Esmaül Hüsna

Allahın Güzel İsimleri

المهيْمن EL MÜHEYMİN

Ocak 8, 2016

Gözetici ve koruyucu… Allah yarattığı mahlûkatının amellerini rızıklarını ecellerini bilip muhafaza eder. Bütün varlığı görüp gözeten yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran ancak O`dur. Hiçbir zerre hiçbir lâhza Onun bu lûtuf ve âtıfetinden boş değildir. Ya Müheymin zikrine devam eden unutkanlıktan kurtulur. Bu zikre bir Ulema ile devam eden gizli sırlara vakıf olur. Yatsı namazının ardından 145 […]

No Comments »

80) التوّاب ET TEVVÂB

Mayıs 29, 2014

Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan Tövbelerin kabulu için günde 409 defa okunur. Ya Tevvab ismini zikreden kişinin tevbesi kabul olur. Zalimin zulmünden kurtulur. Para ve geçim sıkıntısı ortadan kalkar. Rızık kapıları okuyana açılır. Günde 409 defa Ya Tevvab ismini zikreden kişinin dünyevi ve uhrevi bütün işleri halolur.

No Comments »

79) البَرّ EL BERR

Mayıs 28, 2014

Kulları hakkında kolaylık isteyen; iyilik ve bahşişi çok olan… Allah Teâlâ kulları için daima kolaylık ve rahatlık ister, zorluk istemez, zorluk çıkaranları da sevmez. Yapılan kötülükleri bağışlar, örter. Bir iyiliğe en az 10 mükâfat verir. Kul gönlünden iyi bir şey geçirmişse, onu yapmamış olsa bile, yapmış gibi kabûl edip mükâfat verir. Aksine kötülükleri ise yapmadıkça […]

No Comments »

78) المتعالِ EL MÜTEÂLÎ

Mayıs 27, 2014

Yaratılmışlar hakkında aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan pek yüce ve pek münezzeh… Meselâ, bir zengin hakkında, “Bu adam yarın fakir düşebilir”, denebilir ve adam da zenginken fakir olabilir. Fakat Allah Teâlâ hakkında, bu gibi ihtimallerin düşünülmesi mümkün değildir. O, her türlü noksanlık, eksiklik, zaaf, âcizlik, hatâ ve kusurdan münezzehtir. İsteyenler çoğaldıkça […]

No Comments »

77) الوالي EL VÂLÎ

Mayıs 26, 2014

Mahlûkatın işlerini yoluna koyan… Bu muazzam kâinatı ve her an biten hâdisatı tek başına tedbîr ve idare eden… Allah Teâlâ bütün varlığı idare eden, biricik ve en büyük vâlidir. Diğer vâliler ve hükümdarların idaresi, O’nun izni ve müsaadesi iledir. Ve onların velâyet ve idaresi, son derece nâkıstır.Allah’ın velâyet ve tedbiri ise sınırsız, gerçek ve hakikîdir. […]

No Comments »

76) الباطن EL BÂTIN

Mayıs 25, 2014

Gizli olan; duyu organları ile idrâk edilemeyen… Allah Teâlâ’nın varlığı hem âşikardır, hem gizlidir. Âşikârdır, çünkü varlığını bildiren delil ve nişanları gözsüzler bile görmüş ve bu hakikatler hakikatı yüce varlığa, eşyanın umumî şehadetini sağırlar bile işitmiştir. Gizlidir. Çünkü biz Onu künhüyle bilemeyiz. Amma varlığını kat’î Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için günde 62 defa […]

No Comments »

75) الظاهر EZ ZÂHİR

Mayıs 24, 2014

Âşikâr olan, kat’î delillerle bilinen… Allah Teâlâ’nın varlığı herşeyden âşikârdır. Gözümüzün gördüğü her manzara, kulağımızın işittiği her nağme, elimizin tuttuğu, dilimizin tattığı her şey, fikirlerimizin üzerine çalıştığı her mâna, hâsılı, gerek içimizde, gerek dışımızda şimdiye kadar anlayıp sezebildiğimiz her şey O’nun varlığına, birliğine, kemal sıfatlarına şâhiddir. Her meselenin zuhuru için günde 1106 defa okunur. Ya […]

No Comments »

74) الآخر EL ÂHİR

Mayıs 23, 2014

Sonu olmayan… Herşey biter, helâk ve fenaya gider, ancak O kalır. Varlığının sonu yoktur. Evveliyetine bidayet olmadığı gibi, âhiriyetine nihayet yoktur. Onun için Ona “Âhir” demek, “Bir sâbık’ı yani, kendisinden evvel bir varlık sâhibi var” demek değildir. “Bir lâhıkı yok” demektir. Ömür uzunluğu için günde 801 defa okunur. Ya Ahir ismini zikredenin düşmanları helak olur. […]

No Comments »

73) الأوّل EL EVVEL

Mayıs 22, 2014

Her varlıktan mukaddem olan, başlangıcı olmayan… Allah Teâlâ bütün varlıklar üzerine mukaddem olup kendi varlığının evveli yoktur. Kendisi için asla başlangıç tasavvur olunamaz. Onun için Ona EVVEL demek, “ikincisi var” demek değildir. “Sâbık’ı, yani, kendisinden evvel bir varlık sâhibi yok” demektir. Her hayır işinde birinci olmak için günde 37 defa okunur. Ya Evvel ismini zikreden […]

No Comments »

72) المؤخّر EL MÜAHHİR

Mayıs 21, 2014

İstediğini geri koyan, arkaya bırakan… Allah Teâlâ istediğini ileri, istediğini geri aldığı gibi, bâzan da kullarının teşebbüslerini, onların bekledikleri zamanda semerelendirmez, maksadlarını arkaya bırakır. Bunda birçok hikmetleri vardır. Bu hikmetleri araştırmalı, sezmeğe çalışmalıdır. Kötü birinin uzaklaştırılması için günde 847 defa okunur. Ya Müahhir ismini okuyan tevbe edip takvaya erer. Kalbi Allah sevgisiyle dolar. İsteklerine kolayca […]

No Comments »

71) المقدّم EL MUKADDİM

Mayıs 20, 2014

İstediğini ileri geçiren, öne alan… Allah Teâlâ bütün mahlûkatı yaratmıştır. Fakat, ancak seçtiklerini ileri almıştır. İnsanların bâzısını dince, dünyaca bâzısı üzerine derece derece yükseltmiştir. Fakat bu yükseltme ve seçme, kulların kendi amelleri ile ona lâyık olmaları neticesinde olmuştur. Daima yükselmek için günde 184 defa okunur. Ya Mukaddim ismini zikreden kişi kuvvet ve iktidar sahibi olur. […]

No Comments »

70) المقتدر EL MUKTEDİR

Mayıs 19, 2014

Kuvvet ve kudret sâhipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden… Allah Teâlâ her şey’e karşı mutlak ve ekmel surette Kâdirdir. Her şey’e kâdir olduğu içindir ki, dilediği şey’i yaratır ve isterse onda dilediği kadar kuvvet ve kudret de yaratır. Ya Muktedir ismini zikreden kişi teşebbüs ettiği her işte başarılı olur. Hiç bir şeyden bıkmaz, usanmaz. Yaptığı […]

No Comments »

69) القادر EL KADİR

Mayıs 18, 2014

İstediğini, istediği gibi yapmağa gücü yeten… Allah Teâlâ, kudretine bir ayna olmak üzere kâinatı yaratmıştır. Gök boşluğunun ölçülmesi mümkün olmayan genişliği içinde, akıllara hayret ve dehşet verecek derecede birbirlerine uzak mesafelerde milyarlarca güneşleri yandırmak… Fezalarda, sayısı belirsiz âlemleri birbirine çarpmadan koşturmak… Bir damla suyun içinde, birbirine temas etmeden hesapsız hayvanatı yüzdürmek Kâdir isminin tecelliyatındandır. Ya […]

No Comments »

68) الصمد ES SAMED

Mayıs 17, 2014

Hâcetlerin bitirilmesi, ızdırapların giderilmesi için tek merci’, ihtiyaç ve dileklerde kendisine müracaat edilen, arzu ve bütün istekler kendisine sunulan… Allah Teâlâ, her dileğin biricik merciidir. Yerde, gökte bütün hâcet sâhipleri yüzlerini O’na döndürmekte, gönüllerini O’na bağlamakta, el açarak yalvarmalarını O’na arzetmektedirler. Buna lâyık olan da yalnız O’dur. Ya Samed ismini zikreden kişi; yeme, içme, giyim, […]

No Comments »

67) الواحد EL VAHİD

Mayıs 16, 2014

Tek… Zâtında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde, hükümlerinde asla şerîki (ortağı) veya nazîri (benzeri) ve dengi bulunmayan… Ya Vahid ismini günde 1000 defa okuyanın kalbi; yorgunluktan ve bütün kötü düşüncelerden uzaklaşır. Mahlukatın şerrinden emin olur. Kalbi ve ruhu kuvvetlenir. Günde 4000 defa okuyanın kalbindeki tüm istek ve arzuları gerçekleşir.

No Comments »

66) الماجد EL MACİD

Mayıs 15, 2014

Kadr ü şânı büyük, kerem ve semâhati bol… Allah Teâlâ’nın kendisiyle âşinalığı olan kullarına kerem ve semâhati ifadeye sığmaz, ölçüye gelmez. Meselâ: Onları temiz ahlâk sâhibi olmaya, iyi işler yapmaya muvaffak kılar da, sonra yaptıkları o güzel işleri, hâiz oldukları seçkin vasıfları sebebiyle onları över, sitayişlerde bulunur. Kusurlarını afveder, kötülüklerini mahveder. Ya Macid ismini zikredenin […]

No Comments »

65) الواجد EL VACİD

Mayıs 14, 2014

Hiçbir şey’e ihtiyacı olmayan; istediğini, istediği vakit bulan. Kendisi için lüzumlu olan şeylerin hiç birinden mahrum olmayan… Ulûhiyet sıfatları ve bunların kemâli hususunda kendisine gerekli olan herbir şey, şânı yüce olan Allah’ın zâtında mevcuddur. Ya Vacid ismini 5 vakit namazların ardından 14 defa zikreden sahip olduğu ve elde ettiği şeyleri kaybetmez. Elindekiler zayi olmaz. Aradıklarını […]

No Comments »

64) القيّوم EL KAYYUM

Mayıs 13, 2014

Gökleri, yeri, her şey’i ayakta tutan… Kayyûm, kâim’in mübalâğasıdır. “Her şey üzerinde kâim” demektir. Bunun mânası “Bir şey’in kıyâmı, yani, bir varlık sâhibi olarak durabilmesi neye bağlı ise, onu veren” demektir. Allah Teâlâ, her şey’in mukadder olan vaktine kadar durması için sebeblerini ihsân etmiştir. Onun için herşey Hak ile kâimdir. Ya Kayyum ismini zikreden kişinin […]

No Comments »

63) الحيّ EL HAYY

Mayıs 12, 2014

Diri; her şey’i bilen ve her şey’e gücü yeten… Hayy, diri demektir, bunun zıddına meyyit denir ki, ölü mânasına gelir.Allah Teâlâ ölmez, daima hâzır ve nâzırdır. Yaşayan mahlûkatın hayatını veren de O’dur. O olmasaydı hayattan eser olmazdı. O daima fenâdan, zevalden, hatâdan münezzehtir. Her an Alîm, her an Habîr, her an Kadîr’dir. Ya Hayy ismini […]

No Comments »

62) المميت EL MUMİT

Mayıs 11, 2014

Canlı bir mahlûkun ölümünü yaratan… Allah, yarattığı her canlıya muayyen bir ömür takdîr etmiştir. Canlı varlıklar için ölüm mukadder ve muhakkaktır. Hayatı yaratan Allah olduğu gibi, ölümü yaratan da yine O’dur. Ancak bu ölüm, yok oluş, hiçliğe gidiş değil, bil’akis fâni hayattan bâkî hayat geçiştir. Ya Mumit ismini zikreden, nefsinin şerrinden emin olur. Allah okuyanı […]

No Comments »

61) المحيي EL MUHYİ

Mayıs 10, 2014

Hayat veren, can bağışlayan, sağlık veren… Allah Teâlâ, cansız maddelere hayat ve can verir.Her gün, her saat, her saniye yeryüzünde milyonlarca varlık hayat bulup dünyaya gelmektedir. Bütün bunlar, Allah’ın emr ü fermaniyle, yaratmasıyle ve müsaadesiyle olmaktadır. Allah yoğu var edip hayat verdiği gibi, ölüyü de tekrar canlandırabilir. Buna ihyâ, yani, diriltme denir. Hayatı hiç yoktan […]

No Comments »

60) المعيد EL MUİD

Mayıs 9, 2014

Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan… Herşey mukadder olan ömrünü tamamlayıp öldükten sonra, Allah’tan başka kimse kalmaz, fakat varken yok olan bu insanları âhiret günü Allah Teâlâ diriltip yeniden hayatlandırır, yeniden yaratır. Sonra da dünya hayatlarında yaptıkları işlerden hesaba çeker. Ya Muid ismini zikredenlerin elinden gitmiş olan her şey yerine gelir. Bir işi bozulan 7 […]

No Comments »

58) المحسي EL MUHSİ

Mayıs 8, 2014

Herşey’in sayısını bir bir bilen… İlmi herşey’i ihâta eden ve herşey’in miktarını bilip eksiksiz tastamam sayabilen Allah’dır. Allah Teâlâ, herşey’i olduğu gibi görür ve bilir, yani, bütün mevcûdatı toptan bir yığın hâlinde birbirinden seçilmez karışık bir şekilde değil; cinslerini, nev’ilerini, sınıflarını, ferdlerini, zerrelerini birer birer saymış gibi gayet açık görür ve bilir. Ya Muhsi ismini […]

No Comments »

59) المبدىء EL MÜBDİ

Mayıs 7, 2014

Mahlûkatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan… Mübdi, bir mânada îcad demektir. Muîd ism-i şerîfi de îcad mânasına gelir. İcadın bir benzeri daha evvel yaratılmış, meydana getirilmiş ise, iâde; değilse, yani, benzeri, maddesi olmayan yeni bir şey ise ibdâ denir. Ya Mübdi ismini zikreden hikmet sahibi olur, hikmetli konuşur. Gizli olan işlerden haberdar olur. […]

No Comments »

57) الحميد EL HAMİD

Mayıs 6, 2014

Ancak kendisine hamd ü senâ olunan, bütün varlığın diliyle biricik övülen, medhedilen… Hamd; ihsan sâhibi büyüğü övmek, tâzim fikri ve teşekkür kasdiyle medh ü senâ etmektir. Her mevcûd, hâl diliyle olsun, kâl diliyle olsun, Allah Teâlâ’yı tesbih ve takdîs etmektedir. Bütün hamd ü senâlar O’na mahsustur. Hamd ve şükürle kendisine tâzim ve ibâdet olunacak veliyy-i […]

No Comments »

55) المتين EL METİN

Mayıs 5, 2014

Çok sağlam…Kuvvet, tam bir kudrete delâlet eder. Metânet ise, kuvvetin şiddetini ifade eder. Allah’ın kuvveti de öteki sıfat ve isimleri gibi nâ-mütenâhîdir, tükenmez, gevşemez, hudut içine sığmaz, ölçüye gelmez. Allah’ın kudreti bahsinde zorluk – kolaylık söz konusu değildir. Bir yaprağı yaratmakla kâinatı yaratmak birdir. Allah Teâlâ tam bir kuvvet sahibi olmak bakımından, Kaviyy, gücünün çok […]

No Comments »

56) الولي EL VELİYY

Mayıs 4, 2014

İyi kullarına dost olan, yardım eden… Allah, sevdiği kullarının dostudur. Onlara yardım eder. Sıkıntılarını, darlıklarını kaldırır, ferahlık verir. İyi işlere muvaffak kılar. Her çeşit karanlıklardan kurtarır, nurlara çıkarır. Artık onlara korku ve hüzün yoktur. Herkesin korktuğu zaman, onlar korkmazlar. Ya Veliyy ismini zikreden kıyamet gününde hesabı kolayca görülür. Okuyanın derecesi Allah katında artar. İçi ve […]

No Comments »

54) القويّ EL KAVİYY

Mayıs 3, 2014

Çok kuvvetli… Ya Kaviyy ismini zikredenin himmeti artar. Kuvvetlenir. Okuyan yolculuk sırasındaki kaza, bela ve hastalıklardan korunur. Günde 126 defa Ya Kaviyy ismini zikredenin kalp ve ruh kuvveti artar. Ağır bir yük kaldırırken Ya Kaviyy ismi zikredilirse zorluk çekilmez.

No Comments »

53) الوكيل EL VEKİL

Mayıs 2, 2014

Usûlüne uygun şekilde, kendisine tevdi edilen işleri en güzel şekilde neticelendiren… Kendisine iş ısmarlanan zâta vekîl denir. Allah Teâlâ en güzel ve en mükemmel vekîl’dir. İşlerin hepsini tedvîr, tedbîr ve idare eden O’dur. Fakat kendisi hiçbir işinde vekîle muhtaç değildir. Allah Teâlâ, kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye Ya Vekil ismini zikreden musibetlerden korunur. […]

No Comments »

52) الحقّ EL HAKK

Mayıs 1, 2014

Varlığı hiç değişmeden duran… Hakk, varlığı hakikî bulunan zâtın ismidir. Yani, varlığı daima sâbittir. Allah Teâlâ’nın zâtı, yokluğu kabûl etmediği gibi, herhangi bir değişikliği de kabûl etmez. Hakikaten vâr olan yalnız Allah’tır. Ya Hakk ismini zikreden kişi gizli sırlara vakıf olur. Halk arasında sözü geçen, dinlenen bir kişi olur. Kulluk görevlerini yerine getirmede zorlanmaz. Ahlakı […]

No Comments »

51) الشهيد EŞ ŞEHİD

Nisan 30, 2014

Her zamanda hâdiselerin dış yüzünü bilen ve her yerde hâzır ve nâzır olan… Allah, mutlak surette herşey’i bilmesi bakımından Alîm’dir. Hâdiselerin esrarını, iç yüzünü bilmesi yönünden Habîr’dir. Dış yüzünü bilmesi yönünden de Şehîd’dir. Şehid olmak, heybetli olmak için günde 319 defa okunur  Asi olan insanlar için okunursa asilikleri geçer. Ana-babaya karşı gelen kişinin veya kocasına […]

No Comments »

50) الباعث EL BAİS

Nisan 29, 2014

Ölüleri diriltip kabirlerinden kaldıran; gönüllerde saklı olanları meydana çıkaran… Allah Teâlâ insanları, onlar ölüp toprak olduktan sonra âhiret günü dirilterek kabirlerinden kaldıracak ve ruhları ile cesedleri birlikte olarak hesaplarını görecek, sonra da yine ruh ve cesedleri birlikte olarak mükâfat veya cezalarını verecektir. Ya Bais ismini zikreden kişiden gaflet ve şiddet kalkar. Okuyanda Allah korkusu meydana […]

No Comments »

49) المجيد EL MECİD

Nisan 28, 2014

Zâtı şerefli, ef’âli güzel olan, her türlü övgüye lâyık bulunan… Bu ism-i şerîfin mânasında iki mühim unsur vardır: Biri: Azamet ve kudretinden dolayı yaklaşılamaz olmak. İkincisi: Yüksek huylarından, güzel işlerinden dolayı övülüp sevilmek… Ya Bâ’is ismini zikreden kişiden gaflet ve şiddet kalkar. Okuyanda Allah korkusu meydana gelir. İbadet ve taatını isteyerek, severek yapar. Dert ve […]

No Comments »

48) الودود EL VEDUD

Nisan 27, 2014

İyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren, sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya biricik lâyık olan… Vedûd’un iki mânası vardır: 1. Seven, 2. Sevilen. Allah Teâlâ, kullarını çok sever, onları lütuf ve ihsanına garkeder. Sevilmeye lâyık ve müstehak olan da ancak O’dur. Ya Vedud ismini zikreden kişiyi bütün insanlar sever, sayar, hürmet görür. Okumaya devam eden […]

No Comments »

47) الحكيم EL HAKİM

Nisan 26, 2014

Bütün işleri hikmetli… Allah Hakîm’dir. Faydasız, boş ve tesadüfî bir işi yoktur. Her emir ve filinin her yönüyle sonsuz fayda ve maslahatları vardır. Her yarattığı mahlûk, her yaptığı iş bütün kâinat nizamı ile alâkalıdır. Kâinatın umumî nizamı ile tenâkuz teşkil eden hiçbir hâdise, bir mahlûk, bir iş yoktur. İlim ve hikmet sahibi olmak için günde […]

No Comments »

46) الواسع EL VASİ

Nisan 25, 2014

Geniş ve müsaadekâr… Allah’ın ilmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti geniştir ve her şey’i kaplamıştır. Allah’ın ilminden hiçbir şey gizlenemez, ikram ve ihsanına bir nihayet yoktur. Ya Vasi ismini zikreden; hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Ahlakı güzelleşir. Rızkı bollaşır ve ömrü uzar. Zor işlerinde daima kolaylık bulur. Kin ve hased çeken kişi okumaya devam ederse durumu […]

No Comments »

45) المجيب EL MÜCİB

Nisan 24, 2014

Kendine dua edip yalvaranların isteklerini işitip cevab veren, onları cevabsız bırakmayan… Burada bir hususu iyi bilmek gerekir: Cevab vermek ayrıdır, kabûl etmek ayrıdır. Âyet-i kerîmede, Allah tarafından her duaya cevab verileceği va’dedilmiştir. Fakat kabûl edileceği va’dedilmemiştir. Zira kabûl edip etmemek Cenâb-ı Hakk’ın hikmetine bağlıdır. Hikmeti iktiza ederse istenenin aynını, aynı zamanda kabûl eder. Dilerse istenenin […]

No Comments »

44) الرقيب ER RAKİB

Nisan 23, 2014

Bütün varlıklar üzerinde gözcü, bütün işler murakabesi altında bulunan… Bir şey’i koruyan ve devamlı kontrol altında bulundurana rakîb derler; bu da bilgi ve muhafaza ile olur. Allah Teâlâ, bütün varlıkları her lâhza gözetip duran bir şâhid, bir nâzırdır. Hiçbir şey’i kaçırmaz. Her birini görür ve herkesin yaptığına göre karşılığını verir Ya Rakib ismini okuyanlar yitiğini […]

No Comments »

43) الكريم EL KERİM

Nisan 22, 2014

Keremi, lütuf ve ihsânı bol… Allah vaad ettiği zaman sözünü yerine getirir, verdiği zaman son derece bol verir, muktedirken afveder. Ya Kerim ismini zikreden kolay yoldan rızık kazanır. Hayır kapıları açılır, fakirlik çekmez. Dünya ve ahirette izzetli ve şerefli olur. Her kazancı bereketlenir.

No Comments »

42) الجليل EL CELİL

Nisan 21, 2014

Celâdet, ululuk ve heybet sâhibi, celâl sıfatları ile muttasıf… Celâdet ve ululuk, Allah’a mahsustur. Onun zâtı da büyük, sıfatları da büyüktür. Fakat bu büyüklük, cisimlerdeki gibi hacim veya yaşlılık itibarı ile değildir. Zamanla ölçülmez, mekânlara sığmaz. Ya Celil ismini zikreden insanlar arasında sevgi, saygı ve hürmet görür; heybetli ve güçlü görünür. Kimse kötü gözle bakamaz, […]

No Comments »

41) الحسيب EL HASİB

Nisan 20, 2014

Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiklerinin, bütün tafsilât ve teferruatiyle hesabını iyi bilen; Her şey’e ve herkese her ihtiyacı için kâfi gelen… Allah Teâlâ, neticesi hesapla bilinecek ne kadar miktar ve kemmiyet varsa hepsinin neticelerini hiçbir ameliyeye (işleme) muhtaç olmadan doğrudan doğruya ve apaçık bilir. Allah Teâlâ, herkese her ihtiyacı için kâfidir. Bu kifâyet, O’nun varlığının […]

No Comments »

40) المقيت EL MUKİT

Nisan 19, 2014

Her yaratılmışın azığını ve gıdasını tayin eden, azıkları beden ve kalblere gönderen… Bu mânaya göre Mukît, Rezzak mânasınadır. Yalnız Mukît, Rezzâk’tan daha hususîdir. Rezzak, azık olanı da olmayanı da içine alır. Ya Mukit ismini zikredenin rızkı artar, malı eksilmez. Açlık hissetmez. Fenalıklardan korunur, rızkı kolaylaşır, bereketi artar.

No Comments »

39) الحفيظ EL HAFİZ

Nisan 18, 2014

Yapılan işleri bütün tafsilâtıyla tutan, her şey’i belli vaktine kadar âfât ve belâlardan saklıyan… Hıfz, korumak, demektir. Bu koruma iki şekilde olur. Birincisi, varlıkların devamını sağlamak, muhafaza etmektir. İkincisi, birbirlerine zıd olan şeylerin, yekdiğerlerine saldırmasını önlemek, birbirlerinin şerrinden onları korumaktır. Allah her mahlûkuna, kendine zararlı olan şeyleri bilecek bir his ilham buyurmuştur. Bu Hafîz ism-i […]

No Comments »

38) الكبير EL KEBİR

Nisan 17, 2014

Büyüklükte kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen… Allah Teâlâ kibriyâ sâhibidir. Kibriyâ, zâtın kemâli demektir. Her bakımdan büyük, varlığının kemâline hudut yoktur. Bütün büyüklükler O’na mahsustur. Ya Kebir ismini zikredenin ilmi ve bilgisi artar. İnsanlardan hürmet görür. Onu görenler, ondan çekinir. Yüce mertebelere erer. Borçlu kişiler günde 1000 defa okurlarsa borçlarını ödemeye muvaffak olurlar. İşinden haksız yere […]

No Comments »

37) العلي EL ALİYY

Nisan 16, 2014

Her hususta, herşeyden yüce olan… Allah Teâlâ yücedir, yüksektir. Yüksekliğin hakikî mânası şudur: 1. Allah’tan daha üstün bir varlık düşünülmesi imkânsızdır. 2. Bir benzeri veya ortağı veya yardımcısı yoktur. 3. Şânına yaraşmayan her şeyden uzaktır. 4. Kudrette, bilgide, hükümde, iradede ve diğer bütün kemâl sıfatlarında üstündür. Şu halde Aliyy, her şey kendisinin dûnunda, emrinde ve […]

No Comments »

36) الشكور EŞ ŞEKUR

Nisan 15, 2014

Kendi rızâsı için yapılan iyi işleri, daha ziyadesiyle karşılayan… Şükür, iyiliği, iyilikle karşılamak demektir. Şükür, Allah Teâlâ’ya karşı kulun yapması gereken bir vazifesidir. Şekûr ise, az tâat karşılığında çok büyük dereceler veren, sayılı günlerde yapılan amel karşılığında âhiret âleminde sonsuz nimetler lûtfeden demektir. Bu mânaya Allah’dan başka hakikî Ya Şekur ismini zikreden kişinin refahı artar, […]

No Comments »

35) الغفور EL GAFUR

Nisan 14, 2014

Mağfireti çok… Allah Teâlâ’nın mağfireti çoktur. Bir kulun kusuru ne kadar büyük ve çok olursa olsun onları örter, meydana çıkarıp da sâhibini rezîl etmez. Kusurları insanların gözünden gizlediği gibi, melekût âlemi sâkinlerinin gözünden de gizler. İnsanların görmediği bâzı şeyleri melekût âlemi sâkinleri görürler. Gafûr ism-i şerîfi, kusurların onların gözünden de gizlenmesini ifade eder. Ya Gafur […]

No Comments »

34) العظيم EL AZİM

Nisan 13, 2014

Bütün büyüklüklerin sâhibi… Azamet, büyüklük mânasınadır. Hakikî büyüklük Allah’a mahsustur. Yerde, gökte, bütün varlık içinde mutlak ve ekmel büyüklük, ancak O’nundur ve herşey O’nun büyüklüğüne şâhiddir. Bu sıfatta da Allah’a herhangi bir denk bulunması muhaldir. Ya Azim ismini zikreden korktuğu ve çekindiği şeylerden korunur. Hastaysa şifa bulur. İnsanlar arasında itibarlı olur, şerefi yücelir. İstek ve […]

No Comments »

33) الحليم EL HALİM

Nisan 12, 2014

Hilm, suçluların cezasını vermeye gücü yetip dururken bunu yapmamak, onlar hakkında yumuşak davranmak ve cezalarını geriye bırakmaktır. Suçluyu cezalandırmağa iktidarı olmayana halîm denmez. Halîm, kudreti yettiği halde, bir hikmete binaen cezalandırmayana denir. Allah Teâlâ Halîm’dir. Her günah işleyeni hemen cezalandırmaz. Hışım ve gazabda acele etmez, mühlet verir. Bu mühlet içinde yaptıklarına pişman olup tevbe edenleri […]

No Comments »

32) الخبير EL HABİR

Nisan 11, 2014

Her şey’in iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar olan… En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün eşya ve hâdiselerden Allah haberdardır. Onun haberi olmadan hiçbir hâdise cereyan etmez. Ya Habir ismini zikredende ruhaniyet kesbeder, eşyanın sırrına vakıf olur. Kötü ahlak ve zalim şerrinden kurtulur. Rüyasında istediği şey hakkında bilgi alır. 40 gün 7000 defa okuyan bu ismin […]

No Comments »

31) اللطيف EL LATİF

Nisan 10, 2014

En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nüfuz edilemeyen en ince şeyleri yapan; İnce ve sezilmez yollardan kullarına çeşitli faydalar ulaştıran… Allah Teâlâ Lâtîf’dir. En ince şeyleri bilir. Çünkü onları yaratan O’dur. Nasıl yapıldığı bilinmiyen, gizli olan en ince şeyleri yapar. Ya Latif ismi; insana her hususta fayda veren, havassı en çok olan isimlerden […]

No Comments »

30) العدل EL ADL

Nisan 9, 2014

Tam adâletli… Adalet, zulmün zıddıdır. Zulüm kelimesinde; incitme, can yakma mânası vardır. Zulmetmiyerek herkese hakkını vermek ve her şey’i akıl ve mantığa, hikmet ve maslahata uygun olarak yapmak da adalet demektir. Allah Teâlâ Âdil’dir. Zâlimleri sevmez. Zâlimlerle düşüp kalkanları ve hattâ sadece uzaktan onlara imrenenleri ve sevenleri de sevmez. Ya Adl ismini zikredenin maddi ve […]

No Comments »

29) الحكم EL HAKEM

Nisan 8, 2014

Hükmeden, hakkı yerine getiren… Allah Teâlâ Hâkim’dir, her şey’in hükmünü O verir ve hükmünü eksiksiz icra eder. Hâkimlerin hâkimliğine, hükümdarların hükümdarlığına hüküm veren de ancak O’dur. O’nun hükmü olmadan hiçbir şey, hiçbir hâdise meydana gelemediği gibi, O’nun hükmünü bozacak, geri bıraktıracak, infazına mâni olacak hiçbir kuvvet, hiçbir hükûmet, hiçbir makam da yoktur. Haklı davasını kazanması […]

No Comments »

28) البصير EL BASIR

Nisan 7, 2014

İyi gören… Allah Teâlâ herkesin gizli açık yaptığını ve yapacağını görüp durmaktadır. Karanlıklar O’nun görmesine mâni olamaz. Karanlık gibi, yakınlık – uzaklık, büyüklük – küçüklük gibi insanların görmelerine engel olan şeyler de O’nun görmesine mâni olmaz. Acziyetin kalkması için günde 112 defa okunur.  Ya Basır ismini zikredenin dünya ve ahiret korkuları kalmaz. Basiret gözü açılır. […]

No Comments »

27) السميع ES SEMİ

Nisan 6, 2014

İyi işiten… Allah Teâlâ işitir. Kalblerimizdeki sözleri ve işitilmek şânından olan her şey’i işitir. Mesafeler, onun işitmesine perde olamaz. Birini işitmesi, ötekilerini işitmesine mâni olmaz. Her hâdiseyi aynı derece açık olarak işitir Duaların kabulu için günde 180 defa  okunur. Ya Semi ismini zikredenin duaları kabul olur. 7 gün oruç tutup, halvete girerek Ya Semi ismini […]

No Comments »

26) المذل EL MUZİL

Nisan 5, 2014

: Zillete düşüren, hor ve hakîr eden… İzzet ve zillet, birbirine zıd mânalardır. İzzet kelimesinde “şeref ve haysiyet”, Zillet kelimesinde ise “alçaklık” mânası vardır. Bunlar hep Allah Teâlâ’nın, mahlûkatı üzerindeki tasarrufları cümlesindendir. Ya Muzill ismini zikreden kişiye, istediği düşmanını Allah zelil kılar. Düşman ve zalim şerrinden emin olur, korunur. Düşmanını hezimete uğratır.

No Comments »

25) المعز EL MUİZ

Nisan 4, 2014

İzzet veren, ağırlayan… Günde Zikir Sayısı : 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak için okunur. Ya Muizz zikrine devam eden kişi aziz olur. Gücü, kuvveti artar. Kadri yücelir. Mahlukata karşı heybetli görünür. Kimseden korkmaz.

No Comments »

24) الرافع EL RAFİ

Nisan 3, 2014

Yukarı kaldıran, yükselten… Allah Teâlâ, istediği kulunu indirdiği gibi, istediği kulunu da yükseltir. Şan ve şeref verir. Bâzı gönülleri îman ve irfan ışığı ile parlatır, yüksek hakikatlardan haberdâr eder. Allah’ın yükselttiği insanlar, çok defa melek huylu, tatlı dilli, insanların ayıplarını, kusurlarını örtüp eksiklerini tamamlayan; onlara malıyla, bedeniyle, bilgisiyle, nasihatiyle yardım eden nâzik, kibar insanlardır. Onlar […]

No Comments »

23) الخافض EL HAFID

Nisan 2, 2014

Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan… Allah Teâlâ, istediği kulunu yukarıdan aşağı atıverir. Şan ve şeref sâhibi iken, rezîl ve rüsvây eder ve bu muamelesi çok defa, kendisini tanımıyan, emirlerini dinlemeyen âsiler, başkalarını beğenmiyen mütekebbirler ve hak, hukuk tanımayan zâlim zorbalar hakkında tecellî eder. Ya Hafıd ismini zikreden kişi; zalim ve kötülerin şerrinden korunur. Düşmanlarına güçlü görünür […]

No Comments »

22) الباسط EL BASIT

Nisan 1, 2014

Açan, genişleten… Bütün varlıklar Allah Teâlâ’nın kudret kabzasındadır. İstediği kulundan, ihsân ettiği servet ve sâmânı, evlâd ve iyâli, yahut hayat zevkini, gönül ferahlığını alıverir. O adam zenginken fakir olur, yahut evlâd acısına boğulur, yahut iç sıkıntısına, ıstırap ve huzursuzluk içine düşer. İşte bu haller, Kâbıd isminin tecellileridir. Allah, istediği kuluna da yepyeni bir hayat verir, […]

No Comments »

21) القابض EL KÂBİZ

Mart 31, 2014

Ruhları kabzeden, canalan,  sıkan, daraltan, rızkı belli ölçülerde veren Ya Kabid ismini okumaya devam eden kişi heybetlilik ve celallik kazanır. Kimse düşmanlık etmeye, hakkında dedikodu yapmaya cesaret edemez. Okuyan kötü huylarından kurtulur. Düşman şerrinden korunmak için 903 defa okunur. 2 ay günde 10000 defa okuyana bazı sır perdeleri açılır.

No Comments »

20) العليم EL ALİM

Mart 30, 2014

Her şey’i çok iyi bilen… Allah, her şey’i tam mânasıyla bilir. Her şey’in, içini, dışını, inceliğini, açıklığını, önünü, sonunu, başlangıcını, bitimini çok iyi bilendir O. Olmuşları bildiği gibi, olacakları da aynı şekilde bilir. Onun için, olmuş – olacak, gizli – açık söz konusu değildir. Bunlar, insanlar hakkında geçerli olan mefhumlardır. İnsanların bilmesi nisbî ve ârızîdir. […]

No Comments »

19) الفتّاح EL FETTAH

Mart 29, 2014

Her türlü müşkilleri açan ve kolaylaştıran… Fettâh kelimesi, feth’den gelmektedir. Feth ise, “kapalı olan şey’i açmak” mânasınadır. Kapalı bir şey’i açmak: a. Maddî olur; bir kapıyı, bir kilidi açmak gibi. b. Mânevî olur; kalbden tasaları, kederleri atıp gönlü açmak gibi. Bitkilerin çiçek açması, tohum ve çekirdeklerin sünbül vermesi, rızık ve rahmet kapılarının açılması hep Fettâh […]

No Comments »

18) الرزّاق ER REZZAK

Mart 28, 2014

Yaratılmışlara, faydalanacakları şeyleri ihsân eden… Rızık, Allah Teâlâ’nın bilhassa yaşayan mahlûkatına faydalanmalarını nasib ettiği her şeydir. Rızık yalnız yenilip içilecek şeylerden ibaret değildir. Kendisinden faydalanılan herşey’e rızık denir. Maddî rızık, her türlü yiyecek ve içecek, giyilecek ve kullanılacak eşya, para, mücevher, çoluk-çocuk, vücudun çalışma kudreti, bilgi, mal-mülk, servet v.s. gibi şeylerdir. Mânevî rızık ise, ruhun […]

No Comments »

17) الوهّاب EL VEHHAB

Mart 27, 2014

Çeşit çeşit nimetleri devamlı bağışlayıp duran…Vehhâb kelimesi hibe kökünden gelmektedir. Hibe “herhangi bir karşılık ve menfaat gözetmeden birine bir malı bağışlamak” mânasınadır. Vehhâb ise “Her zaman her yerde ve her şey`i çok çok ve bol bol veren ve karşılık beklemeyen” demektir. Ya Vehhab ismini sürekli zikreden kişinin rızkı artar, maddi sıkıntılarından kurtulup, refaha erer. Mahlukata […]

No Comments »

16) القهّار EL KAHHAR

Mart 26, 2014

Herşey`e her istediğini yapacak surette galib ve hâkim… Kahr bir şey`e onu hor ve hakîr kılacak veya mahv ve helâk edebilecek sûrette galib olmaktır. Allah Teâlâ Kahhâr`dır her vechile üstün ve daima galibdir. Kuvvet ve kudretiyle her şey`i içinden ve dışından kuşatmıştır. Hiçbir şey O`nun bu ihâtasından dışarı çıkamaz. Ona karşı herşey`in boynu büküktür. Kahrına […]

No Comments »

15) الغفّار EL GAFFAR

Mart 25, 2014

Mağfireti pek bol olan… Gafr örtmek ve sıyânet etmek (korumak) mânâsınadır. Allah mü`minlerin günahlarını örter. Dilediği kullarını da günahlardan sıyânet eder korur. Bu onlar için en büyük nimetlerden biridir Ya Gaffar zikrine devam eden günahlarından, hata ve isyanlarından mağfiret bulur. Affolunur. Hasımlarının gözünde görünmez olur. Kavga ve savaş durumunda düşmanları tarafından görülemez. Gaffar ismini zikreden […]

No Comments »

14) المصور EL MUSAVVİR

Mart 24, 2014

Tasvîr eden, herşey’e bir şekil ve hususiyet veren… Allah Teâlâ herşey’e bir sûret, bir özellik vermiştir. Herşey’in kendisine göre şekli, dıştan görünüşü vardır ki, başkalarına benzemez. Meselâ: İnsanlar arasında tamamiyle birbirinin aynı iki insan yoktur. Bundan daha garibi, parmak uçlarındaki çizgilerdir. Bu çizgiler, insanların sayısı kadar değişik gidiyor ve hiçbiri ötekine uymuyor. Şu halde insanın […]

No Comments »

13) البارئ EL BARİ’

Mart 23, 2014

Eşyayı ve her şey’in âzâ ve cihazlarını birbirine uygun bir halde yaratan… Her şey’in vücudu mütenasib, yani, âzası, hayat cihazları ve aslî unsurları keyfiyet ve kemmiyet bakımından birbirine münasib olarak yaratıldığı gibi, hizmeti ve faydası da umumî âhenge uygun yaratılmıştır Ya Bari’ ismini 7 gün 100 defa okuyan selamete erer ve afetlerden korunur. Günde 210 […]

No Comments »

12) الخالق EL HALIK

Mart 22, 2014

Herşey’in varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri hâdiseleri tayin ve tesbit eden ve ona göre yaratan, yoktan vâr eden… Bu ism-i şerîfin mânasında iki husus vardır: 1. Bir şey’in nasıl olacağını tayin ve takdir etmek, 2. O takdire uygun olarak o şey’i îcad etmek. Ya Halık ismini zikredenin kalbi nurlanır. Her işte başarılı olur. […]

No Comments »

11) المتكبّر EL MÜTEKEBBİR

Mart 21, 2014

Her şeyde ve her hâdisede büyüklüğünü gösteren… Büyüklük ve ululuk, ancak Allah’a mahsustur, varlığı ile yokluğu Allah’ın bir tek emrine ve iradesine bağlı bulunan kâinattan hiçbir mevcut, bu sıfatı takınamaz. Ya Mütekebbir ismini her gün okuyan konuştuğu zaman karşısındakileri tesiri altında bırakır. Okuyanın hayır ve bereketi çoğalır. Her gün sabah namazının ardından 664 defa Ya […]

No Comments »

10) الجبّار EL CEBBAR

Mart 20, 2014

Kırılanları onaran eksikleri tamamlayan; Dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan… Bu ism-i şerif cebir maddesindendir. Cebir “kırık kemiği sarıp bitiştirmek eksiği bütünlemek” mânasına geldiği gibi “icbar etmek” yani “zorla iş gördürmek” mânasına da gelir. Bu mânaya göre Allah Teâlâ Cebbâr`dır. Yani kırılanları onarır eksikleri tamamlar her türlü perişanlıkları düzeltir yoluna kor. Cebbâr`ın ikinci mânasına göre de; […]

No Comments »

9) العزيز EL AZİZ

Mart 19, 2014

Mağlûb edilmesi mümkün olmayan galib. Bu ism-i şerîf kuvvet ve galebe mânâsına gelen İZZET kökünden gelir. Allah Teâlâ mutlak sûrette kuvvet ve galebe sâhibidir. İzzet sıfatı Kur`an`da birçok yerlerde azab âyetleri bahsinde gelmiştir. Fakat bu ism-i şerîfin yine birçok defa Hakîm ism-i şerîfi ile birleştiği görülür. Bunun mânası: Allah Teâlâ`nın kudreti galibdir fakat hikmeti ile […]

No Comments »

8) المهيْمن EL MÜHEYMİN

Mart 18, 2014

Gözetici ve koruyucu… Allah yarattığı mahlûkatının amellerini rızıklarını ecellerini bilip muhafaza eder. Bütün varlığı görüp gözeten yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran ancak O`dur. Hiçbir zerre hiçbir lâhza Onun bu lûtuf ve âtıfetinden boş değildir. Ya Müheymin zikrine devam eden unutkanlıktan kurtulur. Bu zikre bir Ulema ile devam eden gizli sırlara vakıf olur. Yatsı namazının ardından 145 […]

No Comments »

7) المؤمن EL MÜ’MİN

Mart 17, 2014

: Gönüllerde îman ışığı yakan uyandıran; Kendine sığınanlara aman verip onları koruyan rahatlandıran… Allah Teâlâ kalblere îman ve hidâyet bağışlayarak oralardan şübhe ve tereddüdleri kaldırmıştır.Kendine sığınanlara aman verip korumuş emniyetle rahatlandırmıştır Her gün sabah namazının ardından 167 defa Ya Mü’min ismini zikreden sıkıntıya düşmez. Dili, yalan ve küfürden uzaklaşır. Riyadan, zinadan, kibirden, hasedden, kötü ahlaktan […]

No Comments »

6) السلام ES SELAM

Mart 16, 2014

Her çeşit ârıza ve hâdiselerden sâlim kalan; Her türlü tehlikelerden kullarını selâmete çıkaran; Cennet`teki bahtiyar kullarına selâm eden… Bu ism-i şerif Kuddûs ismi ile yakın bir mânâ ifade etmekte ise de Selâm ismi daha ziyade istikbale aittir. Yani Cenâb-ı Hakk`ın gerek zâtı gerek sıfatı ileride en ufak bir tegayyüre bir değişikliğe bir za`fa uğramaktan münezzehtir. […]

No Comments »

5) القدّوس EL KUDDÜS

Mart 15, 2014

Hatâdan gafletten aczden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve pek temiz… Allah hissin idrâk ettiği hayâlin tasavvur ettiği vehmin tahayyül ettiği fikrin tasarladığı her vasıftan münezzeh ve müberradır. O hatâdan gafletten acizden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve pek temiz olandır. Bu bakımdan her türlü takdîse lâyıktır. İnsan su`-i ihtiyârı karışmadığı müddetçe kâinatta […]

No Comments »

4) الملك EL MELİK

Mart 14, 2014

Bütün mahlûkatın hakikî sâhibi ve mutlak hükümdârı… Allah`ın ne zâtında ve ne de sıfatında hiçbir varlığa ihtiyacı yoktur. Bilâkis herşey zâtında sıfâtında varlığında ve varlığının devamında O`na muhtaçtır. Bütün kâinatın hakikî sâhibi mutlak hükümdarıdır Sabah namazının ardından 121 defa Ya Melik ismini zikreden fakirlikten kurtulur. Bu ismi her gün okumaya devam edenler bazı sırlara vakıf […]

No Comments »

3) الرحيم ER RAHİM

Mart 13, 2014

الرحيم  ER RAHİM: Pek ziyade merhamet edici; Verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedî nimetler vermek suretiyle mükâfatlandırıcı… Rahmân ism-i şerîfinden Allah Teâlâ`nın ezelde bütün mahlûkatı için hayır ve rahmet irade buyurduğu anlaşılır. Rahîm ism-i şerîfi ise mahlûkatı arasında irade sahipleri hususan mü`minler için rahmet-i İlâhiyyenin tecellisini ifade eder Ya Rahim ismini zikretmeye devam […]

No Comments »

2) الرحمن ER RAHMAN

Mart 12, 2014

Ezel`de bütün yaradılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran; Sevdiğini sevmediğini ayırdetmiyerek bütün mahlûkatını sayısız nimetlere garkeden… Hayatları için lüzumlu olan bütün rızıkları veren… Farz namazlarının ardından 100 defa Ya Rahman ismini zikreden; Allah’ın rızasını kazandığı gibi, Allah’ın nimetleri de ona sunulur. 40 gün riyazet halinde 1000 defa Ya Rahman ismini zikredenin kalp gözü açılır. […]

No Comments »

47) الحكيم EL HAKİM

Mart 11, 2014

Bütün işleri hikmetli… Allah Hakîm’dir. Faydasız, boş ve tesadüfî bir işi yoktur. Her emir ve filinin her yönüyle sonsuz fayda ve maslahatları vardır. Her yarattığı mahlûk, her yaptığı iş bütün kâinat nizamı ile alâkalıdır. Kâinatın umumî nizamı ile tenâkuz teşkil eden hiçbir hâdise, bir mahlûk, bir iş yoktur. İlim ve hikmet sahibi olmak için günde […]

No Comments »

46) الواسع EL VASİ

Mart 10, 2014

Geniş ve müsaadekâr… Allah’ın ilmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti geniştir ve her şey’i kaplamıştır. Allah’ın ilminden hiçbir şey gizlenemez, ikram ve ihsanına bir nihayet yoktur. Ya Vasi ismini zikreden; hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Ahlakı güzelleşir. Rızkı bollaşır ve ömrü uzar. Zor işlerinde daima kolaylık bulur. Kin ve hased çeken kişi okumaya devam ederse durumu […]

No Comments »

45) المجيب EL MÜCİB

Şubat 15, 2014

Kendine dua edip yalvaranların isteklerini işitip cevab veren, onları cevabsız bırakmayan… Burada bir hususu iyi bilmek gerekir: Cevab vermek ayrıdır, kabûl etmek ayrıdır. Âyet-i kerîmede, Allah tarafından her duaya cevab verileceği va’dedilmiştir. Fakat kabûl edileceği va’dedilmemiştir. Zira kabûl edip etmemek Cenâb-ı Hakk’ın hikmetine bağlıdır. Hikmeti iktiza ederse istenenin aynını, aynı zamanda kabûl eder. Dilerse istenenin […]

No Comments »

44) الرقيب ER RAKİB

Şubat 14, 2014

Bütün varlıklar üzerinde gözcü, bütün işler murakabesi altında bulunan… Bir şey’i koruyan ve devamlı kontrol altında bulundurana rakîb derler; bu da bilgi ve muhafaza ile olur. Allah Teâlâ, bütün varlıkları her lâhza gözetip duran bir şâhid, bir nâzırdır. Hiçbir şey’i kaçırmaz. Her birini görür ve herkesin yaptığına göre karşılığını verir Ya Rakib ismini okuyanlar yitiğini […]

No Comments »

43) الكريم EL KERİM

Şubat 13, 2014

Keremi, lütuf ve ihsânı bol… Allah vaad ettiği zaman sözünü yerine getirir, verdiği zaman son derece bol verir, muktedirken afveder. Ya Kerim ismini zikreden kolay yoldan rızık kazanır. Hayır kapıları açılır, fakirlik çekmez. Dünya ve ahirette izzetli ve şerefli olur. Her kazancı bereketlenir.

No Comments »

42) الجليل EL CELİL

Şubat 12, 2014

Celâdet, ululuk ve heybet sâhibi, celâl sıfatları ile muttasıf… Celâdet ve ululuk, Allah’a mahsustur. Onun zâtı da büyük, sıfatları da büyüktür. Fakat bu büyüklük, cisimlerdeki gibi hacim veya yaşlılık itibarı ile değildir. Zamanla ölçülmez, mekânlara sığmaz. Ya Celil ismini zikreden insanlar arasında sevgi, saygı ve hürmet görür; heybetli ve güçlü görünür. Kimse kötü gözle bakamaz, […]

No Comments »

41) الحسيب EL HASİB

Şubat 11, 2014

Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiklerinin, bütün tafsilât ve teferruatiyle hesabını iyi bilen; Her şey’e ve herkese her ihtiyacı için kâfi gelen… Allah Teâlâ, neticesi hesapla bilinecek ne kadar miktar ve kemmiyet varsa hepsinin neticelerini hiçbir ameliyeye (işleme) muhtaç olmadan doğrudan doğruya ve apaçık bilir. Allah Teâlâ, herkese her ihtiyacı için kâfidir. Bu kifâyet, O’nun varlığının […]

No Comments »

40) المقيت EL MUKİT

Şubat 10, 2014

Her yaratılmışın azığını ve gıdasını tayin eden, azıkları beden ve kalblere gönderen… Bu mânaya göre Mukît, Rezzak mânasınadır. Yalnız Mukît, Rezzâk’tan daha hususîdir. Rezzak, azık olanı da olmayanı da içine alır. Ya Mukit ismini zikredenin rızkı artar, malı eksilmez. Açlık hissetmez. Fenalıklardan korunur, rızkı kolaylaşır, bereketi artar.

No Comments »

39) الحفيظ EL HAFİZ

Şubat 9, 2014

Yapılan işleri bütün tafsilâtıyla tutan, her şey’i belli vaktine kadar âfât ve belâlardan saklıyan… Hıfz, korumak, demektir. Bu koruma iki şekilde olur. Birincisi, varlıkların devamını sağlamak, muhafaza etmektir. İkincisi, birbirlerine zıd olan şeylerin, yekdiğerlerine saldırmasını önlemek, birbirlerinin şerrinden onları korumaktır. Allah her mahlûkuna, kendine zararlı olan şeyleri bilecek bir his ilham buyurmuştur. Bu Hafîz ism-i […]

No Comments »

38) الكبير EL KEBİR

Şubat 8, 2014

Büyüklükte kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen… Allah Teâlâ kibriyâ sâhibidir. Kibriyâ, zâtın kemâli demektir. Her bakımdan büyük, varlığının kemâline hudut yoktur. Bütün büyüklükler O’na mahsustur. Ya Kebir ismini zikredenin ilmi ve bilgisi artar. İnsanlardan hürmet görür. Onu görenler, ondan çekinir. Yüce mertebelere erer. Borçlu kişiler günde 1000 defa okurlarsa borçlarını ödemeye muvaffak olurlar. İşinden haksız yere […]

No Comments »

37) العلي EL ALİYY

Şubat 7, 2014

Her hususta, herşeyden yüce olan… Allah Teâlâ yücedir, yüksektir. Yüksekliğin hakikî mânası şudur: 1. Allah’tan daha üstün bir varlık düşünülmesi imkânsızdır. 2. Bir benzeri veya ortağı veya yardımcısı yoktur. 3. Şânına yaraşmayan her şeyden uzaktır. 4. Kudrette, bilgide, hükümde, iradede ve diğer bütün kemâl sıfatlarında üstündür. Şu halde Aliyy, her şey kendisinin dûnunda, emrinde ve […]

No Comments »

36) الشكور EŞ ŞEKUR

Şubat 6, 2014

Kendi rızâsı için yapılan iyi işleri, daha ziyadesiyle karşılayan… Şükür, iyiliği, iyilikle karşılamak demektir. Şükür, Allah Teâlâ’ya karşı kulun yapması gereken bir vazifesidir. Şekûr ise, az tâat karşılığında çok büyük dereceler veren, sayılı günlerde yapılan amel karşılığında âhiret âleminde sonsuz nimetler lûtfeden demektir. Bu mânaya Allah’dan başka hakikî Ya Şekur ismini zikreden kişinin refahı artar, […]

No Comments »

35) الغفور EL GAFUR

Şubat 5, 2014

Mağfireti çok… Allah Teâlâ’nın mağfireti çoktur. Bir kulun kusuru ne kadar büyük ve çok olursa olsun onları örter, meydana çıkarıp da sâhibini rezîl etmez. Kusurları insanların gözünden gizlediği gibi, melekût âlemi sâkinlerinin gözünden de gizler. İnsanların görmediği bâzı şeyleri melekût âlemi sâkinleri görürler. Gafûr ism-i şerîfi, kusurların onların gözünden de gizlenmesini ifade eder. Ya Gafur […]

No Comments »

34) العظيم EL AZİM

Şubat 4, 2014

Bütün büyüklüklerin sâhibi… Azamet, büyüklük mânasınadır. Hakikî büyüklük Allah’a mahsustur. Yerde, gökte, bütün varlık içinde mutlak ve ekmel büyüklük, ancak O’nundur ve herşey O’nun büyüklüğüne şâhiddir. Bu sıfatta da Allah’a herhangi bir denk bulunması muhaldir. Ya Azim ismini zikreden korktuğu ve çekindiği şeylerden korunur. Hastaysa şifa bulur. İnsanlar arasında itibarlı olur, şerefi yücelir. İstek ve […]

No Comments »

33) الحليم EL HALİM

Şubat 3, 2014

Hilm, suçluların cezasını vermeye gücü yetip dururken bunu yapmamak, onlar hakkında yumuşak davranmak ve cezalarını geriye bırakmaktır. Suçluyu cezalandırmağa iktidarı olmayana halîm denmez. Halîm, kudreti yettiği halde, bir hikmete binaen cezalandırmayana denir. Allah Teâlâ Halîm’dir. Her günah işleyeni hemen cezalandırmaz. Hışım ve gazabda acele etmez, mühlet verir. Bu mühlet içinde yaptıklarına pişman olup tevbe edenleri […]

No Comments »

32) الخبير EL HABİR

Şubat 2, 2014

Her şey’in iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar olan… En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün eşya ve hâdiselerden Allah haberdardır. Onun haberi olmadan hiçbir hâdise cereyan etmez. Ya Habir ismini zikredende ruhaniyet kesbeder, eşyanın sırrına vakıf olur. Kötü ahlak ve zalim şerrinden kurtulur. Rüyasında istediği şey hakkında bilgi alır. 40 gün 7000 defa okuyan bu ismin […]

No Comments »

31) اللطيف EL LATİF

Ocak 31, 2014

En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nüfuz edilemeyen en ince şeyleri yapan; İnce ve sezilmez yollardan kullarına çeşitli faydalar ulaştıran… Allah Teâlâ Lâtîf’dir. En ince şeyleri bilir. Çünkü onları yaratan O’dur. Nasıl yapıldığı bilinmiyen, gizli olan en ince şeyleri yapar. Ya Latif ismi; insana her hususta fayda veren, havassı en çok olan isimlerden […]

No Comments »

30) العدل EL ADL

Ocak 30, 2014

Tam adâletli… Adalet, zulmün zıddıdır. Zulüm kelimesinde; incitme, can yakma mânası vardır. Zulmetmiyerek herkese hakkını vermek ve her şey’i akıl ve mantığa, hikmet ve maslahata uygun olarak yapmak da adalet demektir. Allah Teâlâ Âdil’dir. Zâlimleri sevmez. Zâlimlerle düşüp kalkanları ve hattâ sadece uzaktan onlara imrenenleri ve sevenleri de sevmez. Ya Adl ismini zikredenin maddi ve […]

No Comments »

29) الحكم EL HAKEM

Ocak 29, 2014

Hükmeden, hakkı yerine getiren… Allah Teâlâ Hâkim’dir, her şey’in hükmünü O verir ve hükmünü eksiksiz icra eder. Hâkimlerin hâkimliğine, hükümdarların hükümdarlığına hüküm veren de ancak O’dur. O’nun hükmü olmadan hiçbir şey, hiçbir hâdise meydana gelemediği gibi, O’nun hükmünü bozacak, geri bıraktıracak, infazına mâni olacak hiçbir kuvvet, hiçbir hükûmet, hiçbir makam da yoktur. Haklı davasını kazanması […]

No Comments »

28) البصير EL BASIR

Ocak 28, 2014

İyi gören… Allah Teâlâ herkesin gizli açık yaptığını ve yapacağını görüp durmaktadır. Karanlıklar O’nun görmesine mâni olamaz. Karanlık gibi, yakınlık – uzaklık, büyüklük – küçüklük gibi insanların görmelerine engel olan şeyler de O’nun görmesine mâni olmaz. Acziyetin kalkması için günde 112 defa okunur.  Ya Basır ismini zikredenin dünya ve ahiret korkuları kalmaz. Basiret gözü açılır. […]

No Comments »

BUGÜNÜN İNCİLERİNİ TAKİP ET