Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Aralık, 2016

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 31, 2016

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.”

No Comments »

HÂRİCE BİN ZEYD ( radıyallahü anh )

Aralık 31, 2016

Tabiînden olup, Medine-i Münevvere’deki Fukahâ-i Seb’a’dan (yedi büyük âlimden) birisi. Künyesi, Ebû Zeyd’dir. 29 (m. 650) senesinde doğdu. 99 (m. 717) yılında, Ömer bin Abdülazîz’in ( radıyallahü anh ) zamanında, Medine’de vefât etti. Babası Sahâbe-i kirâm’ın büyüklerinden, Zeyd bin Sabit annesi Ümmü Sa’d’dır ( radıyallahü anha ). Peygamber efendimiz ( aleyhisselâm ) babası hakkında “Feraizi […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 30, 2016

“Sabretmenize karşılık selâm sizlere. Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne güzeldir!” (Râ’d, 13/24)

No Comments »

KATÂDE BİN NU’MAN ( radıyallahü anh )

Aralık 30, 2016

Eshâb-ı kiramdan. Evs kabilesinden ve Ensârın ileri gelenlerindendir. Ebû Ömer, Ebû Abdullah künyeleri vardır. Hazreti Katâde 24 (m. 644) târihinde 65 yaşında vefât etti. Namazını Hazreti Ömer kıldırdı. Evs kabilesinin Zafer kolundandır. Ebû Saîd el-Hudrî’nin kardeşidir. Anneleri, Enîse binti Kays en-Neccârî’dir. Nesli, torunları olan Âsım bin Ömer bin Katâde ve Ya’kub Ömer ile sona erdi. […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 29, 2016

“Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana-babamı ve inananları bağışla.” (İbrahim, 14/41)

No Comments »

HAMZA BİN ABDÜLMUTTALİB ( radıyallahü anh )

Aralık 29, 2016

Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) amcası, ilk müslüman olanlardan. İsmi Hamza. Künyesi Ebû Ammâre (Umare) ve Ebû Ya’lâ. Lakabı, Esedullah (Allahın Arslanı)’dır. Nesebi, Hamza bin Abdülmuttalib bin Haşim bin Abd-i Menâf El-Kureyşî el-Hâşimî’dir. Peygamber efendimizin amcası ve aynı zamanda süt birâderi idi. Annesi Hâle, Peygamber efendimizin vâlidesi Hazreti Âmine’nin amcasının kızıdır. Hazreti Peygamberimizden 2 (başka bir […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 28, 2016

“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” (Hicr, 15/99)

No Comments »

EBÛ ZER GIFÂRÎ ( radıyallahü anh )

Aralık 28, 2016

Meşhûr Sahâbî. İlk müslüman olanlardandır. İsmi, Cündeb bin Cünâdedir. Müslüman olmadan önce künyesi Ebû Memle idi. Müslüman olunca Peygamberimiz ( aleyhisselâm ) Ona Ebû Zer künyesini verdi. Lakabı Mesih-ül-İslâm’dır. Benî Gıfar kabilesinden olup, doğum târihi bilinmemektedir. 32 (m. 652) senesinde Medine civarındaki Rebeze denilen yerde vefât etti. Ebû Zer Gıfârî, Mekke’nin ticâret yolu üzerinde yaşamakta […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 27, 2016

“Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.” (Nahl, 16/98)

No Comments »

HABBÂB BİN ERET ( radıyallahü anh )

Aralık 27, 2016

İslâm ile ilk şereflenen sahâbîlerden. İsmi Habbâb, künyesi Ebû Abdillah’dır. m. 586 senesinde Mekke’de doğdu. 37 (m. 657)’de de Kûfe şehrinde vefât etti. Resûlullah ( aleyhisselâm ) Zeyd bin Erkam’ın evinde iken, burada müslüman oldu. İlk müslüman olan erkeklerin altıncısı idi. İslâm’ın ilk günlerinde, müşriklerin kin ve intikamla baktığı bir zamanda müslüman olmak, üstelik, müslümanlığını […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 26, 2016

“Bir vakit Meryem’in oğlu Isa (a.s.) şöyle dedi: “Ey İsrâiloğulları, ben size Allâh’ın resûlüyüm; önümdeki Tevrat’ın tasdikçisi ve benden sonra gelecek bir resûlün müjdecisi olarak geldim ki onun ismi Ahmed’dir…” (Saf Sûresi)

No Comments »

EBÛ’L-ESVED ED-DÜELÎ ( radıyallahü anh )

Aralık 26, 2016

Tabiînin büyüklerinden. Fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. İsmi Zâlim bin Amr’dır. Kûfe’de doğup, Basra’da büyüdü. Tâûn’dan (Veba) vefât etti. Edebiyatçı ve şâir bir zât idi. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali’den çok hadîs-i şerîf bildirmiştir. Arapçada nahv (cümle yapısı) ilmini ilk ortaya koyandır. Kendi kızından Arapça kaidelerine uymayan bir söz işitince; Arapça’ya başka şeyler karışarak bozulmaya başladığını […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 25, 2016

“Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.” (İsra, 17/29)

No Comments »

KA’B-ÜL-AHBÂR ( radıyallahü anh )

Aralık 25, 2016

Tâbiîn’in tanınmışlarından. Rivâyeti çok olan bir zâtdır. Müslüman olmadan önce, yahûdi âlimlerinin büyüklerinden idi. Künyesi Ebû İshâk’tır. Resûlullahın ( aleyhisselâm ) zamanına yetişti. Ancak bu sırada müslüman olma ni’metine kavuşamadı. Bir rivâyete göre, İslâmiyyetle şereflenmek üzere, Resûlullah’ın ( aleyhisselâm ) huzûruna çıkmak için hazırlanmıştı. Fakat Resûlullah ( aleyhisselâm )’in vefâtını ve bazı Arapların irtidâdını (dinden […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 24, 2016

“Ey ehl-i kitâb! Niçin hakkı bâtılla karıştırıyorsunuz da hakkı (Muhammed Mustafa’nın peygamberliğini) gizliyorsunuz? Halbuki (onun peygamber olduğunu) bilip duruyorsunuz.” (Âl-i İmrân sûresi, âyet 71)

No Comments »

ENES BİN MÂLİK ( radıyallahü anh )

Aralık 24, 2016

Ensâr-ı kirâm’ın (Medineli Müslümanların) büyüklerinden. Künyesi, Ebû Hamza’dır, Bu künyeyi kendisine Resûlullah ( aleyhisselâm ) vermiştir. Bir gün Hamza denilen baklayı toplarken, Resûl-i Ekrem efendimiz ( aleyhisselâm ) onu görmüş, Ebû Hamza diye iltifât buyurmuşlardır. Lakabı Hâdim-i Resûlullah ( aleyhisselâm ) (Resûlullah’ın hizmetçisidir). Kendisine böyle söylenince çok sevinir ve memnun olurdu. Bununla iftihar ederdi. Hicretten […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 23, 2016

“Ey îmân edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı ağır günahtır. Birbirinizin gizliliklerini araştırmayın ve kiminiz kiminizi gıybet de etmesin.”(Hucurât Sûresi, âyet 12)

No Comments »

İBRÂHİM NEHÂ’Î ( radıyallahü anh )

Aralık 23, 2016

Tâbiîn’in en büyük fıkıh ve hadîs âlimlerinden. Fıkıh ilminin ve Irak mektebi’nin (re’y ehlinin) kurucularındandır. İsmi İbrâhîm bin Yezîd bin Esved bin Amr bin Rebîa bin Harise bin Sa’d bin Mâlik bin en-Nehaî olup, künyesi Ebû İmrân’dır. Kendisi Kûfeli olduğu halde, aslen Yemen’deki Nehâ’ kabilesine mensûb bulunduğundan Nehaî diye, meşhûr olmuştur. Doğum târihi bilinmemektedir. Kûfe’de […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 22, 2016

“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme…” (İsra, 17/36)

No Comments »

İMRAN BİN HUSAYN ( radıyallahü anh )

Aralık 22, 2016

Eshâb-ı kiramdan. Huzaa kabilesinin Kazb kolundandır. Hayber Savaşı’nda müslüman oldu. Ondan sonraki bütün savaşlarda Peygamber efendimizin ( aleyhisselâm ) yanında ve hizmetinde bulunmakla şereflendi. Peygamber efendimiz ( aleyhisselâm ) kendilerini çok severdi. Eshâb-ı kiram içinde çok faziletlere sahipti. Fıkh ilminde üstün derecesi vardı. Duâsı kabûl olunan seçilmişlerdendir. Mekke’nin fethinde Huzaa kabilesinin sancağını taşıdı. Hazreti Ömer […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 21, 2016

“Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.” (İsrâ, 17/81)

No Comments »

HAZRETİ CÜVEYRİYYE BİNTÜ’L-HÂRİS

Aralık 21, 2016

Peygamber efendimizin muhterem hanımlarından biri. Benî Mustalak kabilesi reîsi Haris bin Dırâr’ın kızıdır. Nesebi (silsilesi), Cüveyriyye binti Haris bin Ebî Dırâr bir Hubeyd bin Cudeyme el-Mustalakî olduğu gibi bu silsilenin devamı olarak, bin Âmr İbni Rebîa bin Harise bin Âmr el-Muzâiyye el-Mustalâkiyye’dir. Hicretin beşinci yılında (m. 626) yapılan Benî Mustalak (veya Benî Müreysî) gazvesinde esîr […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 20, 2016

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur.”

No Comments »

ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS ( radıyallahü anh )

Aralık 20, 2016

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden Amr bin Âs’ın ( radıyallahü anh ) oğlu. Babasından önce îmân etmekle şereflendi. Adı, Abdullah bin Amr bin Âs bin Vâil bin Hâşim bin Sa’îd bin Sehm bin Amr bin Haris bin Ka’b bin Lüey el Kureyşî’dir. Müslüman olmadan önce adı, Âs idi. Peygamberimiz Abdullah olarak değiştirdi. Künyesi, Ebû Muhammed veya Ebû […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 19, 2016

“Kim İslam’dan başka bir din ararsa, bu ondan ebediyen kabulolunmayacaktır…” (Âl-iİmrân sûresi, âyet 85)

No Comments »

ABDULLAH BİN ABBÂS ( radıyallahü anh )

Aralık 19, 2016

Eshâb-ı kiramın meşhûrlarından. Tefsîr, hadîs, fıkh ilimlerinde ve diğer ilimlerde büyük âlimdir. İsmi Abdullah bin Abbas bin Abdulmuttalib bin Haşim bin Abd-i Menaf el-Kureyşi, el-Haşîmî’dir. Babası Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) amcası Hazreti Abbas’dır. Annesi Lübabet-ül-Kübrâ binti Harisi Hilâliyye’dir. Annesi ilk müslüman olanlardandır. Babası Hazreti Abbas önceden müslüman olduğu halde gizli tutup, Mekke’nin fethinde açıklamıştır. Abdullah […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 18, 2016

“Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!” (Mü’minûn, 23/118)

No Comments »

AMR BİN MÜRRE

Aralık 18, 2016

Asrının meşhûr hadîs âlimlerinden. Künyesi, Ebû Abdurrahmân’dır. Doğum târihi bilinmemektedir. Hicretin 116 (m. 734) senesinde vefât etti. İlim alıp hadîs rivâyet ettiği zâtlar, Abdullah bin Ebî Evfa, Sa’îd bin Müseyyeb, Abdurrahmân bin Ebî Leyla, Abdullah bin Haris, Amr bin Meymûn ve diğer âlimlerdir. Asrın âlimleri onun eimme-i hafızdan olduğunu söylemiştir. Yüzbin hadîs-i şerîfi senetleriyle ezbere […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 17, 2016

“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Resûle itaat edin ki size merhamet edilsin.” (Nûr, 24/56)

No Comments »

EBÛ LÜBÂBE ( radıyallahü anh )

Aralık 17, 2016

Eshâb-ı kirâm’ın meşhûrlarından. İsmi, Rifâ’a bin Abdülmünzir’dir. Beşîr olduğu da söylenir. Birincisi daha çok tercih edilir. Künyesi Ebû Lübâbe’dir. Hazreti Ali’nin zamanında vefât ettiği daha kuvvetlidir. Annesi, Zeyneb binti Hizam’dır. Saib ve Abdurrahmân isminde iki oğlu vardır. İkinci Akabe bîatında, Medine’den gelenler arasında Ebû Lübâbe de vardı. Peygamber efendimiz ( aleyhisselâm ) onlardan şu husûslarda […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 16, 2016

“İnsanlar, ‘İnandık’ demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler?” (Ankebût, 29/2)

No Comments »

AHNEF (Dahhak) BİN KAYS ( radıyallahü anh )

Aralık 16, 2016

Tabiînin büyüklerinden olup, hilmi (yumuşaklığı) darb-ı mesel haline gelmiş, güvenilir bir hadîs âlimi. İsmi Dahhak olup, Sahra da denmiştir. Künyesi; Ebû Bahr, lakabı Ahneftir. Ayağı eğik veya ayaklarının arkası üzerine basarak yürümesinden dolayı Ahnef denilmiştir. Bu lakab ile de şöhret bulmuştur. Babası Kays, Ebû Mâlik künyesi ile tanınırdı. Cahiliyye devrinde Hâzin kabilesi tarafından öldürüldü. Annesi […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 15, 2016

“Kıyametin kopacağı gün, işte o gün mü’minler ve kâfirler birbirinden ayrılacaklardır.” (Rûm, 30/14)

No Comments »

HACCAC BİN ILÂT ( radıyallahü anh )

Aralık 15, 2016

Resûl-i Ekrem’in Eshâbından mübârek bir zat. İsmi Haccac’dır. Ebû Kilab, Ebû Muhammed ve Ebû Abdillah künyeleri vardır. Hazreti Ömer’in ( radıyallahü anh ) hilâfetinin başlarında vefât ettiği rivâyet edilir. Haccac bin Ilât in İslâm’a girişi şöyle olmuştur. Haccac bin Ilât, Süleymoğulları kabilesinden bir cemâatle birlikte Mekke’ye doğru yola çıkmışlardı. Kimsesiz, korkunç bir vadide bulunuyorlardı. Bu […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 14, 2016

“…Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duranları sevmez. ” (Lokman, 31/18)

No Comments »

ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM ( radıyallahü anh )

Aralık 14, 2016

Eshâb-ı kiramın ilk îmân edenlerinden. Resûlullah’ın ikinci müezzini ve Medine vâlisidir. İsmi önceden Husayn iken, Peygamber efendimiz “Abdullah” olarak değiştirdi. İsminin Amr olduğu da rivâyet edilir. Lakabı Ümm-i Mektûm’dur. Ümmü’l-Mü’minîn Hadîcet-ül-Kübrâ’nın ( radıyallahü anha ) dayısı Kays’ın oğludur. Annesi Ümm-i Mektûm Âtike binti Abdullah el-Muhzûmiyye’dir. Mekke’de bi’setten önce doğdu. İbni Ümm-i Mektûm, ( radıyallahü anh […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 13, 2016

“İman edip salih ameller işleyenler cennetliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.” (Bakara, 2/82)

No Comments »

ÂSIM BİN SABİT ( radıyallahü anh )

Aralık 13, 2016

Eshâb-ı kiramın meşhûrlarından ve muhariblerinden. Âlim ve edip bir zât. İsmi Âsım bin Sabit bin Ebi’l Eklah-il-Ensârî olup, künyesi Ebû Süleymân’dır. Annesi Şemûs binti Ebî Âmir’dir. Hayatını dîni İslâm uğruna savaşlarda geçirdi. Vefâtından sonra’da Allahü teâlâ onu müşriklerden muhafaza etti. Doğum târihi belli değildir. Âsım ( radıyallahü anh ) hicretten önce îmân etmişdir. Ensârdan, ya’nî […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 12, 2016

” Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin…” (Bakara, 2/45)

No Comments »

AMR BİN ÂS ( radıyallahü anh )

Aralık 12, 2016

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden. Tahminen m. 574 yıllarında Mekke-i Mükerreme’de doğdu. 43 (m. 663) yılında, doksan yaşlarında Mısır’da vefât etmiştir. Amr bin Âs hazretlerinin nesebi: Amr bin Âs bin Vail bin Hâşim bin Suayd bin Sehm bin Amr bin Hesis bin Kâb bin Le’vi Kureyşî Sehmî’dir. Âs bin Vâil Es-Sehmî’nin oğludur. Ebû Abdullah, Ebû Muhammed künyeleri […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 11, 2016

” Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.” (A’raf, 7/199)

No Comments »

ABDULLAH BİN ZÜBEYR ( radıyallahü anh )

Aralık 11, 2016

Eshâb-ı kiramdan. Aşere-i mübeşşereden olan Zübeyr bin Avvâm’ın oğludur. Nesebi Abdullah bin Zübeyr bin Avvâm bin Huveylid bin Esed bin Abdil’uzza bin Kusayyel Kureyşî, el-Esedî’dir. Annesi Hazreti Ebû Bekir-i Sıddîk’in kızı Esmâ’dır. Teyzesi, mü’minlerin annesi Âişe-i Sıddîka’dır. Medine’de muhacirlerden ilk önce dünyâya gelen çocuk budur. Hicretten yirmi ay sonra (veya birinci senede) (m. 622) Medine […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 10, 2016

“…Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.” (Bakara, 2/201)

No Comments »

ABDULLAH BİN SÜHEYL ( radıyallahü anh )

Aralık 10, 2016

İlk müslüman olanlardan. Künyesi Ebû Süheyl’dir, m. 594 veya 596 senesinde Mekke’de doğdu. 12 (m. 633) senesinde Yemâme’de şehîd oldu. Annesi, Fahite binti Âmir, babası, Süheyl bin Amr’dır. Abdullah bin Süheyl ( radıyallahü anh ) ikinci Habeşistan hicretine kadar müslümanlığını gizledi. Sonra Habeşistan’a hicret eden kâfileye o da iştirâk etti. Habeşistan’dan dönüşünde, babası tarafından, hapsedilip, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 9, 2016

اَسْتَعِيذُ بِاللهِ : …إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. (سورة الحجرات, 13 Allâhü Teâlâ buyurdu: “…Allah katında en ekreminiz (itibarlınız) en takvâlınızdır. Şüphe yok ki Allah herşeyi bilir ve herşeyden haberdardır.”(Hucurât sûresi, âyet 13)

No Comments »

ABDULLAH-I İLÂHÎ

Aralık 9, 2016

Anadolu evliyâsının büyüklerinden. Şah-ı Nakşibend Behâeddîn-i Buhârî hazretlerinin yolunu Buhârâ’da Ubeydullah-i Ahrâr’dan alarak Anadolu’ya ilk olarak getirip yayan âlim. Germiyanoğulları beyliğinin sınırları dâhilinde olan Kütahya’nın Simav kasabası civârında bir köyde doğdu. 1491 (H.897) yılında Rumeli’nde Vardar Yenicesi’nde vefat ederek oraya defnedildi. İlk tahsîlini Simav’da tamamladıktan sonra İstanbul’a gitti. Zeyrek Medresesinde büyük âlim Alâeddîn Tûsî’nin talebesi […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 8, 2016

” Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız, şüphesiz Allah onu bilir..” (Bakara, 2/270)

No Comments »

HZ. KA’BÜ’L-AHBÂR (R.A.)

Aralık 8, 2016

Tâbi’înin büyüklerinden olup Resûlullâh Efendimiz zamanına yetişmiş, lâkin Hz. Ebû Bekir yahut Hz. Ömer zamanında Müslüman olmuştur. Medîne’ye gelmiş, sonra Şam tarafına giderek Hımıs’da hicrî 32’de Hz. Osmân zamanında vefât etmişdir. İsmi Ka’b bin Mâti’dir. Abbâs (r.a.) Hazretleri ona: “Sen Resûlullâh zamanına ve Hz. Ebûbekir zamanına yetişmene rağmen niçin geç Müslüman oldun?” deyince şöyle cevap […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 7, 2016

“Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Bütün işler ancak Allah’a döndürülür.” (Âl-i İmrân, 3/109)

No Comments »

Hacı Bayram-ı Veli

Aralık 7, 2016

Yıl: 1433, Yer: Edirne. İhtiyar subaşı nefes nefese huzura çıkar, Padişahı selâmlar. -Engürü’deki şeyhi getirdik efendim!, Ama … -Aması ne? -Bu zat söylendiği gibi etrafına çapulcu toplayan bir fitneci değil. Aksine büyük bir âlim ve gönül ehli. -Nereden biliyorsun peki? İhtiyar subaşı bunları değirmende ağartmadık gibilerden sakalını sıvazlayarak. ‘Şu kadarını söyliyeyim, kendisi Şeyh Hamideddin-i Veli […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 6, 2016

“Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. Allah, buna hakkıyla gücü yetendir.” (Nisâ, 4/133)

No Comments »

İMÂM MUHAMMED ŞEYBÂNÎ (M. 750-805)

Aralık 6, 2016

İmâm Muhammed (rh.), İmâm-ı Âzam’ın (rh.) pek büyük talebelerinden müctehid bir zattır. Kûfe’de yetişmiş, Bağdat’a yerleşerek hadis ve fıkıh ilimlerini öğretip yaymaya çalışmıştır. Bir müddet de Hârûn Reşîd zamanında “Rakka”da kâdılık yapmıştır. İmam Mâlik, Evzâî, Süfyân-ı Sevrî, İmâm Ebû Yûsuf gibi zatlardan hadîs ve fıkıh öğrenmiş, kendisinden de İmam Şâfiî gibi yüksek âlimler ilim almışlardır. […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 5, 2016

اَسْتَعِيذُ بِاللهِ : وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ… الآية. (سورة البقرة, 120)‏ Allâhü Teâlâ buyurdu: “Sen dinlerine tâbi olmadıkça Yahûdîler de Hıristiyanlar da senden aslâ râzı olmazlar…” (Bakara Sûresi, âyet 120)

No Comments »

ÜMMÜ HABÎBE VALİDEMİZ

Aralık 5, 2016

Hazret-i Ümmü Habîbe (r.anhâ), Hazret-i Ebû Süfyan’ın kızıdır. Habeşistan’a hicret eden Müslümanlardan olup kocası Ubeydullah bin Cahş ile hicret etmişti. Ümmü Habîbe hazretleri anlatıyor: “Rüyamda Ubeydullâh bin Cahş’ı en kötü ve çirkin bir sûrette gördüm ve korktum. Vallahi onun halinde bir değişiklik var, dedim. Sabah olduğunda Ubeydullâh Hıristiyan olduğunu söyledi. Ben ‘Vallahi sende hayır yoktur’ […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 4, 2016

اَسْتَعِيذُ بِاللهِ : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (سورة آل عمران “(Habîbim Ahmed) De ki: Eğer siz Allâh’ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.” (Al-i İmrân Sûresi, âyet 31)

No Comments »

HAZRET-İ SELMÂN-I FÂRİSÎ (R.A.)

Aralık 4, 2016

Silsile-i Sâdât’ın ikinci halkası olan Selmân-ı Fârisî Hazretleri Ashâb-ı Kirâm’ın büyüklerinden ve meşhurlarındandır. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sohbetleri şerefiyle en yüksek kemal mertebesine kavuşmuştur. Aslen İranlı olup, İsfehan yakınındaki Cey veya Râmehürmüz kasabasındandır. Medîne’ye gelip Müslüman oldu, peygamberimiz (s.a.v.) ona Selmân ismini verdi. Kendisine nesebi soruldu, “Ben Müslüman olduktan sonra nesebim ne olacak “İbnü’l-İslâm=İslâm’ın evlâdı”‘ diye […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 3, 2016

“Ve sur üşenmiştir de göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır (ölmüştür). Ancak Allâh’ın dilediği müstesna. Sonra Sur’a bir daha üşenmiştir, bu kere de hep onlar kalkmış, bakıyorlar.” (Zümer sûresi, âyet 68)

No Comments »

AVN BİN ABDULLAH

Aralık 3, 2016

Tabiînin tanınmışlarından. Takriben 115 (m. 733) senesinde vefât etti. Kûfe’de yerleşti. Âbid (çok ibâdet eden) bir zât idi. Kırâat ilminde şöhret buldu. Hadîs ilminde sika (güvenilir) bir râvîdir. Babasından, amcasından, kardeşi Abdullah bin Umeyr’den, Abdullah bin Amr’dan, Yûsuf bin Abdullah bin Selâm, Şa’bî, Sa’d bin Alâka, Ebî Bürde bin Ebî Mûsâ, Ümmü-d-Derdâ ve âlimlerden (r.anhüm) […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 2, 2016

“İnsanlara iyilik emreder de kendinizi unutur musunuz? Hâlbuki kitap (Tevrât) okuyorsunuz, artık akıl etmez misiniz?”(Bakara Sûresi, âyet 44)

No Comments »

TÂVÛS BİN KEYSÂN

Aralık 2, 2016

Tabiînin meşhûr hadîs âlimlerinden. Aslen İranlıdır. Kendisine Tâvûs-i Himyerî de denir. Kendisi Eshâb-ı kiramdan yetmiş kişiyi gördüğünü söylerdi. Hazreti Tâvûs bin Keysân, büyük bir hadîs âlimi olup, aynı zamanda da fıkıh ve tefsîr ilminde pek ileri dereceye sahipti. Sika (güvenilir, sağlam) olduğunda, hadîs-i şerîf âlimleri söz birliği etmişlerdir. Hadîs-i şerîf ilmini; Hazreti Âişe, Hazreti Abdullah […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 1, 2016

“…Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.” (Bakara, 2/201)

No Comments »

EBÜTTUFEYL ÂMİR BİN VÂSİLE

Aralık 1, 2016

Eshâb-ı kiramdan Kinâne kabilesinin şâirlerinden ve ileri gelenlerindendir. Nesebi, Âmir bin Vasile bin Abdullah bin Amr bin Cahş bin Cerâ bin Sa’d bin Leys bin Bekr bin Abd-i Menât bin Alî bin Kinâne el-Leysî’dir. Künyesi, Ebüttufeyl’dir. Uhud savaşının olduğu sene dünyâya geldi. Küçük yaşta Resûlullahı gördü. Peygamber efendimizin ( aleyhisselâm ) vefâtından sonra Kûfe’ye gitti. […]

No Comments »

Links

Calendar