Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Şubat, 2012

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 29, 2012

“Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?” (Kamer, 54/22)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 29, 2012

“Kavuştuğu nimetleri dile getirmek bir şükürdür.” (Hadîs-i Şerîf, Kuzâî, Müsnedü’ş-Şihâb)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 29, 2012

Dünya, kim tarafından aranıyor ve seviliyorsa onun padişahı olur. Kim de dünyayı terk eder ve horlarsa, dünya onun hizmetçisi olur. Dünya hem talep eden, hem de talep edilen, aranandır. Kim dünyayı talep ederse, dünya onu reddeder. Kim dünyayı reddederse, dünya onun peşinden gider. Dünya, ahirete giderken yol üzerindeki bir köprüdür. Bu köprüden geçiniz ama orada […]

No Comments »

Günün Duası

Şubat 29, 2012

NAZAR DUASI OKUNUŞU: “Bismillah, allahümme ezhib harrahâ ve berdehâ ve habesahâ.” MA’NÂSI: “Allah’ın bereketli ismiyle.Allah’ım! şunun gözünün keskinliğini ve tesirini gider ve zararını tamamen çürütüp yoket. Vereceği veya verdiği zararı önle ve tamamen tesirsiz hâle getir ve yok et.”

No Comments »

Tarihte Bugün 29 Şubat

Şubat 29, 2012

1916 – Güney Karolina’da fabrika ve madenlerde çalıştırılabilecek çocuk işçiler için en düşük yaş sınırı 12’den 14’e yükseltildi. 1924 – İstanbul’da Halife Abdülmecid Efendi, son selamlık törenine çıktı. 1940 – II. Dünya Savaşı nedeniyle Berkeley’de (Kaliforniya) düzenlenen bir törenle, Ernest Lawrence, Nobel Fizik Ödülü’nü İsveç’in San Francisco büyükelçisinin elinden aldı. 1960 – Fas’ta deprem: 3000’den […]

No Comments »

DÂVÛD-İ TÂÎ

Şubat 29, 2012

Sekizinci yüzyılda Horasan ve Irak taraflarında yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi Dâvûd olup, babasının ismi Nasîr’dir. Künyesi Ebû Süleymân, lakabı Sirâcüddîn’dir. Tayy kabîlesine mensûb olduğu için Tâî ve Kûfe’de doğduğu için Kûfî nisbeleriyle meşhurdur. Aslen Horasanlıdır. Doğum târihi bilinmemektedir. 781 (H.165) senesinde Bağdat’ta vefât etti. Kabri oradadır. Çocukluğundan îtibâren ilim öğrenmeye başlayan Dâvûd-i Tâî, zamânının âlimlerinden […]

No Comments »

ALLAH KATINDA FAZİLETLİ OLMANIN YOLU

Şubat 29, 2012

ALLAH KATINDA FAZİLETLİ OLMANIN YOLU “Bişr-i Hâfî (k.s.) anlatıyor: “Bir gece rüyamda Rasûlüllah Efendimiz’i (s.a.v.) gördüm. Bana: ‘Ey Bişr! Allahü Teâlâ’nın seni hangi sebeple akrânından üstün kıldığını biliyor musun?’ dedi. ‘Bilmiyorum, yâ Rasûlallah.’ dedim. ‘Sünnetime tâbî olman, sâlihlere hizmet etmen, din kardeşlerine nasihat etmen, Ashabıma ve ehl-i beytime mahabbetinin fazla olması sebebiyle.’ buyurdu.” HENDEK MUHAREBESİ […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Şubat 29, 2012

Telsiz Telefon Cemal bilim adamı iken bir arkeoloji araştırmaları konferansına davet edilir. Amerikalılar anlatmaya başlar; -Biz ülkemizde yaptığımız kazılarda 25 metre aşağı indik ve telefon kabloları bulduk. Öyleyse bizim atalarımız asırlar önce telefon kullanmışlardır. Sıra Türkiye`ye gelir ve Cemal başlar anlatmaya: -Biz ülkemizde yaptığımız kazılarda 50 metre aşağıya indik ama hiç birşey bulamadık. Öyleyse bizim […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 28, 2012

“Haydi Allah’a secde edin ve O’na kulluk edin.” (Necm, 53/62)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 28, 2012

“Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyip okuyan ve onunla amel eden kimselere hürmet ediniz. Kim onlara hürmet ederse bana hürmet etmiştir.” (Hadîs-i Şerîf, Feyzü’l-Kadîr)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 28, 2012

Çocukların utangaç olması onların iyi ahlak sahibi olmalarını müjdeler. İmam-ı Gazali

No Comments »

Günün Duası

Şubat 28, 2012

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA OKUNUŞU: “Allâhümmekfini bihalalike an harâmike ve ağninî bifadlike ammen  sivak.” MA’NASI: “Ey Allah’ım, helâl rızkını bana yeterli kıl ve beni haramlardan koru. Ve lutfunla-merhametinle beni başkalarına muhtaç olmaktan müstağni kıl (koru ve muhafaza eyle).”

No Comments »

Tarihte Bugün 28 Şubat

Şubat 28, 2012

364 – I. Valentinian, Roma İmparatoru oldu. 1856 – Islahat Fermanı ilan edildi. 1870 – Osmanlı padişahı Abdülaziz “Bulgar Eksarhanesinin” (Rumlardan bağımsız Bulgar Ortodoks Kilisesi) kurulmasına izin verdi. 1918 – Türkiye’de Of işgalden kurtuldu. 1921 – TBMM’de ilk bütçe kabul edildi. 1922 – Mısır, Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını ilan etti. 1933 – Berlin’de büyük Reichstag yangını […]

No Comments »

HZ. ZEYNEP BİNTİ CAHŞ (r.anha)

Şubat 28, 2012

Zeynep binti Cahş radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin diğer bir hanımı… islâmiyeti ilk kabul eden hanım sahâbîlerden… Efendimizin hala kızı… ibadete düşkün oluşu ve cömertliğiyle meşhur… Fakirlerin, gariblerin annesi diye anılan takvâ erlerinden… Kendi el emeği ile geçinen, dikiş, nakış ve el işi yaparak kazandığı paraları fakirlere infak eden sehâvet sahibi bir […]

No Comments »

MÜKELLEFLERİN FİİLLERİ

Şubat 28, 2012

MÜKELLEFLERİN FİİLLERİ Farz ve vâcib ikisi de Cenâb-ı Hak tarafından işlenmesi emrolunan ameldir. Kat’iyyen, yani şüphe götürmez ve te’vîl kabul etmez şekilde emrolunmuş ise farz denir. Eğer öyle kat’î olmayıp da başka mânâya hamlolunabilecek (gelecek) şekilde emrolunmuş ise vâcib denir. Meselâ beş vakit namaz kılmak farzdır. Kur’ân-ı Kerîm’de beş vakit namazı kılınız diye açıkça emrolunmuştur. […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Şubat 28, 2012

Ajanlar Bir gün dünyanın Gizli servisleri arasında yarışma yapılacakmış CIA’den, KGB’den ve bizim MİT’ten de katılanlar olmuş. Yarışmaya katılanlara bir odaya girecekleri ve odadaki çuvala bir şekilde kendilerini paketleyecekleri söylenmiş Bütün yarışmacılar tamam deyip sırayla girmeye başlamışlar sırayla. İlk önce CIA’inki odaya girip paketlemiş kendini. Peşinden giren jüri üyesi çuvalı tekmelemiş ve çuvaldan: – Hav […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 27, 2012

“Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez.” (Necm, 53/38)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 27, 2012

“Kim mü’min kardeşine ikrâm ederse, Allâhü Teâlâ’ya hürmet etmiş olur.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 27, 2012

Hak’tan korkan, halktan korkmamalı. İşini düzgün yapanın içi de düzgün olur. Süleyman Hilmi Tunahan (K.S.)

No Comments »

Günün Duası

Şubat 27, 2012

AĞRISI OLAN BU DUAYI KENDİ KENDİNE OKUMALIDIR OKUNUŞU: “Eûzü bi’izzetillâhi ve kudretihi min şerrimâ ecidü ve ühâzıru.” MA’NASI: “Allâh’ın ismiyle. Hissettiğim (duyduğum) ve korktuğum bu hastalığın (ağrı ve sancıların) şerrinden (zarar ve tehlikesinden) Allâh’ın izzet ve kudretine sığınırım.”

No Comments »

Tarihte Bugün 27 Şubat

Şubat 27, 2012

1594 – IV. Henry, Fransa kralı oldu. 1644 – Şeyhülislam Zekeriyazade Yahya efendi vefat etti(d. 1553) 1863 – Türkiye’de bilinen ilk resim sergisi İstanbul Atmeydanı’nda açıldı. Serginin açılmasına Sultan Abdülaziz destek verdi. 1879 – Yapay tatlandırıcı sakarin keşfedildi. 1880 – Haydarpaşa-İzmit demiryolu işçileri greve çıktı. 1898 – Ömer Faruk Efendi doğdu, Son Osmanlı halifesi II. […]

No Comments »

HZ. ZEYNEP BİNTİ HUZEYME (r.anha)

Şubat 27, 2012

Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anhüma Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ailesine katılan bahtiyarlardan… Cömertliğiyle tanınmış, yoksullara, fakirlere yardım etmesiyle meşhur olmuş merhametli, şefkatli, iyiliksever bir ahlâka sahip gönül zengini mücâhidelerden… Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anhâ annemize “Ümmü’l-Mesâkin= yoksulların annesi” denirdi. Bu onun lâkabı olmuştu. Cahiliye devrinde bile böyle tanınırdı. O, Arabistanın en güçlü kabilelerinden […]

No Comments »

ANA BABA NİMETİ

Şubat 27, 2012

ANA BABA NİMETİ İnsanın dünyâya gelmesine vesîle olan ve âciz olduğu vakit ona en büyük destek olan, onu terbiye eden, yiyecek ve içeceğini, her türlü ihtiyaçlarını karşılayan, hayâtının devâmına, büyümesi ve gelişmesine sebep olan ana ve babasıdır. Çeşitli meşakkat ve güçlüklere göğüs gererek, her türlü ihtiyaçlarını, gece ve gündüz demeden ve yorulmadan karşılayan, hattâ evlâdını […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Şubat 27, 2012

Amerikalı Japon ve Türk Bir Amerikalı, bir Japon ve Türk safari’ye çıkmışlar. Son teknolojik silahlarını da birbirlerine nazire yapmak için yanlarına almışlar. Derken uzakta bir aslan görünmüş. Amerikalı lazer tüfeğini doğrultmuş ve aslana ateş etmiş. Ama karavana. Hemen Japon uydudan yönlendirmeli tüfeğini doğrultup ateş etmiş. Fakat o da karavana. Aslan bizimkileri fark edince üzerlerine doğru […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 26, 2012

“…Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?..” (Zümer, 39/9)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 26, 2012

“Her kim İslâm’ı yaymak için ilim öğrenirken vefat ederse onunla peygamberler arasında cennette tek bir derece vardır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Dârimî)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 26, 2012

Ulemânın yanında dilini koru! Evliyânın yanında gönlünü koru! Namazdayken kalbini koru! Yemekteyken mideni koru! Başkasının evinde gözünü koru! Halkın arasında dinini koru! İki şeyi unutma: Allah’ı ve ölümü! İki şeyi unut: Başkasında yaptığın iyiliği, başkasının sana yaptığı kötülüğü! Lokman Hekim

No Comments »

Günün Duası

Şubat 26, 2012

Sabah Kalkınca okunacak dua OKUNUŞU “Elhamdü lillahillezi ahyâna ba’de mâ emâtenâ ve ileyhinnûşur” MANASI:Mülk (kainat) Allah’ın olarak sabaha erdi, biz de Allah’ın (kulları) olarak sabaha ulaştık. Alemlerin rabbi (bütün kainatın sahibi) olan Allah’a hamd olsun!

No Comments »

Tarihte Bugün 26 Şubat

Şubat 26, 2012

364 – I. Valentinian Roma İmparatoru oldu. 1618 – Sultan I. Mustafa tahttan indirildi ve yerine II. Osman padişah oldu. 1658 – Danimarka ve İsveç arasında Roskilde Antlaşması imzalandı. 1815 – Napolyon Bonapart Elba’dan kaçtı. 1848 – Fransa’da ikinci cumhuriyet ilan edildi. 1870 – New York’ta ilk metro çalışmaya başladı. 1910 – İstanbul’da ilk solcu […]

No Comments »

HZ. ÜMMÜ HABİBE (r.anha)

Şubat 26, 2012

Ebu Süfyan’ın kızı olan Ümmü Habibe’nin ismi Remle’dir. Tarihçilere göre nesebi, Remle binti Ebu Süfyan Sahr b. Harb b. Ümeyye b. Abdi’s Sems b. Abdi Menaf b. Kusay b. Kilâb b. Mürre b. Ka’b b. Lüey b. Gâlib b. Fihr b. Mâlik el-Ümeviyye el-Kuresiyye’dir (İbn Sa’d, et-Tabakatu’l-Kilbrâ, Beyrut 1960, VIII, 96; İbn Abdi’l-Berr, el-İstlâb Fi […]

No Comments »

HELÂ ÂDÂBI

Şubat 26, 2012

HELÂ ÂDÂBI İslâm Dîni temizliğe çok kıymet vermiştir. Vücûdumuza bir pislik bulaşırsa onu yıkamadan namaz sahîh olmaz. İnsanlar kabirlerinde en önce temizlikten sorulurlar. Temizlik namazın yarısıdır. Binâenaleyh küçük veya büyük abdestten sonra bunların çıkmış olduğu yerleri tamamen temizlemek gerekir ki, buna “istincâ” denir. Bu temizleme su ile yapılır. İstincâ’da temizliğe fazla dikkat edip idrar ve […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Şubat 26, 2012

Dördünüzün de… Temel bir gün uçakla Amerika’ya gitmiş çok yorgun olduğu için bir otele yerleşmiş ve uyumaya koyulmuş.Fakat tam uyuyacakmış ki yandaki daireden müthiş bir gürültü ve müzik sesleri gelmiş.Temel dayanamamış, duvarı yumruklayıp, -kimsin ulan!! Uyumaya çalışıyoruz, bu ne gürültü diye bağırmış. Karşı daireden tek ses -Jean Claude Van Damme.Temel yine bağırmış. -Gelirsem dördünüzün de […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 25, 2012

“Rab olarak Allâh’ı, din olarak İslâm’ı ve peygamber olarak da Muhammed’i (s.a.v.) kabûl edip râzı olan, îmânın lezzetini tatmıştır.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 25, 2012

Biri İmam-ı Azam’a gelerek: “Yâ İmam, ben namazlarımı huşu içerisinde kılamıyorum. Namazda iken develerimi otlatıyor, onlarla ilgileniyorum. Oysa siz benden daha zenginsiniz. Peki siz ibadet zevkine nasıl erişiyor, ibadetlerinizi huşu içerisinde nasıl yapıyorsunuz?” diye sormuş. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri şöyle cevap vermişler: “Ben develerimi kalbime bağlamam ki; ahıra bağlarım…” İmam-ı Azam Ebu Hanife

No Comments »

Günün Duası

Şubat 25, 2012

Sabah evden çıknaca 11 defa okunmalı… Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerikeleh, lehül’mülkü velehül’hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir. MANASI: Allah’tan başka ilah yoktur. O birdir; eşi ortağı yoktur. O her şeye kâdirdir. Gücü herşeye yeter.

No Comments »

HZ. SAFİYYE (r.anha)

Şubat 25, 2012

“Ümmehâtül-Mü’minin” (Mü’minlerin anneleri)’nden biri olan Safiyye, Huyeyy b. Ahtab adında Medine’deki yahudilerden Madiroğulları kabilesi reisinin kızıydı. Huyeyy, Hz. Peygamber (s.a.s)e karşı müşriklerle işbirliği görüşmeleri yapan ve bundan dolayı müslümanlar tarafından Medine’den uzaklaştırılan Nadiroğulları’nın lideriydi. Bu zorunlu göçten sonra bu kabilenin bir kısmıyla Hayber tarafına gitmişti. Ahzab savaşında, Huyeyy de hücum edenlerle beraber gelmiş ve Kureyzaoğullarını […]

No Comments »

ŞEFÂAT

Şubat 25, 2012

ŞEFÂAT Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Dünyâda önce ve sonra gelmiş, geçmiş ne kadar insan varsa bunların hepsini Allâhü Teâlâ kıyâmet gününde düz ve geniş bir sâhada toplayacaktır. Öyle düz ve geniş meydan ki orada bir çağırıcı seslenince sesini herkese duyurabilecek ve bakan bir kişinin gözü mahşer halkını bir bakışta görebilecek. Bir de güneş yaklaşacak. Artık […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Şubat 25, 2012

Cemal İngiltere’de Cemal İngiltere`ye gidecekti. Onun için bir arkadaşından İngilizce hakkında bilgi istemişti. Arkadaşı Türkçe kelimelerin son hecesinin uzatılması şeklinde Cemal`e bilgi verdi. Cemal uçağa bindi ve on dakika sonra hostesi çağırmak için, Hosteeees. O da ne hostes gelmişti. Cemal İngilizce`yi sökmeye başladığını düşünüyordu. Havaalanından çıktı…Taksiiiii Vay be taksi de durmuştu. Cemal ağır ağır kendini […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 24, 2012

“Âlimlere uyunuz. Zira onlar dünyanın (doğru yolu gösteren) ışıkları, âhiretin kandilleridir. (Hadîs-i Şerîf, Sûyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 24, 2012

İnsanları sev ve kimseyi kendinden alçak görme. Tevazu sahibi ol, zira en halis niyyet alçak gönüllülüktür. Mütevazi olan kimse en güzel zineti takınmıştır. Kimseyi kendinden aşağı görme Süleyman Hilmi Tunahan (K.S.)

No Comments »

Günün Duası

Şubat 24, 2012

BELA VE MUSİBETE UĞRAMIŞ BİRİNİ GÖRÜNCE OKUNACKA DUA OKUNUŞU: Elhamdü lillâhillezi âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin mimmen haleka tafdîlâ. MANASI: Seni uğrattığı dertten beni kurtaran ve beni yarattıklarının bir çoğundan üstün kılan Allah’a hamdolun.  

No Comments »

Tarihte Bugün 24 Şubat

Şubat 24, 2012

303 – Diocletianus’un Hıristiyanlara karşı ilk fermanı yayımlandı ve buna göre imparatorluk içindeki Hıristiyan kitapları ve ibadet yerleri yok edilecekti. 1525 – İtalya’nın Pavia kentinde Fransa ve Alman kuvvetleri çarpıştı. 1848 – Fransa’da geçici hükümet kurularak II. Cumhuriyet ilan edildi. 1908 – Dr. Galip Üstün, “Topkapı Fukaraperver Cemiyeti”ni kurdu. 1910 – Sanayi-i Nefise Mektebi ‘nin […]

No Comments »

HZ. ÜMMÜ SELEME (r.anha)

Şubat 24, 2012

Ümmü Seleme radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin en son vefat eden hanımlarından… Erkam’ın evinde İslâm ile şereflenen ilk müslümanlardan… Habeşistan ve Medine’ye hicret eden ilk kafilede yer almış çilekeş bir İslâm mücâhidesi… Hudeybiye antlaşmasından sonra gösterdiği dirâyet ve fetanetiyle, efendimize verdiği fikri desteği ile tanınan bir annemiz… Zekâsıyla, soyu, güzelliği, iffeti, nezâketi ve […]

No Comments »

ÖFKE ŞEYTANDANDIR

Şubat 24, 2012

ÖFKE ŞEYTANDANDIR Kötü bir ahlâk olan öfke, külün altındaki köz gibi kalbde saklı olan bir ateştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ümmetine bu kötü ahlâktan sakınmalarını emredip buyurdular: • “Öfkelenmekten sakının. Zira öfke, âdemoğlunun kalbinde ateş yakar. Öfkelenen birini görmez misiniz; gözleri nasıl kızarır, şah damarları nasıl şişer? Biriniz öfkeleneceğini hissettiği zaman ya uzansın veya vücudunu yere […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Şubat 24, 2012

Fil Yakalama Bir gün, CIA, KGB ve MİT teşkilatlarından hangisinin daha başarılı olduğunu tespit etmek için bir “istihbarat yarışması” düzenlenmiş. Bu yarışma uyarınca, her üç teşkilatın en iyi adamlarından oluşan onar kişilik ekipleri Kongo’nun balta girmemiş ormanlarına göndermişler. Ormanın girişinde görevlerini açıklanmış: – “Ormana girip, en kısa sürede bir zürafa bulup getiren kazanır…” Önce KGB […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 23, 2012

“İlm(-i hâlini) öğrenmek (erkek-kadın) her müslüman üzerine farzdır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 23, 2012

” Müminin ahlâkı, zenginlikte iktisâd, genişlikte şükür, belâ ve musibet zamânında sabırdır ” HASAN-I BASRI (Rahmetullahi Aleyh )

No Comments »

Günün Duası

Şubat 23, 2012

YEMEĞİN SONUNDA OKUNACAK DUA OKUNUŞU: “Elhamdülillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve ce’alenâ müslimiyn.” MANASI: “O yüce Rabbimize hamdederiz, şükrederiz ki, bizleri yedirdi, içirdi ve bizleri müslümanlardan kıldı.”

No Comments »

Tarihte Bugün 23 Şubat

Şubat 23, 2012

632 – Peygamberimiz Muhammed Mustafa  (S.A.V) nın  Veda Hutbesini okuması 1653 – Batı Anadolu’daki şiddetli depremde, Denizli, Nazilli, Tire ve Uşak’ta evler yıkıldı, binlerce kişi öldü ve yaralandı. 1660 – XI. Karl, İsveç kralı oldu. 1893 – Rudolf Diesel, dizel motorun patentini aldı. 1898 – Émile Zola, Fransız hükümetini anti-semitist tutumundan dolayı eleştirdiği için hapse […]

No Comments »

HZ. HAFSA (r.anha)

Şubat 23, 2012

Hazret-i Hafsa radıyallahu anhâ Hz. Ömer (r.a)’in kızı… Bilgili ve kültürlü, irâdesi kuvvetli, sadakat sahibi bir islâm hanımefendisi… O devirde okuma-yazma bilen pek ender, kültürlü kadınlardan… Üçüncü hicri yılda Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aileleri arasına katılarak mü’minlerin annesi olma şerefini elde eden bahtiyarlardan… O, Mekke’de Peygamberlik gelmezden (Bi’set’ten) beş sene önce doğdu. Babası, […]

No Comments »

VEDÂ HACCI VE HUTBESİ

Şubat 23, 2012

VEDÂ HACCI VE HUTBESİ Hicretin onuncu senesinde Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hacc-ı şerîf niyeti ile Mekke-i Mükerreme’ye gideceği îlân olundu. İnsanlar Fahr-i âlem (s.a.v.) Efendimizle berâber haccetmek üzere civardan bölük bölük gelerek Medine-i Münevvere’de toplanmağa başladılar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Zilhicce’ye beş gün kala öğle namazını kıldıktan sonra ehl-i beyti ve ashâbı ile Medîne’den çıktılar. Zülhuleyfe’de ihrâma […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Şubat 23, 2012

Özledim Onları Cemalin bindiği gemi batmış bir Fransız ve bir Alman ile bir adada yalnız kalmışlardır. Her gün deniz kenarından tuttukları balıkları yiyerek yaşamaya çalışırlar. Aradan aylar yıllar geçer. Bir gün yine deniz kenarında avlanırken oltaya bir şişe takılır. Şişeyi dışarı çıkarırlar. Birde bakarlar ki şişenin içinde bir cin. Bin bir zahmetle şişenin ağzındaki mantar […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 22, 2012

“Sahip olunacak şeylerin en faziletlisi, zikreden bir dil, şükreden bir kalb, dîni hususunda yardımcı olan mü’min bir hanımdır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 22, 2012

Dünyayı ele geçirmek için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü teâlâyı bırakmak ahmaklıktır. İmamı Rabbani

No Comments »

Günün Duası

Şubat 22, 2012

ALLAH’IN SEVDİĞİ İKİ KELİME OKUNUŞU: Subhânallâhi ve bihamdihi. Subhânallâhil-azıym. MANASI: Allah’ü Teala’yı tesbih ederim, hamd o’na mahsustur. Azim olan Allah’ı tesbih ederim.

No Comments »

Tarihte Bugün 22 Şubat

Şubat 22, 2012

1632 – Galileo’nun “İki Kainat Sistemi Üzerine Konuşmalar” adlı eseri yayımlandı. 1819 – İspanya, Florida’yı ABD’ye 5 milyon dolara sattı. 1848 – Paris’te işçiler ayaklandı. İki yıl boyunca Avrupa’yı altüst edecek işçi devrimleri çığırı açıldı. 1855 – Pennsylvania Devlet Üniversitesi kuruldu. 1865 – Tennessee, köleliği yürürlükten kaldıran yeni bir anayasayı kabul etti. 1876 – Johns […]

No Comments »

HZ. ÂİŞE (r.anha)

Şubat 22, 2012

Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.s.)’e ilk iman eden onun en sadık arkadaşı Hz. Ebu Bekr es-Sıddîk’ın kızı ve Hz. Peygamber’in zevcesi. Hicret’ten dokuz veya on sene önce Mekke-i Mükerreme’de doğdu. Annesi Ümmi Rûmân binti Âmir İbn Umeyr’dir. Hz. Âişe çok küçük yaşta müslüman olmuştur. Resulullah, ilk zevcesi Hatîcetü’lKübrâ hayatta iken başka bir kadınla evlenmemişti. Onun […]

No Comments »

REBÎULÂHİR AYI

Şubat 22, 2012

REBÎULÂHİR AYI Yarın idrâk edeceğimiz Rebîulâhir ayı, kamerî ayların dördüncüsüdür. Hayırlı ömür, düşmana galebe ve kötü ölümden muhâfaza için, bu ay müddetince sabah-akşam üçer kere şu duâ okunmalıdır: “Sübhânallâhi mil’el-mîzân ve müntehe’l-ilmi ve mebleğa’r-rizâ ve zinete’l-arş.” (Duâ ve İbâdetler, Fazîlet Neşriyat) REBÎULÂHİR AYI İCTİM‘I, RU’YET VE BAŞLANGICI Hicrî Kameri 1433 yılı Rebîulâhir ayı ictima’ı (22 […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Şubat 22, 2012

Yarış Nato da komutanlar aralarında konuşuyorlarmış. Her Ülkenin komutanı kendi askerinin daha dayanıklı ve ser verip sır vermeyeceğini iddia ederler neyse her ülkeden bir asker çağırırlar ve bir sır verirler kimseye de ne olursa olsun söylemeyeceksin diye tembih edeler Sonra da o askerleri sorgulamak için en usta işkencecileri görevlendirirler. Alman Askerini çağırırlar başlarlar sorgulamaya Alman […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 21, 2012

“Pehlivan, güreşte rakîbini yenen değildir. Gerçek pehlivan, öfkelendiği zaman kendine (öfkesine) sâhip olandır.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 21, 2012

İhlas ve samimiyet Allah ve Resûlüne yönelen kimse, gölge gibi dönen dünyayı ve her hayrı kendine tabi kılar. Ahirete çalışan dünyayı elde eder. Dünyaya çalışan ise ahireti kazanamaz. Zira ahiret, hakikat, dünya haleftir. Ağacı kökünden götürürsen, gölge de beraber gider. Ahirette ne varsa, dünyada onun misali vardır. Eğer olmazsa dünya yalan olur. Teyemmüm abdestin halefidir, […]

No Comments »

Günün Duası

Şubat 21, 2012

YEDİRENE (İKRAM EDENE) YAPILACAK DUA OKUNUŞU: “Allâhümme at’im men et’amenî veskı men sekânî.” MANASI: “Allâh’ım! Beni yediren (ikram eden) kuluna yedir. Beni içiren kuluna içir.”

No Comments »

Tarihte Bugün 21 Şubat

Şubat 21, 2012

1431 – Jeanne d’Arc’ın (Jan Dark) yargılanma süreci başladı. 1440 – Prusya Konfederasyonu oluşturuldu. 1613 – I. Mikhail Rus çarı oldu. 1842 – John J. Greenough, dikiş makinesinin patentini aldı. 1848 – Karl Marx, Komünist Manifesto kitabını yayımladı. 1885 – Washington Anıtı tamamlandı. 1925 – Ünlü ABD dergisi The New Yorker’ın ilk sayısı çıktı. 1935 […]

No Comments »

HZ. HATİCE (r.anha)

Şubat 21, 2012

Hz. Hatice, Hz. Muhammed (s.a.s)’in temiz, iffetli ve yüce ahlâk sahibi olan hanımlarının ilki. O, Arapların en asil kavmi olan Kureyş kavminden ve Kureyş kavminin de, en asil, pak ailelerinden idi. Babası Huveylid, annesi Fâtıma’dır (İbn İshak, es-Sîre, Nesr. Muhammed Hamidullah, s. 60). Hz. Hatice’nin baba tarafından soyu Kusay’da Peygamberimizin baba tarafından soyu ile birleştiği […]

No Comments »

RİYAKÂRLIĞIN ACI SONU

Şubat 21, 2012

RİYAKÂRLIĞIN ACI SONU Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: Kıyamet günü bir kısım insanlara cennete girmeleri emrolunur. Onlar da cennete yaklaşırlar, kokusunu duyarlar, oradaki sarayları ve Allâhü Teâlâ’nın cennetliklere hazırladığı şeyleri seyrederler. O sırada “Onları cennetten uzaklaştırın. Onların cennette hiç nasibi yoktur.” diye nida olunur. Onlar da, daha önce hiç kimsenin duymadığı bir pişmanlık ve üzüntü içinde […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Şubat 21, 2012

Cemal Uçakta Cemal İngiltere’ye gitmek üzere uçağa binmiş. Uçağın içindeki herkes İngiliz bir tek Cemal Türkmüş. Uçak kalktıktan bir süre sonra kaptan pilot uçakta çok fazla yük olduğunu söylemiş ve fazla eşyalarınızı uçaktan atın demiş. Herkes fazla eşyalarını uçaktan atmış. Pilot tekrar bir anons yapmış ve herkesin yukarıdaki demirlere tutunmasını söylemiş ve uçağın tabanını atmış. […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 20, 2012

“İlmin kaldırılması, cehâletin kökleşmesi, şarabın çok içilmesi, zinânın yayılması kıyâmet alâmetlerindendir.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 20, 2012

“Atalarının dindarlığı ile kurtulacağını sananlar, babalarının yemesi ile doyacağını zannedenler gibidir.” İmam Gazali

No Comments »

Günün Duası

Şubat 20, 2012

BU DUA KORKULARI GİDERİR OKUNUŞU: “Hasbinallahü ve ni’melvekîl.” MA’NASI: “Allah bana kâfidir. O ne güzel vekildir.”

No Comments »

Tarihte Bugün 20 Şubat

Şubat 20, 2012

1547 – VI. Edward, İngiltere kralı oldu. 1622 – Genç Osman olarak da bilinen II. Osman katledildi. 1833 – Mısır’da çıkan isyanın bastırılması için Rus Filosu İstanbul’a geldi. 1835 – Şili’nin Concepción şehri depremle yerle bir oldu. 1872 – Metropolitan Museum of Art, New York’ta açıldı. 1887 – Almanya, İtalya ve Avusturya arasında ‘Üçler Paktı’ […]

No Comments »

HZ. ZÜBEYR B. EL-AVVAM (r.anh)

Şubat 20, 2012

Zübeyr b. el-Avvam b. Huveylid b. Esed b. Abdi’l-Uzza b. Kusayy b. Kilâb b. Mürre b. Ka’b. b. Lüeyy el-Kurasî el-Esedî. Büyük oğlu Abdullah’tan dolayı “Ebû Abdillah” diye çağrılırdı. Peygamber (s.a.s)’in dostu ve havarisi (yardımcısı), aynı zamanda halası Safiyye binti Abdulmuttalib’in oğludur. Cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Hz. Ömer’in vefatından sonra, halife seçimini gerçekleştirmeleri için […]

No Comments »

ÎTİKÂDDA VE AMELDE MEZHEB

Şubat 20, 2012

ÎTİKÂDDA VE AMELDE MEZHEB Mezheb, ictihâd ehliyetine sâhip âlimin edille-i şer’iyye (kitap, sünnet, icmâ ve kıyas)dan çıkardığı mesele ve hükümlerdir. Erkek ve kadın her müslümanın îtikatta ve amelde mezhebini öğrenip bilmesi vâciptir. “İtikatta mezhebin hangisidir?” denirse, “Ehl-i sünnet ve cemâat mezhebidir.” demelidir. Ehl-i sünnet ve cemâat demek, Resûlullâh’ın (s.a.v.) ashâbı ve cemâati (radıyallâhü anhüm) demektir. […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Şubat 20, 2012

Kovboy Temel Cemal bir gün Teksas’a gitmiş ve bir avcılar lokaline girmiş. Cemalin yanına bir kovboy gelmiş ve Cemalin kafasına bir elma koyup ateş etmiş tabi kurşun elmaya gelmiş kovboy: ı’m redkit (ben Retkit’im) demiş. Sonra bir başka kovboy gelmiş buda Cemalin kafasına elma koyup ateş etmiş yine kurşun elmaya gelmiş kovboy: ı’m supercowboy (ben […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 19, 2012

“Ümmetim dalâlet (sapıklık) üzerine toplanmaz. Şâyet bir ihtilâf görürseniz, sevâd-ı a’zam (ehl-i sünnet ve cemaat)a sıkıca sarılınız.” (Hadîs-i Şerîf, Sunen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Duası

Şubat 19, 2012

Bebeğin Uyuması İçin Dualar Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) torunları için şöyle dua ediyordu üiizüküma Bi Kelimatillahi’t-Tammeti Min Kulli Şeytanin ve Hâmmetin ve Min Kulli Aynin Lâmmeh” أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 19, 2012

İnsan bir yolcudur. Sen burada misafirsin. Ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse beraberce getiremediği birşeye kalbini bağlamaz. Bu menzilden ayrıldığın gibi bu şehirden de çıkacaksın. Ve keza bu fani dünyadan da çıkacaksın. Öyle ise aziz olarak çıkmaya çalış. – Bediüzzaman Said-i Nursi-

No Comments »

Tarihte Bugün 19 Şubat

Şubat 19, 2012

1600 – Peru’daki Huaynaputina yanardağı Güney Amerika tarihindeki en şiddetli patlamayla püskürdü. 1807 – ABD eski başkan yardımcısı Aaron Burr vatana ihanet iddiasıyla tutuklandı. 1861 – Rusya’da toprağa bağlı kölelik yasaklandı. 1878 – Thomas Edison fonografın patentini aldı. 1881 – Kansas’ta tüm alkollü içecekler yasaklandı. 1915 – I. Dünya Savaşı: Gelibolu muharebeleri başladı. 1915 – […]

No Comments »

HZ. ZEYD B. SÂBİT (r.anh)

Şubat 19, 2012

Zeyd b. Sâbit b. ed-Dahhâk b. Zeyd b. Levzân b. Amr b. Abdi Avf (veya Abd b. Avf) b. Ganem b. Mâlik b. en-Neccâr el-Ensârî el-Hazrecî. Peygamber (s.a.s.)’in ashabının ileri gelenlerinden biridir. Ensâr’dan, Hazrec kabilesinin bir kolu olan Neccâroğulları’na mensuptur. Annesi, en-Nevâr bint Mâlik b. Muâviye b. En-Neccâr’dır. Zeyd’in künyesi Ebû Hârice’dir, fakat, Ebû Saîd […]

No Comments »

EHL-İ SÜNNET’İN İMAMLARI

Şubat 19, 2012

EHL-İ SÜNNET’İN İMAMLARI Müctehid, herhangi bir dînî hükmü âyet-i kerîme ve hadîs-i şerişerden çıkaran, kıyas yapabilen büyük âlimdir. Bu büyük din müctehidlerinin edille-i şer’iyyeden (dînin delillerinden) çıkardıkları mes’eleler ve hükümler topluluğuna mezheb denir. Ehl-i sünnetin amelde mezhebi dörttür. Bu mezheplerin imamları İmâm-ı Âzam, İmam Mâlik, İmâm-ı Şâfi’î ve İmam Ahmed bin Hanbel hazretleridir. İmâm-ı Âzam: […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Şubat 19, 2012

Yasak! Bir grup İngiliz, Amerikan ve Türk gemiyle yolculuk ediyorlarmış. Birden şiddetli bir fırtına kopmuş.Geminin batacağını anlayan kaptan hemen yolculara koşup gemiyi boşaltmalarını istemiş. Fakat kimse buna inanmayarak kendini denize atmayı kabul etmemiş. Bir süre sonra bütün yolcuların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gören kaptan hemen bir tayfasını çağırmış. ‘Git bir de sen dene onları […]

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 19, 2012

Bedreddin : Dinin sevimli zatı. Betül : Erkeklerden çekinen, ibadete düşkün, namuslu ve çok temizkadın. Hz. Fâtıma ve Hz. Meryem’in ünvanı.

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 18, 2012

“Allâhü Teâlâ bana, birbirinize tevâzu göstermenizi, hatta hiç kimsenin başka birine karşı övünmemesini, hiç kimsenin başka birine zulmetmemesini vahyetti.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Duası

Şubat 18, 2012

Korkulu bir rüya gören kimse, rüyasının çıkmaması için “Hüvellâhüllezî” âyetinden başlayıp Haşir sûresi’nin sonuna kadar okur ve bir Fâtiha, onbir ihlâs-ı şerîf okuyup Peygamberimizin ruhuna hediye ederek, “Ya Rabbi, eğer gördüğüm şu rüya hayır ise hayrında dâim, şerse hayra tebdil eyle Hayır ise bize, şerse düşmanlarımıza olsun” diye duâ eder

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 18, 2012

Allah bir kimsenin perdesini yırtmak isterse o kişiyi temiz insanları ayıplamaya sevk eder. Ayıbını örtmek dilerse o kimse, ayıplı kimseler hakkında konuşamaz hale gelir. Yardım etmek isterse, ona dua ve yakarış kapısını açar. MEVLANA

No Comments »

HZ. ZEYD B. HÂRİSE (r.anh)

Şubat 18, 2012

Zeyd b. Hârise b. Surâhîl el-Kelbî. Üsâme’nin babası. Ashâbın ileri gelenlerinden olup, Resûlullah (s.a.s)’ın en çok sevdiği arkadaşlarındandır. Bu yüzden sahâbe arasında “el-hubb” diye anılırdı. Tam künyesi: Zeyd b. Hârise b. Surâhîl (İbn İshak’a göre, Surahbîl) b. Kâ’b b. Abdiluzza b. İmriülkays b. Âmir b. Abdivüdd b. Avf b. Kinâne b. Bekr b. Uzre b. […]

No Comments »

SELÂM VERMENİN VE ALMANIN EHEMMİYETİ

Şubat 18, 2012

SELÂM VERMENİN VE ALMANIN EHEMMİYETİ Müslümanların birbirlerini tanımalarına ve sevmelerine vesîle olduğu için selâm vermenin ve selâm almanın fazîleti büyüktür. İslâm dîni, selâm için tanışmış olmayı şart kılmamış, müslümanlar için, bildiğine ve bilmediğine selâm verilmesini bir vazîfe olarak kabul etmiş ve selâm almanın ise daha vâcib, zarûrî bir vazîfe olduğunu bildirmiştir. Selâm almak “Ve aleykümü’s-selâm […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Şubat 18, 2012

Kaza Polise bir ihbar gelir. Temel ile Dursun kaza yapmıştır. Polis olay yerine geldiğinde görür ki, arabalar sapa sağlam, Temel ile Dursun’un ağzı burnu dağılmış. Polis sorar: — Anlat Temel. Olay nasıl oldu? — Komserim… Hava sisli olduğundan kafamı pencereden çıkarmış öyle gidiyodum. Meğersem Tursun da karşıdan öyle geliyormuş…

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 18, 2012

Erkek :  Yavuz — Yaman, korkusuz. Kadın :  Neslihan — Padişah soyundan gelen, şah neslinden olan.

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 17, 2012

“Kıyâmet gününde insanlar mahşer yerinde (izdihamdan, şiddetten, güneşin yaklaşmasından) terleyecektir. Öyle ki dökülen ter, yetmiş zirâ derinliğinde yere geçecek ve onların ağızlarına yükselip gemleyecek, hatta kulaklarına yükselecektir.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 17, 2012

Evladım, ağzın laf ediyorsa dil ile doğru ol, sözünle doğru ol. Sana inanan kişilere karşı sözünden cayma. Eğer sözünü tutarsan “söz” olur ve seni cennete götürür; tutmazsan “köz” olur. Süleyman Hilmi Tunahan (K.S.)

No Comments »

Günün Duası

Şubat 17, 2012

Aksırma Esnasında Aksıran kimsenin; “Elhamdulilllah” “Allah’a hamd olsun” demesi, o’nu işiten kimsenin de: “Yerhamukeallah” “Allah sana merhamet etsin” demesi gerekir Aksıran kişi, yanında “Yerhamukeallah” denildiğini duyunca: “Yehdina ve yehdikumullah ” ” Allah bize ve size hidayet versin”Veya, “Yehdikumullahu ve yuslihu balekum” “Allah, sizi doğru yola yöneltsin ve işlerinizi düzeltsin” demelidir (Buhari, Edep: 125)

No Comments »

AHMED BİN HANBEL

Şubat 17, 2012

AHMED BİN HANBEL Velîlerin büyüklerinden ve Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden biri olan Hanbelî mezhebinin imâmı. Künyesi, Ebû Abdullah’tır. 780 (H.164) senesinde Bağdat’ta doğdu. Aslen Basralıdır. Babasının ismi Muhammed bin Hanbel’dir. Dedesi Hanbel bin Helâl, Basra’dan Horasan’a yerleşmiş ve Emevî Devletinde Serahs şehri vâliliği yapmıştır. Babası asker (subay) idi. Ahmed bin Hanbel’in âilesi, annesi […]

No Comments »

SELÂM VERMEK SÜNNET, ALMAK FARZDIR

Şubat 17, 2012

SELÂM VERMEK SÜNNET, ALMAK FARZDIR “es-Selâm” Allâhü Teâlâ’nın esmâ-i hüsnâsından; güzel isimlerindendir. Mânâsı: “Her belâ ve âfetten, her türlü eksiklikten, her fenâ ve zevâlden sâlim ve münezzeh” demektir. Bu mânâya göre, müslümanların aralarındaki ‘selâmün aleyküm’ diyerek selâm vermesi ‘Her kazâ ve belâdan esenlik üzerinize olsun!’ diye selâmetle duâ ve temennîden ibârettir. Selâmın en kısa şekli […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Şubat 17, 2012

Isıt da İçelim Her gün Temel sabah erkenden Dursun’un evine gidiyormuş ve “Soğuk çay var mı?” diyormuş. Dursun da “yok” diyormuş. Bu bir kaç gün sürmüş. Dursun bir gün merak edip soğuk çay hazırlamış. Temel gene gelmiş. “Soğuk çay var mı?” demiş. Dursun da var demiş. Temel de “İyi ısıt da içelim” demiş.

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 17, 2012

Erkek : Selman (a): Barışçı, sulhçu. Kadın : Sara (f): Halis, katkısız, saf.

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 16, 2012

“Dört kişi vardır ki, onların sevgisi münâfığın kalbinde toplanmaz ve onları ancak mü’min sever. Bunlar Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali’dir.” (R. Anhüm) (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 16, 2012

Evladım, ağzın laf ediyorsa dil ile doğru ol, sözünle doğru ol. Sana inanan kişilere karşı sözünden cayma. Eğer sözünü tutarsan “söz” olur ve seni cennete götürür; tutmazsan “köz” olur. Süleyman Hilmi Tunahan (K.S.)

No Comments »

Günün Duası

Şubat 16, 2012

Çarşıya Çıkınca Okunacak Dua La İlahe illa’llahu vehdehu la şerike leh, lehü’l mülkü velehü’l hamdü yühyi ve yümiyt , ve huve hayyun la yemutu biyedih’l hayir ve huve ala kulli şey’in kadir Allahtan başka ilah yoktur Ancak O vardır Şeriki yoktur Mülk O’nundur Hamd ona mahsustur O dirilten ve öldürendir O ebedi hayat ile hay’dır Hayır Onun elindedir ve O herşeye kadirdir

No Comments »

HZ. ÜSAME B. ZEYD (r.anh)

Şubat 16, 2012

Üsame b. Zeyd b. Hârise b. Surâhîl ashabın ileri gelenlerinden biri olup, Rasûlüllah (s.a.s)’ın azadlı kölesi Zeyd b. Hârise’nin oğludur. Künyesi, Ebû Muhammed’dir. Değişik rivayetlere göre; Ebû Zeyd, Ebû Yezîd ya da Ebû Hârice olarak da çağırılmaktaydı (İbn Abdi’l-Beri, el-Istiâb fi Marifeti’l Ashâb, Kâhire; I, 75 t.y, İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Gâbe f-Marifeti’s-Sahabe I, 79) Üsame’nin annesi Ümmü […]

No Comments »

MÂNEVÎ TEMİZLİK: TEVBE / ABDEST VE GUSÜL (BOY ABDESTİ)

Şubat 16, 2012

MÂNEVÎ TEMİZLİK: TEVBE Mânevî temizlik, kalbleri güzel ahlâk, güzel amel ile temizlemeye, süsleyip nurlandırmaya çalışmaktır. Günahlar ile kirlenen ruhları, kalbleri tevbe ve istiğfâr ile temizlemeğe çalışmalıdır. Günahlar; kebîre ve sağîre yâni büyük ve küçük diye iki kısımdır. Kebîre, yâni, büyük günahların başlıcaları şunlardır: Allâhü Teâlâ’yı inkâr etmek, Allâhü Teâlâ’ya ortak koşmak. Kat’î olan bir dinî […]

No Comments »

Links

Calendar