı kifaye. Dâimî farz: Amentünün altı maddesini bilmek ve daima inanmak daimî (devamlı) farzdır. Muvakkat farz: Vakti geldikçe işlediğimiz farz amellerdir. Vakti geldikçe kılınan beş vakit namaz, Ramazan ayı tutulan oruç gibi. Dâimî farz ve muvakkat farz farz-ı ayındır. Farz-ı Kifâye: Müslümanlardan bazısının yapması ile diğerlerinden sakıt olur; selâm almak ve […]

No Comments »

MUAZ BİN CEBEL ( radıyallahü anh )

Mayıs 20, 2014

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden, helâl ve haram ilmini en iyi bilenlerden. Adı, Muaz bin Cebel bin Amr bin Evs bin Âbid bin Adiy bin Ka’b el-Ensârî’dir. Künyesi Ebû Abdullah’dır. Milâdî 605 senesinde Medine’de doğdu. Hicretin 18. (m. 640) yılında Kudüs ile Remle arasındaki Amvas köyünde vefât etti. İkinci Akabe bîatinde, kendi canlarını ve mallarını korudukları gibi […]

No Comments »

Ömer’in Müslüman Oluşu

Mayıs 20, 2014

Bir perşembe gecesi, Habîb-i ekrem ‘s.a.v.’, Ömer ‘r.a.’ hakkında düâ etdi. Düâsı kabûl oldu. Buyurdular ki, – Yâ Rabbî! Şu iki kişiden hangisi sana sevgili ise dîn-i islâmı onun ile azîz eyle. Ömer bin Hattâb veyâ Amr bin Hişâm. Ertesi gün, Kureyşin büyükleri Haremde toplandılar. – İşbu Ebû Tâlibin yetîmi Muhammed Mustafâ ‘s.a.v.’ zuhûr edip, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 19, 2014

“Kıyametin kopacağı gün, işte o gün mü’minler ve kâfirler birbirinden ayrılacaklardır.” (Rûm, 30/14)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 19, 2014

“Resûlullah (s.a.v.) hastalandığı zaman Muavvizât’ı (İhlâs, Felâk ve Nas Sûreleri) okuyup mübarek ellerine üşer ve eliyle bütün vücudunu sıvazlardı.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

70) المقتدر EL MUKTEDİR

Mayıs 19, 2014

Kuvvet ve kudret sâhipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden… Allah Teâlâ her şey’e karşı mutlak ve ekmel surette Kâdirdir. Her şey’e kâdir olduğu içindir ki, dilediği şey’i yaratır ve isterse onda dilediği kadar kuvvet ve kudret de yaratır. Ya Muktedir ismini zikreden kişi teşebbüs ettiği her işte başarılı olur. Hiç bir şeyden bıkmaz, usanmaz. Yaptığı […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 19, 2014

Madem bal vermiyorsun, bari iğne batırma. (Sadi Şirazî)

No Comments »

ANA-BABA’YA İYİLİK ETMEK

Mayıs 19, 2014

Allâhü Teâlâ, Nisa Sûresi’nin 36. Âyet-i Kerîme’sinde (meâlen): “Hem Allâh’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, sonra babaya anaya ihsan edin…” buyurmuş, kendisine ibadet ve kulluk vazifesini yaptıktan sonra, ana babaya iyilikte bulunmayı emretmiştir. “Rasûlullah (s.a.v)’e bir adam geldi ve, “Ey Allâh’ın Rasûlü, kendisine güzelce (iyilik ederek) dost olmama en layık insan kimdir.” […]

No Comments »

Hz. SÜLEYMAN (a.s)

Mayıs 19, 2014

İbranice Şlomo (Salomon). Hz. Davud’un oğlu, O’ndan hemen sonra İsrail oğullarının peygamberi “akl-ı selim” ve “nazik” manalarına gelen “selim”in eş anlamlısı. Kitab-ı Mukaddes’e göre Hz. Süleyman, İsrailoğullarının icraatlar yapmış büyük peygamber ve hükümdardır. Kur’an-ı Kerim, Hz. Süleyman’ın bir İsrailoğulları peygamberi olduğunu açıklarken; Hıristiyanların mukaddes kitabı İncile göre O, bir İsrail kralıdır. Devrinin en önemli hadisesi, […]

No Comments »

Links

Calendar