Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Haziran, 2014

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 30, 2014

” Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.” (A’raf, 7/199)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 30, 2014

” Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.” (A’raf, 7/199)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 30, 2014

“Kim inanarak ve karşılığını Allâh’tan bekleyerek bu ayın orucunu tutar, geceleri kâim olur (terâvih namazı ve sâir nâfile namaz kılar)sa, annesinin onu dünyaya getirdiği gün gibi günahlarından kurtulur.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 30, 2014

Sırrını saklamasını bilen işinin hâkimi olur. (İmam Şafii)

No Comments »

ORUÇ KALKANDIR

Haziran 30, 2014

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: •  “Hadîs-i Kudsî’de Allâhü Teâlâ şöyle buyurur: ‘Ademoğlunun işlediği her hayır ve ibâdet kendisi içindir, yalnız oruç hariç. Çünkü o, sırf benim içindir ve onun mükâfâtını da ancak ben veririm.” (Muttefekun aleyh) •     Oruç (dünyada günahlara, âhirette de cehenneme karşı) bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde fena söz söylemesin, […]

No Comments »

CA’FER-İ TAYYAR ( radıyallahü anh )

Haziran 30, 2014

Hazreti Peygamberimizin: “Cafer’i Cennette uçları kana boyanmış iki kanatlı bir halde gördüm” hadîsiyle müjdelenen kahraman. Ebû Talibin oğludur. Nesebi, Ca’fer bin Ebî Tâlib bin Abdülmuttalib bin Hâşim bin Abd-i menaf bin Kusay’dır. Künyesi Ebû Abdullah, Lakabı Tayyar ve Zülcenâheyn’dir. Hazreti Ali’den on yaş büyük, Hazreti Akîl’den on yaş küçük idi. Habeş’e hicret edip, Hayber günü geri dönmüştür. […]

No Comments »

KENDİNİ TEHLİKEYE ATMAK

Haziran 30, 2014

İstanbul’un, İslâm orduları tarafından kuşatılması, ilk defa Hz. Muaviye r.a.’ın halifeliği sırasında olmuştur. Hz. Muaviye, Süfyan b. Avf r.a. komutasında büyük bir orduyu Bizans üzerine gönderirken, oğlu Yezid’in de aynı orduya katılmasını istemişti. Fakat Yezid birtakım mazeretler ileri sürerek geri kalmak isteyince, onu göndermekten vazgeçmişti. Savaşa çıkan askerler yolda açlık, hastalık ve sıkıntılarla karşılaşmış, bu […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 29, 2014

“Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur.” (Nisâ, 4/111)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 29, 2014

“Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur.” (Nisâ, 4/111)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 29, 2014

“Oruç, cehennemden (ve bütün fenâlıklardan) koruyan bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu vakit cahillik edip kem (kötü) söz söylemesin. Şâyet birisi onunla itişir ve ona çirkin kelimeler kullanırsa; ‘Ben oruçluyum’ desin.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Nesâî)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 29, 2014

Değerini ve mertebeni artırmak için sana senden daha iyi bir arkadaş gerektir. (Mevlâna)

No Comments »

RAMAZANDA KUR’ÂN’I HATMETMEK SÜNNETTİR

Haziran 29, 2014

Allâhü Teâlâ tarafından Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) bir mucize olarak indirilen Kur’ân-ı Kerîm’i başından sonuna kadar okumaya hatim denir. Kur’ân-ı Kerîm’i hatmetmek sünnettir. Cebrâil (a.s.) her yıl Ramazan ayında, her gece gelir, Ramazan ayının sonuna kadar Kur’ân-ı Kerîm’i Peygamber Efendimiz’le (s.a.v.) mukabele eder; yani Cebrail (a.s.) okur, Peygamberimiz dinler; Peygamberimiz okur, Cebrail (a.s.) dinlerdi. Peygamber Efendimiz […]

No Comments »

BÜREYDE BİN HASİB ( radıyallahü anh )

Haziran 29, 2014

Eshâb-ı kirâm’ın büyüklerinden, Horasan taraflarında vefât eden en son sahâbî. İsmi Büreyde bin Eslem’dir. Meşhûr olan, künyesinin Ebû Abdullah olduğudur. 63 (m. 683) târihinde, Yezîd zamanında vefât etti. Abdullah ve Süleymân isminde iki oğlu vardır. Bedir savaşından önce müslüman oldu. Resûlullah, ( aleyhisselâm ) beraberinde Ebû Bekr-i Sıddîk ve onun azadlı kölesi Âmir bin Fuheyre […]

No Comments »

İlk Müslüman

Haziran 29, 2014

Hazret-i Alîden ‘r.a.’ rivâyet edilir. Evvelâ islâma gelen, Ebû Bekrdir ‘r.a.’. Hazret-i Resûl-i ekrem ‘s.a.s.’ ile ilk önce kıbleye durup, nemâz kılan Ebû Bekrdir. Ebû Bekrin ‘r.a.’ islâma geliş sebebi şöyle idi: Hazret-i Ebû Bekr önceleri tüccâr idi. Sefer ve ticâret yapardı. Ekserî Şâma giderdi. Seferde iken, bir gece rü’yâ gördü ki, gökden ay inip, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 28, 2014

“Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. ” (Enfal, 8/46)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 28, 2014

“Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. ” (Enfal, 8/46)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 28, 2014

Ramazân ayı geldi. Bu ayda Allah sizi kuşatıp rahmetini indirir, hatâları siler, bu ayda yapılan duâları kabul eder. Allâhü Teâlâ bu ayda sizin hayırda (birbirinize imrenip) yarışmanıza bakar ve sizinle meleklerine iftihar eder…” (Hadîs-i Şerîf, et-Tergîb ve’t-Terhîb)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 28, 2014

Allah temiz insanların davranışlarına bir iken on yazar. Sen de kimde bir iyilik görürsen onun bazı kusurlarını siliver. (Sadi Şirazî)

No Comments »

RAMAZAN AYI, ORUÇ VE TERAVİHİN FAZİLETİ

Haziran 28, 2014

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: •   Allâhü Teâlâ şöyle buyuruyor: Ademoğlunun yaptığı her amel(in sevabı) on mislinden yedi yüze kadar katlanır. “Ancak oruç hariç. Çünkü oruç benim içindir ve onun mükâfatını ancak ben veririm. Zira oruç tutan benim için şehvetini, yemesini içmesini terk eder.” •  Oruç cehenneme karşı kalkandır. •  Oruçlu için iki ferah (sevinç) vardır: […]

No Comments »

ES’AD BİN ZÜRÂRE ( radıyallahü anh )

Haziran 28, 2014

Medineli ilk müslüman olan Sahâbîlerdendir. Adı, Es’ad bin Zürâre bin Ads bin Ubeyd bin Sa’lebe bin Ganem bin Mâlik bin Neccâr el-Hazrecî’dir. Medineli Ensâr’ın büyüklerinden ve en önce îmân edenlerdendir. Doğum zamanı ve yaşı hakkında bilgi yoktur. Künyesi “Ebû Ümâme” olmakla beraber “Es’ad-ül-Hayr” (Hayırlı Es’ad)” ismi ile anılırdı. Oğlu Abdullah da Eshâb-ı kirâmdandır. Kızı Habîbe, […]

No Comments »

Hızır Olduğunu Söylerim

Haziran 28, 2014

Ramazan… Cuma günü… Cuma vakti… Cami… Cemaat tek tük camiye girmekte. İmam kürsüde… Girenlerin arasında… O… Hızır… Hızır a.s. da genç ihtiyar arasında onlardan biri gibi gidiyor bir köşeye oturuyor. Kürsüde imam sohbete başlıyor… Hızır’ın yanına kırklarında bir adam gelip oturuyor. Cami yavaş yavaş dolmakta… Adam, bir müddet sonra uyuklar bir vaziyette sallanıyor, ha uyudu […]

No Comments »

ZEKÂT VE SADAKANIN EN MAKBULÜ

Haziran 28, 2014

Bakara Sûresinin 273. âyetinin tefsiri: “Emir ve teşvik olunduğumuz infak ve sadakalar Allah yolunda tutulmuş, din uğrunda ilme, cihada kendini vakfetmiş, yeryüzünde şuraya buraya gidemeyen yani Allah yolunda meşgûliyetlerinden dolayı nafakalarını kazanmaya gücü olmayan fakirler içindir. Hallerini bilmeyen -iffetlerini muhafaza için tahammül edip istemeye tenezzül etmediklerinden- onları zengin zanneder. Sen onları nezâhetlerinden, sîmâlarından tanırsın. İnsanlardan […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 27, 2014

“O fakirlere verin ki Allah yolunda kapanmışlardır, şuraya buraya dolaşamazlar, istemekten çekindikleri için bilmeyen onları zengin zanneder. Onları sîmâlarından tanırsın: İnsanları bîzar etmezler… ” (Bakara Sûresi, âyet 273)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 27, 2014

“Ümmetimin (müctehidlerinin dînî hükümlerde) ihtilâfı rahmettir.” (Hadîs-i Şerîf, Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 27, 2014

Oğlum ananı atanı say, bereket büyüklerle beraber olmadadır. Büyüğünü bilmeyen Allahını bilmez. (Şeyh Edebali)

No Comments »

TERÂVÎH NAMAZI NASIL KILINIR?

Haziran 27, 2014

Terâvîh namazı, Ramazan ayına mahsûs, yirmi rek’atten ibâret bir sünnet-i müekkededir. Bu namaza Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile dört halîfesi (rıdvânullâhi aleyhim) devâm etmişlerdir. Terâvîhin cemâatle kılınması da, sünnet-i kifâyedir. Mescidlerde terâvîh namazı cemâatle kılındığı hâlde, bir özrü olmaksızın cemâati terk edip bu namazı evinde kılan kimse, fazîleti terk etmiş olur. Bu kimse evinde cemâatle kılsa, […]

No Comments »

ÂMİR BİN FUHEYRE ( radıyallahü anh )

Haziran 27, 2014

Mekke-i Mükerreme’den, Medine-i Münevvere’ye hicret edenlerden, Hazreti Ebû Bekr-i Sıddîk’ın azadlı kölesi, meleklerin defn ettiği bir sahâbî. Hicretin 4. yılında (m. 626) Bi’r-i Maûne faciasında şehîd oldu. Benî Teym bin Mürre kabilesinin kölelerinden olarak tanınırdı. Esasen Ezd kabilesinden idi. İslâm’a girişi İslâmın başlangıç günlerine rastlar. O sıralarda Âmir bin Fuheyre hazretleri, Tufeyl bin Abdullah’ın çobanıydı. […]

No Comments »

Hızır Geliyor

Haziran 27, 2014

Hoca, medresede ders verirken talebenin biri bazen ayağa kalkar. Hoca sebebini sorar. Talebe: – Efendim Hızır geliyor da ondan. Hoca: – Ben niçin göremem? Talebe : – Sorayım efendim, deyip tekrar geldiğinde sorar. Hızır Aleyhisselam’ın: – Hocan süsü ile çok uğraşıyor. Medreseye gelirken ayna önünde, cübbe sarık şöyle mi yakıştı, böyle mi yakıştı, diye fazlameşgul […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 26, 2014

” Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin ve (Kur’an’ı) işittiğiniz hâlde ondan yüz çevirmeyin.” (Enfal, 8/20)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 26, 2014

“Kullar Ramazan ayında ne (kadar sevâb) olduğunu bilselerdi, elbette ümmetim senenin tamamının Ramazân olmasını temennî ederlerdi.”(Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ebû Ya ‘lâ)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 26, 2014

Politika ve harp tarihi kılıcın zaferiyle doludur. Fakat kültür ve medeniyet tarihini yapan kalbin zaferidir. (Peyami Safa)

No Comments »

RAMAZÂN-I ŞERÎF KUR’ÂN AYIDIR

Haziran 26, 2014

28 Haziran Cumartesi günü idrâk edeceğimiz mübârek Ramazân-ı Şerîf ayı, 11 ayın sultânıdır. Ümmet-i Muhammed’in ayıdır. Gündüzleri oruçla, geceleri terâvih namazlarıyla ihyâ edilir. Ramazân-ı şerîf Kur’ân ayıdır. Bu itibarla, Kur’ân okumasını bilen herkes, bu ayda Kur’ân hatmi yapmalıdır. Kur’ân okumasını bilmeyenler bu ayı fırsat bilip öğrenmeye gayret etmelidirler. Ramazân ayının evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu […]

No Comments »

RAMAZÂN-I ŞERÎF’İN İLK AKŞAMI KILINACAK NAMAZ

Haziran 26, 2014

Yarın akşam Ramazân-ı şerîf ayının ilk gecesini idrâk edecek, ilk terâvih namazını kılacağız. Şâban’ın son gününü Ramazânın ilk gününe bağlayan bu gece, Ramazân-ı şerîfin ilk akşamı olması itibâriyle, akşamla yatsı arasında iki rek’at teşekkür namazı kılınır. Şöyle niyet eder ve tekbir alır: “Yâ Rabbi, Ramazân-ı şerîf ile müşerref kıldığın için”, “Allâhü Ekber” denilerek namaza durulur. […]

No Comments »

HAZRETİ HADÎCE-TÜL KÜBRÂ

Haziran 26, 2014

Peygamberimizin ilk hanımı, ilk îmân eden hür kadın, mü’minlerin annelerinden. Kureyş kabilesinin kibar ve asil bir ailesine mensûbtur. Babasının adı Hüveylîd, annesinin ki Fâtımadır. Nesebi Hadîce binti Hüveylid bin Esad bin Abd-ül-uzza bin Kusay bin Kilâb bin Mürre bin Ka’b bin Lüey bin Galib idi. Nesebi Peygamber efendimiz ( aleyhisselâm ) ile baba tarafından Kusay, […]

No Comments »

İLK İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

Haziran 26, 2014

Hicretin 17. senesinde Halife Hazreti Ömer, ziyaretçi çokluğundan dolayı Resulüllah’ın mescidini genişletmek istemişti. Bunun için Türbe-i Saadet’in etrafındaki arsaları istimlak edip mescide katması gerekiyordu. Çevredeki arsa ve ev sahiplerine tekliflerde bulundu: – Evinizi, arsanızı Resulullah’ın mescidini genişletmek için satın almak istiyorum. Kimse malına değerinden aşağısını vereceğimi sanmasın. Herkes kıymetini söylesin, gönlünden geçirdiği fiyatı bildirsin. Resulullah’ın […]

No Comments »

HAYRİYE-İ NÂBİ’DEN

Haziran 26, 2014

Zimmetinde koma bir habbe zekât, Ver k’ola mâye-i hayr u berekât. Vermez isen berekâtı kalmaz, Nimetin sende sebatı kalmaz. (Üzerinde bir buğday danesi dahi zekât kalmasın, ver. Ver ki hayır ve bereketin mayası olsun. Vermezsen bereket kalmaz, nimet de sende devam etmez, gider.)

No Comments »

BİR KURUŞ ZEKÂT BAŞKA NİYETLE BİN KURUŞTAN FAZİLETLİDİR

Haziran 26, 2014

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyuruyor: Kişinin mallarının zekâtını vermesi, dînin zarûriyyâtından, şartlarındandır. Zekâtını, isteyerek ve minnet kabul ederek vermek ve bunu verilmesi icab eden kimselere ulaştırmak lazımdır. Allâhü sübhânehû, “Benim size olan ihsan ve nimetlerimin kırk hissesinden sadece bir hissesini fakir ve miskinlere veriniz; ben de buna mukâbil sizlere bol sevap ve çok güzel mükâfatlar vereceğim.” […]

No Comments »

BİR KURUŞ ZEKÂT BAŞKA NİYETLE BİN KURUŞTAN FAZİLETLİDİR

Haziran 26, 2014

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyuruyor: Kişinin mallarının zekâtını vermesi, dînin zarûriyyâtından, şartlarındandır. Zekâtını, isteyerek ve minnet kabul ederek vermek ve bunu verilmesi icab eden kimselere ulaştırmak lazımdır. Allâhü sübhânehû, “Benim size olan ihsan ve nimetlerimin kırk hissesinden sadece bir hissesini fakir ve miskinlere veriniz; ben de buna mukâbil sizlere bol sevap ve çok güzel mükâfatlar vereceğim.” […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 25, 2014

“Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur.” (Muhammed, 47/38)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 25, 2014

“Muhakkak Allâhü Tebârake ve Teâlâ Ramazân(-ı şerîf ayının) oru¬cunu üzerinize farz kıldı. Ben de size kıyâmını (terâvîh namazını) sün¬net kıldım.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Nesâî)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 25, 2014

Allah birdir Peygamber Hak / Rabbül alemindir mutlak Senlik benlik nedir bırak / Söyleyeyim geldi sırası (Aşık Veysel)

No Comments »

KİMLERİN NAMAZI MAKBUL OLUR.?

Haziran 25, 2014

Allâhü Teâlâ bir Hadîs-i Kudsî’de buyurdu: “Her namaz kılan gerçek mânâda namaz kılıyor değildir. Ben ancak, benim azametim için tevâzu gösteren, haramlardan nefsini koruyan, bana isyanda ısrar etmeyen, açları doyuran, fakirleri giydiren, belâya uğrayanlara merhamet eden, gariplere yardım edenlerin namazlarını kabul ederim. Zîrâ bunların hepsi benim içindir. İzzetim ve celâlime yemin ederim ki, bu kimselerin […]

No Comments »

HAZRETİ REYHÂNE

Haziran 25, 2014

Peygamber efendimizin câriyesi iken müslüman olan muhterem hanımlarından. Medînede bulunan Yahudilerin Benî Kureyza kabilesindendir. Nesebi (silsilesi), Reyhâne binti Şem’ûn İbn-i Yezîd veya Reyhâne binti Zeyd İbn-i Amr İbn-i Hânefe bin Şem’ûn bin Yezîd’tir. Doğum târihi kesin olarak belli değildir. Peygamberimiz’den ( aleyhisselâm ) önce 10. (m. 631) Medine’de vefât etti. Bakî kabristanlığına defn edilmiştir. Peygamber […]

No Comments »

HİLFÜL’L-FUDUL’UN İYİLİĞİ

Haziran 25, 2014

İslâm öncesi bir tarihte Arabistan’da Fadl isimli üç kişi bir araya gelerek, ‘zalime karşı mazluma yardım etmek, aralarında adaletli hakim kılmak’ üzere yeminli sözleşme yapmışlardı. Zamanla unutulan bu faydalı teşkilat, Peygamber s.a.v.’in gençliğinde toplumda görülen bazı haksızlıkları önlemek için, Kureş’in bazı ileri gelenleri tarafından bir vesileyle yeniden kurulmuştu. İlk kurucularının isimlerine uygun olarak da ‘Fadılların […]

No Comments »

SULTAN ABDÜLAZİZ HAN’IN NEBÎLER SULTANINA ARZUHALİ

Haziran 25, 2014

Sultan Abdülaziz Han, Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.)’e son derece hürmetkâr bir padişah idi. Kendisinin yazıp Ravza-i Mutahhara’ya gönderdiği bir arzuhalinden: (Besmele, Hamd ve salavâttan sonra): “…Bu âlemi yoktan var eden Allâhü azimüşşân hazretleri Âdemoğlunu yarattığında onlara “Elestü bi-rabbiküm: Ben sizin rabbinız değil miyim” buyurduğunda bütün hepsi “Belâ” dedi ise de tamamı hidâyete mazhar olamadı. Elhamdülillâh ki […]

No Comments »

SULTAN ABDÜLAZİZ HAN’IN NEBÎLER SULTANINA ARZUHALİ

Haziran 25, 2014

Sultan Abdülaziz Han, Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.)’e son derece hürmetkâr bir padişah idi. Kendisinin yazıp Ravza-i Mutahhara’ya gönderdiği bir arzuhalinden: (Besmele, Hamd ve salavâttan sonra): “…Bu âlemi yoktan var eden Allâhü azimüşşân hazretleri Âdemoğlunu yarattığında onlara “Elestü bi-rabbiküm: Ben sizin rabbinız değil miyim” buyurduğunda bütün hepsi “Belâ” dedi ise de tamamı hidâyete mazhar olamadı. Elhamdülillâh ki […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 24, 2014

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe, 9/119)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 24, 2014

“Sahûr berekettir. Bir yudum su ile de olsa sahûru terk etmeyiniz. Zîrâ, sahûra kalkanlara Allâhü Teâlâ rahmet ve melekleri de istiğfar ederler.”(Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 24, 2014

Mademki dün gitti, yarın da henüz elde değil, hesabını şu var olan nefes için yapmaya çalış. (Sadi Şirazî)

No Comments »

SADAKA VE ZEKÂTI KİMLERE VERMELİ?

Haziran 24, 2014

Sadaka ve zekâtı vermek için nemalandıran, yani sadaka ve zekâtı iyilikte kullanan kimseleri seçmeli, onları gözetmelidir. •   Dünyadan yüz çevirip yalnız âhiret için çalışan muttaki; Allâh’tan korkan fakirleri seçmelidir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Yalnız müttakilerin (Allâh’tan korkanların) yemeğini ye. Senin yemeğini de yalnız müttakiler; Allâh’tan korkanlar yesin.” (Ebu Davud ve Tirmizi) Çünkü onlara yapılan […]

No Comments »

ÜBEYY BİN KA’B ( radıyallahü anh )

Haziran 24, 2014

Eshâb-ı kiramdan, Hazrec kabilesinin Hudeyle kolundan. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. 35 (m. 656) senesinde Medine’de vefât etti. Cenâze namazını Hazreti Osman kıldırdı. Bâki’ kabristanında medfûndur. Annesi Neccâr hânedanından Süheyl’dir. Hazreti Übeyy İslâmiyetin Medine taraflarında yayıldığı sıralarda, ikinci Akabe biâtından önce müslüman oldu; daha sonra yetmiş kişi ile Akabe’ye iştirâk ederek, müslümanlığını ve Resûlullaha olan […]

No Comments »

TERZİNİN TÖVBESİ

Haziran 24, 2014

Bir terzi Allah dostlarından birine sorar: -Peygamberimizin, “Allahü teâlâ, günahkâr kulunun tövbesini, canı gargaraya gelmeden kabul eder” hadis-i şerifi hakkında ne buyurursunuz? Cevap vermeden o kimseye sorar mubarek zat. – Mesleğin nedir? -Terziyim, elbise dikerim. -Terzilikte en kolay şey nedir? -Makası tutup, kumaş kesmektir. -Kaç senedir, bu işi yaparsın? -Otuz senedir. -Canın gargaraya geldiği zaman […]

No Comments »

KUR’ÂN-I KERÎM’İ ÖĞRENİP, OKUMAK VE OKUTMAK

Haziran 24, 2014

Her müslümanın namazı câiz olacak kadar Kur’ân-ı Kerîm âyetlerini ezberlemesi farz-ı ayındır. Fâtiha sûresiyle diğer bir sûreyi ezberlemek vâcibtir ki bununla farz da yerine getirilmiş olur. Kur’ân-ı Kerîm’in diğer kısımlarını ezberlemek de müslümanlar için bir farz-ı kifâyedir. Kur’ân-ı Kerîm’i namaz dışında Mushaf-ı Şerîf’ten bakarak okumak, ezbere okumaktan daha faziletlidir. Kur’ân-ı Kerîm’i namaz haricinde de kıbleye […]

No Comments »

KUR’ÂN-I KERÎM’İ ÖĞRENİP, OKUMAK VE OKUTMAK

Haziran 24, 2014

Her müslümanın namazı câiz olacak kadar Kur’ân-ı Kerîm âyetlerini ezberlemesi farz-ı ayındır. Fâtiha sûresiyle diğer bir sûreyi ezberlemek vâcibtir ki bununla farz da yerine getirilmiş olur. Kur’ân-ı Kerîm’in diğer kısımlarını ezberlemek de müslümanlar için bir farz-ı kifâyedir. Kur’ân-ı Kerîm’i namaz dışında Mushaf-ı Şerîf’ten bakarak okumak, ezbere okumaktan daha faziletlidir. Kur’ân-ı Kerîm’i namaz haricinde de kıbleye […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 23, 2014

“Ey imân edenler, sizden evvelki ümmetlere farz kılındığı gibi sizin üzerinize de oruç farz kılındı. Tâ ki (günahlardan) sakınıp takvâya ere- bilesiniz.” (Bakara Sûresi, âyet 183)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 23, 2014

“Şabanın on beşinci gecesi güneş batınca Allâhü Teâlâ muhakkak fecir (sabah namazının vakti) oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim, benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım, belâya uğramış (ve benden âfiyet isteyen) yok mu, ona âfiyet vereyim. Fecir doğuncaya kadar şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?’ buyurur.” (Hadîs-i Şerîf, […]

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 23, 2014

Sofra etrafında yemek yiyecek yüzlerce kişi oturabilir. Fakat baş olmak sevdasında olan iki kişi dünyaya sığmaz. (Mevlâna)

No Comments »

RAMAZAN AYININ FAZİLETİ

Haziran 23, 2014

Hicrî ikinci bin yılın müceddidi İmâm-ı Rabbânî Hazretleri (k.s.) buyurdular ki: “.Bilmek gerekir ki Ramazan ayı büyük bir aydır. Bu ayda yapılan namaz, zikir, sadaka ve benzeri bütün nâfile ibâdetler Ramazan ayının dışında yapılan farzlara denktir. Kim bu ayda bir farzı edâ ederse Ramazan ayının dışında yetmiş farzı edâ etmiş gibi olur. Kim bu ayda […]

No Comments »

HAZRETİ SAÎD BİN ZEYD

Haziran 23, 2014

Aşare-i mübeşşereden, yani dünyâda iken Cennetle müjdelenen on sahâbî’den biri. Künyesi Ebû Aver ve Ebû Sevir idi. Nesebi Sa’îd bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl bin Rezâh bin Adiyy bin Kâ’b bin Lüeyd idi. Kâ’b bin Lüey’de Peygamberimiz Muhammed ( aleyhisselâm ) ile nesebi birleşir. Annesi Fâtıma binti Ba’ce İbni Halef el-Huzariyyedir. Dedesi Amr Hazreti […]

No Comments »

TEFECİLİKTEN TEVBEKÂRLIĞA….

Haziran 23, 2014

Hasan-ı Basrî (k.s.) hazretlerinin talebelerinden Habîb-i Acemî (k.s.) hazretleri, önceleri çok zengin birisi idi. Tefecilik yapar, faizle para verirdi. Bir gün evinde, tam yemek yiyeceği sırada kapıya bir dilenci geldi ve ‘Allah rızâsı için bir sadaka’ dedi. Habîb, onun yüzüne kapıyı kapattı, o fakiri mahzun bir halde geri çevirdi. Sofraya döndüğünde kabın içindeki yemeğin kana […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 22, 2014

“Ramazan ayı, öyle bir aydır ki, o ayda insanlara doğru yolu gösteren ve açık âyetleri ihtivâ eden, hak ile bâtılın arasını ayıran Kurân-ı Kerîm nâzil olmuştur. Onun için sizden Ramazan ayında hazır bulunan, o ayın orucunu tutsun…” (Bakara Sûresi, âyet 185)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 22, 2014

“Şabân ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesini ibâdetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 22, 2014

Ölümü hatırla, kendinden ilim öğrendiğin kimseler için dua et ve okumaya önem ver. (Ebu Hanife)

No Comments »

BESMELE-İ ŞERÎFENİN FAZÎLETİ

Haziran 22, 2014

Kıyâmet günü ameller tartılınca Muhammed Mustafa (s.a.v.) ümmetinin namazlarının her bir rek’atı diğer ümmetlerin bin rek’atına denk gelecektir. Buna hayret eden diğer ümmetler sebebini soracaklar, onlara “Onlar namazlarında besmele okurlardı.” diye cevap verilecektir. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: •   “Kim Besmeleyi okursa Allâhü Teâlâ her bir harfi için ona dört bin sevap yazar ve onun […]

No Comments »

SA’D BİN UBADE ( radıyallahü anh )

Haziran 22, 2014

Eshâb-ı kirâm’ın meşhûrlarından. Ensârdan olup, cömertlikte benzeri yoktu. Künyesi Ebû Sabit ve Ebû Kays’dır. Lakabı Seyyid-ül-Hazrec’dir. Hazrec kabilesinin Sâide kolundandır. Babası Ubâde, kabilesinin reîsi idi. Annesi Umre binti Mes’ûd, sahâbiyedir. Doğum târihi bilinmemektedir. 14 (m. 635) senesinde Şam tarafında, Havranda vefât etti. Gûta kasabasında defn edildi. Sa’d bin Ubâde ( radıyallahü anh ) zamanının bütün […]

No Comments »

TAYİN EDİLMEYEN ÜCRET

Haziran 22, 2014

O gün Süleyman bin Cafer Caferi ve İmam Rıza (a.s) birlikte dışarı çıkmışlardı. Güneş battı ve Süleyman evine gitmek istedi. Ali ibni Musa’r-Rıza (a.s) ona – Bizim eve gel, bu gece bizle beraber ol’ dedi. İtaat etti ve İmamla birlikte onun evine gittiler. İmam, hizmetçilerini çiçek dikmekle meşgul gördü ve yine İmamdın gözü, onlarla birllikte […]

No Comments »

BELÂLARIN HİKMETİ

Haziran 22, 2014

Muhammed bin Hâlid es-Sülemî’nin dedesi sahâbeden idi. Bir gün ahbabından birini ziyarete giderken yolda onun hasta olduğunu haber aldı. Yanına girerken: “Seni ziyarete, rahatsızlığından dolayı hatırını sormaya ve seni müjdelemeye geldim” dedi. “Bunların hepsini birden nasıl yapabilirsin?” deyince şöyle buyurdu: “Ben seni ziyâret için çıkmıştım. Yolda rahatsızlığını haber aldım, ziyaretim hasta ziyareti oldu. Seni Resûlullâh […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 21, 2014

“Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecek tir.” (Zil zâl, 99/8)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 21, 2014

“Ekmeğe hürmet ediniz. Muhakkak o, yerin ve göğün bereketin- dendir. Sofradan düşen kırıntıyı kim yerse günâhları mağfiret olunur.” (Hadîs-i Şerîf, Feyzü’l-Kadîr)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 21, 2014

Erdemli kimse için gurbet olmaz, cahile de vatan bulunmaz. (Süfyan-ı Sevri)

No Comments »

NAMAZI DOSDOĞRU KILINIZ VE ZEKÂTI VERİNİZ

Haziran 21, 2014

Zekât, lügatte bereket, nemâ, temizlik ve sâf olmak mânâlarına gelir. Zekât senelik mâlî bir ibâdettir ki Cenâb-ı Hakk’ın emrine itâat için, zengin Müslümanların seneden seneye mallarından kırkta birini; Allâhü Teâlâ’nın tâyîn ettiği sekiz sınıftan birine vermelerinden ibârettir. Bu sekiz sınıf Tevbe Sûresi’nin 60. âyeti kerîmesinde bildirilmiştir: “Sadaka(zekât)lar, ancak fakirlere, miskin; yoksullara, onun üzerine (zekâtın tahsiline) […]

No Comments »

HAZRETİ FÂTIMA-TÜZ ZEHRÂ

Haziran 21, 2014

Resûlullah’ın ( aleyhisselâm ) Hazreti Hadîce-tül Kübrâ’dan olan dört kızından en çok sevdiği. Hicretten 13 yıl evvel Mekke’de doğdu. Hicretin ikinci yılında Hazreti Ali ile evlendirildi. O zaman Hazreti Ali yirmibeş, Hazreti Fâtıma da onbeş yaşına gelmiş idi. Resûlullah’ın ( aleyhisselâm ), soyu yalnız Hazreti Fâtıma’dan olan Hazreti Hasan ve Hüseyin’le devam etti. Hazreti Fâtıma’nın […]

No Comments »

TAŞKAFA – BOŞKAFA – HOŞKAFA

Haziran 21, 2014

Behlül Dânâ Hazretleri, bir mezarlıkta bulduğu üç kurukafayı zembiline koymuş ve para getirip ‘Satıyorum’diye bağırmaya başlamış. ‘Satıyorum, alan var mı?’ Meraklılar başına toplanıp fiyatını sormuşlar: ‘ Birincisi parasız, ikincisi ise sudan ucuzdur, demiş. Ama üçüncüsünü hiç sormayın… O, ağırlığınca paradır. Sebebini merak etmişler. Birincisini gösterip: ‘ Bu gördüğünüz ‘Taşkafa’dır demiş, nasihata bile yanaşmazdı. O yüzden […]

No Comments »

SALAVÂT-I ŞERÎFENİN FAZÎLETİ

Haziran 21, 2014

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: • “Bana salât getirene kıyâmet günü şefaatçi olurum.” • “Allâhü Teâlâ meleklerinden birini vazîfelendirdi. O melek kıyâmete kadar benim kabrimin üzerinde durur. Ümmetimden biri bana salât okusa, “Ey Ahmed, filân oğlu filân, sana salât getirdi” der. Allâhü Teâlâ bana bir salevât okuyana, on rahmet eder. Daha çok okursa, Allâhü Teâlâ da daha […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 20, 2014

” İnanan ve salih amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır.” (Râ’d, 13/29)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 20, 2014

“Allâhü Teâlâ nezdinde, ömrünü İslâm’a hizmette geçiren kimseden (sevap bakımından) daha büyük kimse yoktur.”(Hadîs-i Şerîf, Kenzu’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 20, 2014

O demdeki perdeler kalkar, perdeler iner, Azrail’e hoş geldin diyebilmekte hüner. (Necip Fazıl Kısakürek)

No Comments »

ZEKÂT VE SADAKANIN EN MAKBULÜ

Haziran 20, 2014

Bakara Sûresinin 273. âyetinin tefsiri: “Emir ve teşvik olunduğumuz infak ve sadakalar Allah yolunda tutulmuş, din uğrunda ilme, cihada kendini vakfetmiş, yeryüzünde şuraya buraya gidemeyen yani Allah yolunda meşgûliyetlerinden dolayı nafakalarını kazanmaya gücü olmayan fakirler içindir. Hallerini bilmeyen -iffetlerini muhafaza için tahammül edip istemeye tenezzül etmediklerinden- onları zengin zanneder. Sen onları nezâhetlerinden, sîmâlarından tanırsın. İnsanlardan […]

No Comments »

HAZRETİ HASAN BİN ALÎ

Haziran 20, 2014

Resûlullahın torunu, İslâm halifelerinin beşincisi. Oniki imamın da ikincisi, Ehl-i beytin dördüncüsü. Hazreti Ali’nin oğlu olup, Hazreti Muhammed’in ( aleyhisselâm ) kızı Fâtıma-tüz-Zehrâ annesidir. Künyesi Ebû Muhammed olup, lakabı Müctebâ’dır. Medine’de 3 (m. 625) senesinin Ramazan ayı ortasında doğdu. Muhammed ( aleyhisselâm ) kulağına ezan ve ikâmet okuyup, ismini “Hasan” koydu. Yedinci günü akîka olarak, […]

No Comments »

NUAYMAN’IN ŞAKASI

Haziran 20, 2014

Bedevînin biri, Peygamber Aleyhisselâm’ı ziyarete gelmiş, mescid avlusunda devesini çöktürdükten sonra içeriye girmişti. Ashabdan birileri de, çok şakacı bir kişi olan Nuayman İbn-i Amr (R.A.)’a latife olsun diye şöyle bir teklifte bulundu: – Sen şu deveyi kesiversen de onu yesek! Çünkü gerçekten et yemeyi çok özledik. Nasılsa Rasulullah Aleyhisselâm onun bedelini öder. Nuayman da kalkıp […]

No Comments »

SULTANIN PEYGAMBER SEVGİSİ

Haziran 20, 2014

Sultân Abdülmecîd Hân zamanında Mescid-i Nebevî ve Ravza-i Mutahhara’ya on sene süren etraflı bir tamirat yapıldı. Bu vesîle ile İstanbul’dan gayet kıymetli levhalar, avizeler, kitaplar ve eşsiz güzellikte bazı hediyeler, nefis dokumalar gönderilmiş idi.   Sultân Abdülmecîd Hân’ın bu eşyâ arasından bir levhaya gözü tesâdüf etti ki levhada “Şâh-ı şâhân-ı cihân Abdülmecîd” yazılı idi ki […]

No Comments »

GİYİNME ADABI

Haziran 20, 2014

Avret yerini örtecek, soğuk ve sıcaktan koruyacak kadar giyinmek farzdır. Allâh’ın nimetine şükür için iyi elbise giymek müstehaptır. Gurur ve kibre sebep olmayacak, fakirleri gücendirmeyecek şekilde bayramlarda, Cuma günlerinde ve toplantılarda kıymetli ve güzel elbiseler giymek mübahtır. Kibirlenmemek şartıyla güzel ve kıymetli elbise giymekte beis yoktur. İmam-ı Â’zam Efendimiz kıymetli elbise giyerdi. Kibirlenmek ve insanlara […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 19, 2014

“Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükâfatını görecektir.” (Zil zâl, 99/7)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 19, 2014

“Küçük günahlardan bile sakınınız. Zira onlar, kişinin aleyhine toplanıp, büyür de onu helak eder.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 19, 2014

Elde bulunan sanat, sahibini fakirlik ve ihtiyaçtan kurtarır. (Ebu Hanife)

No Comments »

BİR KURUŞ ZEKÂT BİN KURUŞTAN FAZİLETLİDİR

Haziran 19, 2014

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyuruyor: “Kişinin mallarının zekâtını vermesi, dînin zarûriyyâtından, şartlarındandır. Zekâtını, isteyerek ve minnet kabul ederek vermek ve bunu verilmesi icab eden kimselere ulaştırmak lazımdır. Allâhü sübhânehû, “Benim size olan ihsan ve nimetlerimin kırk hissesinden sadece bir hissesini fakir ve miskinlere veriniz; ben de buna mukâbil sizlere bol sevap ve çok güzel mükâfatlar vereceğim.” […]

No Comments »

SA’ÎD BİN ÂMİR ( radıyallahü anh )

Haziran 19, 2014

Esbâb-ı kiramın büyüklerinden ve Hazreti Ömer’in vâlilerindendir. İsmi Sa’îd bin Âmir bin Huzeym bin Selâmân bin Rebia bin Sa’d bin Cemh-il Kuraşî el-Cumhî’dir. Künyesi yoktur. Vefâtından sonra zürriyeti (soyu) kalmamıştır. Annesi Ervâ binti Ebî Muîd-il-Emeviyye’dir. Hayberin fethinden önce îmân etti. Mekke’den Medine-i Münevvereye hicret etti. Hayber ve daha sonraki bütün gazâlarda Peygamberimiz ( aleyhisselâm ) […]

No Comments »

Rabia Köle Olamaz

Haziran 19, 2014

Râbia-tül Adeviyye biraz büyümüştü. Annesi ve babası vefât etti. Üstelik, Basra’da kıtlık ve fevkalâde pahalılık vardı. Bu hengâmede Râbia’nın ablaları dağıldılar. Kimsesiz kalan Râbia’yı zâlim bir kimse yakaladı ve hizmetçi olarak iş gördürdü. Sonra da köle olarak altı gümüş karşılığı bir ihtiyara sattı. O ihtiyarın hizmetçisi olarak, gösterilen zor işleri sabırla yapmaya çalışıyordu. Çok sıkıntılı […]

No Comments »

İMANIN ŞUBELERİNDEN: HAYÂ

Haziran 19, 2014

Hayâ, edeb, mahcûbiyet, utanmak, ar ve namus, insanın çirkin şeylerden sıkılması ve bunları terk etmesidir. Hayâ, insanlarda fıtrîdir, yaratılıştandır. Hayalı insanın kalbi, hoş olmayan bir şey meydana geldiğinde ızdırap duyar, eseri yüzünde görünür. Hayâ imandandır. Hayâ, Allah korkusuyla günah işlemekten utanıp sıkılmaktır. Hayâ, dünyâ ve âhiretin bütün hayırlarını toplayıcıdır. Îmânın şirazesidir. Zira hayâ sâhibi kimsenin […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 18, 2014

“Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana-babamı ve inananları bağışla.” (İbrahim, 14/41)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 18, 2014

“Yâ Resûlallâh! Hangi dua icâbet (kabul) olunmaya daha yakındır?” diye soruldu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Gecenin son üçte birinde edilen dua ile farz namazlardan sonra edilen dua.” buyurdular. (Hadîs¬i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 18, 2014

Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı (Fuzulî)

No Comments »

NAMAZLARDAN SONRA DUA

Haziran 18, 2014

Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Farz, nafileden faziletli olduğu gibi farz namazdan sonra dua etmek nafile namazdan sonra dua etmekten faziletlidir.” buyurdular. Bir gün Hâce Abdulhâlik Gücdüvânî Hazretlerinin huzuruna uzaktan bir yolcu geldi. “Hâce Hazretleri! Bana îmanla âhirete gitmem için duâ buyurunuz. Şeytanın tuzaklarından selâmetle kurtulayım.” dedi. Hâce Hazretleri, “Allâhü Teâlâ farz namazları edâdan sonra yapılan duâyı […]

No Comments »

İFTAR VE SAHURDA YEMEK

Haziran 18, 2014

Ramazan ayının yaz aylarına geldiği sıcak günlerde sahurda ve iftarda alınan gıdalara ve gündüz güneş altında ve hareketsiz kalmamaya dikkat edilmelidir. Sahurda sütlü veya sulu çorbalar; zeytinyağlı sebze yemekleri veya salatalar; haşlanmış yumurta, yoğurt, süt ve peynir gibi yiyecekler ile mevsim sebze ve meyveleri; buğday ekmeği ve bulgur pilavı gibi lifli gıdalar tercih edilmelidir. Sahurda […]

No Comments »

HAZRETİ HÜSEYİN BİN ALİ

Haziran 18, 2014

Resûlullahın ( aleyhisselâm ) torunu, Hazreti Ali’nin ikinci oğlu. Oniki imâmın üçüncüsü ve Ehl-i Beytin beşincisidir. Hicretin altıncı yılında (m. 626) doğdu. Hazreti Hüseyin’in nesebi; Hüseyin bin Ali bin Ebî Tâlib bin Abd’ül-Muttalib bin Haşim, el-Kureyşi, el-Hâşimî’dir. Hüseyin adı, ona Resûlullah efendimiz (.a.v.) tarafından verildi. Künyesi, Ebâ Abdullah’dır. Lakabı Seyyid ve Şehîddir. Ümmü Haris ( […]

No Comments »

Peygamber isen mucize gösteresin

Haziran 18, 2014

Hazret-i Ebû Bekr önceleri tüccâr idi. Sefer ve ticâret yapardı. Ekserî Şâma giderdi. Seferde iken, bir gece rü’yâ gördü ki, gökden ay inip, kucağına girdi. Ebû Bekr, iki eliyle onu kucakladı ve sînesine basdı. Uyandı. Yemlîhâ adında meşhûr bir râhib var idi. Ona varıp, rü’yâsını ta’bîr etdirdi. Râhib dedi ki, – Sen nerelisin? Ebû Bekr […]

No Comments »

RESÛL-İ EKREM’İN ŞEFKAT VE MERHAMETİ

Haziran 18, 2014

Peygamber Efendimiz ümmeti hakkında son derece şefkatli, merhametli idi. Ümmeti hakkında daima kolaylık cihetini tercih buyururdu. Namazda iken bir çocuğun ağladığını işitse ona merhametinden namazını uzatmadan kılar, çocuğun sesini durdurmak isterdi. Hele İslam’dan kaçınanların hallerine pek acır, hidayetlerine duâ ederdi. O büyük Peygamber, yalnız insanlara değil, hayvanlara, ağaçlara, ekinlere de merhametli idi. Mûte muharebesine gidecek […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 17, 2014

Allâhü Teâlâ Hazretleri buyurdu:”Ve her kim Allâh’a tevekkül ederse o (Allah) ona yeter.”(Talak Sûresi, âyet 3)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 17, 2014

“Ümmetimin fesâda uğradığı (sünnet-i şerîfin terk edildiği) zaman sünnetime sarılıp onunla amel eden kimseye yüz şehid sevâbı vardır.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, ez-Zühd)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 17, 2014

Hakiki hürriyet hakikate esarettir. (Necip Fazıl Kısakürek)

No Comments »

Links

Calendar