Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Temmuz, 2013

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 31, 2013

De ki: “Söyleyin bakalım: Suyunuz çekiliverse, size kim temiz bir akar su getirir?” (Mülk, 67/30)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Temmuz 31, 2013

“Allah yolunda bir harcamada bulunan kimseye yedi yüz kat sevab yazılır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Nesâî)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 31, 2013

Ulaşamadığına boyun eğmek, ulaştığına razı olmak, kaybettiğine sabır göstermek kişinin olgunluğunun işaretidir. (İmam Gazzâli)

No Comments »

ŞEDDÂD BİN EVS ( radıyallahü anh )

Temmuz 31, 2013

Medineli müslümanlardan (Ensârdan). Ebû Ya’lâ ve Ebû Abdurrahmân künyeleri vardır. 58 (m. 697)’de, yetmişbeş yaşında Kudüs’te vefât etti. Hazrec kabilesinin Neccâr kolundandır. Muhammed ve Ya’lâ adında iki oğlu vardır. Ana ve babası müslüman idi. Onun için müslüman bir aile ocağında yetişti. Yaşı küçük olduğu için, Resûlullah efendimizin ( aleyhisselâm ) gazâlarına katılamadığı söylenir. Asr-ı saâdet’den […]

No Comments »

HER MÜSLÜMAN SADAKA VERMELİDİR

Temmuz 31, 2013

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Her Müslüman sadaka vermelidir.” Ashâb-ı Kirâm’dan bir zât: “Şayed bulamazsa ne münâsib görürsünüz?” dedi. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.): “Eliyle iş görür, çalışır. Böylece hem kendine faydalı olur ve hem de sadaka verir.” “Eğer çalışmaya gücü yetmezse ne yapmayı münâsib görürsünüz?” dedi. “Güçlük içindeki ihtiyaç sahibine yardım eder.” buyurdu. “Buna da güç yetiremezse […]

No Comments »

Tarihte Bugün 31 Temmuz

Temmuz 31, 2013

1560 – Piyale Paşa, Tunus’un Cerbe Adası’nı ele geçirdi. 1908 – II. Abdülhamit döneminde resmî bir göreve dönüşen hafiyelik resmen ortadan kaldırıldı. 1914 – Fransız Sosyalist Partisi’nin (1901) ve L’Humanité gazetesinin (1904) kurucusu, yazar, konuşmacı ve devlet adamı Jean Jaurés bir deli tarafından öldürüldü. 1921 – Yunan Kralı Konstantin Eskişehir’e geldi. 1922 – İstiklal Mahkemeleri […]

No Comments »

Delinen Kırbalar

Temmuz 31, 2013

Ebûl Vefa hazretlerinin küçük ama çok sevimli bir oğlu vardır. Çocuk iyidir hoşdur da bir ara sakalara takar. Mahalle sucusunun yolunu bekler, çuvaldız ile kırbaları deler. Kimbilir, belki de fıskiye gibi akan sular hoşuna gider. Aslında saka şaka götüren biri değildir. Bunu yapan bir başka çocuk olsa, çoktan ensesine yemiştir şamarı. Zira delinen kırba dikilemez, […]

No Comments »

Günün İsimleri

Temmuz 31, 2013

Gazanfer (a): İri arslan, korkusuz insan, yiğit, cesur, yürekli, kahraman. Muazzez (a): İzzet ve şeref sahibi, kıymetli, değerli.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 30, 2013

“Şey tan, iç ki ve ku mar la, an cak ara nı za düş man lık ve kin sok mak; si zi Al lah’ı an mak tan ve na maz dan alı koy mak is ter. Ar tık vaz ge çi yor mu su nuz?” (Mâide, 5/91)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Temmuz 30, 2013

“Sizden biri, abdest alır ve abdestini eksiksiz olarak tamamlar ve sonra ‘Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh’ derse kendisine cennetin sekiz kapısı açılır, dilediği kapıdan cennete girer.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 30, 2013

Adalet ömrün uzamasına sebep olur. (Koçi Bey)

No Comments »

ZEYD BİN HARİSE ( radıyallahü anh )

Temmuz 30, 2013

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden ve Peygamber efendimizin azadlı kölesi. Tahminen milâdî 575 yılında doğmuş olup, annesi Su’da binti Salebe’dir. Künyesi oğluna nisbetle “Ebû Üsâme’dir.” Yemenli’dir. Yemen’in o zamanki en muhterem kabilesi olan Kudâa kabilesine mensûbtur. Annesi ise Tay kabilesinin bir kolu olan Maanoğullarındandır. Zeyd bin Harise ( radıyallahü anh ) çocuk yaşlarında iken annesi Su’da ile […]

No Comments »

RESÛLULLAH (S.A.V.)’İN ŞEFKATİ

Temmuz 30, 2013

Fudâle bin Amr diyor ki: Mekke’nin fethi yılında henüz Müslaman olmadan evvel Resûlullah’ı (s.a.v.) öldürmek istemiştim. O, Beytullah’ı tavaf ediyordu. Ona yaklaşınca: “Fudâle misin?” dedi. “Evet” dedim. “Nefsin sana ne vesvese veriyor?” diye sordu. “Hiçbir şey.” dedim. Güldü ve benim için Allâh’a istiğfar etti, elini göğsüme koydu. Resûlullah’a düşmanlık kalbimden çıktı. Resûlullah Allâh’ın yarattıklarının en […]

No Comments »

Tarihte Bugün 30 Temmuz

Temmuz 30, 2013

1629 – Napoli’de (İtalya) deprem: 10.000 kişi öldü. 1811 – Meksika’da rahip Hidalgo kurşuna dizildi. Hidalgo bir yıl önce Meksika’da bağımsızlık hareketini başlatmıştı. 1908 – İstanbul Cibali Tütün Fabrikası işçileri greve çıktı. 1929 – Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’ya suikast girişimi iddiasıyla yargılanan Kadriye Hanım ve arkadaşları beraat ettiler. 1932 – Yaz Olimpiyatları, Los Angeles, California’da […]

No Comments »

DUA İÇİN RİCA

Temmuz 30, 2013

Bir şahıs, heyecan ve ıstırapla, İmam Sadık (a.s)ın huzuruna gelerek: – Ne olursunuz efendim, Allah’a bana daha fazla rızık vermesi için dua da bulunun, çünkü çok yoksulum, dedi. İmam: -Hayır, asla dua edemem buyurdu. -Niçin edemezsiniz efendim? -Zira Allah bu iş için bir yol tayin etmiştir; rızk peşinden koşun ve onu elde edin diye de […]

No Comments »

Günün İsimleri

Temmuz 30, 2013

Numan (a): Refah, konfor. Sare (f): Sıçrayan, atlayan.

No Comments »

HANBELÎ MEZHEBİ İMAMI AHMED BİN HANBEL HAZRETLERİ

Temmuz 30, 2013

İmam Ahmed bin Hanbel aslen Mervli’dir, (H. 164) tarihinde Bağdat’ta doğmuş, (H. 241/M.855) tarihinde Bağdat’ta vefat etmiştir. (Rahmetullahi aleyh) İmam Ahmed pek büyük bir âlimdir, dört büyük müçtehidin dördüncüsüdür. Hadis ilmindeki ihatası da fevkalâde olup bir milyon hadîs-i şerîfi ezberlemiş bulununuyordu. Müsned adındaki kitabında, otuz bin hadîs-i şerîf bulunmaktadır. Zühd ve takvası, yüksek seciyesi, her […]

No Comments »

TRAFİK:SEYAHATA ÇIKACAKLARIN DİKKATİNE

Temmuz 30, 2013

Uykusuz, yorgun ve hasta olarak yolculuğa çıkılmamalıdır. Sürücüler yola çıkmadan önce uyku getiren ağır yemek yememeli, ilaç, yoğurt, ayran vb. içmemeli, Arabanın içi aşırı sıcak veya soğuk olmamalı, Hız sınırlarına uyulmalı, Araba içerisindeki herkes emniyet kemerlerini dâimâ takmalıdır. Sitres yapmadan, rehavete kapılmadan, teyakkuz halinde olmalıdır. Yol boyunca düzenli molalar verilmeli ve kısa bir yürüyüş yapılmalı. […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 29, 2013

“Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” (Mü’min, 40/19)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Temmuz 29, 2013

“Sadaka vermekte acele ediniz. Çünkü belâ, sadakayı geçemez.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Sünen-i Kübrâ)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 29, 2013

Söz ola kese savaşı / Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşı / Yağ ile bal ede bir söz. (Yunus Emre)

No Comments »

MUHAMMED BİN HÂNEFİYYE ( radıyallahü anh )

Temmuz 29, 2013

Hazreti Ali’nin oğlu. Annesi Havle binti Ca’fer bin Kays-ı Hânefiyye olduğu için, İbni Hânefiyye denilir. Hicretin 21. senesinde doğdu. 71 (m. 6901)’de Medine’de vefât etti. Muhammed Hanif, Muhammed Hânefiyye ve Muhammed-ül-Ekber de denir. İsmi Muhammed, künyesi Ebü’l-Kâsım. Nesebi, Muhammed bin Ali bin Ebî Talib bin Abdulmuttalib bin Haşim bin Abd-i Menaf bin Kusey’dir. Künyesinin Ebül […]

No Comments »

İMAM GAZÂLÎDEN NASÎHATLER

Temmuz 29, 2013

Ey oğul! Mümkün mertebe kimse ile herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Çünkü bunda büyük zararlar vardır. Günahı faydasından büyüktür. Münakaşa; haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik ve benzeri kötü huyların kaynağıdır. Tabîî ki gerçeği meydana çıkarmak için herhangi bir mesele hakkında konuşabilir, bir veya birkaç kişi ile münazara edebilirsin. Bundaki gayen, hakikatin ortaya […]

No Comments »

Tarihte Bugün 29 Temmuz

Temmuz 29, 2013

1832 – İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu, Osmanlı ordusunu yenilgiye uğrattı. 1900 – İtalya Kralı I. Umberto, Gaetano Bresci adlı bir anarşist tarafından öldürüldü. 1921 – Adolf Hitler, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin başkanı oldu. 1947 – Dünyanın, tamamı elektronik ilk bilgisayarı ENIAC, hafızasının arttırılması amacıyla verilen aradan sonra tekrar çalıştırıldı ve 2 Ekim 1955’e […]

No Comments »

DUÂ AYNI DUÂ, AMA OKUYAN AĞIZ…

Temmuz 29, 2013

Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruh) hazretlerinden: ‘Fakirin biri, bir ağaç dibinde gölgelenmekte olan Hz. Ali (r.a.)’ye gelir, ihtiyaçlarını arz eder: ‘ Çoluk-çocuk sıkıntı içindeyim, ne olur bana biraz yardımda bulunun, der. Hz. Ali (r.a.) hemen yerden bir avuç kum alır, üzerine okumaya başlar. Sonra da avucunu açar ki, kum tanecikleri altın külçeleri hâline gelmiş… ‘ Al, […]

No Comments »

Günün İsimleri

Temmuz 29, 2013

Ferman (f): Emir. Padişahların tarafından verilen emir. Nermin (f): Yumuşak, nazik, kibar.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 28, 2013

“Kim bir ha ta iş ler ve ya bir gü – nah ka za nır da son ra onu bir suç su zun üze ri ne atar sa, şüp hesiz if ti ra et miş, apa çık bir gü nah yük len miş olur.” (Nisâ, 4/112)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Temmuz 28, 2013

“Kim inanarak ve karşılığını Allâh’tan bekleyerek bu ayın orucunu tutar, geceleri kâim olur (terâvih namazı ve sâir nâfile namaz kılar)sa, annesinin onu dünyaya getirdiği gün gibi günahlarından kurtulur.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 28, 2013

Dinle sana bir nasihat edeyim / Hatırdan gönülden geçici olma Yiğidin başına bir hal gelirse / Bunu yad ellere açıcı olma (Pir Sultan Abdal)

No Comments »

HAZRETİ ÖMER-ÜL-FÂRÛK

Temmuz 28, 2013

Hz Ebû Bekir’den sonra Eshâb-ı kiramın en büyüğü ve Peygamberimizin ikinci halifesi. Hülefa-i Raşidinden ve Aşere-i mübeşşereden yani Cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Hicretten kırk sene önce Mekke’de doğdu. Dokuzuncu dedesi olan Ka’b’da soyu Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) soyu ile birleşir. Babası Hâttâb Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden, annesi Hanteme bint-i Hişam Ebû Cehil’in kızkardeşi idi. […]

No Comments »

SULTAN YILDIRIM BÂYEZÎD HÂN

Temmuz 28, 2013

Osmanlı Sultanlarının dördüncüsü olan Bâyezîd Han, babası Murâd Hân’ın Kosova’da şehîd olması üzerine padişah oldu. İslâm memleketlerini tehdid eden, daha önceki gibi katliamlar yaparak Kudüs’de bir krallık kurmak isteyen Haçlıları Niğbolu’da durdurmuştur. Bu zaferle İstanbul’un fethi için de çok büyük bir adım atılmıştır ki Bizans’ın Avrupa’dan yardım almasının önü kesilmiş oldu. Selanik, Atina ve Mora’yı […]

No Comments »

Tarihte Bugün 28 Temmuz

Temmuz 28, 2013

1402 – Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı’nda Timur’a yenilerek esir düştü; Osmanlı devletinde Fetret Devri başladı. 1499 – Davut Paşa komutasındaki Osmanllı donanması komutanlarından Burak Reis, Sapienza adası yakınlarında karşılaşılan Venedik donanması ile çıkan çarpışmada öldü. 1794 – Fransız devrimci lider Maximilien Robespierre, giyotinle başı kesilerek idam edildi. 1808 – Osmanlı Padişahı III. Selim, […]

No Comments »

GÜZEL NAMAZ KILABİLİYOR MUYUZ?

Temmuz 28, 2013

Hâtem-i Zâhid (k.s.)hazretleri Âsım İbn-i Yûsuf hazretlerinin yanına geldiğinde Âsım (kuddise sırruh) ona sordu: -Ey Hâtem namaz kılmayı güzel becerebiliyor musun? O da ‘Evet’deyince, Âsım (k.s.): -Peki, nasıl kılıyorsun? diye sordu. Hâtem-i Zâhid hazretleri başladı anlatmaya: -Namaz vakti yaklaştığında abdestimi sünnet üzere tazeliyorum ve namaz kılacağım yere dikiliyorum. Tâ ki her uzvum yerleşiyor. Sonra Kâbe’yi […]

No Comments »

Günün İsimleri

Temmuz 28, 2013

Hassan (a): Çok çok güzel, iyiliği hoşgörülüğü çok olan. Nükhet (a): Güzel ve hoş koku.

No Comments »

MUTFAKTA PÜF NOKTALAR

Temmuz 28, 2013

• Zeytinyağlı sebze yemeğine 1 tatlı kaşığı sirke ilâve edilirse sebzeler renklerini korur. • Zeytinyağı ile pişirilen yemekler sağlıklı ve lezzetli olur. • Zeytinyağı, hazım sisteminin iyi çalışmasını ve midenin rahatlamasını sağlar.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 27, 2013

” Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder.” (Şûra, 42/30)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Temmuz 27, 2013

“Oruç, (sadece) yemeyi ve içmeyi terk etmek(ten ibâret) değildir. Gerçek oruç, boş, faydasız ve çirkin sözleri terk ederek tutulan oruçtur.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Sünen-i Kübrâ)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 27, 2013

Bu kadar adam gördüm, içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil ama hiçbiri de dünyadan gitmek istemez. (Namık Kemal)

No Comments »

SÜRAKA BİN MÂLİK ( radıyallahü anh )

Temmuz 27, 2013

Peygamberimiz ( aleyhisselâm ) Mekke’den Medine’ye hicret ederken, yolda vukû’ bulan meşhûr hâdisede ismi geçen Sahâbî. Eshâb-ı kiramdan yedi zât bu isimle anılır. Fakat bunlardan bir tanesi pek meşhûrdur. Sürâka bin Mâlik bin Ca’şem Kenâni ( radıyallahü anh ) bu en meşhûr olanıdır. Künyesi Ebû Süfyân’dır. Doğumu kesin olarak bilinmiyor. 24 (m. 645) senesinde, Hazreti […]

No Comments »

KELİME-İ TEVHÎD, SEMÂVÂT VE ARZDAN AĞIRDIR

Temmuz 27, 2013

“Nefis, azgınlık ve inâtta ve Allâhü Teâlâ’ya verdiği ahdi bozup imanı ve insanları ifsad etmekte devam ettiği müddetçe, kişinin imanını kelime-i tevhîdi tekrar ederek tecdîd etmesi, yenilemesi lazımdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Îmânınızı ‘Lâ ilâhe illallâh’ diyerek kelime-i tevhid ile yenileyiniz.” buyurmuştur. Muhakkak bu Kelime-i Tevhîd’i her zaman tekrar etmek lazımdır. Zira nefis, devamlı şer ve […]

No Comments »

Tarihte Bugün 27 Temmuz

Temmuz 27, 2013

1302 – Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasındaki Koyunhisar Savaşı, Osman Gazi’nin zaferiyle sonuçlandı. 1794 – Fransız Devrimi’nin jakoben önderlerinden Maximilien Robespierre iktidardan düşürüldü ve Fransa Millî Meclisince tutuklandı. Robespierre, 28 Temmuz’da idam edildi. 1921 – Toronto Üniversitesi’nden biyokimyacı Frederick Banting’in başında bulunduğu araştırmacılar, insülin hormonunu keşfettiklerini açıkladılar. 1926 – Eski İttihatçı ve İzmir Suikasti […]

No Comments »

Gerçek anlaşılınca…

Temmuz 27, 2013

Zülkarneyn Aleyhisselam ordusuyla gece yolda giderken ordusuna: – Ayağınıza takılan şeyleri toplayın, diye emir verir. Ordu bu emri duyunca; içlerinden bir grup: -Çok yürüdük, çok yorgunuz. Gece vakti bir de ayağımızı takılan şeyleri toplayarak boşuna ağırlık mı yapacağız. Hiçbir şey toplamayalım, diyerek hiçbir şey toplamıyorlar. İkinci grup ise; – Madem Komutanımız emretti, birazcık toplayalım, emre […]

No Comments »

Günün İsimleri

Temmuz 27, 2013

Haşim (a): Ezen, parçalayan. Hürmet ve ikram eden. Gülfem (f): Gül dudaklı, gül ağızlı.

No Comments »

HZ. ALİ’DEN (R.A.) SIHHAT DÜSTURLARI

Temmuz 27, 2013

  Yemeğe tuz ile başlayan kimseyi, Allahü Teâlâ yetmiş dertten kurtarır. Her gün yedi adet acve hurması yiyen kimsenin midesinde hastalık kalmaz. Her gün yirmi adet kuru üzüm yiyen kimsenin bedeninde arıza kalmaz. Balık, şişmanlığı giderir, insani zindeleştirir. Misvak kullanıp Kur’ân okumak, balgamı giderir. Sıhhatli yaşamak isteyenler, erken kahvaltı etmeli, akşamları az yemeli ve fazla […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 26, 2013

“Eli sı kı ol ma, büs bü tün eli açık da ol ma. Son ra kı na nır ve ça resiz ka lır sın.” (İsrâ, 17/29)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Temmuz 26, 2013

“Kadir Gecesi’ni Ramazân-ı Şerîf’in son on gününün tek gecelerinde arayınız.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 26, 2013

Tövbe yâ rab, hata râhına gittiklerime Bilüp ettiklerime, bilmeyüp ettiklerime. (Şeyh Galip)

No Comments »

ZAİDE BİN KUDÂME

Temmuz 26, 2013

Kûfe’de yetişen Ehl-i sünnet âlimlerinden. Adı, Zaide bin Kudâme bin Mes’ûd es-Sakafî’dir. Künyesi Ebu’s-Salt el-Kûfî’dir. İmâm-ı Nesâî, O’nun 60 veya 61 (m. 683) senesinde, Rumlarla harb ederken vefât ettiğini bildirmektedir. 76 (m. 695) senesinde Haccac zamanında Haricîlerden Şübeyb tarafından şehîd edildiği de rivâyet edilmiştir. Tabiînin büyüklerindendir. İslâmiyete bozuk itikadların sokulmaya çalışıldığı bir devirde yetişen Zaide […]

No Comments »

ORUÇA DAİR BAZI MÜHİM MESELELER

Temmuz 26, 2013

Vücûdun derisinden içeriye nüfuz eden şeyler orucu bozmaz. Meselâ vücuda sürülen bir yağ veya yıkanılıp içeriye soğukluğu geçen bir su, orucu bozmaz. Yine, göze dökülen bir ilâç -boğazda hissedilse bile- orucu bozmaz. Göze sürülen bir sürmenin izi ve rengi tükürükte görülse de böyledir. Oruçlunun ağzından başka, vücudunun herhangi bir kısmından içerisinde kaybolacak surette tamamen girdirdiği […]

No Comments »

Tarihte Bugün 26 Temmuz

Temmuz 26, 2013

1552 – Temeşvar kalesi Osmanlı ordusu tarafından fethedildi 1581 – Utrecht Birliği’ne bağlı Kuzey Hollanda eyaletleri (Güney Hollanda, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Groningen ve Friesland) İspanya kralı II. Felipe’den bağımsızlıklarını ilan ettiler. 1788 – New York, ABD Anayasası’nı onaylayarak ABD’nin 11. eyaleti oldu. 1882 – Richard Wagner’in Parsifal adlı operası ilk kez Almanya’nın Bayreuth kentinde […]

No Comments »

GELİN KULAĞINA KÜPE

Temmuz 26, 2013

İslâm öncesi dönemde yaşayan Ümame isimli akıllı bir kadın, kızı Ünas’ı Kinde krallarından Haris ile evlendirdiğinde, hâlâ değerini koruyan şu unutulmaz nasihatları yapmıştı: ‘Kızım, eğer bir kızın ana-babasının servetinden dolayı kocasına ihtiyacı olmasaydı, senin herkesten ziyade müstağni (ihtiyaçsız) olman lazım gelirdi. Fakat öyle değil; erkekler bizim için yaratıldığı gibi, biz de onlar için yaratılmışızdır. Kızım, […]

No Comments »

Günün İsimleri

Temmuz 26, 2013

Feyyâz (a): Feyz, bereket ve bolluk veren. Banu (f): Ev kadını, bayan, gelin.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 25, 2013

“Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.” (Şûra, 42/62)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Temmuz 25, 2013

“Oruçlu olan bir kimse bir mü’mini gıybet veyahut ona ezâ ve cefâ etmedikçe iftar edinceye kadar ibadettedir.” (Hadîs-i Şerîf, el-Câmiu’s-Sağir)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 25, 2013

Zamana kusur buluruz oysa zaman konuşacak olsa utanırız. (İmam Şafii)

No Comments »

UBÂDE BİN SÂMİT ( radıyallahü anh )

Temmuz 25, 2013

Eshâb-ı kiramdan olup, Ensâr’ın büyüklerinden. Künyesi, Ubâde Ebû Velîd olup, Hazrec kabilesinin Avfoğullarına mensûbtur. Babası, Sâmit bin Kays bin Esrem bin Fihr, annesi, Kurret-ül-ayn binti Ubâde binti Nadle binti Mâlik bin Aclân’dır. İsmi Ubâde bin Sâmit bin Kays bin Esrem bin Fihr bin Sa’lebe bin Ganem bin Sâlim bin Avf bin Amr bin Avf bin […]

No Comments »

HZ. YÛSUF ALEYHİSSELÂM

Temmuz 25, 2013

Hz. Yûsuf, Yâkub (a.s.)’ın oğludur. Hz. Yâkub, on iki oğlundan en çok Hz. Yûsuf’u severdi. Kardeşleri, babalarının Yûsuf’a olan sevgisini kıskanıyorlardı. Bir gün kardeşleri onu gezip oynasın diye kıra götürüp bir kuyuya attılar, sonra da onu kuyudan çıkarıp bir kafileye “kölemizdir” diye sattılar. Babalarına da “Yûsuf’u kurt yedi” diye yalan söylediler. Kafile henüz on yedi […]

No Comments »

Tarihte Bugün 25 Temmuz

Temmuz 25, 2013

1795 – Galata Kulesi’nin ahşap kubbesi yandı. 1814 – George Stephenson’ın yaptığı lokomotif çalıştı. 1909 – Louis Blériot’nun uçağı ile ilk kez Manş denizi aştı. 1920 – Yunanistan, Edirne başta olmak üzere bütün Doğu Trakya’yı işgal etti. 1923 – İzmirspor 25 Temmuz’da Eşrefpaşa’nın ileri gelenleri tarafından kuruldu. 1931 – Cumhuriyet döneminin ilk basın yasası olan […]

No Comments »

Etme Bulma Dünyası

Temmuz 25, 2013

Bir adam, karısı ve yaşlı babası. Kadın kayınpederini istememekte, huysuzluk etmekte, evin huzurunu boznaktadır. Bir gün kocasına: – Bey… bey.. Bezdim bezdim. Bir gün göremedim. Gençliğim gidiyor. Ya ayrılalım, babanla kal., ya da al babanı al da nereye getirirsen getir beraber kalalım. Yoksa ben gidiyorum. Adamcağız şaşkınbiraz da sitemli bir vaziyette: -Ne diyorsun hanım, o […]

No Comments »

Günün İsimleri

Temmuz 25, 2013

Cüneyt (a): Küçük asker, askercik. Hatice (a): Erken doğan kız çocuğu.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 24, 2013

“Kim bir mü mi ni kas ten öl dü rür – se, ce za sı, için de ebe di ka la ca ğı ce hen nem dir.” (Nisâ, 4/93)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Temmuz 24, 2013

“Muhakkak Allâhü Tebârake ve Teâlâ Ramazân(-ı şerîf ayının) orucunu üzerinize farz kıldı. Ben de size kıyâmını (terâvîh namazını) sünnet kıldım.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Nesâî)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 24, 2013

En güç üç şey vardır: Bir sırrı saklamak, bir derdi unutmak, boş zamanı iyi değerlendirmek. (Sadi Şirazî)

No Comments »

MUHAMMED BİN KA’B EL-KURAZÎ ( radıyallahü anh )

Temmuz 24, 2013

Tabiîn devrinin meşhûrlarından ve büyüklerinden. İsmi, Muhammed bin Ka’b bin Selîm İbn-i Esed’dir. Künyesi “Ebû Hamza”dır. “Ebû Abdullah” da denilmiştir. Babası Benî Kureyza isimli yahûdi kabilesinden alınan esîrlerden olduğu için “el-Kurazî” lakabı ile tanınmıştır. Muhammed bin Ka’b, Evs kabilesine sığınanlardandır. Medine’de yetişen âlimlerden olduğundan da, “el-Medenî” denilmiştir. Tabiînin büyük âlimlerden olan İbn-i Ka’b, Hicretin 40. […]

No Comments »

HAZRETİ OSMAN-I ZİNNÛREYN

Temmuz 24, 2013

Eshâb-ı kirâm’ın en büyüklerinden ve Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) dâmâdı, üçüncü halifesi. 577 senesinde Mekke’de doğdu. Babası Affân olup, Kureyş kabilesinin Benî Ümeyye kulundandı. Hazreti Osman’ın soyu, Abd-i Menafta Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) temiz nesebi ile birleşir. Dünyada iken Cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Hazreti Rukıyye’den Abdullah isminde bir oğlu olmuş ve bu sebeble Ebû […]

No Comments »

MİSVÂK SÜNNETTİR

Temmuz 24, 2013

Misvâk kullanmak Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetidir. Dişler sarardığında, ağzın kokusu değiştiğinde, yemekden önce, yatarken, uykudan kalkınca, abdest alırken, insanların arasına çıkmak istediğinde, Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şerîf okumak için, Allâh’ı zikretmek için, Kâbe’ye girmek ve tavâf etmek için misvâk kullanmak müstehabdır. Arabistan’da yetişen Erak ağacının dalından bir karış uzunluğunda kesilen parça, misvâk olarak kullanılır. Erak […]

No Comments »

Tarihte Bugün 24 Temmuz

Temmuz 24, 2013

1823 – Şili’de kölelik yasaklandı. 1866 – Tennessee, Amerikan İç Savaşı sonrasında birliğe tekrar kabul edilen ilk eyalet oldu. 1901 – Yazar O. Henry, zimmet suçundan Austin, Texas’ta üç yıl kaldığı hapishaneden iyi hal nedeniyle salıverildi. 1908 – II. Meşrutiyet’in ilanı. 29 yıldır askıda olan Osmanlı Anayasası yeniden yürürlüğe girdi. 1911 – III. Hiram Bingham, […]

No Comments »

Eşkiya Farkı

Temmuz 24, 2013

İrşad faaliyetinden dönen bir Osmanlı alimini dağ başında o günün eşkiyası çevirir. Birinin gözü hocanın köstekli saatine dikilmiştir. Hemen saldırır. Ama eşkiyabaşı’ndan serrt bir ihtarı almaktan da geri kalmaz: – Hocaefendinin saatine dokunma! Namazlarını o saatle kılıyor! Bir başka gün, tarladaki çeşme başında, çocuğuyla yemeğini yemekte olan bir kadını ablukaya alan eşkiya, kadının feryadı üzerine […]

No Comments »

Günün İsimleri

Temmuz 24, 2013

Recep (a): Mübârek, muazzam, muhterem; kıymetli. Leyla (a): Uzun ve karanlık gece.

No Comments »

Günün İsimleri

Temmuz 24, 2013

Vahideddin (a): Dinin tek ve eşsiz siması. Münevver (a): Aydınlatılmış, kültürlü ve bilgili, aydın.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 23, 2013

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.” (Muhammed, 47/33)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Temmuz 23, 2013

“Muhakkak bu Ramazan ayı size ulaştı. Bu ayda bin aydan hayırlı bir gece (Kadir Gecesi) vardır. O geceden mahrum kılınan kimse, bütün hayırlardan mahrum kılınmıştır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 23, 2013

Takılır bir yerde kalır oyuncak, kurgular biter. Ölüm; o geldi mi ne var korkulacak, korkular biter. (Necip Fazıl Kısakürek)

No Comments »

OSMAN BİN TALHA ( radıyallahü anh )

Temmuz 23, 2013

Eshâb-ı kiramdan. Kureyş’in Abdü’d-dâr kabilesindendir. Nesebi, Osman bin Talha bin Ebî Talha Abdullah bin Abd-ül-Uzzâ bin Osman bin Abdü’d-dâr bin Kusey’dir. Nesebi, Kusey’de Peygamber efendimizin nesebi ile birleşmektedir. Annesi, Sülâfe binti Sa’d bin Şüheyd olup, Medine’nin Kubâ köyünden Amr bin Avf kabilesindendir. Doğumu bilinmemesine rağmen, 42 (m. 662) senesinde Mekke-i Mükerreme’de vefât etti. Mekke’de Kâ’be […]

No Comments »

TÜKENMEYEN NEHİR: İLİM

Temmuz 23, 2013

Silsile-i Sâdât’ın ikinci altın halkası Selmân-ı Fârisî (r.a.) Hazretleri, Benî Abs kabîlesinden bir kişiyle yolculuk yapıyordu. Dicle kenarına vardıklarında arkadaşı Dicle’den bir yudum su içmişti. Selmân-ı Fârisî Hazretleri; “Dön, bir daha iç.” dedi. Arkadaşı “Suya kandım!” cevabını verdi. Selmân-ı Fârisî Hazretleri; “Peki, içtiğin bu suyun nehirden bir şey eksilttiğini düşünüyor musun?” diye sordu. Arkadaşı, “Hayır, […]

No Comments »

Tarihte Bugün 23 Temmuz

Temmuz 23, 2013

1784 – Türkiye’nin Erzincan ilinde meydana gelen depremde 5 bin kişi hayatını kaybetti. 1821 – Mora İsyanı sırasında Monemvasia şehrini ele geçiren Yunanlılar 3.000 Türk’ü katlettiler. 1829 – William Austin Burt, daktilonun ilk hali olan tipografı buldu. 1881 – Dünyanın en eski spor federasyonu olan Uluslararası Jimnastik Federasyonu Belçika’nın Liège kentinde kuruldu. 1888 – Enternasyonal […]

No Comments »

BİR EV TAPUSU

Temmuz 23, 2013

Meşhur velilerden Habib-i Acemî k.s. zamanında, benzeri görülmemiş şöyle bir hadise yaşanmıştır: Horasanlı bir adam, evini onbin dirheme satarak, ailesiyle Basra’ya geldi. Oradan hacca gidecekti. Habib-i Acemî’yi buldu ve ondan şöyle bir istekte bulundu: – Ben eşimle hacca gidiyorum. Şu onbin dirhem parayı al da, Basra’da benim için uygun bir ev alıver. Horasanlı ve eşi […]

No Comments »

KADİR GECESİ’Nİ ARAMAK

Temmuz 23, 2013

İmâm-ı Şa’rânî Hazretleri, Kadir Gecesi’nin kaçıncı gece olduğunu, Ramazân-ı Şerîf’in giriş günlerine göre şöyle tesbit etmiştir: Pazar günü girerse, 28’i 29’a bağlayan gece. Pazartesi günü girerse, 20’yi 21’e bağlayan gece. Salı günü girerse, 26’yı 27’ye bağlayan gece. Çarşamba günü girerse, 18’i 19’a bağlayan gece. Perşembe günü girerse, 24’ü 25’e bağlayan gece. Cuma günü girerse, 16’yı […]

No Comments »

Günün İsimleri

Temmuz 23, 2013

Muammer (a): Uzun ömürlü, ömür süren, yaşayan, talihli. İpek (t):İpek böceğinden elde edilen kıymetli kumaş, ince, nazik, kibar.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 22, 2013

“Kim bir kö tü lük ya par, ya hut ken di ne zul me der, son ra da Allah’tan ba ğış la ma di ler se, Al lah’ı çok ba ğış la yı cı ve çok mer ha – met edi ci bu lur.” (Nisâ, 4/110)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Temmuz 22, 2013

“Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) Ramazan’ın son on gününde itikâf ederdi. Bunu, vefat edinceye kadar böylece devam ettirdi. Resûlullah’tan sonra zevceleri (mü’minlerin anneleri) itikâf ettiler.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 22, 2013

Âlim ile sohbet etmek lâl ü mercân incidir, Câhil ile sohbet etmek günde bin can incitir. (Lâedrî)

No Comments »

ERKAM BİN EBÎ’L-ERKAM ( radıyallahü anh )

Temmuz 22, 2013

Eshâb-ı kiramın ilk îmân edenlerinden. Nesebi, Erkam bin Ebi’l-Erkam Abd-i Menâf bin Esed bin Abdullah bin Ömer bin Mahzûm’dur. Künyesi Ebû Abdullah’dır. Benî Mahzûm kabilesindendir. Annesi Temâdur binti Hudeym es-Sehmiyye’dir. (Diğer rivâyetlere göre Ümeyme binti Haris veya Safiyye binti Haris bin Hâlid’dir.) Hicretten önce Mekke-i Mükerreme’de doğduğu tahmin edilmektedir. 22 veya 23 yaşlarında iken, yedinci […]

No Comments »

ÎTİKÂF

Temmuz 22, 2013

Îtikâf, cemâatle namaz kılınan bir mescitte veya mescit hükmünde bulunan bir yerde îtikâf niyetiyle bir müddet kalmaktan ibârettir. Îtikâf, vâcip, sünnet-i müekkede ve müstehab olmak üzere üç kısımdır. Adanan îtikâf, vâciptir. Ramazân-ı Şerîf’in son on gününde yapılan bir îtikâf, kifâyet yoluyla müekked sünnettir. Başka zamanda ibâdet ve tâat maksadıyla bir mescitte bir müddet yapılan îtikâf […]

No Comments »

Tarihte Bugün 22 Temmuz

Temmuz 22, 2013

1711 – Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Prut Barış Antlaşması imzalandı. 1909 – 1879 yılında kurulan Zaptiye Nezareti kapatılarak, İstanbul Vilayeti ve Emniyet Umumiye Müdüriyeti Teşkilatına dair kanun kabul edildi ve Dahiliye nezaretine bağlı Emniyet Umumiye Müdürlüğü kuruldu. 1913 – Edirne Bulgar işgalinden kurtarıldı. 1919 – Erzurum Kongresi toplandı. 1931 – İthalat sınırlamaları sistemine ilişkin […]

No Comments »

Altın Top

Temmuz 22, 2013

Zengin bir ailenin fakir bir komşusu varmış. Evlerindeki saadetin dalgalanmaları, zengin ailenin duvarlarını aşarak kulaklarına kadar ulaşırmış. Akşam olunca , fakir ailenin evindeki gülme ve saadeti duyunca zengin komşu gıpta edermiş. bir gün karısına demiş ki: – Biz bu kadar zengin olduğumuz halde neden neşemiz yok? Sen yarın fakir komşunun hanımından sor bakalım, saadetlerinin sebebi […]

No Comments »

Günün İsimleri

Temmuz 22, 2013

İshak (İb): İbranice gülen, neşelenen. Gülbanu (f): Gül hanım, gül hatun.

No Comments »

SAĞLIĞA DAİR TAVSİYELER

Temmuz 22, 2013

Et ve et mâmullerini güvenilir yerden satın almalıyız. Yumurtayı pişirmeden önce mutlaka yıkamalıyız. Çiğ et, yumurta ve kümes hayvanlarının etlerine dokunduktan sonra ellerimizi sabunlu su ile yıkamalıyız. Kıyma ile yapılan yemeklerin iyice piştiğinden emin olmalıyız. Sebze ve meyveleri bol su ile iyice yıkamalıyız. İçme suyunu güvenilir kaynaklardan satın almalıyız. Tırnaklarımızı kısa ve temiz tutmalı. Ellerde […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 21, 2013

“…Ey Rab bi miz! Unu tur, ya da ya nı lır sak bi zi so rum lu tut ma!..” (Bakara, 2/286)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Temmuz 21, 2013

“Mallarınızı zekâtla koruyunuz, hastalarınızı sadaka ile tedâvî ediniz, belâları da duâ ile karşılayınız.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabü’l-Îmân)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 21, 2013

Okunacak en büyük kitap insandır. (Hacı Bektaş-ı Velî)

No Comments »

VEYSEL KARANÎ

Temmuz 21, 2013

Tabiînin büyüklerinden. İsmi Üveys bin Âmir Karnî’dir. Yemen’in Karn köyünde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 37 (m. 657) senesinde şehîd edildi. Peygamber efendimizin ( aleyhisselâm ) sağlığında müslüman oldu. Fakat görmediği için Sahâbî olamadı. Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) zamanında Medine’ye gelmedi. Tabiînin büyüklerinden olduğu hadîs-i şerîfte bildirildi. Hazreti Ömer’in halifeliği sırasında Medine’ye geldi. Çok alâka ve […]

No Comments »

ÖŞÜR

Temmuz 21, 2013

Öşür arâzisinden çıkan mahsûlün zekâtına, -onda bir (1/10) demek olan- öşür denilmiştir. Öşür; âyet, hadîs ve icmâ ile sâbit olup farzdır. Âyet-i kerîmede (meâlen): “Ey îmân edenler! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temiz (helâl)lerinden infâk edin (zekât ve öşür verin). Gözünüzü yummadan (sıkılmadan) alıcısı olmadığınız şeylerin fenâsını vermeye yeltenmeyin. Ve bilin ki Allah Ganî […]

No Comments »

Tarihte Bugün 21 Temmuz

Temmuz 21, 2013

M.Ö. 356 – Herostratus adındaki bir genç, Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan, Efes’teki Artemis Tapınağı’nı yaktı. 365 – 8.0 Richter ölçeğindeki bir depremin tetiklediği tsunami Mısır’ın İskenderiye kentini yerle bir etti. Kentte 5.000, çevresinde de 45,000 kişi hayatını kaybetti. 1446 – Lidköping, İsveç’te bir kent konumuna alındı. 1718 – Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Venedik […]

No Comments »

ALIN TERİ

Temmuz 21, 2013

İmam Kazım (a.s) kendi tarlasında çalışmakla meşguldü. Fazla faaliyet İmamdın bütün vücundan terler akıtmıştı bu arada Ali ibni Ebi Hamza-i Bata ini geldi imamın yanına, ve o manzarayı görünce: – Kurban olayım, niçin bu işi başkalarına bırak mıyorsun? diye sordu. – Niçin başkalarına bırakayım? Halbuki benden daha üstün kişiler bile, daima bu gibi işlerle meşgul […]

No Comments »

Günün İsimleri

Temmuz 21, 2013

Alican (f): Cana yakın, kanı sıcak içtenlikli, candan. Gülümser (t): Daima gül veren, çiçek açan.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 20, 2013

“Mü’min ler ger çek ten kur tu lu şa er miş ler dir. On lar ki, na maz la rın – da de rin say gı için de dir ler.” (Mü’minûn, 23/1-2)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Temmuz 20, 2013

Resûlullâh (s.a.v.) “Muhakkak öyle günahlar vardır ki, onları ne namaz, ne oruç, ne hac, ne de umre temizler.” buyurdu. ‘Onları ne temizler, yâ Resûlallâh?’ dediler. “Maîşet (geçim) yolunda çekilen sıkıntılar.” buyurdu. (Hadîs-i Şerîf, Taberani, el-Mu’cemü’l-Kebîr)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 20, 2013

Gel ey gönül hakiki bayram Cenab-ı Muhammed’e ulaşmaktır. Çünkü cihanın aydınlığı o mübarek varlığın güzelliğinin nurundandır. (Mevlâna)

No Comments »

ÜSÂME BİN ZEYD ( radıyallahü anh )

Temmuz 20, 2013

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden. “Resûlullahın sevgilisi” diye meşhûrdur. Babası, Peygamber efendimizin âzâdlılarından Zeyd bin Harise, anası, Ümm-i Eymen ( radıyallahü anha )’dır. Künyesi, Ebû Muhammed’dir. Nesebi, Üsame bin Zeyd bin Harise bin Şerahbil’dir. Mekke’ye giderken Resûlullahın devesinde, arkasında oturmuştu. Birlikte Kâ’be’ye girmişti. Huneyn gazâsında çocuk olduğu halde kahramanca çarpıştı. Çok cesur idi. Onsekiz yaşında iken, ordu […]

No Comments »

Links

Calendar